Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Protinávrh akcionáře na VH 27.6.2017

Společnost

ITB Group, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1484, Zelené Předměstí, Pardubice 530 02

IČ 259 25 504

(dále jen „žadatel“)

 

jako akcionář, ve smyslu ustanovení § 361 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), společnosti

 

T-STRING Pardubice, a.s.

se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 45534586

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612

(dále jen „společnost“)

 

žádá představenstvo společnosti ve smyslu § 362 ZOK, aby představenstvo oznámilo akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem.

 

 

 

 

Protinávrh akcionáře k bodu 5 pořadu jednání valné hromady „Schválení zástavy nemovitostí zapsaných na LV 11178 kú. Pardubice.“

 

K bodu 5 pořadu

Protinávrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zástavu nemovitostí zapsaných na LV 11178 kú. Pardubice, konkrétně zástavu budovy č. p. 1484 na st. p. č. 245/1 a na st. p. č. 245/3, pozemků st. p. č. 245/1, st. p. č. 245/2 jejíž součástí je stavba, st. p. č. 245/3 a pozemku 262/1, a to ve prospěch banky Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782, Olbrachtova 1929/4, 140 00 Praha 4 za účelem vypořádání jednotného běžného účtu v české měně č. 2018909369/0800 s aktuálním zůstatkem 26 500 000,-Kč, který je na tomto účtu blokován z titulu poznámky spornosti na prodaných nemovitostech uvedených na LV 50837 kú. Trnová.

Oprávněnost banky ČS, a.s. k uplatnění zástavního práva bude omezená následujícími pravidly:

-          Banka ČS, a.s. bude tedy oprávněna se uspokojit realizací zástavního práva jen v případě, že se dodatečně ukáže, že zástavní právo k nemovitostem LV 50837 v kú.Trnová neexistuje, neboť kupní smlouva byla neplatná,

-          Banka ČS, a.s. bude oprávněna se uspokojit realizací zástavního práva k administrativní budově jen do výše aktuálního zůstatku na jistotním účtu (26,5 mil. Kč)

-          zástavní právo bude zřízeno na omezenou dobu, a to na dobu, než bude LV 50837 kú. Trnová prosto poznámky spornosti,

-          zástavní právo zanikne, pokud peněžní prostředky nebudou vyplaceny do 30. 9. 2017.

 

Valná hromada v rámci svého souhlasu se zástavou bere na vědomí, že výše uvedená omezení pro zřízení zástavního práva nejsou konstatována v předpokládaném doslovném znění, vyjadřují však obecná pravidla, jež budou respektována při stanovení konkrétní dikce limitů omezujících realizovatelnost zřízeného zástavního práva, a dále že rozsah nemovitostí navrhovaných k výše uvedené zástavě je maximálně možný a nemusí být plně využit.

Dále valná schvaluje zástavu výše uvedených nemovitostí zapsaných na LV 11178 kú. Pardubice ve prospěch jiného bankovního ústavu než ČS, a.s., nebo ve prospěch Ing. Aleše Hodiny, dat. nar. 29.11.1972, trvale bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, a to pouze pro případ, že by s bankou ČS, a.s. k dohodě ohledně vypořádání jednotného běžného účtu v české měně č. 2018909369/0800 s aktuálním zůstatkem 26 500 000,-Kč navrhovaným dozajištěním nedošlo. Tímto valná hromada schvaluje možnost zápůjčky, u které oprávněnost jiného bankovního ústavu nebo Ing. Aleše Hodiny k uplatnění zástavního práva bude omezená následujícími pravidly:

-          Bankovní ústav nebo Ing. Aleš Hodina bude oprávněn se uspokojit realizací zástavního práva k administrativní budově jen do výše 26,5 mil. Kč s příslušenstvím

-            Příslušenství, tj. úroky včetně sankčních a eventuální další možné sankce mohou činit maximálně 10% p.a.

-            Minimální doba splatnosti je 1 rok

 

Zdůvodnění:

Vzhledem k současnému postoji banky ČS, a.s., která odmítá uvolnit peněžní prostředky, jež jsou složeny jistotním běžném účtu za účelem zaplacení kupní ceny za prodej nemovitostí v kú. Trnová, než bude vymazána poznámka spornosti z LV 50837 kú. Trnová, navrhuje na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře KOVOTERM – služby Brno, a.s. představenstvo společnosti T-STRING Pardubice, a.s., aby se valná hromada rozhodla akceptovat požadavek banky ČS, a.s. a poskytnout zajištění rizika bance ČS, a.s., do kterého banka ČS, a.s. vstoupí tím, že uvolní peněží prostředky z jistotního účtu dříve, než bude vymazána poznámka spornosti z LV 50837 kú. Trnová (ovšem po uložení zpětvzetí určovací žaloby Ing. Alešem Hodinou do úschovy), avšak za předpokladu, že poskytnuté dozajištění (eliminace rizika banky ČS, a.s.) bude pokrývat pouze riziko banky ČS, a.s. vzniklé uvolněním peněžních prostředků z jistotního účtu před vymazáním poznámky spornosti.

Důvodem této transakce je řádné vypořádání kupní ceny za prodej nemovitostí uvedených na LV 50837 v kú. Trnová a současné narovnání vztahu s akcionářem Ing. Alešem Hodinou, který je ochoten v rámci narovnání ukončit veškeré soudní spory a nechat vymazat poznámku spornosti na LV 50837 kú. Trnová.

K vyřešení nastalé situace se valné hromadě navrhuje, aby souhlasila s tím, že společnost T-STRING Pardubice, a.s. nabídne bonitní zajištění nemovitostí bance ČS, a.s., konkrétně nemovitostí zapsaných na LV 11178 kú Pardubice s tím, že představenstvo může na základě jednání s bankou ČS, a.s. rozhodnout, zda nabídne část těchto nemovitostí (předpokladem je budova č.p.1484 na st. p. č. 245/1 a na st.p.č. 245/3 včetně těchto stavebních pozemků) nebo všechny nemovitosti uvedené na LV 11178 kú Pardubice.

Pro informaci představenstvo valné hromadě dále sděluje, že na nemovitostech LV 11178 kú Pardubice vázne zástavní právo společnosti Kovoterm - služby Brno, a.s., ve výši 19.215.710,-Kč s příslušenstvím se splatností do 30. 6. 2017, které zanikne uvolněním peněžních prostředků z jistotního účtu. Toto zástavní právo tedy zanikne okamžikem, kdy vznikne riziko bance ČS, a.s. uvolněním peněžních prostředků. Společnost KOVOTERM - služby Brno, a.s. je navíc ochotna přepustit bance ČS, a.s. první pořadí při zajištění.

K výše uvedenému dozajištění představenstvo společnosti uvádí, že dozajištění je určeno na dorovnání kvality zajištění pohledávky ČS za kupujícími, které se snížilo podáním určovací žaloby Ing. Alešem Hodinou a na eliminaci rizika vzniklého vyplacením peněžních prostředků z jistotního účtu před vymazáním zapsané poznámky spornosti.

Zde za představenstvo zdůrazňujeme, že dozajištění v žádném případě nebude sloužit k obecnému navýšení kvality zajištění ČS za kupujícími. Dozajištění nebude tedy možné použít pro uspokojení pohledávky ČS za kupujícími, která nebude uspokojena z důvodů, jež nebudou mít svoji příčinu v podání určovací žaloby a uvolněním peněžních prostředků z jistotního účtu před vymazáním poznámky spornosti.

Oprávněnost banky ČS, a.s. k uplatnění zástavního práva bude omezená následujícími pravidly:

-          Banka ČS, a.s. bude tedy oprávněna se uspokojit realizací zástavního práva jen v případě, že se dodatečně ukáže, že zástavní právo k nemovitostem LV 50837 v kú. Trnová neexistuje, neboť kupní smlouva byla neplatná,

-          Banka ČS, a.s. bude oprávněna se uspokojit realizací zástavního práva k administrativní budově jen do výše aktuálního zůstatku na jistotním účtu (26,5 mil Kč)

-          zástavní právo bude zřízeno na omezenou dobu, a to na dobu, než bude LV 50837 kú. Trnová prosto poznámky spornosti,

-          zástavní právo zanikne, pokud peněžní prostředky nebudou vyplaceny do 30. 9. 2017 nebo pokud dojde k výmazu poznámky spornosti na nemovitostech LV 50837 kú. Trnová.

 

Výše uvedená omezení pro zřízení zástavního práva nejsou konstatována v předpokládaném doslovném znění, vyjadřují však obecná pravidla, jež budou respektována při stanovení konkrétní dikce limitů omezujících realizovatelnost zřízeného zástavního práva.

Dozajištění bude využitelné k eliminaci případné újmy banky ČS, a.s., která vznikne v důsledku uvolnění peněžních prostředků z jistotního účtu před vymazáním poznámky spornosti.

Dozajištění nebude využitelné k eliminaci případné ztráty banky ČS, a.s., z úvěrového vztahu, která by vznikla i jinak (bez předčasného vyplacení peněžních prostředků z jistotního účtu před vymazáním poznámky spornosti).

V případě, že by s bankou ČS, a.s. k dohodě ohledně vypořádání jednotného běžného účtu navrhovaným dozajištěním nedošlo, navrhujeme možnost dohody s jiným bankovním ústavem nebo s Ing. Alešem Hodinou k vyřešení konečného vypořádání jednotného běžného účtu a k vymazání poznámky spornosti, která vznikla podáním určovací žaloby Ing. Alešem Hodinou. Oprávněnost jiného bankovního ústavu nebo Ing. Aleše Hodiny k uplatnění zástavního práva bude omezená podle protinávrhu usnesení.

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů.

 

V Pardubicích dne 23.6.2017 v 8h15

 

 

                                                                                              .................................................

                                                                                                        Ivana Vondráková

                                                                                                     Jednatelka společnosti

                                                                                                     ITB Group spol. s r.o.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.