Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Výroční zpráva společnosti T-STRING Pardubice, a.s. za rok 2014

1.  ÚVOD

 

          Tato výroční zpráva je vypracována dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 436 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Je zároveň zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku pro valnou hromadu dne 18. 6. 2015.

 

2.  VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

 

2.1     Základní údaje o společnosti

 

Obchodní firma:  T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. 1484

PSČ: 532 30

Identifikační číslo: 45534586

Datum založení: 1. května 1992 zápisem do Obchodního rejstříku, společnost byla založena na dobu neurčitou           

Právní řád: Česká republika

Právní předpis: společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku

Právní forma: akciová společnost

 

Předmět podnikání:

v Obchodním rejstříku jsou zapsány tyto předměty podnikání

projektová činnost v investiční výstavbě,

provádění inženýrských staveb,

provádění průmyslových staveb,

provádění bytových a občanských staveb,

inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví,

automatizované zpracování dat,

realitní kancelář, zprostřed. činnost v oblasti nemovitostí,

výroba potravinářského zboží,

konstruktérské práce ve stavebnictví a strojírenství,

zámečnictví,

ubytovací služby,

pronájem nemovitostí,

provozování odstavných ploch pro motorová vozidla,

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

poskytování software,

výroba kosmetických přípravků,

planografické služby - rozmnožování,

pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla,

činnost organizačních a ekonomických poradců,

správa a údržba nemovitostí,

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaní vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti,

vázání a konečné zpracování knih,

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

            Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 612.

      Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

                       

            Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

 

2.2     Základní kapitál

 

            Výše základního kapitálu činí 38.944.000,-- Kč a je zcela splacen. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 38 944 akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty. Valná hromada společnosti rozhodla dne 19. 6. 2012 o změně podoby zaknihovaných akcií na majitele ISIN: CS0005028455, vedených Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen CDCP), na listinné akcie na majitele.  CDCP zrušil evidenci zaknihovaných akcií ke dni 27. 9. 2012. Představenstvo společnosti zveřejnilo v souladu se zákonem 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v Obchodním věstníku a na www stránkách společnosti dne 18. 12. 2012 výzvu, aby si akcionář vyzvedl své akcie ve lhůtě šesti měsíců, tj. od 18. 12. 2012 do 18. 6. 2013 v sídle společnosti. 7. 11. 2013 a 8. 11. 2013 zveřejnilo představenstvo společnosti v Obchodním věstníku a na www.valnehromady.cz opakovanou výzvu k převzetí akcií v termínu od 10.12.2013 do 31.12.2013.

            Na základě § 2 odst. 1 zákona 134/2013 Sb. , o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností došlo k 1. lednu 2014 ke změně formy akcií. Listinné akcie na majitele se změnily na listinné akcie na jméno.

 

          Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

 

          Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.

 

          V posledních dvou letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1992 ve výši 38.944.000,-- Kč.

 

          V souladu s § 3 odst. 2 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, vyzvala společnost akcionáře k osobnímu předložení akcií společnosti za účelem vyznačení změn na dosavadních akciích a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů. Výzva byla zveřejněna na www.valnehromady.cz dne 13. března 2014, v Obchodním věstníku dne 7. března 2014 a na www stránkách společnosti dne 7. března 2014. K vyznačení změn a zápisu do seznamu akcionářů ke dni 31.3.2015 akcie předložilo celkem akcionářů s podílem 94 % hlasovacích práv.

 

Osoby s podílem nad 5 % hlasovacích práv emitenta k 31.3.2015:

Jméno

počet akcií

podíl v %

Mgr. Radana Velechovská

16.916

43,44

Ing. Aleš Hodina

16.041

41,19

Kovoterm - služby Brno, a.s.

2.000

5,14

 

 

 

2.3     Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014

 

2.3.1    Souhrnný přehled

 

            V roce 2014 došlo k dalšímu výraznému poklesu celkových tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží. Proti roku 2013 se tržby snížily o 18,48 % z hodnoty 25.248 tis. Kč na hodnotu 20.582 tis. Kč.. Pozitivní je, že i když došlo k poklesu celkových tržeb, tržby za služby se proti roku 2013 zvýšily o 1,16 % z hodnoty 9.934 tis. Kč na hodnotu 10.049 tis. Kč a tržby za zboží se zvýšily o 2.6 % z hodnoty 2.841 tis. Kč na hodnotu 2.915 tis. Kč. U tržeb za vlastní výrobky došlo proti roku 2013 k výraznému poklesu a to o 38,92 % z hodnoty 12.473 tis. Kč na hodnotu 7.618 tis. Kč. Hlavním důvodem takto výrazného poklesu byla dlouhodobá porucha plastovací linky, která je nejvýznamnějším strojním vybavením společnosti, což mělo negativní dopad na tržby za výrobky střediska kovovýroba. Podrobně je problematika rozvedena v části 2.3.2.1. Tržby za výrobky rovněž poklesly u střediska diavita a to přibližně o 7 %. Hlavním důvodem byl nepříznivý počátek rok 2014 pro odbyt potravinových doplňků. Výkonová spotřeba se sice zvýšila o 24 %, ale při hodnocení pouze provozních vlivů za rok 2014 ve vazbě na tržby je nutné výkonovou spotřebu očistit o vliv zaúčtování závazku vůči JUDr. Radimu Chalupovi, Ph.D., který činí 6.542.408,-- Kč. Podrobně je problematika rozvedena v části 4.4.1. Výkonová spotřeba po očištění se proti roku 2013 snížila o 19 % z hodnoty 15.395 tis. Kč na hodnotu 12.487 tis. Kč, což odpovídá poklesu tržeb.  Došlo i k výrazné úspoře osobních nákladů a to o 23 % z hodnoty 8.183 tis. Kč na hodnotu 6.325 tis. Kč. Důvodem této úspory je další snížení počtu pracovníků a to především u správního odboru, kde se snížil počet pracovníků o 3. Příčinou je změna organizační struktury společnosti z třístupňové liniové struktury na dvoustupňovou liniovou strukturu a to zrušením náměstků.V roce 2014 došlo rovněž k výraznému poklesu přidané hodnoty o 90 % z 7.775 tis. Kč za rok 2013 na 752 tis. Kč.Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl záporné hodnoty-14.603 tis. Kč. Zásadní vliv na vytvoření takto vysoké ztráty měla celá řada operací. Především se jednalo ozaúčtování závazku vůči JUDr. Radimu Chalupovi ve výši 6.542.408,-- Kč,  o zaúčtování závazku vůči finančnímu úřadu ve výši 5.612.962,-- Kč, což je podrobně popsáno v části 4.4.Dále úrok z půjčky od firmy KOVOTERM - služby Brno, a.s. na vyrovnání s firmou Braddock ve výši 1.298.893,-- Kč, trvalé snížení hodnoty cenných papírů společnosti ITK Holding ve výši 500.000,-- Kč, u které došlo k výmazu z obchodního rejstříku. Kladný vliv na hospodářský výsledek měl prodej majetku, jehož prodejní cena byla 2.447 tis. Kč a zůstatková cena 1.727 tis. Kč, což je + 720 tis. Kč.I po očištění hospodářského výsledkuo operace, které přímo nesouvisely s provozní a finanční činností roku 2014 je hospodářský výsledek - 1.369 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření dosáhl záporné hodnoty  -12.011 tis. Kč (řádek 30 výkazu ZZ). I po očištění o operace, které přímo nesouvisely s provozní činností roku 2014, je provozní výsledek hospodaření - 576 tis. Kč. To je o 1.731 tis. Kč nižší ztráta než v roce 2013. Společnost pokračovala v roce 2014 v přijímání celé řady úsporných opatření v oblasti nákladů a zároveň se zaměřovala na zvýšení výnosů. Pro snížení nákladů byla přijata již v roce 2013 tato opatření, jejichž účinek se plně projevil až v roce 2014. Došlo ke změně organizační struktury společnosti z třístupňové liniové struktury na dvoustupňovou liniovou struktur a to zrušením náměstků. Není obsazena funkce kontrolor v odboru kontroly. Průměrný přepočtený stav pracovníkůse snížil proti roku 2013 o 4. K tomuto poklesu došlo především u správního odboru, u kterého se snížil počet pracovníků o 3. Pro rok 2014 vedení společnosti vypracovalo obchodní plán, k jehož zajištění byl vedoucím pracovníkům stanoven prémiový řád. V souvislosti s tím je kladen vysoký důraz na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti.Pro zvýšení výnosů byla přijímána další opatření pro zkvalitnění obchodní činnosti. Ani přes tato opatření se zatím nepodařilo zvrátit nepříznivý vývoj společnosti.

Očištěný výsledek hospodaření                                                                    Měr.jedn.: tis. Kč

Popis

Ćástka

Hospodářský výsledek řádek 60 výkazu ZZ

-14.603

Závazek JUDr. Chalupa

+6.542

Závazek FÚ

+5.613

Úrok Kovoterm - služby Brno

+1.299

Akcie ITK HOLDING

+500

Prodaný majetek

-720

Očištěný hospodářský výsledek

-1.369

 

 

Očištěný provozní výsledek hospodaření                                                     Měr.jedn.: tis. Kč

Popis

Částka

Provozní hospodářský výsledek řádek 30 výkazu ZZ

-12.011

Závazek JUDr. Chalupa

+6.542

Závazek FÚ

+5.613

Prodaný majetek

-720

Očištěný provozní výsledek hospodaření

-576

 

 

Porovnání provozního výsledku hospodaření rok 2013 a 2014                   Měr.jedn.: tis. Kč

 

Řádek

Rok 2014

Rok 2013

Rozdíl

Provozní výsledek hospodaření

30

- 12.011

- 18.703

 

Úprava

 

  11.435

16.396

 

Provozní výsledek hosp. očištěný

30

   - 576

- 2.307

1.731

 

 

            Činnost společnosti a zejména realizaci rozvojových plánů ovlivňoval nepříznivě nedořešený spor se správcem daně. Podrobně je problematika rozvedena v části 4.4.2.

 

2.3.2    Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2014

 

2.3.2.1   Kovovýroba

 

            Středisko kovovýroba  se zabývá strojírenskou výrobou. Nosným programem je plastování pozinkovaného drátu, pletení pletiva s širokou rozměrovou škálou v barvách zelená, hnědá, bílá a v omezeném množství barva dle požadavku zákazníka. Pletivo dle požadavku odběratelů vyrábíme se zapleteným napínacím drátem nahoře a dole nebo bez zapleteného napínacího drátu. Výrobou plotových polí různých rozměrů. Některé z nich jsou vyráběny dle standardů, jiné dle požadavků zákazníka. Středisko prodává plotové brány, branky, sloupky, vzpěry, podhrabové desky, patice k podhrabovým deskám aj.. Dále se středisko zabývá  prodejem  pletivářských doplňků, jako jsou například speciální kleště, napínací dráty všeho druhu, napínací segmenty, příchytky, ukončení sloupků a tp., které tvoří ucelenou nabídku oplocení. Oplocení lineárních staveb, průmyslových objektů a rodinných domů. Rovněž se zaobírá prodejem specifického pletiva – chovatelská, pěstitelská - lesnická a okrasná pletiva. V roce 2014 společnost rozšířila prodej zboží o ztracené bednění, zatravňovací dlaždice a lešenářské kozy. Prodej je realizován prostřednictvím maloobchodní prodejny nebo dodávkami velkoodběratelům, případně zatím v menší míře dodávkami prostřednictvím internetového obchodu www.ploty-eshop.cz.

Hospodářské postavení střediska v roce 2014značně ovlivnila změna vedení střediska, jejich zapracování a především to, že v lednu 2014 došlo k velice závažné poruše plastovací linky, která je nejvýznamnějším strojním vybavením společnosti. V roce 2013, který byl z hlediska  hospodaření nejhorším rokem, plastovací linka produkovala okolo 40.000 kg plastovaného drátu měsíčně. Z toho jsme větší část prodávali externím odběratelům a zbytek jsme spotřebovali pro výrobu plastovaného pletiva. V lednu 2014 jsme vyprodukovali pouze 3.678 kg, pak došlo k poruše. Velice náročná oprava linky probíhala až do července 2014, kdy jsme zkušebně vyrobili prvních 59 kg plastovaného drátu. Od srpna 2014 jsme postupně linku zprovozňovali na plný výkon. Z výše uvedeného důvodu došlo v roce 2014 k výraznému propadu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. V porovnání s rokem 2013 jsou tyto tržby nižší o 52,55 %. Klesly z hodnoty 8.556 tis. Kč na hodnotu 4.060 tis. Kč. Tržby za prodej zboží se mírně zvýšily o 2.64 % z hodnoty 2.840 tis. Kč na hodnotu 2.915 tis. Kč. Velice pozitivní je zvýšení obchodní marže z prodeje zboží, která se meziročně zvýšila o 29,62 %. Výkonová spotřeba klesla o 36.12 %, což nekopíruje pokles tržeb. Hlavním důvodem jsou náklady na opravu plastovací linky. Osobní náklady klesly o 35,96 % z hodnoty 2.097 tis. Kč na hodnotu 1.343 tis. Kč.Provozní výsledek hospodaření za rok 2014 byl 451 tis. Při porovnání s očištěným provozním výsledkem hospodaření za rok 2013 došlo ke zlepšení o 195 tis. Kč. V oblasti výzkumu a vývoje nemělo středisko žádné aktivity. Při ochrany životního prostředí středisko důsledně třídí odpad vzniklý při výrobě a likviduje jej prostřednictvím firem S-FIRMA, s.r.o., Moravany, Marius Pedersen, a.s. a Lamka Ladislav. Průměrný přepočtený stav pracovníků se snížil na 5.

 

2.3.2.2   Diavita - potravinářské doplňky a kosmetika

 

            Středisko Diavita v roce 2014 pokračovalo ve výrobě potravinových doplňků, které jsou vyráběny již od počátku založení společnosti tradiční metodou. Naše bylinné sirupy jsou vyráběny z bylinných extraktů, z nichž jitrocelový a mateřídouškový je vyráběn na vlastním výrobním zařízení. Bylinný sirup Bezkašel vyrábíme ve dvou provedeních a to s náhradním sladidlem a slazené cukrem. Ostatní bylinné sirupy jsou slazeny náhradním sladidlem a proto je mohou používat i diabetici. Bezkašel jitrocelový dia je našim nejprodávanějším výrobkem a to již několik let. Dalším potravinovým doplňkem je MEDUŇKA bylinný sirup s vitamínem C. Používá se ke zlepšení usínání a spánku. LÍPOBEZ bylinný sirup s vitamínem C. Používá se pro podporu pocení, vykašlávání a přináší tak úlevu při nachlazení. POHODA bylinný sirup s vitamínem C. Používá se ke zklidnění podrážděnosti, navozuje duševní pohodu, zlepšuje spánek. Příznivě působí na trávící a zažívací pochody. KOPŘIVA bylinný sirup s vitamínem C. Používá se na podporu látkového metabolismu a zmírnění náchylnosti k nachlazení. Kopřivová očistná kůra je vhodná k pročištění krve, působí močopudně a tím napomáhá k odvádění vody z těla. MARALON bylinný sirup s vitamínem C. Používá se jako povzbuzující stimulátor u zdravého organismu, u oslabeného organismu podporuje koncentraci sil. VĚTRANKA bylinný sirup s vitamínem C. Používá se při nadýmání, trávicích a zažívacích potížích. Tyto produkty jsou vhodné i pro diabetiky. Středisko Diavita se též zabývá výrobou mastí na bázi vazelíny pod registrovanou ochrannou značkou Valinka.Tato se vyrábí v balení 50 ml, 100 ml, 200 ml a vážená 1 kg. V roce 2014 se na trh uvedla Valinka rakytníková, která ale nebyla spotřebiteli přijata a Valinka plněná do větších objemů a to 1000 ml, 3 000 ml a 5 000 ml, která se naopak na trhu prosadila velmi dobře. Další výrobky, které byly v roce 2014 vyráběny jsou  tekutá sladidla a bylinné čaje. V roce 2014 pokračoval úspěšně prodej výrobků prostřednictvím vlastního internetového obchodu www.sirupy-vazelina.cz. V minulém roce se opět zpřísnily podmínky uvádění potravin na trh. Museli jsme splnit Nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Cílem nařízení bylo poskytnout konečnému spotřebiteli informace potřebné pro výběr potravin. Pro nás to představovalo upravení etiket dle nových právních předpisů. V roce 2014 jsme přes počáteční problémy s prodejem Bezkašlů, kdy se na prodejích projevila hlavně mírná zima a tudíž nezájem pacientů o koupi sirupů, se nám podařilo koncem roku středisko stabilizovat nárůstem prodejů Valinek. Na skladbě tržeb se ještě výrazněji než v minulých letech podílel prodej kosmetiky. V roce 2014 se na tržbách  podílela výroba Vazelín 61,38%, Bezkašlů 23,29%,  sladidel 14,58%, malých sirupů 0,75% . Středisko DIAVITA má v rámci menších společností stabilní postavení na trhu doplňků stravy, sladidel a kosmetických prostředků. Dlouhodobý trend směřuje k většímu podílu prodeje v segmentu kosmetiky a sladidel. Velká část prodeje je realizována přes lékárenské velkoobchody. Zákazníci oceňují u našich výrobků dobrý poměr ceny a kvality, a to i v porovnání s konkurenčními firmami. Část produkce střediska je dodávána na Slovensko.V roce 2014 se na Slovensko prodalo výrobků za 215 tis. Kč. V roce 2014 poklesly tržby za vlastní výrobky proti roku 2013 o 7,23 % z hodnoty 3.953 tis. Kč na hodnotu 3.668 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 1.232 tis. Kč. Po očištění této hodnoty o změnu výše účetních odpisů je provozní výsledek hospodaření o 91 tis. Kč horší než v roce 2013, to je o 9.93 %. Zároveň poklesla proti roku 2013 výkonová spotřeba o 8,17 %. V rámci ochrany životního prostředí důsledně třídíme odpady vzniklé při výrobě, a to zejména plasty a papír, které jsou ukládány do kontejnerů k tomu určených. Odpad z extrakce bylin je separován ve speciálním kontejneru určeném pro tyto účely. Při extrakci bylin postupujeme tak, aby nedošlo k úniku vyluhovadla. Smluvně je zajištěn odvoz a likvidace.Chod střediska zajišťují 3 stálí zaměstnanci. V případě výroby sirupů, sladidel a extrakce bylin se využívá pro výrobu již dříve proškolený brigádník. Pokud je to nutné, s výrobou pomáhají i další brigádníci.

 

2.3.2.3   Správa a pronájem nemovitostí

 

            Odbor Správa budov zabezpečuje pronájem nemovitostí, ubytovací služby a provozuje parkoviště. Jedná se o pronájem nebytových prostor na Masarykově náměstí 1484, v Pernerově ulici 1490 a v areálu Trnová v Pardubicích. Dále pronajímáme zasedací místnosti a volné plochy k plošné inzerci. V areálu v Pardubicích - Trnové pronajímáme ubytovnu s kapacitou 50 lůžek a 33 garsoniér a menší skladové prostory. U administrativní budovy na Masarykově náměstí pronajímáme až 83 parkovacích míst. S ohledem na finanční možnosti společnosti se neprováděly žádné podstatné úpravy jednotlivých nemovitostí a budovy byly udržovány přibližně ve stejném technickém stavu jako v roce 2013. Modernizovaly se převážně interiéry kancelářských prostor. V areálu v Trnové se, s ohledem na snahu prodat část areálu jinému uživateli, pouze udržují budovy v provozuschopném stavu a opravují se jen nezbytné závady. V roce  2014 přetrvával trend z roku 2013.  Žádná z větších firem neodešla, odcházely pouze menší firmy a v množství, které se dařilo nahradit novými nájemci. I přes zvýšenou obchodní činnost se podařilo novými příchozími nájemci obsazenost navýšit jen mírně (o cca 2%). Obsazenost administrativní budovy k 31.12.2014  byla 64,8 %. Obsazenost parkoviště se blížila celoročně ke 100%. V Trnové se i přes postupné zvyšování nájemného dařilo udržet obsazenost garsoniér na 100%. I ostatní volné nebytové plochy jsou téměř zcela obsazeny. Ubytovna v Trnové byla vzhledem k jejímu využívání především sezónními dělníky obsazena na 77%. Plán tržeb pro rok 2014 se nepodařilo i přes zvýšenou obchodní činnost naplnit,  jednak kvůli vysoké konkurenci v nabídce volných ploch k pronájmu a také s ohledem na přetrvávající  recesi hospodářství. K dosažení lepších výsledkům nepomáhá ani současný vzhled AB na Masarykově náměstí a v Pernerově ulici. Jejich vzhled odrazuje větší a význačnější klienty a přivádí klientelu bonitně na nižší úrovni. Lepších výsledků, i když ne dosažení plánovaných, vykazuje areál v Trnové. K zlepšení v této lokalitě (nebude-li prodána) může dojít pouze větší obsazeností ubytovny a doobsazením posledních volných ploch. I nadále bude snaha zvýšit ceny nájemného u objektů s garsonkovým typem ubytování. Tržby za prodej služeb se oproti roku 2013 nepatrně zvýšily o 0,41 % z hodnoty 9.705 tis. Kč na hodnotu 9.744 tis. Kč. Výkonová spotřeba se snížila o 7,97 % z hodnoty 5.233 tis. Kč na hodnotu 4.816 tis. Kč. Naproti tomu se zvýšily osobní náklady o 5.77 % z hodnoty 2.662 tis. Kč na hodnotu 2.715 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 39.15 % z hodnoty 748 tis. Kč na hodnotu 1.041 tis. Kč. V oblasti výzkumu a vývoje nemělo středisko žádné aktivity. V oblasti ochrany životního prostředí se nic zásadního nemění.  Při likvidaci odpadů pokračuje spolupráce se společností Marius Pedersen. V  obsazení střediska nedošlo k žádným podstatným změnám. V 08/2014 nastoupil nový zaměstnanec, který měl na starosti obchodní činnost. Dále došlo k obměně pracovníků na postech údržbářů. V divizi Správa budov pracovalo 13 zaměstnanců (průměrný přepočítaný stav). Stav je ovlivněn množstvím pronajaté plochy.

 

2.3.2.4   Ostatní podnikatelské aktivity

 

            Ostatní podnikatelské aktivity jsou knihařství případně jiné drobné činnosti. V roce 2014 již nevykazovalo žádnou činnost stavební středisko z důvodu personálních a zakázkových.

Středisko knihařství se zabývá vazbou sbírek zákonů, diplomových a bakalářských prací, časopisů, dokumentů, opravou starých knih, paspartováním, kroužkovou vazbou a brožováním.  Dále zajišťuje tisk fotokopií černobílých i barevných. V roce 2014 činily tržby 134 tis. Kč, což znamená další pokles výkonnosti proti roku 2013 o 5,63 %. Středisko patří ve společnosti k méně významným a tento stav bude zřejmě i nadále přetrvávat. Tržby střediska byly pouze 0,65 % z celkových tržeb společnosti za rok 2014. I nadále se nedaří zajistit finančně zajímavější zakázky. Na úroveň našeho vybavení střediska (zejména v oblasti kopírovací techniky) se dopracovaly i další společnosti, čímž mimo jiné také dochází k poklesu poptávky po této službě. Více konkurence schopní jsme v oblasti vazby knih, ale ani zde se nám nedaří zajistit více zakázek tak, abychom zastavili celkový propad výkonnosti střediska. Chod střediska zajišťuje pouze jeden pracovník O případném posílení střediska se bude rozhodovat pouze v závislosti na celkovém vývoji zakázek (zatím se to nepředpokládá).

 

2.3.3    Přehled ukazatelů v tabulkách

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží                 Měr.jedn.: tis.Kč

Podnikatelská činnost

ROK

2012

2013

2014

Stavební činnost

60

0

0

Správa a pronájem nemovitostí

10.056

9.707

9.779

Knihařství

245

142

134

Kovovýroba

23.010

11.396

6.975

Diavita

4.007

3.953

3.668

Ostatní

4

50

26

Celkem

37.382

25.248

20.582

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb

 a zboží dle jednotlivých teritorií                                                             Měr.jedn.: tis.Kč

Teritorium

ROK

2012

2013

2014

Česká republika

36.991

24.960

20.367

Slovensko

391

288

215

Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2011 až 2014

Podnikatelská činnost

ROK

2011

2012

2013

2014

Stavební činnost

1

1

0

0

Správa a pronájem nemovitostí

13

12

12,5

13

Knihařství

2

2

1

1

Kovovýroba

9

8

6,5

5

Diavita

3

3

3

3

Ostatní

6

6

6

3

C E L K E M

34

32

29

25

 

            Celkový průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2014 je 25. To je pokles o 4 pracovníky proti roku 2013. Ke snížení stavu pracovníků došlo u správního odboru a střediska  kovovýroba. U odboru správa a pronájem nemovitostí se průměrný přepočtený stav pracovníků zvýšil o 0,5 pracovníka.

 

Sídla organizačních složek, které mají podíl na obratu  více než 5 % :

 

A. Kovovýroba

Sídlo: Průmyslová 718, Pardubice-Černá za Bory, PSČ  533 01, podíl na obratu: 33,89  %

B. Diavita

Sídlo: J. Potůčka 114, Pardubice-Trnová, PSČ 530 09, podíl na obratu: 17,82  %

C. Správa a pronájem nemovitostí

Sídlo: Masarykovo nám. 1484, Pardubice, PSČ 532 30, podíl na obratu: 47,51  %

 

2.4     Majetek, závazky, finanční situace

 

2.4.1    Údaje o majetku.

 

            Společnost vlastní administrativní budovu na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490 v Pardubicích včetně pozemků v celkové pořizovací ceně 31.935 tis. Kč. Zůstatková cena je 15.876 tis. Kč. Areál v Trnové zahrnuje 7 administrativně-provozních objektů a ubytoven včetně pozemků v pořizovací ceně 24.250 tis. Kč. Zůstatková cena je 14.736 tis. Kč a výrobní areál v Černé za Bory v pořizovací ceně 8.172 tis. Kč. Zůstatková cena je 5.018 tis. Kč. Celková pořizovací cena vlastněných nemovitostí a pozemků je 64.357 tis. Kč. Zůstatková cena je 35.630 tis. Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí společnost vlastní v celkové pořizovací ceně 18.258 tis. Kč. Zůstatková cena je 184 tis. Kč. Dále vlastní jiný dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) v pořizovací ceně 20 tis. Kč. Zůstatková cena je 20 tis. Kč. Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku je v pořizovací ceně 82.635 tis. Kč. Zůstatková cena je 35.834 tis. Kč. Majetek je odepsán na 43,36 % pořizovací ceny.

 

2.4.2    Závislost na patentech a vlastněné patenty.           

 

            Společnost nemá závislost na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

            V rámci řešení výzkumného úkolu projektu MPO ČR v programu Trvalá prosperita s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“ podala společnost den 2. srpna 2010  přihlášku patentu na Úřad průmyslového vlastnictví „Liposom mumia, způsob jeho přípravy a přípravek jej obsahující“ - PV 2010-591. Dne 11.4.2012 byl na předmět přihlášky udělen český patent číslo CZ 303199. Předmětem patentu je liposom, který se sestává z jádra obsahující mumio a z ochranné membrány obsahující fosfolipid.

 

2.4.3    Finanční situace.

 

            V oblasti finanční situace společnosti došlo k dalšímu snížení krátkodobých pohledávek (řádek 048 rozvahy) o 1.740 tis. Kč, to je o 45 % proti roku 2013. Hlavním důvodem tohoto snížení krátkodobých pohledávek je snížení jiných pohledávek (řádek 057 rozvahy) o 1.333 tis. Kč. Z toho snížení pohledávky z půjčky společnosti MILZA Zaječice jejím započtením se závazkem vůči společnosti Kovoterm - služby Brno, a.s. ve výši 1.225 tis. Kč a úrok z této půjčky 107 tis. Kč. Pohledávky z obchodních vztahů (řádek 049 rozvahy) se snížily o 406 tis. Kč.Máme vytvořené opravné položky k pohledávkám ve výši 414 tis. Kč. Z toho za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení 138 tis. Kč a zákonné opravné položky 276 tis. Kč.Naproti tomu se zvýšily dlouhodobé závazky (řádek 091 rozvahy) a to o 7.705 tis. Kč z hodnoty 1.879 tis. Kč v roce 2013 na hodnotu 9.584 tis. Kč v roce 2014, to je zvýšení o 410 %. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je závazek vůči JUDr. Radimu Chalupovi, Ph.D. ve výši 6.542 tis. Kč, který je podrobně popsán v části 4.4. U krátkodobých závazků (řádek 102 rozvahy) došlo rovněž ke zvýšení a to o 3.951 tis. Kč z částky 34.077 tis. Kč na částku 38.028 tis. Kč, to je zvýšení o 12 %. Z toho závazky z obchodního styku se snížily o 1.380 tis. Kč. Rovněž došlo k nepatrnému snížení závazků vůči ovládající osobě o 48 tis. Kč. Tento pokles vznikl částečnou splátkou půjčky od společnosti Kovoterm - služby Brno, a.s.  1.347 tis. Kč a zaúčtováním úroků z téže půjčky ve výši 1.299 tis. Kč. Tato půjčka je splatná 14.5.2016. Půjčka byla poskytnuta za účelem mimosoudního narovnání se společností Braddock. v počáteční hodnotě 19.216 tis. Kč. K 31.12.2014 se závazek snížil na 17.869 tis. Kč. Půjčka od ITB Group ve výši 4.335 tis. Kč se splatností 31. 12. 2016, půjčka od Mgr. Velechovské ve výši 1.400 tis. Kč se splatností 31.12.2016 a půjčka od ITB Group ve výši 123 tis. Kč se splatností 15. 9. 2015 se nezměnila. Závazky ke společníkům (řádek 106 rozvahy) se zvýšily o 443 tis. Kč z částky 1.900 tis. Kč na částku 2.343 tis. Kč. Tvoří ho úrok k půjče od společnosti ITB Group ve výši 1.480 tis. Kč, úrok k půjčce od Mgr. Radany Velechovské 278 tis. Kč a nesplacený vklad do společnosti ITEAD CZ, s.r.o. 245 tis. Kč. Stát - daňové závazky a dotace (řádek 109 rozvahy) se zvýšily o 4.894 tis. Kč z částky 1.810 tis. Kč na částku 6.704 tis. Kč, to je zvýšení o 270 %. V tom vrácení dotace snížilo tuto položku o 606 tis. Kč. Naproti tomu se položka zvýšila o zůstatek zaúčtování vrácení dotace 5.463 tis. Kč, který je podrobně popsán v části 4.4. Jiné závazky (řádek 113 rozvahy) se zvýšily o 454 tis. Kč. z částky 75 tis. Kč na částku 529 tis. Kč, to je zvýšení 605 %. Jiné závazky tvoří půjčka od společnosti ITEAD a.s. ve výši 300 tis. Kč splatná 31.12.2016. Úrok z této půjčky splatný k termínu vrácení jistiny ve výši 124 tis. Kč. Půjčka od společnosti Kovoterm - služby Brno, a.s. ve výši 90 tis. Kč splatná 31.12.2016 a úrok z této půjčky splatný k termínu vrácení jistiny ve výši 13 tis. Kč. K 31.12.2014 společnost neměla bankovní úvěry. Došlo k ukončení spolupráce z titulu faktoringových služeb poskytovaných společností Faktoring KB a.s. Praha. Celkově došlo k navýšení cizích zdrojů o 11.560 tis. Kč z částky 36.052 na částku 47.612 tis. Kč, to je zvýšení o 32 %.Dlouhodobý finanční majetek (řádek 023 rozvahy) zůstal na úrovni roku 2013, to je 1.138 tis. Kč a tvoří ho podíly v účetních jednotkách Stavkalk, s.r.o., ITEAD CZ, s.r.o., Milza zemědělské družstvo Zaječice. Krátkodobý finanční majetek (řádek 058 rozvahy) se snížil o 599 tis. Kč a to z důvodu snížení účtů v bankách o 607 tis. Kč. Naproti tomu peníze (pokladní hotovost) se zvýšila o 8 tis. Kč.

 

2.4.4    Soudní, správní nebo rozhodčí řízení

 

          Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená v letech 2004 až 2014, které měly významný vliv na finanční situaci společnosti byly spory související s pohledávkou ze střednědobého úvěru a kroky, které k jejímu vymáhání uskutečnili její majitelé.     Střednědobý úvěr ve výši 22.000 tis. Kč poskytla v roce 2002 Union banka, a.s. (smlouva o úvěru reg.č. 270/TÚ/34/02). V roce 2003 banka nejdříve fyzicky jednostranně ukončila činnost, následně byla vyhlášena její likvidace a posléze prohlášen konkurz na její majetek. Dne 20. 7. 2004 správce konkurzní podstaty pohledávku postoupil J&T bance a.s., dne 21. 7. 2004 byla pohledávka  postoupena společnosti IV NOVA, a.s..Vývoj soudních sporů mezi T-STRING Pardubice, a.s. a IV NOVA, a.s. a následně BRADDOCK FINANCE&CAPITAL LTD.  je podrobně uveden v příloze k účetní závěrce za rok 2013 bod  4.4. Výroční zprávy za rok 2013.

            Dalšími významnými soudními spory jsou dva spory o vrácení dotace na řešení výzkumného úkolu. Jeden soudní spor byl veden proti rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo financí naší žádost zamítlo. Dne 22.10.2010 jsme podali žalobu proti tomuto rozhodnutí u Městského soudu v Praze. Dne 28. 4. 2014 Městský soud v Praze rozhodl ve věcí žalobce: T-STRING Pardubice, a.s., proti žalovanému: Ministerstvo financí v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného takto: „Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 25.8.2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení“. Druhý soudní spor byl veden proti Odvolacímu finančnímu ředitelství Brno. Jednalo se o odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřený správcem daně dne 25.9.2013 ve výši 5.612.962,-- Kč. Tento soudní spor je podrobně popsán v části 4.4.2.

 

2.4.5    Provedené investice

 

            V roce 2014 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a pozemek pod AB Masarykovo nám. 1484. Pořízený majetek byl financován z vlastních zdrojů ve výši 1.058 tis. Kč. Přehled v tabulce.

 

Provedené investice v roce 2012 až 2014

s uvedením pořizovací ceny                                                            Měr.jedn.: tis.Kč

Druh investice

ROK

2012

2013

2014

Elektrický sporák Snaige

2

 

 

Kombinovaný žebřík 3x7 příček

2

 

 

Bezdrátový router a halogen.světlo

1

 

 

Lůžkoviny

2

 

 

Hasicí přístroje

16

 

 

Nákladní automobil Volkswagen Crafter

 

1

 

Sporák Mora

 

4

 

Benzinová motorová kosa

 

3

 

Zabezpečovací zařízení

 

 

1

Sporák elektrický

 

 

4

Operační systém WIN 7

 

 

3

Zast.pl. 245/3 Pardubice 802 m2

 

 

997

PH svářečka

 

 

1

Vysokozdvižný vozík Desta MV 12B

 

 

52

C E L K E M

23

8

1.058

 

  Investice byly umístěny v tuzemsku.

 

 

V roce 2014 společnost prodala nepotřebný majetek v celkové prodejní ceně 2.447 tis. Kč. Zůstatková cena prodaného majetku byla 1.727 tis. Kč. Hospodářský výsledek z prodeje majetku je  720 tis. Kč.

 

Prodaný majetek v prodejních cenách                                                     Měr.jedn.: tis.Kč

Druh majetku

ROK

2014

Manipulační plocha 85/15 Trnová 1728 m2

1.974

Zastavěná plocha 252/27 Pardubice 514 m2

421

Kontejner MX 640

1

Vysokozdvižný vozík DVHM 2522

51

C E L K E M

2.447

 

2.4.6    Změna obchodního majetku a čistého obchodního majetku

 

Změna obchodního majetku a čistého obchodního majetku.

Ukazatel

ROK

změna v %

2012

2013

Obchodní majetek

56.548

44.971

- 20,47

Čistý obchodní majetek

36.913

9.015

- 75,58

 

Ukazatel

ROK

změna v %

2013

2014

Obchodní majetek

44.971

42.428

- 5,65

Čistý obchodní majetek

9.015

-5.184

-

 

            Mezi roky 2013 a 2014 došlo k další  změně obchodního majetku (aktiv), který se snížil o 5,65 % a čistého obchodního majetku (aktiva mínus závazky), který rovněž zaznamenal značný pokles a má zápornou hodnotu -5.184 tis. Kč.

 

2.4.7    Bankovní úvěry

 

K 31.12.2014 společnost neměla žádné bankovní úvěry.

 

 

 

2.4.8    Účetní závěrka.

           

            Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích ve formě srovnávací tabulky za poslední dvě účetní období včetně přílohy za poslední účetní období je uvedena v části 3. a 4. výroční zprávy.

 

2.4.9    Vlastní kapitál

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu                                               ( Měr.jedn.: tis.Kč )

Ukazatel

ROK

2012

2013

2014

Vlastní kapitál

29.751

8.919

-5.184

 

2.4.10                     Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení

 

Ukazatel

R O K

2012

2013

2014

Hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti  ( v tis.Kč )

-3.108

-20.832

-14.603

Hosp. výsledek připadající na jednu akcii  ( v Kč/akcii )

-79,81

-534,92

-374,97

Výše dividendy ( v Kč/akcii )

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Rozdělení HV za rok 2013                                                                             (měr.j. Kč)

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let

-15.429.855,51

HV za rok 2013

-20.832.286,29

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2014 ze zisku 2013

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2013)

-36.262.141,80

 

 

Úhrada ztráty z minulých let použitím rezervního fondu.

                                                                                                                      (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let po roce 2013

-36.262.141,80

Zákonný rezervní fond účet 421

   6.758.022,07

Výsledek hospodaření minulých let po roce 2013 po použití rezervního fondu

-29.504.119,73

 

 

 

Návrh na rozdělení HV za rok 2014

 

Rozdělení HV za rok 2014                                                                           (měr.j. Kč)

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let

-29.504.119,73

HV za rok 2014

-14.602.845,53

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2014 ze zisku 2013

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2014)

-44.106.965,26

 

            Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek za rok 2014 měl zápornou hodnotu           - 14.603 tis. Kč, nebude společnost vytvářet příděl do rezervního fondu. Ze stejného důvodu není navržena ani výplata dividendy za rok 2014.

Protože celková ztráta společnosti po roce 2014 dosáhla výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů (rezervního fondu), je neuhrazená ztráta vyšší než polovina základního kapitálu, navrhuje představenstvo společnosti v souladu s § 403 odst. 2 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích přijetí těchto opatření:

 

- část ztráty z minulých let uhradit snížením základního kapitálu společnosti a to snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na 100,-- Kč

 

-další část ztráty uhradit z aktivního salda z prodeje nemovitostí. K prodeji jsou nabízeny nemovitosti společnosti v k.ú. Trnová v souladu se schválením řádné VH 18.6.2013. Zůstatková cena je k 31.12.2014 14.736 tis. Kč. Odhadní a nabízená prodejní cena prostřednictvím realitních kanceláří je 32.000 tis. Kč. I kdyby se společnosti nepodařilo prodat areál jako celek, lze při částečném prodeji předpokládat kladný hospodářský výsledek z prodeje ve výši minimálně 5.000 tis. Kč

- další část ztráty uhradit na základě očekávanéhorozhodnutí Ministerstva financí, viz část 2.8.Předpokládaný kladný HV ve výši 3.520 tis. Kč.

- zbývající část ztráty navrhuje představenstvo uhraditna základě očekávaného podstatného snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně vydaného Finančním úřadem v Pardubicích na základě rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice, viz část 2.8.

 

Úhrada ztráty z minulých let snížením základního kapitálu.

                                                                                                                      (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2014)

-44.106.965,26

Disponibilní zdroj na úhradu ztráty - snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcie z 1000,-- Kč na akcii na 100,-- Kč na akcii

 35.049.600,00

Zůstatek ztráty po použití části základního kapitálu

  -9.057.365,26

 

2.4.11                     Snížení základního kapitálu společnosti

2.4.11.1                Důvod a účel snížení základního kapitálu

Protože po roce 2014 dosáhla celková ztráta společnosti hodnoty 44.106.965,26 Kč, navrhuje představenstvo společnosti snížit základní kapitál společnosti. Takto získanou částku 35.049.600,-- Kč společnost použije na úhradu části ztráty.

2.4.11.2                Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení

Navrhované snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na akcii na jmenovitou hodnotu 100,-- Kč na akcii. Jmenovitá hodnota akcií se snižuje u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií.

2.4.11.3                Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení

Částka ve výši 35.049.600,-- Kč získaná snížením základního kapitálu společnosti bude po zaspání do obchodního rejstříku použita na úhradu ztráty.

2.4.11.4                Lhůta pro předložení akcií společnosti

Společnost stanovuje lhůtu pro předložení akcií za účelem výměny do 31.3.2016.

 

2.4.12                     Vliv odložené daně na HV

 

            V roce 2002 došlo ke změně účetní metodiky pro účtování vlivu odložené daně z titulu rozdílné výše daňových a účetních odpisů a z toho vycházejícich účetních a daňových zůstatkových cen majetku.

 

Výpočet odložené daně za rok 2014.

 

Účetní zůstatková cena k 31.12.2013                                                           37.504.941,23 Kč

Daňová zůstatková cena k 31.12.2013                                                        -27.617.383,49 Kč

Rozdíl                                                                                                             9.887.557,74 Kč

 

Výpočet  odložené daně rok 2013 9.887.557,74 Kč x 0,19 (sazba daně ) = 1.878.636,00 Kč

 

Účetní zůstatková cena k 31.12.2014                                                           37.564.476,76 Kč

Daňová zůstatková cena k 31.12.2014                                                        -27.072.521,34 Kč

Rozdíl                                                                                                           10.491.955,42 Kč

 

Výpočet odložené daně rok 2014 10.491.955,42 Kč x 0,19 (sazba daně ) = 1.993.471,00 Kč

k 31.12.2013 zaúčtován závazek ( odložená daň )                                         1.878.636,00 Kč

Rozdíl odložené daně pro zaúčtování v roce 2014                                            114.835,00 Kč

 

Zaúčtováno                                                                  MD        D

Vliv roku 2014 (daň z příj. z b.č. – odložená)             592        481                  114.835,00 Kč

 

Zůstatek na účtě 481 Odložený daňový závazek, pohledávka – Dal             1.993.471,00 Kč

 

2.4.13                     Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech

 

Společnost má více než 10 % podíl na základním kapitálu v následujících společnostech:

 

- Obchodní firma: Stavkalk, s.r.o.,

  Právní forma: s.r.o.

  Sídlo: Ústí nad Labem, Dvořákova 2

  IČO:  60 27 66 49

  Hlavní předmět podnikání: provádění rozpočtů staveb

  podíl na základním kapitálu                                                                       25 %

  obchodní podíl                                                                                           17 %

  vlastní kapitál k 31. 12. 2014                                                        -31.000,-- Kč                 

  hospodářský výsledek za rok 2014                                                         0,-- Kč

  výše vkladu                                                                                             0,-- Kč

  došlo k přecenění vkladu  na hodnotu                                                    0,-- Kč

 

- Obchodní firma: ITEAD  CZ, s.r.o.

  Právní forma: s.r.o.

  Sídlo: Masarykovo nám. 1484, 530 02  Pardubice

  IČO:  26 01 29 52

  Hlavní předmět podnikání: činnosti podnikatelských, finančních a jiných poradců

  podíl na základním kapitálu                                                                       35 %

  vlastní kapitál k 31. 12. 2014                                                            890 tis. Kč

  hospodářský výsledek za rok 2014                                                   -24 tis. Kč

  výše vkladu                                                                                  350.000,-- Kč

 

Společnost má dále podíl na základním kapitálu ve výši 7,55 % ve společnosti MILZA zemědělské družstvo Zaječice. Celková hodnota podílů v účetních jednotkách je 1.138 tis. Kč.

 

2.5     Cenné papíry

 

          Druh                                                                        kmenové

          Forma                                                                     na majitele do 31.12.2013

                                                                                          na jméno od 1.1.2014 dle zákona                      134/2013 Sb.

          Podoba                                                                    do 27. 9. 2012 zaknihovaná

                                                                                          od 28. 9. 2012 listinná

          Počet kusů                                                               38 944 ks

          Připojené kupóny                                                    ne

          ISIN                                                                         CS 0005028455

          Celkový objem emise                                              38 944 000,- Kč

          Jmenovitá hodnota akcie                                         1 000,-                            

         

Způsob převodu cenných papírů:

          Do 27. 9. 2012 docházelo k převodu akcií  registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k registraci převodu (§ 21 z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). Převoditelnost akcií v zaknihované podobě nebyla omezena. Od 28. 9. 2012 jsou akcie na majitele v listinné podobě neomezeně převoditelné. Od 1.1.2014 jsou listinné akcie na jméno převoditelné rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

 

Způsob zdaňování výnosů:

          Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

 

Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování:

          Cenné papíry společnosti v zaknihované podobě nebyly do 27.9.2012 obchodovatelné na veřejném trhu.

                                     

Uzavřené smlouvy:

          Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobu, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend).

 

Popis práv vyplývajících z akcií:

a)      akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady,  hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,  je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám ujmu, jde o vnitřní informace nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy,

b)      akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,

c)      akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií,

d)     podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu o jeho rozdělení.

 

Další akcionářská práva vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

 

Umístění akcií:

          Na základě výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Praha ke dni zrušení evidence emise 27. 9. 2012 bylo mezi veřejností umístěno 38.944 akcií. Z toho fyzické osoby vlastnily 35.386 akcií, což je 90,86 % z celkového množství, právnické osoby vlastnily 3.558 akcií, což je 9,14 % z celkového množství. Mezi veřejností je umístěno 38.944 tis.Kč základního kapitálu.

 

2.6     Statutární a dozorčí orgány

 

Představenstvo:

 

 

Předseda představenstva:                Ing. Karel Velechovský, Ph.D.,MBA

                                                         Pardubice, Arnošta  z Pardubic 2613, PSČ 530 02

                                                         den vzniku členství 19. 6. 2012

 

Člen představenstva:                       Mgr. Radana Velechovská,

                                                         Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72

                                                         den vzniku členství 19. 6. 2012

 

Člen představenstva:                       Mgr. Martin Zaplatílek

                                                         Moravské Bránice 119, PSČ 664 64

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

 

Dozorčí rada:

 

 

Předseda dozorčí rady:                    Ing. Václav Balihar,

                                                         Pardubice, Polabiny. kpt. Bartoše 332, PSČ 530 09

                                                         den vzniku členství 17. 6. 2010

                                                        

Člen dozorčí rady:                           Ing. Lubomír Salavec

                                                         Pardubice, Spojilská 1779, PSČ 530 03

                                                         den vzniku členství 25. 11. 2013

 

Člen dozorčí rady:                           Ing. Jindřich Vondráček,

                                                         Pardubice, Kosmonautů 243, PSČ 530 09

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

 

            V následujících tabulkách jsou uvedeny  veškeré příjmy a tantiémy členů statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců za rok 2013 a 2014.

 

                                                                                                                       ( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2013

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

110

0

Dozorčí rada

104

0

Vedoucí zaměstnanci

1.577

0

C E L K E M

1.791

0

 

                                                                                                                      ( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2014

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

88

0

Dozorčí rada

88

0

Vedoucí zaměstnanci

1.360

0

C E L K E M

1.536

0

 

Počty akcií emitenta, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců dle „Seznamu akcionářů společnosti T-STRING Pardubice, a.s.“ k 6.3.2015.

Jméno a příjmení

Funkce

počet akcií

Mgr. Radana Velechovská

Člen představenstva

16.916

 

            Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

 

2.7     Pracovněprávní vztahy

 

            Oblast pracovněprávních vztahů se řídila „Podnikovou kolektivní smlouvou na rok 2014“, která je uzavřena mezi Základní organizací Odborového svazu Stavba České republiky a společností T-STRING Pardubice, a.s.. Tato kolektivní smlouva byla podepsána 30. 11. 2013. Pro období roku 2015 byla upravena dodatkem z 31.12.2014.

 

2.8     Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

 

            V roce 2007 společnost zahájila řešení výzkumného úkolu s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“. Výzkum řídil a organizoval Ing. Brezovský, který byl zároveň řešitelem úkolu.  Řešení úkolu bylo rozloženo do let 2007 až 2010. Úkol byl řešen na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu TRVALÁ PROSPERITA. Výstupem tohoto úkolu je vynález Liposom mumia. Na uvedený vynález byl Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky udělen patent číslo 303199.

            V roce 2008 společnost zahájila řešení dalšího výzkumného úkolu s názvem „Výzkum a vývoj nových nenasycených nebo dosud nevyužívaných lipidů rostlinného původu pro zvýšení imunity“.  Výzkum řídil a organizoval Ing. Brezovský, který byl zároveň řešitelem úkolu.  Řešení úkolu bylo původně rozloženo do let 2008 až 2011. Na základě nové smlouvy s MPO byl úkol ukončen k 31. 12. 2010. Úkol byl řešen na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu TRVALÁ PROSPERITA. Tyto úkoly byly realizovány za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

            V roce 2008 zahájil Finanční úřad v Pardubicích kontrolu čerpání dotace poskytnuté ze státního rozpočtu MPO v roce 2007 na základě smlouvy č. 2A-2TP1/074. Na základě této kontroly byl dne 21. 12. 2009 společnosti vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.520 tis. Kč a penále ve výši 3.044.901,-- Kč. Na splácení tohoto závazku je vydáno Finančním úřadem v Pardubicích rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky do 20. 5. 2014. Dne 16.4.2014 jsme podali žádost o prodloužení splátkového kalendáře do 20.6.2016. Posledním rozhodnutím o rozložení úhrady daně a příslušenství daně na splátky byl splátkový kalendář prodloužen do 20.10.2015. Dne 20. 1. 2010 jsme podali žádost o prominutí odvodu. Dne 25. 8. 2010 nám bylo doručeno rozhodnutí MF ČR, kterým byla žádost zamítnuta a nepromíjí se. Odůvodnění je nesouladné s postojem Ministerstva průmyslu a obchodu (poskytovatelem dotace) zejména o včasnosti a věcném plnění výzkumného úkolu. Proto jsme dne 22. 10. 2010 podali na Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. Městský soud v Praze rozhodl dne 28.4.2014 takto: „Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 25.8.2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení“. Ministerstvo financí se dosud nevyjádřilo.

            V roce 2011 zahájil Finanční úřad v Pardubicích kontrolu čerpání dotace poskytnuté ze státního rozpočtu MPO v roce 2008, 2009 a 2010 na základě smlouvy č. 2A-2TP1/074. Na základě této kontroly byl dne 25. 09. 2013 společnosti vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5.612.962 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se společnost odvolala.Dne 24.4.2014 Odvolací finanční ředitelství Brno rozhodlo takto: odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí Finančního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 25.9.2013 se potvrzuje. Dne 22.6.2014 společnost podala prostřednictvím svého zástupce Ing. Františka Mejty žalobu proti rozhodnutí správního orgánu (Odvolacího finančního ředitelství Brno). Dne 12.1.2015 Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice rozhodl ve věci žalobce T-STRING Pardubice, a.s. proti žalovanému Odvolací finanční ředitelství Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.4.2014 takto: Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně ze dne 24.4.2014 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. Odvolací finanční ředitelství v Brně se dosud nevyjádřilo.

 

2.9     Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

 

            Veškeré odpady (průmyslové, komunální) společnost likviduje prostřednictvím oprávněných firem.

 

Středisko Kovovýroba.

            Při ochrany životního prostředí středisko důsledně třídí odpad vzniklý při výrobě a likviduje jej prostřednictvím firem S-FIRMA, s.r.o., Moravany IČO 27532895, Marius Pedersen IČO 42194920, a.s. a Lamka Ladislav.

 

Středisko Správa nemovitostí a Diavita.

            Tříděný i netříděný komunální odpad z pronajímaných nemovitostí a odpad z macerace při výrobě extraktů prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, IČO 42194920. Odpadní vody prostřednictvím firmy VaK Pardubice IČO 60108631.

2.10   Předpokládaný budoucí vývoj

 

Pro zlepšení ekonomické situace společnosti předepsalo vedení společnosti pro jednotlivá střediska na rok 2015 podnikatelský záměr s tím, že celkový výsledek hospodaření za společnost za rok 2015 bude vykazovat kladný hospodářský výsledek 2.035 tis. Kč. Jako stimulační prostředek byl vedoucím a některým dalším významným pracovníkům předepsán prémiový řád pro rok 2015. Hlavním ukazatelem je hospodářský výsledek, ale velký důraz je kladen i na vymáhání pohledávek. V roce 2015 již nepřepokládáme další snižování pracovníků.

 

Kovovýroba

            Již počátkem roku 2014 došlo k výměně ve vedení střediska. Byla posílena pozice obchodníka. Snížil se stav dělníků na dva s tím, že další případná potřeba dělníků je řešena na DPP s bývalými dělníky střediska kovovýroba. Pro zlepšení situace v roce 2015 přijímá středisko řadu dalších opatření mimo jiné rozšíření nabídky v oblasti služeb a sortimentu pro zákazníky, revizi konsignačních skladů a prodejců, hledání dalších obchodních partnerů, neustálá aktualizace e - shopu www.ploty-eshop.cz, atd.. Výsledky hospodaření střediska za I/Q - 2015 jsou  lepší než v minulém roce. Především v oblasti tržeb za vlastní výrobky došlo ke zvýšení o 1.210 tis. Kč, ale provozní výsledek hospodaření zdaleka nedosahuje hodnoty, která je stanovena v podnikatelském záměru.

 

Výroba potravinových doplňků a kosmetiky

            V roce 2015 musíme vyřešit nové receptury Bezkašlů, protože vinou stále tvrdších opatření státu  v reakci na lihovou aféru, nový zákon a další opatření CÚ, musíme výrobky co nejdříve inovovat. Toto bude znamenat změnu popisů a grafiky obalů. Dále uvedeme na trh parafínový olej a Valinku konopnou. Budeme ctít trend zvyšujícího se podílu prodeje kosmetických produktů. Cílem je vytvořit ucelenou a cenově dostupnou řadu kosmetiky. Rovněž se zaměříme na zvýšení prodeje sladidel. Rozšiřujeme zprovozněný e-shop www.sirupy-vazelina.cz. Výsledky hospodaření střediska za I/Q - 2014 jsou lepší než v minulém roce. Provozní výsledek hospodaření je vyšší o 235 tis. Kč. Tržby za vlastní výrobky jsou vyšší o 262 tis. Kč., ale i tak uvedené hodnoty nedosahují výše stanovené podnikatelským záměrem na rok 2015.

 

Správa a pronájem nemovitostí

            Pro rok 2015 byl oproti roku 2014 opět navýšen plán s cílem výraznějšího naplnění zejména administrativní budovy na Masarykově náměstí. Areál v Trnové i nadále společnost nabízí k odprodeji s tím, že z výnosů prodeje by se postupně modernizoval zbývající majetek střediska, zejména pak administrativní budova na Masarykově náměstí (okna, fasáda) s cílem vylepšit postavení při nabízení volných ploch pronájmu a snížení energetické náročnosti. Pro rok 2015 byly navýšeny ceny zejména  pro ubytování v garsonkách, u pronájmů kanceláří to prozatím není možné. U ubytovny byla cena ponechána ve stejné výši jako v roce 2014. Výsledky hospodaření za I/Q  - 2015 v ukazateli provozní výsledek hospodaření je o 113 tis. Kč horší než v roce 2014, i když tržby z prodeje služeb jsou vyšší o 353 tis. Kč. Hlavním důvodem je zvýšení nákladů na energie o 421 tis. Kč. Bude pokračovat intenzivní obchodní činnost s cílem dosáhnout tržeb z prodeje služeb ve výši  11.407 tis. Kč. Budou pokračovat práce na zkvalitnění internetové stránky www.kancelare-pardubice.cz.

 

Poskytování inženýrsko-investičních služeb a projektování staveb

              Vzhledem k pokračující stagnaci v oblasti stavebnictví byla činnost střediska ukončena.

 

Knihařství

              Zastavení propadu, resp. nastartování růstu střediska v roce 2015 je i nadále těsně svázáno se získáváním jednotlivých zakázek. Kromě již nainstalovaných reklamních poutačů na administrativní budově bude větší snaha nabízet aktivně své služby v rámci jednání s různými klienty pro středisko správy budov.           

3.  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

 

Účetní závěrka je uvedena na následujících listech a obsahuje:

          1.           Základní údaje

          2.           Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA 2014 a 2013

          3.           Rozvaha v plném rozsahu PASIVA 2014 a 2013

          4.           Výkaz zisku a ztrát 2014 a 2013

          5.           Přehled o peněžních tocích 2014 a 2013


 

 

1. Základní údaje

 

 

 

 

 

 

 

IČ:

45534586

 

 

Obchodní firma:

T-STRING Pardubice, a.s.

 

 

Sídlo:

 

 

 

Ulice:

Masarykovo nám. 1484

 

 

Obec:

Pardubice

 

 

PSČ:

532 30

Tel.:

466 714 111

E-mail:

t-string@t-string.cz

 

 

Internetová adresa:

www.t-string.cz; www.ploty-eshop.cz; www.sirupy-vazelina.cz; www.kancelare-pardubice.cz

 

 

 

 

 

 

Rok založení:

1992

 

 

 

 

 

 

Soubor obsahuje:

Rozvahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k:

31.12.2014

 

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:

31.12.2014

 

 

 

 

Údaje o auditu a auditorovi:

 

 

 

Předložené výkazy byly ověřeny auditorem:

ANO

 

Název auditorské firmy:

Planetlink, k.s., odštěpný závod Pardubice

 

 

Číslo auditorského osvědčení:

358

 

 

Titul auditora:

Ing.

 

 

Jméno auditora:

Jan

 

 

Příjmení auditora:

Zavoral

 

 

Číslo auditorského osvědčení:

1614

 

 

Zpráva auditora ze dne:

14. dubna 2015

 

 

Výrok auditora:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti T-STRING Pardubice, a.s. k 31. prosinci 2014  a  nákladů, výnosů , výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

 

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti T-STRING Pardubice a.s. za rok končící 31. 12. 2014 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

 

 

 

 

 

 

Jméno člena statutárního orgánu:

Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA

 

 

Osoba odp. za účetnictví:

Ing. Jindřich Vondráček

 

 

Os. odp. za účet. závěrku:

Jana Kubátová

Tel.:

466 714 423

E-mail:

t-string@t-string.cz

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální závazný výčet informací

 

 

ROZVAHA

 

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

 

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

 

 

v plném rozsahu

 

 

ve znění pozdějších předpisů

 

 

ke dni  31. 12. 2014

 

T-STRING Pardubice, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

(v celých tisících Kč)

 

…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45534586

 

Masarykovo nám. 1484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532 30  Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení

AKTIVA

Číslo řádku

Běžné účetní období

Minulé úč. období

 

 

 

Brutto

Korekce

Netto

Netto

 

a

b

c

1

2

3

4

 

 

AKTIVA CELKEM

(ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67

001

90259

-47831

42428

44971

 

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

 

 

 

 

 

B.

Dlouhodobý majetek       

(ř. 04 + 13 + 23)

003

84392

-47417

36975

38643

 

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

(ř. 05 až 12)

004

619

-616

3

 

 

B. I.   1.

Zřizovací výdaje

005

 

 

 

 

 

 2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

 

 

 

 

 

 3.

Software

007

619

-616

3

 

 

 4.

Ocenitelná práva

008

 

 

 

 

 

 5.

Goodwill (+/-)

009

 

 

 

 

 

 6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

 

 

 

 

 

 7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

 

 

 

 

 

 8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

 

 

 

 

 

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek  

(ř. 14 až 22)

013

82635

-46801

35834

37505

 

B. II. 1.

Pozemky

014

16392

 

16392

17123

 

2.

Stavby

015

47965

-28727

19238

20155

 

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

18258

-18074

184

207

 

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

017

 

 

 

 

 

5.

Základní stádo a tažná zvířata

018

 

 

 

 

 

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

20

 

20

20

 

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

 

 

 

 

 

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

 

 

 

 

 

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

022

 

 

 

 

 

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

(ř. 24 až 30)

023

1138

 

1138

1138

 

B. III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

024

 

 

 

 

 

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

1138

 

1138

1138

 

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

 

 

 

 

 

4.

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

027

 

 

 

 

 

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

 

 

 

 

 

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

 

 

 

 

 

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

 

 

 

 

 

Označení

AKTIVA

Číslo řádku

Běžné účetní období

Minulé úč. období

 

 

 

Brutto

Korekce

Netto

Netto

 

a

b

c

1

2

3

4

 

C.

Oběžná aktiva

(ř. 32 + 39 + 48 + 58)

031

5776

-414

5362

6262

 

C. I.

Zásoby                                

(ř. 33 až 38)

032

2932

 

2932

1493

 

C. I.  1.

Materiál

033

1068

 

1068

749

 

2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

4

 

4

15

 

3.

Výrobky

035

1614

 

1614

607

 

4.

Zvířata

036

 

 

 

 

 

5.

Zboží

037

246

 

246

122

 

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

038

 

 

 

 

 

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

(ř. 40 až 47)

039

 

 

 

 

 

C. II. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

040

 

 

 

 

 

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

041

 

 

 

 

 

3.

Pohledávky - podstatný vliv

042

 

 

 

 

 

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

043

 

 

 

 

 

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

 

 

 

 

 

6.

Dohadné účty aktivní

045

 

 

 

 

 

7.

Jiné pohledávky

046

 

 

 

 

 

8.

Odložená daňová pohledávka

047

 

 

 

 

 

C. III.

Krátkodobé pohledávky

(ř. 49 až 57)

048

2541

-414

2127

3867

 

C. III. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

2394

-414

1980

2386

 

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

050

 

 

 

 

 

3.

Pohledávky - podstatný vliv

051

 

 

 

 

 

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

052

 

 

 

 

 

5.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

 

 

 

 

 

6.

Stát - daňové pohledávky

054

2

 

2

3

 

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

15

 

15

15

 

8.

Dohadné účty aktivní

056

 

 

 

 

 

9.

Jiné pohledávky

057

130

 

130

1463

 

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek

(ř. 59 až 62)

058

303

 

303

902

 

C. IV. 1.

Peníze

059

61

 

61

53

 

2.

Účty v bankách

060

242

 

242

849

 

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

 

 

 

 

 

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

 

 

 

 

 

D. I.

Časové rozlišení                

(ř. 64 až 66)

063

91

 

91

66

 

D. I.  1.

Náklady příštích období

064

91

 

91

66

 

2.

Komplexní náklady příštích období

065

 

 

 

 

 

3.

Příjmy příštích období

066

 

 

 

 

 

Označení

PASIVA

Číslo řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

 

a

b

c

5

6

 

 

PASIVA CELKEM

(ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001

067

42428

44971

 

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)

068

-5184

8919

 

A. I.

Základní kapitál 

(ř. 70 až 72)

069

38944

38944

 

A. I.      1.

Základní kapitál

070

38944

38944

 

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

 

 

 

3.

Změny základního kapitálu (+/-)

072

 

 

 

A. II.

Kapitálové fondy

(ř. 74 až 77)

073

-25

-525

 

A. II.     1.

Emisní ážio

074

 

 

 

2.

Ostatní kapitálové fondy

075

 

 

 

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

076

-25

-525

 

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)

077

 

 

 

A. III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

078

4

6762

 

(ř. 79 + 80)

 

A. III.    1.

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

079

 

6758

 

2.

Statutární a ostatní fondy

080

4

4

 

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let                                 (ř. 82 + 83)

081

-29504

-15430

 

A. IV.   1.

Nerozdělený zisk minulých let

082

 

 

 

2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

083

-29504

-15430

 

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období       

084

-14603

-20832

 

(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

 

B.

Cizí zdroje

(ř. 86 + 91 + 102 + 114)

085

47612

36052

 

B. I.

Rezervy

(ř. 87 až 90)

086

 

 

 

B. I.      1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

087

 

 

 

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

088

 

 

 

3.

Rezerva na daň z příjmů

089

 

 

 

4.

Ostatní rezervy

090

 

 

 

B. II.

Dlouhodobé závazky

(ř. 92 až 101)

091

9584

1879

 

B. II.     1.

Závazky z obchodních vztahů

092

 

 

 

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

093

976

 

 

3.

Závazky - podstatný vliv

094

 

 

 

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

095

 

 

 

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

096

 

 

 

6.

Vydané dluhopisy

097

 

 

 

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

098

 

 

 

8.

Dohadné účty pasivní

099

 

 

 

9.

Jiné závazky

100

6615

 

 

10.

Odložený daňový závazek

101

1993

1879

 

 

Označení

PASIVA

Číslo řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

a

b

c

5

6

B. III.

Krátkodobé závazky

(ř. 103 až 113)

102

38028

34077

B. III.    1.

Závazky z obchodních vztahů

103

2059

3439

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

25869

25917

3.

Závazky - podstatný vliv

105

 

 

4.

Závazky ke společníkům, členům družst. a k účastníkům sdružení

106

2343

1900

5.

Závazky k zaměstnancům

107

255

227

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

108

166

341

7.

Stát - daňové závazky a dotace

109

6704

1810

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

110

 

 

9.

Vydané dluhopisy

111

 

 

10.

Dohadné účty pasivní

112

103

368

11.

Jiné závazky

113

529

75

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci 

(ř. 115 až 117)

114

 

96

B. IV.   1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

 

 

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

116

 

96

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

117

 

 

C. I.

Časové rozlišení 

(ř. 119 + 120)

118

 

 

C. I.      1.

Výdaje příštích období

119

 

 

2.

Výnosy příštích období

120

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální závazný výčet informací

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

v plném rozsahu

ve znění pozdějších předpisů

 

 

ke dni 31. 12. 2014

 

T-STRING Pardubice,

 

 

(v celých tisících Kč)

a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45534586

 

Masarykovo nám. 1484

 

 

 

 

 

 

 

 

532 30  Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení

TEXT

Číslo řádku

Skutečnost v účetním období

 

 

běžném

minulém

a

b

c

1

2

I.

Tržby za prodej zboží

01

2915

2842

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

1790

1972

+

Obchodní marže

 

(ř. 01 - 02)

03

1125

870

II.

Výkony

 

(ř. 05 až 07)

04

18655

22300

II. 1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

17667

22407

   2.

Změna stavu  zásob vlastní činnosti

06

988

-107

   3.

Aktivace

07

 

 

B.

Výkonová spotřeba

 

(ř. 09 + 10)

08

19029

15395

B. 1.

Spotřeba materiálu a energie

09

8840

12020

B. 2.

Služby

10

10189

3375

+

Přidaná hodnota

 

(ř. 03 + 04 - 08)

11

751

7775

C.

Osobní náklady

 

(ř. 13 až 16)

12

6325

8183

C. 1.

Mzdové náklady

13

4492

5771

C. 2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

176

214

C. 3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

1488

1984

C. 4.

Sociální náklady

16

169

214

D.

Daně a poplatky

17

240

235

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

998

1464

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                            

19

2451

4

(ř. 20 + 21)

III. 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

2447

2

III. 2.

Tržby z prodeje materiálu

21

4

2

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu                                                        (ř. 23 + 24)

22

1759

68

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku     

23

1727

 

F. 2.

Prodaný  materiál

24

32

68

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)

25

16

-600

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

-5588

 

H.

Ostatní provozní náklady

27

286

17131

V.

Převod provozních výnosů

28

 

 

I.

Převod provozních nákladů

29

 

 

*

Provozní výsledek hospodaření

[ř. 11 - 12 -

30

-12010

-18702

17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27+ (-28) - (-29)]

Označení

TEXT

Číslo řádku

Skutečnost v účetním období

 

 

 

běžném

minulém

 

a

b

c

1

2

 

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

 

 

 

J.

Prodané cenné papíry a podíly

32

500

 

 

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     

33

 

 

 

(ř. 34 až 36)

 

VII. 1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

34

 

 

 

VII. 2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

 

 

 

VII. 3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

 

 

 

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

 

 

 

K.

Náklady z finančního majetku

38

 

 

 

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

 

 

 

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

 

 

 

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)

41

 

 

 

X.

Výnosové úroky

42

74

117

 

N.

Nákladové úroky

43

1797

1595

 

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

 

 

 

O.

Ostatní finanční náklady

45

255

834

 

XII.

Převod finančních výnosů

46

 

 

 

P.

Převod finančních nákladů

47

 

 

 

*

Finanční výsledek hospodaření

48

-2478

-2312

 

 [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]

 

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost 

(ř. 50 + 51)

49

115

30

 

Q. 1.

– splatná

50

 

 

 

Q. 2.

– odložená

51

115

30

 

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                    

52

-14603

-21044

 

(ř. 30 + 48 - 49)

 

XIII.

Mimořádné výnosy

53

 

212

 

R.

Mimořádné náklady

54

 

 

 

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

(ř. 56 + 57)

55

 

 

 

S. 1.

– splatná

56

 

 

 

S. 2.

– odložená

57

 

 

 

*

Mimořádný výsledek hospodaření

(ř. 53 - 54 - 55)

58

 

212

 

W.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     (+/-)

59

 

 

 

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

60

-14603

-20832

 

                (ř. 52 + 58 - 59)

 

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

61

-14488

-20802

 

                (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

 

 

 


 

 

                                           Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:

31.12.2014

IČ:

45534586

Název účetní jednotky:

T-STRING Pardubice, a.s.

Označení

 

Skutečnost v účetním období

Text                                 

sledovaném

minulém

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

902

2 887

 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

 

 

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

-14 488

-21 014

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

1 815

6 454

A.1.1

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

1 090

4 071

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, rezerv

-278

907

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)

-720

-2

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

0

0

A.1.5.

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)

1 723

1 478

A.1.6.

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

0

0

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

-12 673

-14 560

A.2.

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

2 405

30 866

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

1 635

4 676

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních

2 209

25 840

A.2.3.

Změna stavu zásob (+/-)

-1 439

350

A.2.4.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů

0

0

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

-10 268

16 306

A.3.

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)

-1

-11 563

A.4.

Přijaté úroky (+)

74

1

A.5.