Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Výroční zpráva společnosti T-STRING Pardubice, a.s. za rok 2015

 

Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK   2 0 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

březen 2016

 


 

Výroční zpráva představenstva a.s. za rok 2015

 

 

Valná hromada akcionářů T-STRING Pardubice, a.s.

15. června 2016

 

Obsah

1.       ÚVOD.. 5

2.       VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015. 5

2.1        Základní údaje o společnosti5

2.2        Základní kapitál6

2.3        Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015. 7

2.3.1        Souhrnný přehled. 7

2.3.2        Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2015. 8

2.3.3        Přehled ukazatelů v tabulkách. 11

2.3.4        Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.12

2.3.5        Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.12

2.4        Majetek, závazky, finanční situace.12

2.4.1        Zpráva o stavu majetku.12

2.4.2        Závislost na patentech a vlastněné patenty.12

2.4.3        Finanční situace.13

2.4.4        Soudní, správní nebo rozhodčí řízení14

2.4.5        Provedené investice. 14

2.4.6        Změna obchodního majetku a čistého obchodního majetku. 15

2.4.7        Bankovní úvěry. 15

2.4.8        Účetní závěrka.15

2.4.9        Vlastní kapitál16

2.4.10     Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení16

2.4.11     Snížení základního kapitálu společnosti17

2.4.12     Vliv odložené daně na HV.. 17

2.4.13     Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech. 18

2.5        Cenné papíry. 19

2.6        Statutární a dozorčí orgány. 20

2.7        Pracovněprávní vztahy. 21

2.8        Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 21

2.9        Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí23

2.10     Předpokládaný budoucí vývoj23

3.       ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU.. 25

4.       PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015. 35

4.1        Obecné údaje. 35

4.2        Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách. 36

4.3        Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v tis. Kč.37

4.4        Ostatní důležité informace. 41

4.4.1        Závazek vůči JUDr. Radimu Chalupovi, Ph.D.41

4.4.2        Závazek vůči finančnímu úřadu. 41

4.5        Odměna auditora. 43

5.       ZPRÁVA O VZTAZÍCH.. 44

5.1        Struktura vztahů mezi osobami44

5.1.1        Ovládaná osoba. 44

5.1.2        Ovládající osoba. 44

5.1.3        Osoby jednající ve shodě. 44

5.2        Úloha ovládané osoby v něm.. 45

5.3        Způsob a prostředky ovládání45

5.3.1        Ovládající osoba. 45

5.3.2        Osoby jednající ve shodě. 45

5.4        Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,46

5.5        Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou. 46

5.5.1        ITB Group, spol. s r.o.46

5.5.2        Ovládající osoba. 46

5.5.3        ITEAD a.s.46

5.5.4        Kovoterm - služby Brno, a.s.46

5.6        Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma.47

5.7        Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika.47

5.8        Rozhodné období.47

6.       ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.48

6.1        Osoby odpovědné za výroční zprávu:48

6.2        Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky:48

7.       ZPRÁVA AUDITORA.. 49

 

 


 

1.  ÚVOD

 

          Tato výroční zpráva je vypracována dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 436 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Je zároveň zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku pro valnou hromadu dne 15. 6. 2016.

 

2.  VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

 

2.1     Základní údaje o společnosti

 

Obchodní firma:  T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. 1484

PSČ: 532 30

Identifikační číslo: 45534586

Datum založení: 1. května 1992 zápisem do Obchodního rejstříku, společnost byla založena na dobu neurčitou           

Právní řád: Česká republika

Právní předpis: společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku

Právní forma: akciová společnost

 

Předmět podnikání:

v Obchodním rejstříku jsou zapsány tyto předměty podnikání

projektová činnost v investiční výstavbě,

provádění inženýrských staveb,

provádění průmyslových staveb,

provádění bytových a občanských staveb,

inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví,

automatizované zpracování dat,

realitní kancelář, zprostřed. činnost v oblasti nemovitostí,

výroba potravinářského zboží,

konstruktérské práce ve stavebnictví a strojírenství,

zámečnictví,

ubytovací služby,

pronájem nemovitostí,

provozování odstavných ploch pro motorová vozidla,

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

poskytování software,

výroba kosmetických přípravků,

planografické služby - rozmnožování,

pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla,

činnost organizačních a ekonomických poradců,

správa a údržba nemovitostí,

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaní vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti,

vázání a konečné zpracování knih,

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

            Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 612.

      Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

                       

            Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

 

2.2     Základní kapitál

 

            Výše základního kapitálu činí 38.944.000,-- Kč a je zcela splacen. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 38 944 akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty. Valná hromada společnosti rozhodla dne 19. 6. 2012 o změně podoby zaknihovaných akcií na majitele ISIN: CS0005028455, vedených Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen CDCP), na listinné akcie na majitele.  CDCP zrušil evidenci zaknihovaných akcií ke dni 27. 9. 2012. Představenstvo společnosti zveřejnilo v souladu se zákonem 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v Obchodním věstníku a na www stránkách společnosti dne 18. 12. 2012 výzvu, aby si akcionář vyzvedl své akcie ve lhůtě šesti měsíců, tj. od 18. 12. 2012 do 18. 6. 2013 v sídle společnosti. 7. 11. 2013 a 8. 11. 2013 zveřejnilo představenstvo společnosti v Obchodním věstníku a na www.valnehromady.cz opakovanou výzvu k převzetí akcií v termínu od 10.12.2013 do 31.12.2013.

            Na základě § 2 odst. 1 zákona 134/2013 Sb. , o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností došlo k 1. lednu 2014 ke změně formy akcií. Listinné akcie na majitele se změnily na listinné akcie na jméno.

 

          Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

 

          Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.

 

          V posledních dvou letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1992 ve výši 38.944.000,-- Kč.

 

          V souladu s § 3 odst. 2 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, vyzvala společnost akcionáře k osobnímu předložení akcií společnosti za účelem vyznačení změn na dosavadních akciích a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů. Výzva byla zveřejněna na www.valnehromady.cz dne 13. března 2014, v Obchodním věstníku dne 7. března 2014 a na www stránkách společnosti dne 7. března 2014. K vyznačení změn a zápisu do seznamu akcionářů ke dni 15.3.2016 akcie předložilo celkem akcionářů s podílem 94 % hlasovacích práv.

 

Osoby s podílem nad 5 % hlasovacích práv emitenta k 15.3.2016:

Jméno

počet akcií

podíl v %

Mgr. Radana Velechovská

16.916

43,44

Ing. Aleš Hodina

16.041

41,19

Kovoterm - služby Brno, a.s.

2.000

5,14

 

 

 

2.3     Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015

 

2.3.1    Souhrnný přehled

 

            V roce 2015 se podařilo zastavit pokles tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží. Proti roku 2014 se tržby zvýšily o 25,01 % z hodnoty 20.582 tis. Kč na hodnotu 25.729 tis. Kč. K nejvýraznějšímu zvýšení došlo u tržeb za prodej vlastních výrobků, u kterých se tržby proti roku 2014 zvýšily o 46,13 % z hodnoty 7.618 tis. Kč na hodnotu 11.132 tis. Kč. Tržby za služby se zvýšily o 8.98 % z hodnoty 10.049 tis. Kč na hodnotu 10.951 tis. Kč. Tržby za zboží se zvýšily o 25.08 % z hodnoty 2.915 tis. Kč na hodnotu 3.646 tis. Kč. Zvýšení tržeb bylo dosaženo při výrazném snížení výkonové spotřeby, která se snížila proti roku 2014 o 35 % z částky 19.029 tis. Kč na částku 12.309tis. Kč. Při hodnocení pouze provozních vlivů za rok 2015 ve vztahu k roku 2014 je nutnévýkonovou spotřebu očistit o vliv zaúčtování závazku  v roce 2014 vůči JUDr. Radimu Chalupovi, Ph.D., který činí 6.542.408,-- Kč. Podrobně je problematika rozvedena v části 4.4.1. Výroční zprávy za rok 2014.Výkonová spotřebapo očištění se proti roku 2014 snížila o 20 % z částky 15.395 tis. Kč na částku 12.309 tis. Kč. Oproti těmto pozitivním jevům došlo v roce 2015 ke zvýšení osobních nákladů proti roku 2014 o 5 % z částky 6.325 tis. Kč na částku 6.634 tis. Kč. K tomuto zvýšení došlo i při snížení průměrného přepočteného stavu pracovníků o 1,5. Hlavním důvodem je zvýšení minimální mzdy k 1.1.2015 o 700,-- Kč. Toto zvýšení minimální mzdy mělo zásadní dopad na osobní náklady střediska Správa a pronájem nemovitostí, ale i na ostatní střediska, kde zaměstnáváme pracovníky na dohodu za minimální mzdu. V roce 2015 došlo oproti roku 2014 k výraznému zvýšení přidané hodnoty a to z částky 752 tis. Kč v roce  2014 na částku 9.505 tis. Kč. To je vyšší hodnota než jaká byla dosažena v roce 2013, kdy přidaná hodnota byla 7.775 tis. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl hodnoty 3.836 tis. Kč. Vliv na vytvoření kladného hospodářského výsledku měly i účetní operace, které přímo nesouvisí s provozní činností. Jedná se o zrušení zaúčtování závazku vůči finančnímu úřadu na základě vyhraného soudního sporu ve výši -4.970 tis. Kč. Dále úrok z půjčky od firmy KOVOTERM - služby Brno, a.s. na vyrovnání s firmou Braddock ve výši 1.233 tis. Kč.Po očištění hospodářského výsledku o operace, které přímo nesouvisely s provozní a finanční činností roku 2014 je hospodářský výsledek99 tis. Kč.  Provozní výsledek hospodaření dosáhl  hodnoty  5.975 tis. Kč (řádek 30 výkazu ZZ). Po očištění o operace, které přímo nesouvisely s provozní činností roku 2015, je provozní výsledek hospodaření 1.005 tis. Kč.To je zvýšení o1.581 tis. Kč proti roku 2014.Společnost pokračovala v roce 2015 v přijímání celé řady úsporných opatření v oblasti nákladů a zároveň se zaměřovala na zvýšení výnosů. Pro snížení nákladů byla přijata již v roce 2013 tato opatření, jejichž účinek se plně projevil i v roce 2015. Došlo ke změně organizační struktury společnosti z třístupňové liniové struktury na dvoustupňovou liniovou strukturu a to zrušením náměstků. Není obsazena funkce kontrolor v odboru kontroly. Průměrný přepočtený stav pracovníků se snížil proti roku 2014 o 1,5. K tomuto poklesu došlo  u střediska Správa a pronájem nemovitostí a u střediska Kovovýroba. Pro rok 2015 vedení společnosti vypracovalo obchodní plán, k jehož zajištění byl vedoucím pracovníkům stanoven prémiový řád. V souvislosti s tím je kladen vysoký důraz na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Pro zvýšení výnosů byla přijímána další opatření pro zkvalitnění obchodní činnosti. Vlivem všech těchto opatření se v roce 2015 podařilo zvrátit nepříznivý vývoj společnosti.

 

 

 

 

 

Očištěný výsledek hospodaření                                                                    Měr.jedn.: tis. Kč

Popis

Ćástka

Hospodářský výsledek řádek 60 výkazu ZZ

3.836

Závazek FÚ

-4.970

Úrok Kovoterm - služby Brno

1.233

Očištěný hospodářský výsledek

99

 

 

Očištěný provozní výsledek hospodaření                                                     Měr.jedn.: tis. Kč

Popis

Částka

Provozní hospodářský výsledek řádek 30 výkazu ZZ

5.975

Závazek FÚ

-4.970

Očištěný provozní výsledek hospodaření

1.005

 

 

Porovnání provozního výsledku hospodaření rok 2014 a 2015                   Měr.jedn.: tis. Kč

 

Řádek

Rok 2015

Rok 2014

Rozdíl

Provozní výsledek hospodaření

30

5.975

- 12.011

 

Úprava

 

  -4.970

  11.435

 

Provozní výsledek hosp. očištěný

30

   1.005

   - 576

1.581

 

 

            Činnost společnosti a zejména realizaci rozvojových plánů ovlivňoval nepříznivě nedořešený spor se správcem daně. Podrobně je problematika rozvedena v části 4.4.2.

 

2.3.2    Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2015

 

2.3.2.1   Kovovýroba

 

            Středisko kovovýroba  se zabývá strojírenskou výrobou. Nosným programem je plastování pozinkovaného drátu, pletení pletiva s širokou rozměrovou škálou v barvách zelená, hnědá, bílá a v omezeném množství barva dle požadavku zákazníka. Pletivo podle požadavku odběratelů vyrábíme se zapleteným napínacím drátem nahoře a dole nebo bez zapleteného napínacího drátu. Vyrábí také plotová pole různých rozměrů. Některé z nich jsou vyráběny dle standardů, jiné na základě požadavků zákazníka. Středisko prodává plotové brány, branky, sloupky, vzpěry, podhrabové desky, patice k podhrabovým deskám aj.. Dále se středisko zabývá  prodejem  pletivářských doplňků, jako jsou například speciální kleště, napínací dráty všeho druhu, napínací segmenty, příchytky, ukončení sloupků a tp., které tvoří ucelenou nabídku oplocení. Oplocení lineárních staveb, průmyslových objektů a rodinných domů. Rovněž se zaobírá prodejem specifického pletiva – chovatelská, pěstitelská - lesnickáa okrasná pletiva. Společnost rozšířila prodej zboží o ztracené bednění, zatravňovací dlaždice a lešenářské kozy. Mimo drátěných plotů  se od roku 2015 prodává  betonová oplocení, 3D panely, rašlová tkanina a novinkou jsou gabionové koše, kované ploty a plotovky PilWOOD.  Prodej je realizován prostřednictvím maloobchodní prodejny nebo dodávkami velkoodběratelům, případně zatím v menší míře dodávkami prostřednictvím internetového obchodu www.ploty-eshop.cz. V roce 2015 došlo k výraznému navýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a zboží a to o 58,18 % proti roku 2014 z částky 6.975 tis. Kč na částku 11.033 tis. Kč. Přičemž tržby za prodej zboží se zvýšily o 25,08 % a tržby za prodej výrobků o 81, 94 %. Výkonová spotřeba se zvýšila o 12,05 %. Osobní náklady se zvýšily o 16,24 %. Provozní výsledek hospodaření za rok 2015 byl 645 tis. Kč to představuje zvýšení proti roku 2014 o 43,17 %. V oblasti výzkumu a vývoje nemělo středisko žádné aktivity. Při ochrany životního prostředí středisko důsledně třídí odpad vzniklý při výrobě a likviduje jej prostřednictvím firem AVE-CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., Marius Pedersen, a.s. a Kovošrot Group CZ, a.s. Praha.Průměrný přepočtený stav pracovníků se snížil na 4.

 

2.3.2.2   Diavita - potravinářské doplňky a kosmetika

 

            V roce  2015  jsem začali s intenzivním vývojem nové řady sirupů Bezkašel bez lihové báze. Vytvořili jsme dvě řady sirupů a to s cukrem a bez cukru, které jsou ve variantách jitrocelový a mateřídouškový. Zákazník dostane výrobek známý, ale s několika prioritami navíc. Neobsahuje líh a proto je mohou používat i osoby trpící fenylketonurií. Na výrobky byl zpracován nový, moderní a čistý desing s kresbou byliny se všemi potřebnými údaji odpovídajícím  novým předpisům.Nové krabičky jsou v lékárnách dobře viditelné a zapamatovatelné. V uplynulém roce jsme připravovali na trh Valinku- žlutou vazelínu a zhodnocení výrobku k prodeji vypracoval na naši žádost Státní zdravotní ústav Praha. V roce 2015 jsme rozšířili řadu  žádaných Valinek o nové výrobky - Valinka konopná a Valinka rakytníková , parafinový olej k masážím a začala se uvádět na trh Vazelína žlutá. Bylo navrženo další rozšíření řady  o Valinku měsíčkovou a Valinku kostivalovou.Prodej výrobků jsme obohatili o prodej bylin v sáčcích  např. diviznu, mátu, šalvěj, kotvičník, jitrocel, černý bez.... ,  dále pro zdravou výživu potravinová semínka - kustovnici, lněné semínko, phsylium v našich kontaktních místech.

            V roce 2015 se projevily důsledky dlouhodobého nižšího prodeje sirupů, které se nám částečně podařilo eliminovat  zvýšeným růstem prodejů kosmetiky a to hlavně díky plnění vazelín do kbelíků o objemu 1000 ml. Prodej sladidel byl stejný jako v minulých letech a daří se nám je prosazovat v dietních jídelnách v domovech důchodců a seniorů, v nemocnicích. V roce 2015 byl nárůst tržeb oproti roku 2014 a to o cca. 7,2%.

            V roce 2015 se prováděl intenzivní vývoj sirupů bez lihové složky a to na vodové bázi ve spoluprácí s Univerzitou Pardubice, která nám poskytovala údaje o mikrobiologickém vývoji namíchaných produktů, včetně naší laboratoře, aby si výsledný výrobek zanechal i odpovídající chuťové vlastnosti.

            O naších výrobcích jsou pravidelně informováni  největší odběratelé, téměř všechny lékárny v ČR přes internet a služebními cestami, osobními kontakty i vytypované nemocnice, domovy důchodců, ústavy sociální péče, účastí na výstavách.Veřejnost o našich výrobcích je informovaná přes letáky vkládané do krabiček Bezkašlů a zanechané v lékárnách. Ročně jsou pečlivě sledovány změny v naší legislativě, aby nedocházelo k porušení měnících se . vyhlášek a zákonů vycházející i z Evropské unie.

            Středisko Diavita má v rámci menších společností stabilní postavení na trhu doplňků stravy, sladidel a kosmetických prostředků. Dlouhodobý trend směřuje k vyššímu podílu prodeje v segmentu kosmetiky a sladidel. Velká část prodeje je realizována přes lékárenské velkoobchody – Pharmos – centrála Ostrava, Phoenix -největší podíl na trhu centrála Brno, Alliance – centrála Praha, Gehe – centrála Praha, nejmenší Interpharm dovozce na Slovensko v Bratislavě. Zákazníci oceňují u našich výrobků dobrý poměr ceny a kvality v porovnání s konkurenčními cenami. V roce 2015 se na Slovensko prodalo za 87 tis. Kč výrobků. V roce 2015 se zvýšily tržby za vlastní výrobky proti roku 2014 o 7,71%. Provozní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 1.310 tis. Kč. Zvýšil se proti roku 2014 o 6,3%. Výkonová spotřeba se zvýšila o 3,9% a osobní náklady se zvýšily o 15,36%.

            Dlouhodobě třídíme odpad do určených sběrných nádob, při manipulaci se surovinami a při výrobě dbáme zásad Správné výrobní praxe. Odpad se likviduje prostřednictvím firmy Marius Pedersen,a.s. a EKO-KOM,a.s.Praha. Chod střediska zajišťují 3 stálí zaměstnanci. V případě zvýšené výroby sirupů se využívá ve výrobě podle objednávek proškolený brigádník nebo brigádníci.

                       

2.3.2.3   Správa a pronájem nemovitostí

 

            Odbor Správa budov zabezpečuje pronájem nemovitostí, ubytovací služby a provozuje parkoviště. Jedná se o pronájem kanceláří v administrativních budovách na Masarykově náměstí 1484, v Pernerově ulici 1490 a v malé míře také v areálu Pardubice-Trnová. Dále pronajímáme zasedací místnosti a volné plochy k plošné inzerci. U administrativní budovy na Masarykově náměstí pronajímáme až 83 parkovacích míst. V areálu v Pardubicích - Trnové se nachází také ubytovna s kapacitou 50 lůžek a 33 ubytovacích jednotek (dále jen „buňky“), kanceláře a menší skladové prostory. S ohledem na finanční možnosti společnosti se neprováděly žádné zásadní opravy jednotlivých nemovitostí a budovy byly udržovány přibližně ve obdobném stavu jako v předchozích letech (v Trnové i s ohledem na uvažovaný prodej areálu nebo jeho části). Modernizovaly se převážně interiéry kancelářských prostor a v Trnové byla koncem roku zahájena kompletní rekonstrukce garsonky č.5 v objektu 118 s cílem zjistit náklady na modernizaci a za jakých cenových podmínek bude možné garsonku pronajmout.

 

Postavení odboru v roce  2015 se zásadně nezměnilo proti předchozím letům.  Žádná z větších firem neodešla, odcházely pouze menší firmy a v množství, které se dařilo nahradit novými nájemci. I přes snahu více obsadit volné prostory se nepodařilo novými příchozími nájemci zásadně změnit obsazenost. Obsazenost administrativní budovy k 31.12.2015  byla 62 %. Obsazenost parkoviště se blížila celoročně ke 100%. V Trnové se i přes postupné zvyšování nájemného dařilo udržet obsazenost buněk na 100%. Pouze koncem r. 2015 došlo ke snížení z důvodu podstatné rekonstrukce jedné z buněk v objektu 118. Ostatní volné nebytové plochy jsou téměř zcela obsazeny. Ubytovna v Trnové byla vzhledem k jejímu využívání především sezónními dělníky obsazena na 78%.

Podnikatelský záměr v oblasti tržeb pro rok 2015 se nepodařilo naplnit a to zejména kvůli přetrvávající vysoké konkurenci v nabídce volných ploch k pronájmu a také s ohledem na celkový vzhled budov, čímž se nám nedaří obsadit volné prostory většími a movitějšími klienty a přichází klientela bonitně na nižší úrovni.

Lepších výsledků, i když ne dosažení plánovaných, vykazuje areál v Trnové a to zejména snížením neobsazených volných ploch a opětným navýšením cen zejména u ubytování v buňkách. K zlepšení v této lokalitě (nebude-li prodána) může dojít pouze využitím zbývajících nepronajatých ploch a zejména zlepšením technického stavu budov (výměna oken, zateplení,..), což by umožnilo dále zvyšovat ceny pronájmu. Možnost dalšího zvyšování ceny nájemného u objektů s buňkami je již téměř vyčerpána.

Tržby za prodej služeb se zvýšily o 9.53 % z hodnoty 9.744 tis. Kč na hodnotu 10.673 tis. Kč.

Výkonová spotřeba se zvýšila o 1,62 %. Naproti tomu se osobní náklady snížily o 0,89 %. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 49,71 % z hodnoty 1.041 tis. Kč na hodnotu 1.558 tis. Kč.

V roce 2015 odbor nevyvíjel žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

V oblasti ochrany životního prostředí se nic zásadního nemění.  Při likvidaci odpadů pokračuje spolupráce se společností Marius Pedersen.

V  obsazení odboru nedošlo k žádným podstatným změnám. V 03/2015 skončil zaměstnanec, který měl na starosti obchodní činnost, místo něj přišel v 09/2015 nový zaměstnanec. Dále došlo k obměně zejména pracovníků na postech uklízeček a vrátných. V odboru Správa budov pracovalo 12 zaměstnanců (průměrný přepočítaný stav pracovníků). Stav je ovlivněn množstvím pronajaté plochy.

2.3.2.4   Ostatní podnikatelské aktivity

 

            Ostatní podnikatelské aktivity jsou knihařství případně jiné drobné činnosti. V roce 2015 již nevykazovalo žádnou činnost stavební středisko z důvodu personálních a zakázkových.

Středisko knihařství se zabývá vazbou sbírek zákonů, diplomových a bakalářských prací, časopisů, dokumentů, opravou starých knih, paspartováním, kroužkovou vazbou a brožováním.  Dále zajišťuje tisk fotokopií černobílých i barevných. V roce 2015 činily tržby 72 tis. Kč, což znamená další pokles výkonnosti proti roku 2014 o 53,73 %. Středisko patří ve společnosti k méně významným. Tržby střediska byly pouze 0,28 % z celkových tržeb společnosti za rok 2015. I nadále se nedaří zajistit finančně zajímavější zakázky. Na úroveň našeho vybavení střediska (zejména v oblasti kopírovací techniky) se dopracovaly i další společnosti, čímž mimo jiné také dochází k poklesu poptávky po této službě. Více konkurence schopní jsme v oblasti vazby knih, ale ani zde se nám nedaří zajistit více zakázek tak, abychom zastavili celkový propad výkonnosti střediska. Chod střediska zajišťuje pouze jeden pracovník. Vzhledem k výše uvedenému bylo středisko k 31.12.2015 zrušeno.

 

2.3.3    Přehled ukazatelů v tabulkách

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží                 Měr.jedn.: tis.Kč

Podnikatelská činnost

ROK

2013

2014

2015

Stavební činnost

0

0

0

Správa a pronájem nemovitostí

9.707

9.779

10.673

Knihařství

142

134

72

Kovovýroba

11.396

6.975

11.033

Diavita

3.953

3.668

3.951

Ostatní

50

26

0

Celkem

25.248

20.582

25.729

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb

 a zboží dle jednotlivých teritorií                                                             Měr.jedn.: tis.Kč

Teritorium

ROK

2013

2014

2015

Česká republika

24.960

20.367

25.466

Slovensko

288

215

263

 

Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2012 až 2015

Podnikatelská činnost

ROK

2012

2013

2014

2015

Stavební činnost

1

0

0

0

Správa a pronájem nemovitostí

12

12,5

13

12

Knihařství

2

1

1

1

Kovovýroba

8

6,5

5

4

Diavita

3

3

3

3

Ostatní

6

6

3

3,5

C E L K E M

32

29

25

23,5

 

            Celkový průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2015 je 23,5. To je pokles o 1,5 pracovníka proti roku 2014. Ke snížení stavu pracovníků došlo u odboru správa a pronájem nemovitostí a střediska kovovýroba. U ekonomického odboru se průměrný přepočtený stav pracovníků zvýšil o 0,5 pracovníka.

 

Sídla organizačních složek, které mají podíl na obratu  více než 5 % :

 

A. Kovovýroba

Sídlo: Průmyslová 718, Pardubice-Černá za Bory, PSČ  533 01, podíl na obratu: 42,88  %

B. Diavita

Sídlo: J. Potůčka 114, Pardubice-Trnová, PSČ 530 09, podíl na obratu: 15,36  %

C. Správa a pronájem nemovitostí

Sídlo: Masarykovo nám. 1484, Pardubice, PSČ 532 30, podíl na obratu: 41,48  %

 

2.3.4    Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.

 

Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni jsou uvedeny v části 2.10.

 

2.3.5    Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.

 

            Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

 

2.4     Majetek, závazky, finanční situace.

 

2.4.1    Zpráva o stavu majetku.

 

            Společnost vlastní administrativní budovu na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490 v Pardubicích včetně pozemků v celkové pořizovací ceně 31.935 tis. Kč. Zůstatková cena je 15.363 tis. Kč. Areál v Trnové zahrnuje 7 administrativně-provozních objektů a ubytoven včetně pozemků v pořizovací ceně 24.250 tis. Kč. Zůstatková cena je 14.476 tis. Kč a výrobní areál v Černé za Bory v pořizovací ceně 8.172 tis. Kč. Zůstatková cena je 4.874 tis. Kč. Celková pořizovací cena vlastněných nemovitostí a pozemků je 64.357 tis. Kč. Zůstatková cena je 34.713 tis. Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí společnost vlastní v celkové pořizovací ceně 17.907 tis. Kč. Zůstatková cena je 158 tis. Kč. Dále vlastní jiný dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) v pořizovací ceně 20 tis. Kč. Zůstatková cena je 20 tis. Kč. Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku je v pořizovací ceně 82.284 tis. Kč. Zůstatková cena je 34.891 tis. Kč. Majetek je odepsán na 42,40 % pořizovací ceny.

 

2.4.2    Závislost na patentech a vlastněné patenty.           

 

            Společnost nemá závislost na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

            V rámci řešení výzkumného úkolu projektu MPO ČR v programu Trvalá prosperita s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“ podala společnost den 2. srpna 2010  přihlášku patentu na Úřad průmyslového vlastnictví „Liposom mumia, způsob jeho přípravy a přípravek jej obsahující“ - PV 2010-591. Dne 11.4.2012 byl na předmět přihlášky udělen český patent číslo CZ 303199. Předmětem patentu je liposom, který se sestává z jádra obsahující mumio a z ochranné membrány obsahující fosfolipid.

 

2.4.3    Finanční situace.

 

            V oblasti finanční situace společnosti došlo k dalšímu snížení krátkodobých pohledávek (řádek 048 rozvahy) o 482 tis. Kč, to je o 23 % proti roku 2014.Hlavním důvodem tohoto snížení krátkodobých pohledávek je snížení pohledávek z obchodních vztahů (řádek 49 rozvahy) o 448 tis. Kč.Jiné pohledávky (řádek 57 rozvahy) se snížily o 66 tis. Kč. Máme vytvořené opravné položky k pohledávkám ve výši 169 tis. Kč. Z toho za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení 136 tis. Kč a zákonné opravné položky 33 tis. Kč.Naproti tomu se zvýšily dlouhodobé závazky (řádek 091 rozvahy) a to o 1.128 tis. Kč z hodnoty 9.584 tis. Kč v roce 2014 na hodnotu 10.712 tis. Kč v roce 2015, to je zvýšení o 12 %.Hlavním důvodem tohoto nárůstu je závazek vůčibývalým akcionářům společnosti, kteří si nevyzvedli své akcie, a které byly prodány v dražbě. Výplata výtěžku dražby byla realizována prostřednictvím společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. Avšak u celé řady bývalých akcionářů byl výtěžek dražby nedoručitelný. Proto jsou tyto prostředky dočasně uloženy na účtu společnosti a jsou závazkem vůči bývalým akcionářům. U krátkodobých závazků (řádek 102 rozvahy) došlo ke snížení a to o 5.213 tis. Kč z částky 38.028 tis. Kč na částku 32.815 tis. Kč, to je snížení o 14 %. Z toho závazky z obchodního styku se snížily o 1.061 tis. Kč.U závazků k ovládající a řídící osobě došlo ke zvýšení o 1.233 tis. Kč zaúčtování úroků z půjčky od společnosti Kovoterm - služby Brno, a.s.. Splatnost této půjčky bude prodloužena do 30.9.2016. Půjčka byla poskytnuta za účelem mimosoudního narovnání se společností Braddock v počáteční hodnotě 19.216 tis. Kč. K 31.12.2014 se závazek snížil na 17.869 tis. Kč. Závazky k ovládající a řídící osobě tvoří dále půjčka od ITB Group ve výši 4.335 tis. Kč se splatností 31. 12. 2016, půjčka od Mgr. Velechovské ve výši 1.400 tis. Kč se splatností 31.12.2016 a půjčka od ITB Group ve výši 123 tis. Kč se splatností 31. 12. 2016. Závazky ke společníkům (řádek 106 rozvahy) se snížily o 80 tis. Kč z částky 2.343 tis. Kč na částku 2.263 tis. Kč. Tvoří ho úrok k půjče od společnosti ITB Group ve výši 1.920 tis. Kč, úrok k půjčce od Mgr. Radany Velechovské 343 tis. Kč. Stát - daňové závazky a dotace (řádek 109 rozvahy) se snížily o 5.573 tis. Kč z částky 6.704 tis. Kč na částku 1.131 tis. Kč, to je snížení o 83 %. Z toho vrácení dotace snížilo tuto položku o 381 tis. Kč. Výrazně tuto položku snížilo zrušení závazku vůči finančnímu úřadu na základě vyhraného soudního sporu a to o částku 4.970 tis. Kč.. Soudní spor je podrobně popsán v části 4.4. Jiné závazky (řádek 113 rozvahy) se zvýšily o 174 tis. Kč. z částky 529 tis. Kč na částku 703 tis. Kč, to je zvýšení 33 %. Jiné závazky tvoří půjčka od společnosti ITEAD a.s. ve výši 300 tis. Kč splatná 31.12.2016. Úrok z této půjčky splatný k termínu vrácení jistiny ve výši 139 tis. Kč. Půjčka od společnosti Kovoterm - služby Brno, a.s. ve výši 90 tis. Kč splatná 31.12.2016, úrok z této půjčky splatný k termínu vrácení jistiny ve výši 20 tis. Kč a úrok za rok 2015 dle smlouvy o důchodu s advokátem JUDr. Chalupou ve výši 154 tis. Kč splatný do 30.6.2016. K 31.12.2015 společnost neměla bankovní úvěry. Celkově došlo ke snížení cizích zdrojů o 4.085 tis. Kč z částky 47.612 na částku 43.527 tis. Kč, to je snížení o 9 %.Dlouhodobý finanční majetek (řádek 023 rozvahy) se snížil o 350 tis. Kč, to je o podíl ve společnosti ITEAD CZ, s.r.o., která byla zrušena a vymazána z obchodního rejstříku po provedené likvidaci a tvoří ho podíly v účetních jednotkách Stavkalk, s.r.o. a Milza zemědělské družstvo Zaječice. Jeho výše je 788 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek (řádek 058 rozvahy) se zvýšil o 2.557 tis. Kč. Z toho peníze (pokladní hotovost) se zvýšila o 14 tis. Kč a účty v bankách se zvýšily o 2.543 tis. Kč. Z toho 1.541 tis. Kč jsou finanční prostředky bývalých akcionářů, které zatím nebyly vyplaceny.

 

2.4.4    Soudní, správní nebo rozhodčí řízení

 

          Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená v letech 2004 až 2015, které měly významný vliv na finanční situaci společnosti byly spory související s pohledávkou ze střednědobého úvěru a kroky, které k jejímu vymáhání uskutečnili její majitelé.     Střednědobý úvěr ve výši 22.000 tis. Kč poskytla v roce 2002 Union banka, a.s. (smlouva o úvěru reg.č. 270/TÚ/34/02). V roce 2003 banka nejdříve fyzicky jednostranně ukončila činnost, následně byla vyhlášena její likvidace a posléze prohlášen konkurz na její majetek. Dne 20. 7. 2004 správce konkurzní podstaty pohledávku postoupil J&T bance a.s., dne 21. 7. 2004 byla pohledávka  postoupena společnosti IV NOVA, a.s..Vývoj soudních sporů mezi T-STRING Pardubice, a.s. a IV NOVA, a.s. a následně BRADDOCK FINANCE&CAPITAL LTD.  je podrobně uveden v příloze k účetní závěrce za rok 2013 bod  4.4. Výroční zprávy za rok 2013.

            Dalšími významnými soudními spory jsou dva spory o vrácení dotace na řešení výzkumného úkolu. Jeden soudní spor byl veden proti rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo financí naší žádost zamítlo. Dne 22.10.2010 jsme podali žalobu proti tomuto rozhodnutí u Městského soudu v Praze. Dne 28. 4. 2014 Městský soud v Praze rozhodl ve věcí žalobce: T-STRING Pardubice, a.s., proti žalovanému: Ministerstvo financí v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného takto: „Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 25.8.2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení“. Druhý soudní spor byl veden proti Odvolacímu finančnímu ředitelství Brno. Jednalo se o odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřený správcem daně dne 25.9.2013 ve výši 5.612.962,-- Kč. Tento soudní spor je podrobně popsán v části 2.8. a 4.4.2.

V roce 2015 podala společnost dne 10.11.2015 prostřednictvím svého zástupce Ing. Mejty další žalobu proti rozhodnutí správního orgánu Odvolacího finančního ředitelství Brno. I tento soudní spor je podrobně popsán v části 2.8 a 4.4.2.

 

2.4.5    Provedené investice

 

            V roce 2015 byl pořízen pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek. Pořízený majetek byl financován z vlastních zdrojů ve výši 40 tis. Kč. Přehled v tabulce.

 

Provedené investice v roce 2013 až 2015

s uvedením pořizovací ceny                                                            Měr.jedn.: tis.Kč

Druh investice

ROK

2013

2014

2015

Nákladní automobil Volkswagen Crafter

1

 

 

Sporák Mora

4

 

 

Benzinová motorová kosa

3

 

 

Zabezpečovací zařízení

 

1

 

Sporák elektrický

 

4

 

Operační systém WIN 7

 

3

 

Zast.pl. 245/3 Pardubice 802 m2

 

997

 

PH svářečka

 

1

 

Vysokozdvižný vozík Desta MV 12B

 

52

 

Elektrické sporáky

 

 

14

Mobilní telefon

 

 

1

Externí disky

 

 

3

SOFT DELL Remote Desktop

 

 

13

PC Lenovo

 

 

5

LCD monitor

 

 

2

Nářadí

 

 

2

C E L K E M

8

1.058

40

 

  Investice byly umístěny v tuzemsku.

 

2.4.6    Změna obchodního majetku a čistého obchodního majetku

 

Změna obchodního majetku a čistého obchodního majetku.

Ukazatel

ROK

změna v %

2013

2014

Obchodní majetek

44.971

42.428

- 5,65

Čistý obchodní majetek

9.015

-5.184

-

 

Ukazatel

ROK

změna v %

2014

2015

Obchodní majetek

42.428

42.187

- 0,57

Čistý obchodní majetek

-5.184

-1.340

-

 

            Mezi roky 2014 a 2015 došlo k mírnému poklesu obchodního majetku (aktiv), který se snížil o 0,57 %. Čistý obchodní majetek (aktiva mínus závazky) má stále zápornou hodnotu - 1.340 tis. Kč, ale proti roku 2014 je jeho hodnota vyšší o 3.844 tis. Kč.

 

2.4.7    Bankovní úvěry

 

K 31.12.2015 společnost neměla žádné bankovní úvěry.

 

2.4.8    Účetní závěrka.

           

            Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích ve formě srovnávací tabulky za poslední dvě účetní období včetně přílohy za poslední účetní období je uvedena v části 3. a 4. výroční zprávy.

 

 

 

 

 

 

2.4.9    Vlastní kapitál

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu                                               ( Měr.jedn.: tis.Kč )

Ukazatel

ROK

2013

2014

2015

Vlastní kapitál

8.919

-5.184

-1.348

 

2.4.10                     Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení

 

Ukazatel

R O K

2013

2014

2015

Hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti  ( v tis.Kč )

-20.832

-14.603

3.836

Hosp. výsledek připadající na jednu akcii  ( v Kč/akcii )

-534,92

-374,97

98,50

Výše dividendy ( v Kč/akcii )

0,00

0,00

0,00

 

 

Rozdělení HV za rok 2014                                                                             (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

-29.504.119,73

HV za rok 2014

-14.602.845,53

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2015 ze zisku 2014

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2014)

-44.106.965,26

 

 

Návrh na rozdělení HV za rok 2015

 

Rozdělení HV za rok 2015                                                                           (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

-44.106.965,26

HV za rok 2015

3.835.971,24

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2016 ze zisku 2015

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2015)

-40.270.994,02

 

            Hospodářský výsledek za rok 2015 sice dosáhl kladné hodnoty 3.835.971,24 Kč, ale vzhledem k tomu, ževýsledek hospodaření minulých let vykazuje ztrátu -44.106.965,26 Kč, nebude společnost vytvářet příděl do rezervního fondu. Ze stejného důvodu není navržena ani výplata dividendy za rok 2015. Kladný hospodářský výsledek za rok 2015 bude použit na úhradu ztráty z minulých let.  

            Protože celková ztráta společnosti po roce 2015 dosáhla výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů (kladný hospodářský výsledek za rok 2015), je neuhrazená ztráta vyšší než polovina základního kapitálu, navrhuje představenstvo společnosti v souladu s § 403 odst. 2 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích přijetí těchto opatření:

 

- část ztráty z minulých let uhradit snížením základního kapitálu společnosti a to snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na 100,-- Kč

 

-další část ztráty uhradit z aktivního salda z prodeje nemovitostí. K prodeji jsou nabízeny nemovitosti společnosti v k.ú. Trnová v souladu se schválením řádné VH 18.6.2013. Zůstatková cena je k 31.12.2015 14.476 tis. Kč. Odhadní a nabízená prodejní cena prostřednictvím realitních kanceláří je 32.000 tis. Kč. I kdyby se společnosti nepodařilo prodat areál jako celek, lze při částečném prodeji předpokládat kladný hospodářský výsledek, kterým bude uhrazena část ztráty.

- další část ztráty uhradit na základě očekávaného rozhodnutí Ministerstva financí, viz část 2.8. Předpokládaný kladný HV může dosáhnout výše  až 3.520 tis. Kč.

- zbývající část ztráty navrhuje představenstvo uhradit z předpokládaných výnosů z podnikatelské činnosti příštích let, případně na základě očekávaného dalšího snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně vydaného Odvolacím Finančním ředitelstvím Brno na základě rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice, viz část 2.8.

 

 

Úhrada ztráty z minulých let snížením základního kapitálu.

                                                                                                                      (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2015)

-40.270.994,02

Disponibilní zdroj na úhradu ztráty - snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcie z 1000,-- Kč na akcii na 100,-- Kč na akcii

 35.049.600,00

Zůstatek ztráty po použití části základního kapitálu

  -5.221.394,02

 

2.4.11                     Snížení základního kapitálu společnosti

2.4.11.1                Důvod a účel snížení základního kapitálu

Protože po roce 2015 dosáhla celková ztráta společnosti hodnoty 40.270.994,02 Kč, navrhuje představenstvo společnosti snížit základní kapitál společnosti. Takto získanou částku 35.049.600,-- Kč společnost použije na úhradu části ztráty.

2.4.11.2                Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení

Navrhované snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na akcii na jmenovitou hodnotu 100,-- Kč na akcii. Jmenovitá hodnota akcií se snižuje u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií.

2.4.11.3                Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení

Částka ve výši 35.049.600,-- Kč získaná snížením základního kapitálu společnosti bude po zaspání do obchodního rejstříku použita na úhradu ztráty.

2.4.11.4                Lhůta pro předložení akcií společnosti

V souladu s § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích použije společnost zjednodušené snížení základního kapitálu. Po zapsání snížení základního kapitálu rejstříkovým soudem vyzve společnost bez zbytečného odkladu dopisem akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny, přičemž lhůta na výměnu akcií se stanovuje na dobu jednoho roku od odeslání dopisu s výzvou.

 

2.4.12                     Vliv odložené daně na HV

 

            V roce 2002 došlo ke změně účetní metodiky pro účtování vlivu odložené daně z titulu rozdílné výše daňových a účetních odpisů a z toho vycházejícich účetních a daňových zůstatkových cen majetku.

 

 

 

Výpočet odložené daně za rok 2015.

 

Účetní zůstatková cena k 31.12.2014                                                           37.564.476,76 Kč

Daňová zůstatková cena k 31.12.2014                                                        -27.072.521,34 Kč

Rozdíl                                                                                                           10.491.955,42 Kč

 

Výpočet  odložené daně rok 2014 10.491.955,42 Kč x 0,19 (sazba daně ) = 1.993.471,00 Kč

 

Účetní zůstatková cena k 31.12.2015                                                           34.925.757,78 Kč

Daňová zůstatková cena k 31.12.2015                                                        -23.844.311,67 Kč

Rozdíl                                                                                                           11.081.446,11 Kč

 

 

 

Výpočet odložené daně rok 2015 11.081.446,11 Kč x 0,19 (sazba daně ) = 2.105.475,00 Kč

k 31.12.2014 zaúčtován závazek ( odložená daň )                                         1.993.471,00 Kč

Rozdíl odložené daně pro zaúčtování v roce 2015                                            112.004,00 Kč

 

Zaúčtováno                                                                  MD        D

Vliv roku 2015 (daň z příj. z b.č. – odložená)             592        481                  112.004,00 Kč

 

Zůstatek na účtě 481 Odložený daňový závazek, pohledávka – Dal             2.105.475,00 Kč

 

2.4.13                     Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech

 

Společnost má více než 10 % podíl na základním kapitálu v následujících společnostech:

 

- Obchodní firma: Stavkalk, s.r.o.,

  Právní forma: s.r.o.

  Sídlo: Ústí nad Labem, Dvořákova 2

  IČO:  60 27 66 49

  Hlavní předmět podnikání: provádění rozpočtů staveb

  podíl na základním kapitálu                                                                       25 %

  obchodní podíl                                                                                           17 %

  vlastní kapitál k 31. 12. 2014                                                        -31.000,-- Kč                 

  hospodářský výsledek za rok 2014                                                         0,-- Kč

  výše vkladu                                                                                             0,-- Kč

  došlo k přecenění vkladu  na hodnotu                                                    0,-- Kč

 

 

Společnost má dále podíl na základním kapitálu ve výši 7,55 % ve společnosti MILZA zemědělské družstvo Zaječice. Celková hodnota podílů v účetních jednotkách je 1.138 tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

2.5     Cenné papíry

 

          Druh                                                                        kmenové

          Forma                                                                     na majitele do 31.12.2013

                                                                                          na jméno od 1.1.2014 dle zákona                      134/2013 Sb.

          Podoba                                                                    do 27. 9. 2012 zaknihovaná

                                                                                          od 28. 9. 2012 listinná

          Počet kusů                                                               38 944 ks

          Připojené kupóny                                                    ne

          ISIN                                                                         CS 0005028455

          Celkový objem emise                                              38 944 000,- Kč

          Jmenovitá hodnota akcie                                         1 000,-                            

         

Způsob převodu cenných papírů:

          Do 27. 9. 2012 docházelo k převodu akcií  registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k registraci převodu (§ 21 z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). Převoditelnost akcií v zaknihované podobě nebyla omezena. Od 28. 9. 2012 jsou akcie na majitele v listinné podobě neomezeně převoditelné. Od 1.1.2014 jsou listinné akcie na jméno převoditelné rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

 

Způsob zdaňování výnosů:

          Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

 

Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování:

          Cenné papíry společnosti v zaknihované podobě nebyly do 27.9.2012 obchodovatelné na veřejném trhu.

                                    

Uzavřené smlouvy:

          Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobu, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend).

 

Popis práv vyplývajících z akcií:

a)      akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady,  hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,  je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám ujmu, jde o vnitřní informace nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy,

b)      akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,

c)      akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií,

d)     podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu o jeho rozdělení.

 

Další akcionářská práva vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

 

Umístění akcií:

          Na základě výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Praha ke dni zrušení evidence emise 27. 9. 2012 bylo mezi veřejností umístěno 38.944 akcií. Z toho fyzické osoby vlastnily 35.386 akcií, což je 90,86 % z celkového množství, právnické osoby vlastnily 3.558 akcií, což je 9,14 % z celkového množství. Mezi veřejností je umístěno 38.944 tis.Kč základního kapitálu.

 

2.6     Statutární a dozorčí orgány

 

Představenstvo:

 

 

Předseda představenstva:                Ing. Karel Velechovský, Ph.D.,MBA

                                                         Pardubice, Arnošta  z Pardubic 2613, PSČ 530 02

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

 

Člen představenstva:                       Mgr. Radana Velechovská,

                                                         Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

 

Člen představenstva:                       Mgr. Martin Zaplatílek

                                                         Moravské Bránice 119, PSČ 664 64

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

 

Dozorčí rada:

 

 

Předseda dozorčí rady:                    Ing. Václav Balihar,

                                                         Pardubice, Polabiny. kpt. Bartoše 332, PSČ 530 09

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

                                                        

Člen dozorčí rady:                           Ing. Lubomír Salavec

                                                         Pardubice, Spojilská 1779, PSČ 530 03

                                                         den vzniku členství 19. 12. 2013

 

Člen dozorčí rady:                           Ing. Jindřich Vondráček,

                                                         Pardubice, Kosmonautů 243, PSČ 530 09

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

 

            V následujících tabulkách jsou uvedeny  veškeré příjmy a tantiémy členů statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců za rok 2014 a 2015.

 

 

 

 

                                                                                                                       ( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2014

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

88

0

Dozorčí rada

88

0

Vedoucí zaměstnanci

1.360

0

C E L K E M

1.536

0

 

                                                                                                                      ( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2015

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

88

0

Dozorčí rada

88

0

Vedoucí zaměstnanci

1.108

0

C E L K E M

1.284

0

 

Počty akcií emitenta, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců dle „Seznamu akcionářů společnosti T-STRING Pardubice, a.s.“ k 15.3.2016.

Jméno a příjmení

Funkce

počet akcií

Mgr. Radana Velechovská

Člen představenstva

16.916

 

            Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

 

2.7     Pracovněprávní vztahy

 

            Oblast pracovněprávních vztahů se řídila „Podnikovou kolektivní smlouvou na rok 2014“, která je uzavřena mezi Základní organizací Odborového svazu Stavba České republiky a společností T-STRING Pardubice, a.s.. Tato kolektivní smlouva byla podepsána 30. 11. 2013. Pro období roku 2015 byla upravena dodatkem z 31.12.2014. Pro období roku 2016 byla upravena dodatkem z 31.12.2015.

 

2.8     Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

 

            V roce 2007 společnost zahájila řešení výzkumného úkolu s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“. Výzkum řídil a organizoval Ing. Brezovský, který byl zároveň řešitelem úkolu.  Řešení úkolu bylo rozloženo do let 2007 až 2010. Úkol byl řešen na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu TRVALÁ PROSPERITA. Výstupem tohoto úkolu je vynález Liposom mumia. Na uvedený vynález byl Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky udělen patent číslo 303199.

            V roce 2008 společnost zahájila řešení dalšího výzkumného úkolu s názvem „Výzkum a vývoj nových nenasycených nebo dosud nevyužívaných lipidů rostlinného původu pro zvýšení imunity“.  Výzkum řídil a organizoval Ing. Brezovský, který byl zároveň řešitelem úkolu.  Řešení úkolu bylo původně rozloženo do let 2008 až 2011. Na základě nové smlouvy s MPO byl úkol ukončen k 31. 12. 2010. Úkol byl řešen na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu TRVALÁ PROSPERITA. Tyto úkoly byly realizovány za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

            V roce 2008 zahájil Finanční úřad v Pardubicích kontrolu čerpání dotace poskytnuté ze státního rozpočtu MPO v roce 2007 na základě smlouvy č. 2A-2TP1/074. Na základě této kontroly byl dne 21. 12. 2009 společnosti vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně vevýši 3.520 tis. Kč a penále ve výši 3.044.901,-- Kč. Na splácení tohoto závazku je vydáno Finančním úřadem v Pardubicích rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky do 20. 10. 2016.Dne 20. 1. 2010 jsme podali žádost o prominutí odvodu. Dne 25. 8. 2010 nám bylo doručeno rozhodnutí MF ČR, kterým byla žádost zamítnuta a nepromíjí se. Odůvodnění je nesouladné s postojem Ministerstva průmyslu a obchodu (poskytovatelem dotace) zejména o včasnosti a věcném plnění výzkumného úkolu. Proto jsme dne 22. 10. 2010 podali na Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. Městský soud v Praze rozhodl dne 28.4.2014 takto: „Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 25.8.2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení“. Ministerstvo financí se dosud nevyjádřilo.

            V roce 2011 zahájil Finanční úřad v Pardubicích kontrolu čerpání dotace poskytnuté ze státního rozpočtu MPO v roce 2008, 2009 a 2010 na základě smlouvy č. 2A-2TP1/074. Na základě této kontroly byl dne 25. 09. 2013 společnosti vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5.612.962 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se společnost odvolala. Dne 24.4.2014 Odvolací finanční ředitelství Brno rozhodlo takto: odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí Finančního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 25.9.2013 se potvrzuje. Dne 22.6.2014 společnost podala prostřednictvím svého zástupce Ing. Františka Mejty žalobu proti rozhodnutí správního orgánu (Odvolacího finančního ředitelství Brno). Dne 12.1.2015 Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice rozhodl ve věci žalobce T-STRING Pardubice, a.s. proti žalovanému Odvolací finanční ředitelství Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.4.2014 takto: Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně ze dne 24.4.2014 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. Odvolací finanční ředitelství  Brno vydalo dne 3.9.2015 toto rozhodnutí: „Část textu výroku napadeného rozhodnutí Finančního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 25.9.2013 „… vyměřuje odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu ve výši 5.612.962,- Kč“ se nahrazuje textem: „….vyměřuje odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 321.909,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí správního orgánu podala společnost prostřednictvím svého zástupce Ing. Františka Mejty dne 10.11.2015 žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové.V průběhu daňové kontroly i v odvolacím řízení žalobkyně (společnost) argumentovala tím, že Český stát prostřednictvím poskytovatele dotace – Ministerstvo průmyslu a obchodu – již věcně ověřil a shledal správnost každé investované koruny, a že oponentní rada, s jeho zástupci, ve svém Zápise ze závěrečného oponentního řízení ze dne 5. 5. 2011, výslovně uvedla:

- cíle projektu byly splněny, skutečně dosažené výsledky odpovídají deklarovaným,

- předložená závěrečná zpráva dostatečně dokumentuje dosažené výsledky,

- výše vynaložených finančních prostředků odpovídá dosaženým výsledkům,

- finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami, jejich dodatky a

rozhodnutími Ministerstva průmyslu a obchodu a řešitel projektu neporušil podmínky, které

mu byly stanoveny poskytovatelem dotace.Proto nadále nesouhlasí žalobkyně (společnost) s neuznáním úhrady cestovních výloh za „své nezaměstnance“.

Dle jejího názoru došlo k fatální záměně daňově uznatelného nákladu u podnikatelského subjektu a nákladu hrazeného oprávněně z dotace. V posuzovaném případě byly náklady vynaloženy přesně tak, jak bylo v projektu popsáno.

O uvedené žalobě dosud nebylo rozhodnuto,

Na odvod ve výši 321.909,-- Kč a penále ve výši 321.180,-- Kč rozhodl Finanční úřad pro Pardubický kraj rozložení úhrady na splátky do 20.10.2016.

            V roce 2015 středisko Diavita pracovalo na vývoji nové řady sirupů Bezkašel, tentokrát na bez lihové bázi, dále středisko pracovalo na vývoji a následně jsme požádali o zhodnocení nového výrobku a to Valinky žluté vazelíny, která bude uvedena na trh v roce 2016. Veškerý vývoj střediska Diavita v roce 2015 byl financován z vlastních zdrojů.

 

2.9     Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

 

            Veškeré odpady (průmyslové, komunální) společnost likviduje prostřednictvím oprávněných firem.

 

Středisko Kovovýroba.

            Při ochrany životního prostředí středisko důsledně třídí odpad vzniklý při výrobě a likviduje jej prostřednictvím firem AVE-CZ, odpadové hospodářství, s.r.o. Dašice IČO 49356089, Marius Pedersen IČO 42194920, a.s. a Kovošrot Group, a.s. Praha IČO 25134701.

 

Středisko Správa nemovitostí a Diavita.

            Tříděný i netříděný komunální odpad z pronajímaných nemovitostí a odpad z macerace při výrobě extraktů prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, IČO 42194920. Odpadní vody prostřednictvím firmy VaK Pardubice IČO 60108631.

 

2.10   Předpokládaný budoucí vývoj

 

Pro zlepšení ekonomické situace společnosti předepsalo vedení společnosti pro jednotlivá střediska na rok 2016 podnikatelský záměr s tím, že celkový výsledek hospodaření za společnost za rok 2016 bude vykazovat kladný hospodářský výsledek 1.819 tis. Kč. Jako stimulační prostředek byl vedoucím a některým dalším významným pracovníkům předepsán prémiový řád pro rok 2016. Hlavním ukazatelem je hospodářský výsledek, ale velký důraz je kladen i na vymáhání pohledávek. V roce 2016 již nepřepokládáme další snižování pracovníků. V roce 2015 společnost vybrala na základě výběrového řízení dodavatele nového informačního systému, který bude implementován v roce 2016. Jedná se o sytém VARIO, který nahradí dnes již nevyhovující software pracující pod operačním systémem DOS.

 

Kovovýroba

            V roce 2016 se středisko zaměří na rozšíření sortimentu prodávaného zboží. V oblasti vlastní výroby budeme hledat partnery pro kooperaci. Bude posílena pozice obchodníka. Zaměříme se na další aktualizace e-shopu www.ploty-eshop.cz.  Zaměříme se rovněž na propagační činnost.

 

Výroba potravinových doplňků a kosmetiky

            V roce 2016 bychom rádi rozšířili řadu doplňků stravy o nové sirupy na bázi přírodních sladidel. Také zvažujeme vytvoření dalších bez lihových sirupů a menší balení např. jitrocelových sirupů. V oblasti kosmetiky bychom se rádi věnovali rozšíření řady Valinek a zapracování bylin do vazelín. Budeme ctít trend zvyšujícího se podílu prodeje kosmetických produktů. Cílem je vytvořit ucelenou a cenově dostupnou řadu kosmetiky. Rovněž se zaměříme na zvýšení prodeje sladidel. Rozšiřujeme zprovozněný e-shop www.sirupy-vazelina.cz.

           

 

 

Správa a pronájem nemovitostí

            Cíl je stejný jako v předchozích letech, t.j. snaha o vyšší obsazení administrativních budov na Masarykově náměstí a Pernerově ulici. Areál v Trnové je i nadále nabízen k prodeji, takže zde se neočekávají žádné podstatné změny. Dojde-li k prodeji, pak předpokládáme, že následně začne alespoň  dílčí modernizace zbývajícího majetku střediska, zejména pak administrativní budovy na Masarykově náměstí (okna, fasáda). V Trnové i přes snahu o prodej areálu nebo jeho podstatné části byly opět  navýšeny ceny zejména  pro ubytování v garsonkách, u pronájmů kanceláří se nepředpokládají změny v cenách pronájmů. U ubytovny byla cena ponechána ve stejné výši jako v roce 2014 a 2015 kromě dílčích změn. Protože se ekonomická situace na trhu i nadále nijak zásadně nemění, předpokládáme, že výsledky střediska budou kopírovat uplynulý rok s mírným zlepšením. Budou pokračovat práce na zkvalitnění internetové stránky www.kancelare-pardubice.cz.

 

           

Poskytování inženýrsko-investičních služeb a projektování staveb

              Vzhledem k pokračující stagnaci v oblasti stavebnictví byla činnost střediska ukončena.

 

Knihařství

              Vzhledem k tomu, že se přes veškeré úsilí nepodařilo zastavit propad tržeb a dosažení kladného provozního výsledku hospodaření, byla činnost střediska k 31.12.2015 ukončena. Od 1.4.2016 budou prostory a část vybavení pronajaty externí firmě.


 

 

3.  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

 

Účetní závěrka je uvedena na následujících listech a obsahuje:

          1.           Základní údaje

          2.           Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA 2015 a 2014

          3.           Rozvaha v plném rozsahu PASIVA 2015 a 2014

          4.           Výkaz zisku a ztrát 2015 a 2014

          5.           Přehled o peněžních tocích 2015 a 2014


 

1. Základní údaje

 

 

 

 

 

 

 

IČ:

45534586

 

 

Obchodní firma:

T-STRING Pardubice, a.s.

 

 

Sídlo:

 

 

 

Ulice:

Masarykovo nám. 1484

 

 

Obec:

Pardubice

 

 

PSČ:

532 30

Tel.:

466 714 111

E-mail:

t-string@t-string.cz

 

 

Internetová adresa:

www.t-string.cz; www.ploty-eshop.cz; www.sirupy-vazelina.cz; www.kancelare-pardubice.cz

 

 

 

 

 

 

Rok založení:

1992

 

 

 

 

 

 

Soubor obsahuje:

Rozvahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k:

31.12.2015

 

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:

31.12.2015

 

 

 

 

Údaje o auditu a auditorovi:

 

 

 

Předložené výkazy byly ověřeny auditorem:

ANO

 

Název auditorské firmy:

planetlink, k.s., odštěpný závod Pardubice

 

 

Číslo auditorského osvědčení:

358

 

 

Titul auditora:

Ing.

 

 

Jméno auditora:

Jan

 

 

Příjmení auditora:

Zavoral

 

 

Číslo auditorského osvědčení:

1614

 

 

Zpráva auditora ze dne:

31. března  2016

 

 

Výrok auditora:

Podle našeho názoru  účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti T-STRING Pardubice, a.s. k 31.12.2015 a nákladů , výnosů a hospodářského výsledku jejího hospodaření za účetní rok od 1.1.2015 do 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě společnosti T-STRING Pardubice, a.s. za rok 2015 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

 

 

 

 

 

 

Jméno člena statutárního orgánu:

Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA

 

 

Osoba odp. za účetnictví:

Ing. Jindřich Vondráček

 

 

Os. odp. za účet. závěrku:

Jana Kubátová

Tel.:

466 714 423

E-mail:

t-string@t-string.cz

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální závazný výčet informací

 

 

ROZVAHA

 

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

 

 

v plném rozsahu

 

ve znění pozdějších předpisů

 

 

ke dni  31. 12. 2015

 

T-STRING Pardubice, a.s.

 

 

 

 

 

 

(v celých tisících Kč)

 

…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45534586

 

Masarykovo nám. 1484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532 30  Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení

AKTIVA

Číslo řádku

Běžné účetní období

Minulé úč. období

 

 

Brutto

Korekce

Netto

Netto

a

b

c

1

2

3

4

 

AKTIVA CELKEM

(ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67

001

90315

-48128

42187

42428

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

 

 

 

 

B.

Dlouhodobý majetek       

(ř. 04 + 13 + 23)

003

83672

-47959

35713

36975

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

(ř. 05 až 12)

004

600

-565

35

3

B. I.   1.

Zřizovací výdaje

005

 

 

 

 

 2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

 

 

 

 

 3.

Software

007

600

-565

35

3

 4.

Ocenitelná práva

008

 

 

 

 

 5.

Goodwill (+/-)

009

 

 

 

 

 6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

 

 

 

 

 7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

 

 

 

 

 8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

 

 

 

 

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek  

(ř. 14 až 22)

013

82284

-47394

34890

35834

B. II. 1.

Pozemky

014

16392

 

16392

16392

2.

Stavby

015

47965

-29644

18321

19238

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

17907

-17750

157

184

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

017

 

 

 

 

5.

Základní stádo a tažná zvířata

018

 

 

 

 

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

20

 

20

20

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

 

 

 

 

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

 

 

 

 

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

022

 

 

 

 

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

(ř. 24 až 30)

023

788

 

788

1138

B. III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

024

 

 

 

 

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

788

 

788

1138

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

 

 

 

 

4.

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

027

 

 

 

 

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

 

 

 

 

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

 

 

 

 

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

 

 

 

 

Označení

AKTIVA

Číslo řádku

Běžné účetní období

Minulé úč. období

 

 

 

Brutto

Korekce

Netto

Netto

 

a

b

c

1

2

3

4

 

C.

Oběžná aktiva

(ř. 32 + 39 + 48 + 58)

031

6526

-169

6357

5362

 

C. I.

Zásoby                                

(ř. 33 až 38)

032

1852

 

1852

2932

 

C. I.  1.

Materiál

033

858

 

858

1068

 

2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

3

 

3

4

 

3.

Výrobky

035

554

 

554

1614

 

4.

Zvířata

036

 

 

 

 

 

5.

Zboží

037

437

 

437

246

 

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

038

 

 

 

 

 

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

(ř. 40 až 47)

039

 

 

 

 

 

C. II. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

040

 

 

 

 

 

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

041

 

 

 

 

 

3.

Pohledávky - podstatný vliv

042

 

 

 

 

 

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

043

 

 

 

 

 

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

 

 

 

 

 

6.

Dohadné účty aktivní

045

 

 

 

 

 

7.

Jiné pohledávky

046

 

 

 

 

 

8.

Odložená daňová pohledávka

047

 

 

 

 

 

C. III.

Krátkodobé pohledávky

(ř. 49 až 57)

048

1814

-169

1645

2127

 

C. III. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

1701

-169

1532

1980

 

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

050

 

 

 

 

 

3.

Pohledávky - podstatný vliv

051

 

 

 

 

 

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

052

 

 

 

 

 

5.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

 

 

 

 

 

6.

Stát - daňové pohledávky

054

34

 

34

2

 

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

15

 

15

15

 

8.

Dohadné účty aktivní

056

 

 

 

 

 

9.

Jiné pohledávky

057

64

 

64

130

 

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek

(ř. 59 až 62)

058

2860

 

2860

303

 

C. IV. 1.

Peníze

059

75

 

75

61

 

2.

Účty v bankách

060

2785

 

2785

242

 

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

 

 

 

 

 

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

 

 

 

 

 

D. I.

Časové rozlišení                

(ř. 64 až 66)

063

117

 

117

91

 

D. I.  1.

Náklady příštích období

064

117

 

117

91

 

2.

Komplexní náklady příštích období

065

 

 

 

 

 

3.

Příjmy příštích období

066

 

 

 

 

 

Označení

PASIVA

Číslo řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

 

a

b

c

5

6

 

 

PASIVA CELKEM

(ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001

067

42187

42428

 

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)

068

-1348

-5184

 

A. I.

Základní kapitál 

(ř. 70 až 72)

069

38944

38944

 

A. I.      1.

Základní kapitál

070

38944

38944

 

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

 

 

 

3.

Změny základního kapitálu (+/-)

072

 

 

 

A. II.

Kapitálové fondy

(ř. 74 až 77)

073

-25

-25

 

A. II.     1.

Emisní ážio

074

 

 

 

2.

Ostatní kapitálové fondy

075

 

 

 

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

076

-25

-25

 

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)

077

 

 

 

A. III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

078

4

4

 

(ř. 79 + 80)

 

A. III.    1.

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

079

 

 

 

2.

Statutární a ostatní fondy

080

4

4

 

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let                                 (ř. 82 + 83)

081

-44107

-29504

 

A. IV.   1.

Nerozdělený zisk minulých let

082

 

 

 

2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

083

-44107

-29504

 

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období       

084

3836

-14603

 

(ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

 

B.

Cizí zdroje

(ř. 86 + 91 + 102 + 114)

085

43527

47612

 

B. I.

Rezervy

(ř. 87 až 90)

086

 

 

 

B. I.      1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

087

 

 

 

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

088

 

 

 

3.

Rezerva na daň z příjmů

089

 

 

 

4.

Ostatní rezervy

090

 

 

 

B. II.

Dlouhodobé závazky

(ř. 92 až 101)

091

10712

9584

 

B. II.     1.

Závazky z obchodních vztahů

092

 

 

 

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

093

756

976

 

3.

Závazky - podstatný vliv

094

 

 

 

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

095

 

 

 

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

096

 

 

 

6.

Vydané dluhopisy

097

 

 

 

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

098

 

 

 

8.

Dohadné účty pasivní

099

 

 

 

9.

Jiné závazky

100

7850

6615

 

10.

Odložený daňový závazek

101

2106

1993

 

 

Označení

PASIVA

Číslo řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

a

b

c

5

6

B. III.

Krátkodobé závazky

(ř. 103 až 113)

102

32815

38028

B. III.    1.

Závazky z obchodních vztahů

103

998

2059

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

27102

25869

3.

Závazky - podstatný vliv

105

 

 

4.

Závazky ke společníkům, členům družst. a k účastníkům sdružení

106

2263

2343

5.

Závazky k zaměstnancům

107

339

255

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

108

171

166

7.

Stát - daňové závazky a dotace

109

1131

6704

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

110

 

 

9.

Vydané dluhopisy

111

 

 

10.

Dohadné účty pasivní

112

108

103

11.

Jiné závazky

113

703

529

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci 

(ř. 115 až 117)

114

 

 

B. IV.   1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

 

 

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

116

 

 

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

117

 

 

C. I.

Časové rozlišení 

(ř. 119 + 120)

118

8

 

C. I.      1.

Výdaje příštích období

119

 

 

2.

Výnosy příštích období

120

8

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální závazný výčet informací

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

v plném rozsahu

ve znění pozdějších předpisů

 

 

ke dni 31. 12. 2015

 

T-STRING Pardubice,

 

 

(v celých tisících Kč)

a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45534586

 

Masarykovo nám. 1484

 

 

 

 

 

 

 

 

532 30  Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označení

TEXT

Číslo řádku

Skutečnost v účetním období

 

 

běžném

minulém

a

b

c

1

2

I.

Tržby za prodej zboží

01

3646

2915

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

2661

1790

+

Obchodní marže

 

(ř. 01 - 02)

03

985

1125

II.

Výkony

 

(ř. 05 až 07)

04

20830

18655

II. 1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

22083

17667

   2.

Změna stavu  zásob vlastní činnosti

06

-1253

988

   3.

Aktivace

07

 

 

B.

Výkonová spotřeba

 

(ř. 09 + 10)

08

12310

19029

B. 1.

Spotřeba materiálu a energie

09

9440

8840

B. 2.

Služby

10

2870

10189

+

Přidaná hodnota

 

(ř. 03 + 04 - 08)

11

9505

751

C.

Osobní náklady

 

(ř. 13 až 16)

12

6634

6325

C. 1.

Mzdové náklady

13

4709

4492

C. 2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

176

176

C. 3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

1577

1488

C. 4.

Sociální náklady

16

172

169

D.

Daně a poplatky

17

227

240

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

992

998

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                            

19

12

2451

(ř. 20 + 21)

III. 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

 

2447

III. 2.

Tržby z prodeje materiálu

21

12

4

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu                                                        (ř. 23 + 24)

22

13

1759

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku     

23

 

1727

F. 2.

Prodaný  materiál

24

13

32

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)

25

-242

16

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

5052

-5588

H.

Ostatní provozní náklady

27

969

286

V.

Převod provozních výnosů

28

 

 

I.

Převod provozních nákladů

29

 

 

*

Provozní výsledek hospodaření

[ř. 11 - 12 -

30

5976

-12010

17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27+ (-28) - (-29)]

Označení

TEXT

Číslo řádku

Skutečnost v účetním období

 

 

 

běžném

minulém

 

a

b

c

1

2

 

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

 

 

 

J.

Prodané cenné papíry a podíly

32

 

500

 

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     

33

 

 

 

(ř. 34 až 36)

 

VII. 1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

34

 

 

 

VII. 2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

 

 

 

VII. 3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

 

 

 

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

 

 

 

K.

Náklady z finančního majetku

38

 

 

 

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

 

 

 

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

 

 

 

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)

41

 

 

 

X.

Výnosové úroky

42

 

74

 

N.

Nákladové úroky

43

1705

1797

 

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

62

 

 

O.

Ostatní finanční náklady

45

382

255

 

XII.

Převod finančních výnosů

46

 

 

 

P.

Převod finančních nákladů

47

3

 

 

*

Finanční výsledek hospodaření

48

-2028

-2478

 

 [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]

 

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost 

(ř. 50 + 51)

49

112

115

 

Q. 1.

– splatná

50

 

 

 

Q. 2.

– odložená

51

112

115

 

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost                    

52

3836

-14603

 

(ř. 30 + 48 - 49)

 

XIII.

Mimořádné výnosy

53

 

 

 

R.

Mimořádné náklady

54

 

 

 

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

(ř. 56 + 57)

55

 

 

 

S. 1.

– splatná

56

 

 

 

S. 2.

– odložená

57

 

 

 

*

Mimořádný výsledek hospodaření

(ř. 53 - 54 - 55)

58

 

 

 

W.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     (+/-)

59

 

 

 

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

60

3836

-14603

 

                (ř. 52 + 58 - 59)

 

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

61

3948

-14488

 

                (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

 

 


 

                                           Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:

31.12.2015

IČ:

45534586

Název účetní jednotky:

T-STRING Pardubice, a.s.

Označení

 

Skutečnost v účetním období

Text                                 

sledovaném

minulém

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

303

902

 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

 

 

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

3 948

-14 488

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

3 085

1 815

A.1.1

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

1 225

1 090

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, rezerv