Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Výroční zpráva společnosti T-STRING Pardubice, a.s. za rok 2016

Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK   2 0 1 6

duben 2017


Výroční zpráva představenstva a.s. za rok 2016

Valná hromada akcionářů T-STRING Pardubice, a.s.

27. června 2017

Obsah

1.ÚVOD.. 4

2.VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016. 4

2.1Základní údaje o společnosti4

2.2Základní kapitál5

2.3Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016. 6

2.3.1Souhrnný přehled. 6

2.3.2Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2016. 7

2.3.3Přehled ukazatelů v tabulkách. 9

2.3.4Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.10

2.3.5Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.10

2.4Majetek, závazky, finanční situace.10

2.4.1Zpráva o stavu majetku.10

2.4.2Závislost na patentech a vlastněné patenty.11

2.4.3Finanční situace.11

2.4.4Soudní, správní nebo rozhodčí řízení12

2.4.5Provedené investice. 13

2.4.6Změna obchodního majetku a čistého obchodního majetku. 14

2.4.7Bankovní úvěry. 14

2.4.8Účetní závěrka.14

2.4.9Vlastní kapitál15

2.4.10Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení15

2.4.11Návrh na přijetí dalších opatření na úhradu ztráty minulých let15

2.4.12Snížení základního kapitálu společnosti16

2.4.13Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech. 16

2.5Cenné papíry. 17

2.6Statutární a dozorčí orgány. 18

2.7Pracovněprávní vztahy. 20

2.8Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 20

2.9Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí21

2.10Předpokládaný budoucí vývoj22

3.ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU.. 24

4.PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016. 32

4.1Obecné údaje. 32

4.2Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách. 33

4.3Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v tis. Kč. 34

4.4Ostatní důležité informace. 38

4.4.1Závazek vůči JUDr. Radimu Chalupovi, Ph.D.38

4.4.2Závazek vůči finančnímu úřadu. 38

4.5Odměna auditora. 41

4.6Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky41

4.6.1Vyjádření právního zástupce společnosti42

4.7Vliv odložené daně na HV.. 42

5.ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.44

5.1Osoby odpovědné za výroční zprávu:44

5.2Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky:44

6.ZPRÁVA AUDITORA.. 45


1.ÚVOD

Tato výroční zpráva je vypracována dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 436 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Je zároveň zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetkupro valnou hromadu dne 27. 6. 2017.

2.VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

2.1Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:  T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. 1484

PSČ: 532 30

Identifikační číslo: 45534586

Datum založení: 1. května 1992 zápisem do Obchodního rejstříku, společnost byla založena na dobu neurčitou, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 612

Právní řád: Česká republika

Právní předpis: společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání:

v Obchodním rejstříku jsou zapsány tyto předměty podnikání

projektová činnost v investiční výstavbě,

provádění inženýrských staveb,

provádění průmyslových staveb,

provádění bytových a občanských staveb,

inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví,

automatizované zpracování dat,

realitní kancelář, zprostřed. činnost v oblasti nemovitostí,

výroba potravinářského zboží,

konstruktérské práce ve stavebnictví a strojírenství,

zámečnictví,

ubytovací služby,

pronájem nemovitostí,

provozování odstavných ploch pro motorová vozidla,

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

poskytování software,

výroba kosmetických přípravků,

planografické služby - rozmnožování,

pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla,

činnost organizačních a ekonomických poradců,

správa a údržba nemovitostí,

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaní vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti,

vázání a konečné zpracování knih,

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 612.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

2.2Základní kapitál

Výše základního kapitálu činí 38.944.000,-- Kč a je zcela splacen. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 38 944 akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty. Valná hromada společnosti rozhodla dne 19. 6. 2012 o změně podoby zaknihovaných akcií na majitele ISIN: CS0005028455, vedených Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen CDCP), na listinné akcie na majitele.  CDCP zrušil evidenci zaknihovaných akcií ke dni 27. 9. 2012. Představenstvo společnosti zveřejnilo v souladu se zákonem 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v Obchodním věstníku a na www stránkách společnosti dne 18. 12. 2012 výzvu, aby si akcionář vyzvedl své akcie ve lhůtě šesti měsíců, tj. od 18. 12. 2012 do 18. 6. 2013 v sídle společnosti. 7. 11. 2013 a 8. 11. 2013 zveřejnilo představenstvo společnosti v Obchodním věstníku a na www.valnehromady.cz opakovanou výzvu k převzetí akcií v termínu od 10.12.2013 do 31.12.2013.

Na základě § 2 odst. 1 zákona 134/2013 Sb. , o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností došlo k 1. lednu 2014 ke změně formy akcií. Listinné akcie na majitele se změnily na listinné akcie na jméno.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.

V posledních dvou letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1992 ve výši 38.944.000,-- Kč.

V souladu s § 3 odst. 2 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, vyzvala společnost akcionáře k osobnímu předložení akcií společnosti za účelem vyznačení změn na dosavadních akciích a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů. Výzva byla zveřejněna na www.valnehromady.cz dne 13. března 2014, v Obchodním věstníku dne 7. března 2014 a na www stránkách společnosti dne 7. března 2014. K vyznačení změn a zápisu do seznamu akcionářů ke dni 16.3.2017 akcie předložilo celkem akcionářů s podílem 94,31 % hlasovacích práv.

Osoby s podílem nad 5 % hlasovacích práv emitenta k 16.3.2017:

Jméno

počet akcií

podíl v %

Mgr. Radana Velechovská

16.916

43,44

Ing. Aleš Hodina

16.041

41,19

Kovoterm - služby Brno, a.s.

2.000

5,14

2.3Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016

2.3.1Souhrnný přehled

V roce 2016došlo k poklesu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Proti roku 2015 se tyto tržby snížily o 9,66 % z hodnoty 22.083 tis. Kč na hodnotu 19.949 tis. Kč. Rovněž došlo k poklesu tržeb za prodej zboží. V roce 2015 dosáhly 3.646 tis. Kč. V roce 2016 poklesly na hodnotu 3.084 tis. Kč, to je pokles o 15,41 %. Pozitivní je, že se  zvýšily tržby za prodej služeb a to z hodnoty 10.951 tis. Kč na hodnotu 11.375 tis. Kč, to je zvýšení o 3,87 %. V roce 2016 došlo ke zvýšení výkonové spotřeby. Proti roku 2015 se zvýšila o 562 tis. Kč, to je zvýšení o 3,75 %. Z toho služby se zvýšily o 1.396 tis. Kč. Z částky 2.870 tis. Kč na částku 4.266 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou je oprava výtahů za 550 tis. Kč a implementace nového účetního software za 387 tis. Kč. Osobní náklady se podařilo držet na přiměřené úrovni i přes zvýšení minimální mzdy. Minimální mzda se zvýšila k 1.1.2016 o 700 Kč na hodnotu 9.900 Kč. Toto zvýšení minimální mzdy mělo zásadní dopad na osobní náklady odboru Správa a pronájem nemovitostí, ale i na ostatní střediska, kde zaměstnáváme pracovníky na dohodu za minimálnímzdu.Osobní náklady se snížily z hodnoty 6.634 tis. Kč na hodnotu 6.534 tis. Kč, to je o 1,51 %. K tomuto poklesu došlo při stejném průměrném přepočteném stavu pracovníků. Provozní výsledek hospodaření se výrazně zvýšil z hodnoty 5.976 tis. Kč na hodnotu 11.000 tis. Kč (řádek 30 výkazu ZZ). Hlavním důvodem je prodej dlouhodobého majetku v celkové tržní ceně 26.517 tis. Kč. Zůstatková cena prodaného majetku je 14.223 tis. Kč. Významnou nákladovou položkou je daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 1.059 tis. Kč. Nákladové úroky se celkově snížily z hodnoty 1.705 tis. Kč na hodnotu 1.636 tis. Kč, to je o 4 %. Nejvýznamnější položkou je úrok z půjčky od společnosti KOVOTERM - služby Brno, a.s. na vyrovnání s firmou Braddock, jehož výše za rok 2016 byla 1.236 tis. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl hodnoty 9.035 tis. Kč.  Společnost pokračovala v roce 2016 v přijímání celé řady úsporných opatření v oblasti nákladů a zároveň se zaměřovala na zvýšení výnosů. Pro snížení nákladů byla přijata již v roce 2013 tato opatření, jejichž účinek se plně projevil i v roce 2016. Došlo ke změně organizační struktury společnosti z třístupňové liniové struktury na dvoustupňovou liniovou strukturu a to zrušením náměstků. Není obsazena funkce kontrolor v odboru kontroly. Průměrný přepočtený stav pracovníků zůstal na stejné úrovni jako v roce 2015, to je 23,5. Pro rok 2016 vedení společnosti vypracovalo obchodní plán, k jehož zajištění byl vedoucím pracovníkům stanoven prémiový řád. V souvislosti s tím je kladen vysoký důraz na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Pro zvýšení výnosů byla přijímána další opatření pro zkvalitnění obchodní činnosti. Vlivem všech těchto opatření se v roce 2016 podařilo udržet upravený provozní výsledek prakticky na stejné úrovni jako v roce 2015.

Vybrané údaje z účetnictví                                                                           Měr.jedn.: tis. Kč

Popis

ROK 2015

ROK 2016

ROZDÍL

Hospodářský výsledek řádek 55 výkazu ZZ

3.836

9.035

Závazek FÚ

-4.970

0

Úrok Kovoterm - služby Brno

1.233

1.236

Tržba z prodeje nemovitého majetku

-26.500

Zůstatková cena prodaného nem. majetku

14.223

Daň z nabytí nemovitých věcí (Trnová)

1.059

Oprava výtahů

550

Implementace účetního software

387

Očištěný hospodářský výsledek

99

-10

-109

Činnost společnosti a zejména realizaci rozvojových plánů ovlivňoval nepříznivě nedořešený spor se správcem daně. Podrobně je problematika rozvedena v části 4.4.2.

2.3.2Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2016

2.3.2.1Kovovýroba

Středisko kovovýroba  se zabývá strojírenskou výrobou. Nosným programem je plastování pozinkovaného drátu, pletení pletiva s širokou rozměrovou škálou v barvách zelená, hnědá, bílá a v omezeném množství barva dle požadavku zákazníka. Pletivo podle požadavku odběratelů vyrábíme se zapleteným napínacím drátem nahoře a dole nebo bez zapleteného napínacího drátu. Vyrábí také plotová pole různých rozměrů. Některé z nich jsou vyráběny dle standardů, jiné na základě požadavků zákazníka. Středisko prodává plotové brány, branky, sloupky, vzpěry, podhrabové desky, patice k podhrabovým deskám aj.. Dále se středisko zabývá  prodejem  pletivářských doplňků, jako jsou například speciální kleště, napínací dráty všeho druhu, napínací segmenty, příchytky, ukončení sloupků a tp., které tvoří ucelenou nabídku oplocení. Oplocení lineárních staveb, průmyslových objektů a rodinných domů. Rovněž se zaobírá prodejem specifického pletiva – chovatelská, pěstitelská - lesnická a okrasná pletiva. Společnost rozšířila prodej zboží o ztracené bednění, zatravňovací dlaždice a lešenářské kozy. Mimo drátěných plotů  se od roku 2015 prodává  betonová oplocení, 3D panely, rašlová tkanina a novinkou jsou gabionové koše, kované ploty a plotovky PilWOOD, případně dílce pro oplocení zhotovené uměleckým kovářem.  Prodej je realizován prostřednictvím maloobchodní prodejny nebo dodávkami velkoodběratelům, případně zatím v menší míře dodávkami prostřednictvím internetového obchodu www.ploty-eshop.cz.Vroce 2016 sice došlo ke snížení tržeb za prodej výrobků a služeb o 29,18 % z hodnoty 7.387 tis. Kč na 5.232 tis. Kč a ke snížení tržeb za prodej zboží o 15,40 % z hodnoty 3.646 tis. Kč na hodnotu 3.084 tis. Kč, ale provozní výsledek hospodaření se u tohoto střediska podařilo zvýšit o 15,56 % z hodnoty 645 tis. Kč na hodnotu 745 tis. Kč. To je velice pozitivní trend, protože se nám podařilo s menším obratem zboží vytvořit větší hospodářský výsledek. Výkonová spotřeba se snížila o 13,60 %. Osobní náklady se snížily o 13,00 %. V oblasti výzkumu a vývoje nemělo středisko žádné významné aktivity. Při ochrany životního prostředí středisko důsledně třídí odpad vzniklý při výrobě a likviduje jej prostřednictvím firem AVE-CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., Marius Pedersen, a.s. a Kovošrot Group CZ, a.s. Praha. Průměrný přepočtený stav pracovníků se snížil na 3,5.

2.3.2.2Diavita - potravinářské doplňky a kosmetika

V roce  2015  jsem začali s intenzivním vývojem nové řady sirupů Bezkašel bez lihové báze. Začátkem roku 2016 jsme na trh poprvé dodali dvě řady sirupů a to s cukrem a bez cukru, které jsou ve variantách jitrocelový a mateřídouškový. Zákazník dostane výrobek známý, ale s několika prioritami navíc. Neobsahuje líh, a proto je mohou používat i osoby trpící fenylketonurií, nově neobsahují sladidlo aspartam. Na výrobky byl zpracován nový, moderní a čistý desing s kresbou byliny se všemi potřebnými údaji odpovídajícím  novým předpisům. Nové krabičky jsou v lékárnách dobře viditelné a zapamatovatelné. V uplynulém roce jsme připravovali na trh Valinku- žlutou vazelínu ve dvou baleních, 200 ml a 1000 ml.Středisko dodává na trh Valinku konopnou, Valinku rakytníkovou, parafínový olej k masáži.Prodej výrobků jsme obohatili o prodej bylin v sáčcích  např. diviznu, mátu, šalvěj, kotvičník, jitrocel, černý bez.... ,  dále pro zdravou výživu potravinová semínka - kustovnici, lněné semínko, phsylium v našich kontaktních místech. Dalším výrobkem, který byl v roce 2016 vyráběn je  tekuté sladidlo pro diabetiky. V roce 2016 se ještě výrazně neprojevily prodeje Bezkašlů. Stále se na tržbách nejvíce podílí prodej vazelín. K podpoře prodeje sirupů Bezkašel jsme navázali spolupráci se společností Smart AD, která tento segment výrobků prostřednictvím obchodních zástupců nabízí. V roce 2016 se tržby z prodej výrobků jen mírně snížily a to o 3,50 % z hodnoty 3.950 tis. Kč na hodnotu 3.812 tis. Kč. U tohoto střediska však došlo k výraznému propadu provozního výsledku hospodaření a to o 35,84 % z hodnoty 1.310 tis. Kč na hodnotu 841 tis. Kč. Hlavním důvodem je neudělení výjimky na nákup lihu bez spotřební daně a nutnost přejít na výrobu bezlihových bylinných sirupů, jejichž vývoj a uvedení na trh znamená v podstatě nový výrobek, který si své zákazníky teprve musí najít. Osobní náklady se snížily o 3,98 % z hodnoty 864 tis. Kč na hodnotu 830 tis. Kč. V roce 2016 jsme prováděli vývoj sladidel a sirupů Bezkašel s novými elementy a to ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, která nám dělala mikrobiologické rozbory. V současné době se pracuje na trvanlivosti produktů. O naších výrobcích jsou pravidelně informováni  největší odběratelé, téměř všechny lékárny v ČR přes internet a služebními cestami, osobními kontakty i vytypované nemocnice, domovy důchodců, ústavy sociální péče, účastí na výstavách.Veřejnost o našich výrobcích je informovaná přes letáky vkládané do krabiček Bezkašlů a zanechané v lékárnách. Ročně jsou pečlivě sledovány změny v naší legislativě, aby nedocházelo k porušení měnících se . vyhlášek a zákonů vycházející i z Evropské unie. Středisko Diavita má v rámci menších společností stabilní postavení na trhu doplňků stravy, sladidel a kosmetických prostředků. Dlouhodobý trend směřuje k vyššímu podílu prodeje v segmentu kosmetiky a sladidel. Velká část prodeje je realizována přes lékárenské velkoobchody – Pharmos – centrála Ostrava, Phoenix -největší podíl na trhu centrála Brno, Alliance – centrála Praha, Gehe – centrála Praha. Zákazníci oceňují u našich výrobků dobrý poměr ceny a kvality v porovnání s konkurenčními cenami. Dlouhodobě třídíme odpad do určených sběrných nádob, při manipulaci se surovinami a při výrobě dbáme zásad Správné výrobní praxe. Odpad se likviduje prostřednictvím firmy Marius Pedersen,a.s. a EKO-KOM,a.s.Praha. Chod střediska zajišťují 3 stálí zaměstnanci. V případě zvýšené výroby sirupů a vazeliny se využívá ve výrobě podle objednávek proškolený brigádník. Pokud je to nutné, s výrobou pomáhají i další brigádníci.

2.3.2.3Správa a pronájem nemovitostí

Divize Správa budov zabezpečuje pronájem nemovitostí, ubytovací služby a provozuje parkoviště. Jedná se o pronájem kanceláří v administrativních budovách na Masarykově náměstí 1484,  v Pernerově ulici 1490 a v malé míře také v areálu Pardubice-Trnová. Dále pronajímáme zasedací místnosti a volné plochy k plošné inzerci. U administrativní budovy na Masarykově náměstí pronajímáme až 83 parkovacích míst. Areál v Pardubicích – Trnové, kde se nachází ubytovna s kapacitou 50 lůžek a 33 ubytovacích jednotek (dále jen „buňky“), kanceláře a menší skladové prostory, byl prodán v 10/2016 novému vlastníkovi. (platnost kupní smlouvy byla napadena viz část 2.4.4) V roce 2016 byla provedena zásadní oprava osobních výtahů v AB na Masarykově náměstí. Cena opravy byla 550 tis. Kč. Dále se opravovaly převážně interiéry kancelářských prostor a odstraňovaly se havarijní stavy ostatních konstrukcí. Stav dřevěných okenních výplní v AB na Masarykově náměstí a v Pernerově ulici je již na hranici životnosti a proto vedení společnosti zahájilo přípravné práce na  jejich neprodlenou výměnu. V následné době bude realizována i oprava nákladního výtahu. Postavení střediska v roce  2016 se zásadně nezměnilo proti předchozím letům. Odešla jedna větší firma a několik menších. Za ně se však podařilo najít náhradu. Celková obsazenost budov se však zásadně nezměnila. Obsazenost obou administrativních budov k 31.12.2016  byla 64,7 %. Obsazenost parkoviště se blížila celoročně ke 100%.  V Trnové se i přes postupné zvyšování nájemného dařilo udržet obsazenost buněk na 100%. Pouze těsně před realizací prodeje areálu nebyla obsazena po dohodě s novými vlastníky jedna z buněk. Ostatní volné nebytové plochy byly téměř zcela obsazeny a to až do doby prodeje areálu. Podnikatelský záměr tržeb pro rok 2016 se nepodařilo naplnit a to zejména kvůli přetrvávající vysoké konkurenci v nabídce volných ploch k pronájmu a také s ohledem na celkový vzhled a stav budov – přetrvává stav z roku 2015. Areál v Trnové výsledkově stagnoval, resp. byl proti roku 2015 horší a to zejména s ohledem na zvýšené  náklady za energie. Tržby za prodej služeb za AB Masarykovo náměstí se zvýšily o 5,44 % z hodnoty 6.900 tis. Kč na hodnotu 7.275 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření klesl o 38,62 % z hodnoty 1.518 tis. Kč na hodnotu 932 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto poklesu jsou výdaje na opravu výtahů ve výši 550 tis. Kč a výdaje na ostatní opravy pronajímaných prostor. Tyto výdaje jsou z dlouhodobého hlediska návratné. U odboru došlo ke zvýšení osobních nákladů o 6,50 % z hodnoty 1.771 tis. Kč na hodnotu 1.886 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto zvýšení je zvýšení minimální mzdy od 1.1.2016. V obsazení odboru nedocházelo k žádným podstatným změnám. K obměně docházelo zejména u pracovníků na postech uklízeček a vrátných. V odboru Správa budov pracovalo 13 pracovníků (průměrný přepočtený stav).Stav je ovlivněn množstvím pronajaté plochy. V roce 2016 odbor nevyvíjel žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. V oblasti ochrany životního prostředí se nic zásadního nemění.  Při likvidaci odpadů pokračuje spolupráce se společností Marius Pedersen.

2.3.2.4Ostatní podnikatelské aktivity

Ostatní podnikatelské aktivity bylo knihařství. K 31.12.2015 (viz výroční zpráva za rok 2015) byla činnost střediska knihařství ukončena a začátkem roku 2016 byla realizována jeho likvidace.

2.3.3Přehled ukazatelů v tabulkách

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží Měr.jedn.: tis.Kč

Podnikatelská činnost

ROK

2014

2015

2016

Stavební činnost

0

0

0

Správa a pronájem nemovitostí

9.779

10.673

10.905

z toho AB Masarykovo nám.

7.275

Z toho Trnová

3.630

Knihařství

134

72

0

Kovovýroba

6.975

11.033

8.316

Diavita

3.668

3.951

3.812

Ostatní

26

0

0

Celkem

20.582

25.729

23.033

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb

a zboží dle jednotlivých teritorií Měr.jedn.: tis.Kč

Teritorium

ROK

2014

2015

2016

Česká republika

20.367

25.466

22.995

Slovensko

215

263

38

Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2013 až 2016

Podnikatelská činnost

ROK

2013

2014

2015

2016

Stavební činnost

0

0

0

0

Správa a pronájem nemovitostí

12,5

13

12

13

Knihařství

1

1

1

0

Kovovýroba

6,5

5

4

3,5

Diavita

3

3

3

3

Ostatní

6

3

3,5

4

C E L K E M

29

25

23,5

23,5

Celkový průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2016 je 23,5. To je stejný stav jako v roce 2015.  Ke změně stavu došlo u  odboru správa a pronájem nemovitostí, kde se zvýšil stav o jednoho pracovníka, střediska knihařství zde došlo ke snížení o jednoho pracovníka, střediska kovovýroba snížení o půl pracovníka a v ostatních činnostech došlo ke zvýšení o půl pracovníka.

Sídla organizačních složek, které mají podíl na obratu  více než 5 % :

A. Kovovýroba

Sídlo: Průmyslová 718, Pardubice-Černá za Bory, PSČ  533 01, podíl na obratu: 36,10  %

B. Diavita

Sídlo: J. Potůčka 114, Pardubice-Trnová, PSČ 530 09, podíl na obratu: 16,55  %

C. Správa a pronájem nemovitostí

Sídlo: Masarykovo nám. 1484, Pardubice, PSČ 532 30, podíl na obratu: 47,35  %

2.3.4Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.

Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni jsou uvedeny v části 2.4.3., 2.4.4., 2.4.11., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.10., 4.4.2.

2.3.5Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

2.4Majetek, závazky, finanční situace.

2.4.1Zpráva o stavu majetku.

Společnost vlastní administrativní budovu na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490 v Pardubicích včetně pozemků v celkové pořizovací ceně 31.935 tis. Kč. Zůstatková cena je 14.850 tis. Kč. Areál v Trnové zahrnující 7 administrativně-provozních objektů a ubytoven včetně pozemků v pořizovací ceně 24.250 tis. Kč a v zůstatkové ceně  14.223 tis. Kč byl prodán za cenu 26.500 tis.Kč. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden dne 1.11.2016, a to s právními účinky k 10.10.2016. V Trnové společnost vlastní pouze jeden pozemek pod trafostanicí v pořizovací ceně 31 tis. Kč. Výrobní areál v Černé za Bory v pořizovací ceně 8.172 tis. Kč. Zůstatková cena je 4.730 tis. Kč. Celková pořizovací cena vlastněných nemovitostí a pozemků je 40.138 tis. Kč. Zůstatková cena je 19.611 tis. Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí společnost vlastní v celkové pořizovací ceně 17.079 tis. Kč. Zůstatková cena je 155 tis. Kč. Dále vlastní jiný dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) v pořizovací ceně 20 tis. Kč. Zůstatková cena je 20 tis. Kč. Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku je v pořizovací ceně 57.237 tis. Kč. Zůstatková cena je 19.786 tis. Kč. Majetek je odepsán na 34,57 % pořizovací ceny.

2.4.1.1Zdůraznění skutečnosti o stavu majetku

Dne 18.10.2016 podal žalobce Ing. Aleš Hodina k Okresnímu soudu v Pardubicích žalobu proti žalované společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na určení neplatnosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 7.10.2016 (Areál Trnová). O žalobě dosud nebylo jednáno.

2.4.2Závislost na patentech a vlastněné patenty.

Společnost nemá závislost na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

V rámci řešení výzkumného úkolu projektu MPO ČR v programu Trvalá prosperita s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“ podala společnost den 2. srpna 2010  přihlášku patentu na Úřad průmyslového vlastnictví „Liposom mumia, způsob jeho přípravy a přípravek jej obsahující“ - PV 2010-591. Dne 11.4.2012 byl na předmět přihlášky udělen český patent číslo CZ 303199. Předmětem patentu je liposom, který se sestává z jádra obsahující mumio a z ochranné membrány obsahující fosfolipid.

2.4.3Finanční situace.

V oblasti finanční situace společnosti došlo k výraznému zvýšení pohledávek. V rozvaze na řádku 067 Jiné pohledávky. Zde nejvýznamnější položkou je pohledávka vznikla neuhrazením kupní ceny za prodej nemovitostí v areálu Trnová ve výši 26.500 tis. Kč. K neuhrazení kupní ceny došlo z důvodu neuvolnění finančních prostředků z jistotného běžného účtu. K tomu došlo z důvodu vyznačení spornosti prodeje předmětných nemovitostí z důvodu žaloby akcionáře naší společnosti Ing. Aleše Hodiny. Pohledávky z obchodních vztahů se zvýšily jen nepatrně o 123 tis. Kč, to je o 8,03 %. Máme vytvořené opravné položky k pohledávkám ve výši 162 tis. Kč. Z toho za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení 136 tis. Kč dle § 8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách a 26 tis. Kč dle § 8a zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách. Naproti tomu se snížily dlouhodobé závazky (řádek 108 rozvahy) a to o 399 tis. Kč z hodnoty 10.712 tis. Kč v roce 2015 na hodnotu 10.313 tis. Kč v roce 2016, to je snížení o 4 %. Významnou položkou těchto závazků  je závazek vůči bývalým akcionářům společnosti, kteří si nevyzvedli své akcie, a které byly prodány v dražbě. Výplata výtěžku dražby byla realizována prostřednictvím společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. Avšak u celé řady bývalých akcionářů byl výtěžek dražby nedoručitelný. Proto jsou tyto prostředky dočasně uloženy na účtu společnosti a jsou závazkem vůči bývalým akcionářům. Výše tohoto závazku je 1.517.089,35 Kč. Druhou významnou položkou je závazek Vůči JUDr. Chalupovi ve výši 5.942.408,-- Kč. U krátkodobých závazků (řádek 123 rozvahy) došlo ke zvýšení a to o 2.768 tis. Kč z částky 32.815 tis. Kč na částku 35.583 tis. Kč, to je zvýšení o 8 %.Z toho závazky z obchodních vztahů (řádek 129 rozvahy) se zvýšily o 828 tis. Kč z hodnoty 998 tis. Kč na hodnotu 1.826 tis. Kč, to je o 83 %. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba (řádek 131 rozvahy) se zvýšily o 1.236 tis. Kč z hodnoty 27.102 tis. Kč na hodnotu 28.338 tis. Kč, to je zvýšení o 5 %.  U závazků k ovládající a řídící osobě došlo ke zvýšení o 1.236 tis. Kč zaúčtování úroků z půjčky od společnosti Kovoterm - služby Brno, a.s.. Splatnost této půjčky bude prodloužena do 30.6.2017. Půjčka byla poskytnuta za účelem mimosoudního narovnání se společností Braddock v počáteční hodnotě 19.216 tis. Kč. K 31.12.2014 se závazek snížil na 17.869 tis. Kč. Půjčka měla být splacena z výtěžku z prodeje areálu Trnová. Nedošlo však k uhrazení kupní ceny (viz výše). Závazky k ovládající a řídící osobě tvoří dále půjčka od ITB Group ve výši 4.335 tis. Kč se splatností 31. 12. 2017, půjčka od Mgr. Velechovské ve výši 1.400 tis. Kč se splatností 31.12.2017 a půjčka od ITB Group ve výši 123 tis. Kč se splatností 31. 12. 2017. Závazky ke společníkům (řádek 134 rozvahy) se zvýšily o 56 tis. Kč z částky 2.263 tis. Kč na částku 2.319 tis. Kč. Tvoří ho úrok k půjče od společnosti ITB Group ve výši 1.920 tis. Kč, úrok k půjčce od Mgr. Radany Velechovské 399 tis. Kč. Stát - daňové závazky a dotace (řádek 138 rozvahy) se snížily o 453 tis. Kč z částky 1.110 tis. Kč na částku 657 tis. Kč, to je snížení o 40 %.  Tento závazek vznikl z důvodu vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně při řešení výzkumného úkolu hrazeného formou dotace ze státního rozpočtu. Na základě vyhraného soudního sporu u Městského soudu v Praze dne 2.1.2017 Generální finanční ředitelství Praha odvod a penále za porušení rozpočtové kázně výrazně snížilo a to z celkové částky 6.564 tis. Kč na částku 57.173 Kč. Začátkem roku 2017 společnost veškeré své závazky vůči finančnímu úřadu uhradila.Jiné závazky (řádek 140 rozvahy) se zvýšily o 966 tis. Kč. z částky 703 tis. Kč na částku 1.669 tis. Kč, to je zvýšení 137 %. Jiné závazky tvoří půjčka od společnosti ITEAD a.s. ve výši 300 tis. Kč splatná 31.12.2018. Úrok z této půjčky splatný k termínu vrácení jistiny ve výši 139 tis. Kč. Úrok ze splacené půjčky na 90 tis. Kč ve výši 24 tis. Kč, úrok za rok 2016 dle smlouvy o důchodu s advokátem JUDr. Chalupou ve výši 147 tis. Kč splatný do 30.6.2017 a daň z nabytí nemovitých věcí z prodeje areálu Trnová ve výši 1.059 tis. Kč splatná 28.2.2017. Daň z nabytí nemovitých věcí byla uhrazena 8.2.2017.K 31.12.2016 společnost neměla bankovní úvěry. Celkově došlo ke zvýšení cizích zdrojů o 2.369 tis. Kč z částky 43.527 na částku 45.896 tis. Kč, to je zvýšení o 5 %. Dlouhodobý finanční majetek (řádek 027 rozvahy) zůstal na stejné úrovni jako v roce 2015 a tvoří ho podíly v účetních jednotkách Stavkalk, s.r.o. a Milza zemědělské družstvo Zaječice. Jeho výše je 788 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek (řádek 068 rozvahy) se snížil o 1.094 tis. Kč. Z toho peníze (pokladní hotovost) se snížila o 8 tis. Kč a účty v bankách se snížily o 1.086 tis. Kč. Z toho 1.517 tis. Kč jsou finanční prostředky bývalých akcionářů, které zatím nebyly vyplaceny. K 31.12.2016 je celková hodnota peněžních prostředků 1.766 tis. Kč

2.4.4Soudní, správní nebo rozhodčí řízení

Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená v letech 2004 až 2016, které měly významný vliv na finanční situaci společnosti byly spory související s pohledávkou ze střednědobého úvěru a kroky, které k jejímu vymáhání uskutečnili její majitelé.     Střednědobý úvěr ve výši 22.000 tis. Kč poskytla v roce 2002 Union banka, a.s. (smlouva o úvěru reg.č. 270/TÚ/34/02). V roce 2003 banka nejdříve fyzicky jednostranně ukončila činnost, následně byla vyhlášena její likvidace a posléze prohlášen konkurz na její majetek. Dne 20. 7. 2004 správce konkurzní podstaty pohledávku postoupil J&T bance a.s., dne 21. 7. 2004 byla pohledávka  postoupena společnosti IV NOVA, a.s..Vývoj soudních sporů mezi T-STRING Pardubice, a.s. a IV NOVA, a.s. a následně BRADDOCK FINANCE&CAPITAL LTD.  je podrobně uveden v příloze k účetní závěrce za rok 2013 bod  4.4. Výroční zprávy za rok 2013.

Dalšími významnými soudními spory jsou dva spory o vrácení dotace na řešení výzkumného úkolu. Jeden soudní spor byl veden proti rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo financí naší žádost zamítlo. Dne 22.10.2010 jsme podali žalobu proti tomuto rozhodnutí u Městského soudu v Praze. Dne 28. 4. 2014 Městský soud v Praze rozhodl ve věcí žalobce: T-STRING Pardubice, a.s., proti žalovanému: Ministerstvo financí v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného takto: „Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 25.8.2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení“. Druhý soudní spor byl veden proti Odvolacímu finančnímu ředitelství Brno. Jednalo se o odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřený správcem daně dne 25.9.2013 ve výši 5.612.962,-- Kč. Tyto soudní spory jsou podrobně popsány v části 4.4.2.

Dne 18.3.2016 byl společnosti odeslán dopis PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Plzeň s výzvou na zaplacení soudního poplatku ve výši 271.458,-- Kč. Jedná se o soudní poplatek za řízení, kde žalobcem je T-STRING Pardubice, a.s. zastoupená kvalifikovaným akcionářem Ing. Alešem Hodinou, kterého zastupuje právní zástupce Mgr. Bc. Tomáš Hodys, advokát PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a žalovanými jsou členové představenstva Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA, Mgr. Radana Velechovská a Mgr. Martin Zaplatílek. Jedná se o žalobu o zaplacení částky 5.429.159,60 Kč. Na základě jednání u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích dne 7.2.2017 na návrh žalobce je řízení přerušeno. Před zahájením jednání dáno poučení žalobci (Ing. Aleš Hodina kvalifikovaný akcionář zastoupený Mgr. Bc. Tomášem Hodysem) ze strany soudu, že pokud se v tomto řízení domáhá škody, tak je třeba, pokud chce být úspěšný ve věci, aby se jednalo o škodu skutečnou a škodu, která již žalobci vznikla. Jinými slovy, úspěšný může být toliko ve věci, když se majetek poškozeného skutečně snížil a nikoli v situaci, kdy tvrzená škoda ještě nevznikla a má vzniknout v budoucnu. V této souvislosti vyzývá soud žalobce, aby pro případ neúspěchu smírné dohody doplnil tvrzení ohledně skutečné výše vzniklé škody a navrhl k tomu důkazy. Pokud se tak nestane, vystavuje se tak žalobce neúspěchu ve věci. Vzhledem k výše uvedenému není z hlediska zásady opatrnosti o věci účtováno (nejisté zisky se neuvádí).

Dne 19.9.2016 podal navrhovatel Ing. Aleš Hodina právně zastoupený Mgr. Bc. Tomášem Hodysem, advokátem PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. v Plzni ke Krajskému soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích - Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 15.6.2016. Účastníkem řízení je T-STRING Pardubice, a.s. Dne 27.3.2017 podal navrhovatel návrh na přerušení řízení dle § 110 zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Navrhovatel si dovoluje sdělit zdejšímu soudu, že mezi Navrhovatelem a Účastníkem řízení probíhají intenzivní jednání o mimosoudním vyřešení věci. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 3.4.2017 bylo řízení přerušeno.

Dne 18.10.2016 podal žalobce Ing. Aleš Hodina k Okresnímu soudu v Pardubicích žalobu proti žalované společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na určení neplatnosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti. O žalobě dosud nebylo jednáno.

2.4.5Provedené investice

V roce 2016 byl pořízen pouze drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný  majetek. Pořízený majetek byl financován z vlastních zdrojů ve výši 105 tis. Kč. Přehled v tabulce.

Provedené investice v roce 2014 až 2016

s uvedením pořizovací ceny Měr.jedn.: tis.Kč

Druh investice

ROK

2014

2015

2016

Zabezpečovací zařízení

1

Sporák elektrický

4

Operační systém WIN 7

3

Zast.pl. 245/3 Pardubice 802 m2

997

PH svářečka

1

Vysokozdvižný vozík Desta MV 12B

52

Elektrické sporáky

14

Mobilní telefon

1

Externí disky

3

SOFT DELL Remote Desktop

13

PC Lenovo

5

LCD monitor

2

Nářadí

2

Nářadí

8

Mobil

4

Kuchyně

5

Zabezpečení

4

Výpočetní technika

58

Softaware

21

Obaly na plyn

5

C E L K E M

1.058

40

105

Investice byly umístěny v tuzemsku.

2.4.6Změna obchodního majetku a čistého obchodního majetku

Změna obchodního majetku a čistého obchodního majetku.

Ukazatel

ROK

změna v %

2014

2015

Obchodní majetek

42.428

42.187

- 0,57

Čistý obchodní majetek

-5.184

-1.340

-

Ukazatel

ROK

změna v %

2015

2016

Obchodní majetek

42.187

53.585

27,02

Čistý obchodní majetek

-1.340

7.689

-

Mezi roky 2015 a 2016 došlo ke zvýšení obchodního majetku (aktiv), který se zvýšil o 27,02 %. Čistý obchodní majetek (aktiva mínus závazky) se rovněž zvýšil na  hodnotu  7.689 tis. Kč a proti roku 2015 je jeho hodnota vyšší o 9.029 tis. Kč.

2.4.7Bankovní úvěry

K 31.12.2016 společnost neměla žádné bankovní úvěry.

2.4.8Účetní závěrka.

Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát včetně přílohy za účetní období roku 2016 je uvedena v části 3. a 4. výroční zprávy.

2.4.9Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu ( Měr.jedn.: tis.Kč )

Ukazatel

ROK

2014

2015

2016

Vlastní kapitál

-5.184

-1.348

7.687

2.4.10Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení

Ukazatel

R O K

2014

2015

2016

Hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti  ( v tis.Kč )

-14.603

3.836

9.035

Hosp. výsledek připadající na jednu akcii  ( v Kč/akcii )

-374,97

98,50

213,99

Výše dividendy ( v Kč/akcii )

0,00

0,00

0,00

Rozdělení HV za rok 2015                                                                            (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

-44.106.965,26

HV za rok 2015

3.835.971,24

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2016 ze zisku 2015

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2015)

-40.270.994,02

Návrh na rozdělení HV za rok 2016

Rozdělení HV za rok 2016                                                                           (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

-40.270.994,02

HV za rok 2016

9.035.067,06

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2017 ze zisku 2016

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2016)

-31.235.926,96

Hospodářský výsledek za rok 2016 sice dosáhl kladné hodnoty 9.035.067,06 Kč, ale vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření minulých let vykazuje ztrátu -31.235.926,96 Kč, nebude společnost vytvářet příděl do rezervního fondu. Ze stejného důvodu není navržena ani výplata dividendy za rok 2016. Kladný hospodářský výsledek za rok 2016 bude použit na úhradu ztráty z minulých let.

2.4.11Návrh na přijetí dalších opatření na úhradu ztráty minulých let

Protože celková ztráta společnosti po roce 2016 dosáhla výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů (kladný hospodářský výsledek za rok 2016), je neuhrazená ztráta vyšší než polovina základního kapitálu, navrhuje představenstvo společnosti v souladu s § 403 odst. 2 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích přijetí tohoto opatření:

- část ztráty z minulých let uhradit snížením základního kapitálu společnosti a to snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na 300,-- Kč

Zbývající část ztráty bude uhrazena v roce 2017 na základě  rozhodnutí o prominutí daně Generálním finančním ředitelstvím Praha, na základě kterého bylo dne 2.1.2017 rozhodnuto takto: žádosti se vyhovuje částečně a promíjí se 1. částka 3.475.500,-- Kč z celkového odvodu ve výši 3.520.000,-- Kč, 2. částka 3.032.228,-- Kč z celkového penále ve výši 3.044.901,-- Kč. Celková výše závazku vůči FÚ se tedy snížila na 57.173,-- Kč. Kladný hospodářský výsledek v roce 2017 z tohoto prominutí bude 3.462.827,-- Kč (viz část 4.4.2.)

Úhrada ztráty z minulých let snížením základního kapitálu.

(měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2016)

-31.235.926,96

Disponibilní zdroj na úhradu ztráty - snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcie z 1000,-- Kč na akcii na 300,-- Kč na akcii

27.260.800,00

Zůstatek ztráty po použití části základního kapitálu

-3.975.126,96

2.4.12Snížení základního kapitálu společnosti

2.4.12.1Důvod a účel snížení základního kapitálu

Protože po roce 2016 dosáhla celková ztráta společnosti hodnoty 31.235.926,96 Kč, navrhuje představenstvo společnosti snížit základní kapitál společnosti. Takto získanou částku 27.260.800,-- Kč společnost použije na úhradu části ztráty.

2.4.12.2Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení

Navrhované snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na akcii na jmenovitou hodnotu 300,-- Kč na akcii. Jmenovitá hodnota akcií se snižuje u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií.

2.4.12.3Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení

Částka ve výši 27.260.800,-- Kč získaná snížením základního kapitálu společnosti bude po zaspání do obchodního rejstříku použita na úhradu ztráty.

2.4.12.4Lhůta pro předložení akcií společnosti

V souladu s § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích použije společnost zjednodušené snížení základního kapitálu. Po zapsání snížení základního kapitálu rejstříkovým soudem vyzve společnost bez zbytečného odkladu dopisem akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny, přičemž lhůta na výměnu akcií se stanovuje na dobu jednoho roku od odeslání dopisu s výzvou.

2.4.13Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech

Společnost má více než 10 % podíl na základním kapitálu v následujících společnostech:

- Obchodní firma: Stavkalk, s.r.o.,

Právní forma: s.r.o.

Sídlo: Ústí nad Labem, Dvořákova 2

IČO:  60 27 66 49

Hlavní předmět podnikání: provádění rozpočtů staveb

podíl na základním kapitálu                                                                       25 %

obchodní podíl                                                                                           17 %

vlastní kapitál k 31. 12. 2016                                                        -31.000,-- Kč

hospodářský výsledek za rok 2016                                                         0,-- Kč

výše vkladu                                                                                             0,-- Kč

došlo k přecenění vkladu  na hodnotu                                                    0,-- Kč

Společnost má dále podíl na základním kapitálu ve výši 7,82 % ve společnosti MILZA zemědělské družstvo Zaječice. Celková hodnota podílů v účetních jednotkách je 813 tis. Kč.

2.5Cenné papíry

Druh kmenové

Forma na majitele do 31.12.2013

na jméno od 1.1.2014 dle zákona                      134/2013 Sb.

Podoba do 27. 9. 2012 zaknihovaná

od 28. 9. 2012 listinná

Počet kusů 38 944 ks

Připojené kupóny ne

ISIN CS 0005028455

Celkový objem emise 38 944 000,- Kč

Jmenovitá hodnota akcie 1 000,-

Způsob převodu cenných papírů:

Do 27. 9. 2012 docházelo k převodu akcií  registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k registraci převodu (§ 21 z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). Převoditelnost akcií v zaknihované podobě nebyla omezena. Od 28. 9. 2012 jsou akcie na majitele v listinné podobě neomezeně převoditelné. Od 1.1.2014 jsou listinné akcie na jméno převoditelné rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

Způsob zdaňování výnosů:

Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování:

Cenné papíry společnosti v zaknihované podobě nebyly do 27.9.2012 obchodovatelné na veřejném trhu.

Uzavřené smlouvy:

Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobu, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend).

Popis práv vyplývajících z akcií:

a)akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady,  hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,  je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám ujmu, jde o vnitřní informace nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy,

b)akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,

c)akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií,

d)podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu o jeho rozdělení.

Další akcionářská práva vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

Umístění akcií:

Na základě výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Praha ke dni zrušení evidence emise 27. 9. 2012 bylo mezi veřejností umístěno 38.944 akcií. Z toho fyzické osoby vlastnily 35.386 akcií, což je 90,86 % z celkového množství, právnické osoby vlastnily 3.558 akcií, což je 9,14 % z celkového množství. Mezi veřejností je umístěno 38.944 tis.Kč základního kapitálu.

V souladu s § 3 odst. 2 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, vyzvala společnost akcionáře k osobnímu předložení akcií společnosti za účelem vyznačení změn na dosavadních akciích a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů. Výzva byla zveřejněna na www.valnehromady.cz dne 13. března 2014, v Obchodním věstníku dne 7. března 2014 a na www stránkách společnosti dne 7. března 2014. K vyznačení změn a zápisu do seznamu akcionářů ke dni 16.3.2017 akcie předložilo celkem akcionářů s podílem 94,31 % hlasovacích práv. Z toho fyzické osoby vlastní 33.167 akcií, právnické osoby vlastní 3.560 akcií.

2.6Statutárnía dozorčí orgány

Představenstvo:

Předseda představenstva:                Ing. Karel Velechovský, Ph.D.,MBA

Pardubice, Arnošta  z Pardubic 2613, PSČ 530 02

den vzniku členství 18. 6. 2013

Člen představenstva:                       Mgr. Radana Velechovská,

Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72

den vzniku členství 18. 6. 2013

Člen představenstva:                       Mgr. Martin Zaplatílek

Moravské Bránice 119, PSČ 664 64

den vzniku členství 18. 6. 2013

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:                    Ing. Václav Balihar,

Pardubice, Polabiny. kpt. Bartoše 332, PSČ 530 09

den vzniku členství 18. 6. 2013

Člen dozorčí rady:                           Ing. Lubomír Salavec

Pardubice, Spojilská 1779, PSČ 530 03

den vzniku členství 19. 12. 2013

Člen dozorčí rady:                           Ing. Jindřich Vondráček,

Pardubice, Kosmonautů 243, PSČ 530 09

den vzniku členství 18. 6. 2013

den zániku členství 29. 6. 2016

Člen dozorčí rady:                           Ing. Markéta Synková

Barchov, č.p. 53, PSČ 530 02

den vzniku členství 29. 6. 2016

V následujících tabulkách jsou uvedeny veškeré příjmy a tantiémy členů statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců za rok 2015 a 2016.

( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2015

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

88

0

Dozorčí rada

88

0

Vedoucí zaměstnanci

1.108

0

C E L K E M

1.284

0

( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2016

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

88

0

Dozorčí rada

88

0

Vedoucí zaměstnanci

1.111

0

C E L K E M

1.287

0

Počty akcií emitenta, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců dle „Seznamu akcionářů společnosti T-STRING Pardubice, a.s.“ k 16.3.2017.

Jméno a příjmení

Funkce

počet akcií

Mgr. Radana Velechovská

Člen představenstva

16.916

Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

2.7Pracovněprávní vztahy

Oblast pracovněprávních vztahů se řídila „Podnikovou kolektivní smlouvou na rok 2016 - 2018“ a jejím dodatkem číslo 1, která je uzavřena mezi Základní organizací Odborového svazu Stavba České republiky a společností T-STRING Pardubice, a.s.. Tato kolektivní smlouva byla podepsána 29. 12. 2015. Pro období roku 2017 byla upravena dodatkem číslo 1 z 29.12.2016. Tento dodatek byl vypracován především z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017 na 11.000,00 Kč.

2.8Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2007 společnost zahájila řešení výzkumného úkolu s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“. Výzkum řídil a organizoval Ing. Brezovský, který byl zároveň řešitelem úkolu.  Řešení úkolu bylo rozloženo do let 2007 až 2010. Úkol byl řešen na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu TRVALÁ PROSPERITA. Výstupem tohoto úkolu je vynález Liposom mumia. Na uvedený vynález byl Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky udělen patent číslo 303199.

V roce 2008 společnost zahájila řešení dalšího výzkumného úkolu s názvem „Výzkum a vývoj nových nenasycených nebo dosud nevyužívaných lipidů rostlinného původu pro zvýšení imunity“.  Výzkum řídil a organizoval Ing. Brezovský, který byl zároveň řešitelem úkolu.  Řešení úkolu bylo původně rozloženo do let 2008 až 2011. Na základě nové smlouvy s MPO byl úkol ukončen k 31. 12. 2010. Úkol byl řešen na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu TRVALÁ PROSPERITA. Tyto úkoly byly realizovány za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

V roce 2008 zahájil Finanční úřad v Pardubicích kontrolu čerpání dotace poskytnuté ze státního rozpočtu MPO v roce 2007 na základě smlouvy č. 2A-2TP1/074. Na základě této kontroly byl dne 21. 12. 2009 společnosti vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.520 tis. Kč a penále ve výši 3.044.901,-- Kč. Na splácení tohoto závazku bylo vydáno Finančním úřadem v Pardubicích rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky do 20. 10. 2017. Dne 20. 1. 2010 jsme podali žádost o prominutí odvodu. Dne 25. 8. 2010 nám bylo doručeno rozhodnutí MF ČR, kterým byla žádost zamítnuta a nepromíjí se. Odůvodnění je nesouladné s postojem Ministerstva průmyslu a obchodu (poskytovatelem dotace) zejména o včasnosti a věcném plnění výzkumného úkolu. Proto jsme dne 22. 10. 2010 podali na Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. Městský soud v Praze rozhodl dne 28.4.2014 takto: „Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 25.8.2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení“. Dne 2.1.2017 obdržela společnost rozhodnutí o prominutí daně od Generálního finančního ředitelství Praha, na základě kterého bylo rozhodnuto takto: žádosti se vyhovuje částečně a promíjí se 1. částka 3.475.500,-- Kč z celkového odvodu ve výši 3.520.000,-- Kč, 2. částka 3.032.228,-- Kč z celkového penále ve výši 3.044.901,-- Kč. Celková výše závazku vůči FÚ se tedy snížila na 57.173,-- Kč. Dne 6.2.2017 vrátil Finanční úřad v Pardubicích společnosti přeplatek ve výši 2.806.194,-- Kč.

V roce 2011 zahájil Finanční úřad v Pardubicích kontrolu čerpání dotace poskytnuté ze státního rozpočtu MPO v roce 2008, 2009 a 2010 na základě smlouvy č. 2A-2TP1/074. Na základě této kontroly byl dne 25. 09. 2013 společnosti vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5.612.962 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se společnost odvolala. Dne 24.4.2014 Odvolací finanční ředitelství Brno rozhodlo takto: odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí Finančního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 25.9.2013 se potvrzuje. Dne 22.6.2014 společnost podala prostřednictvím svého zástupce Ing. Františka Mejty žalobu proti rozhodnutí správního orgánu (Odvolacího finančního ředitelství Brno). Dne 12.1.2015 Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice rozhodl ve věci žalobce T-STRING Pardubice, a.s. proti žalovanému Odvolací finanční ředitelství Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.4.2014 takto: Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně ze dne 24.4.2014 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. Odvolací finanční ředitelství  Brno vydalo dne 3.9.2015 toto rozhodnutí: „Část textu výroku napadeného rozhodnutí Finančního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 25.9.2013 „… vyměřuje odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu ve výši 5.612.962,- Kč“ se nahrazuje textem: „….vyměřuje odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 321.909,- Kč.Proti tomuto rozhodnutí správního orgánu podala společnost prostřednictvím svého zástupce Ing. Františka Mejty dne 10.11.2015 žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové.V průběhu daňové kontroly i v odvolacím řízení žalobkyně (společnost) argumentovala tím, že Český stát prostřednictvím poskytovatele dotace – Ministerstvo průmyslu a obchodu – již věcně ověřil a shledal správnost každé investované koruny, a že oponentní rada, s jeho zástupci, ve svém Zápise ze závěrečného oponentního řízení ze dne 5. 5. 2011, výslovně uvedla:

- cíle projektu byly splněny, skutečně dosažené výsledky odpovídají deklarovaným,

- předložená závěrečná zpráva dostatečně dokumentuje dosažené výsledky,

- výše vynaložených finančních prostředků odpovídá dosaženým výsledkům,

- finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami, jejich dodatky a

rozhodnutími Ministerstva průmyslu a obchodu a řešitel projektu neporušil podmínky, které mu byly stanoveny poskytovatelem dotace.Proto nadále nesouhlasí žalobkyně (společnost) s neuznáním úhrady cestovních výloh za „své nezaměstnance“.

Dle jejího názoru došlo k fatální záměně daňově uznatelného nákladu u podnikatelského subjektu a nákladu hrazeného oprávněně z dotace. V posuzovaném případě byly náklady vynaloženy přesně tak, jak bylo v projektu popsáno.

Rozhodnutí o žalobě a podaná kasační stížnost viz část č.4.2.

Na odvod ve výši 321.909,-- Kč a penále ve výši 321.180,-- Kč rozhodl Finanční úřad pro Pardubický kraj rozložení úhrady na splátky do 26.10.2017.

V roce 2016 středisko Diavita pracovalo na  vývoji sladidel a sirupů Bezkašel s novými elementy a to ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, která nám dělala mikrobiologické rozbory. V současné době se pracuje na trvanlivosti produktů. Veškerý vývoj střediska Diavita v roce 2016 byl financován z vlastních zdrojů.

2.9Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Veškeré odpady (průmyslové, komunální) společnost likviduje prostřednictvím oprávněných firem.

Středisko Kovovýroba.

Při ochrany životního prostředí středisko důsledně třídí odpad vzniklý při výrobě a likviduje jej prostřednictvím firem AVE-CZ, odpadové hospodářství, s.r.o. Dašice IČO 49356089, Marius Pedersen IČO 42194920, a.s..

Středisko Správa nemovitostí a Diavita.

Tříděný i netříděný komunální odpad z pronajímaných nemovitostí a odpad z macerace při výrobě extraktů prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, IČO 42194920. Odpadní vody prostřednictvím firmy VaK Pardubice IČO 60108631.

2.10Předpokládaný budoucí vývoj

Pro zlepšení ekonomické situace společnosti předepsalo vedení společnosti pro jednotlivá střediska na rok 2017 podnikatelský záměr s tím, že celkový výsledek hospodaření za společnost za rok 2017 bude vykazovat kladný hospodářský výsledek cca 1.500 tis. Kč. Jako stimulační prostředek byl vedoucím a některým dalším významným pracovníkům předepsán prémiový řád pro rok 2017. Hlavním ukazatelem je hospodářský výsledek, ale velký důraz je kladen i na vymáhání pohledávek. V roce 2017 již nepřepokládáme další snižování pracovníků. Dne 1.1.2017 společnost přešla na nový informační systém VARIO, který společnost vybrala na základě výběrového řízení z roku 2015. V první fázi bylo vybráno 14 společností zabývajících se ekonomickými IS. V druhé fázi bylo osloveno celkem 10 společností, které splňovaly základní požadavky. Při výběru IS byly zohledněny kritéria ohledně požadavků středisek, ceny jak pořizovací tak i v dalších letech, jednoduchá a snadná obsluha vč. zaškolení pro uživatele, spolupráce dodavatelů během výběrového řízení a reference zákazníků. Na základě uvedených kritérií byl vybrán systém VARIO ve spojení se software VYDAS,který nahradil dnes již nevyhovující software pracující pod operačním systémem DOS.

Kovovýroba

V roce 2017 se středisko zaměří na další rozšíření sortimentu prodávaného zboží. V oblasti vlastní výroby budeme hledat partnery pro kooperaci. Bude racionalizována činnost obchodníka zaměřením se na činnosti, které mají pro společnost největší přínos. Zaměříme se na další aktualizace e-shopu www.ploty-eshop.cz.  Zaměříme se rovněž na propagační činnost.

Výroba potravinových doplňků a kosmetiky

V roce 2017 na základě předešlého vývoje rozšíříme řadu sladidel o produkty na nové bázi. Také předpokládáme vytvoření dalších bezlihových sirupů na nové bázi. V oblasti kosmetiky se budeme věnovat rozšíření řady Valinek. Z důvodu prodeje areálu v Trnové vedení společnosti připravuje přesun střediska Diavita do vlastní budovy společnosti v centru města. Rozšiřujeme zprovozněný e-shop www.sirupy-vazelina.cz.

Správa a pronájem nemovitostí

Cíl je stejný jako v předchozích letech, t.j. snaha o vyšší obsazení administrativních budov na Masarykově náměstí a Pernerově ulici. Protože se ekonomická situace na trhu i nadále nijak zásadně nemění, předpokládáme, že výsledky střediska budou kopírovat uplynulý rok s mírným zlepšením. Stav dřevěných okenních výplní v AB na Masarykově náměstí a v Pernerově ulici je již na hranici životnosti a proto vedení společnosti zahájilo přípravné práce na  jejich neprodlenou výměnu. V následné době bude realizována i oprava nákladního výtahu. Budou pokračovat práce na zkvalitnění internetové stránky www.kancelare-pardubice.cz.

Poskytování inženýrsko-investičních služeb a projektování staveb

Vzhledem k pokračující stagnaci v oblasti stavebnictví byla činnost střediska ukončena.

Knihařství

Vzhledem k tomu, že se přes veškeré úsilí nepodařilo zastavit propad tržeb a dosažení kladného provozního výsledku hospodaření, byla činnost střediska k 31.12.2015 ukončena. Od 1.3.2016 byly prostory a část vybavení pronajaty externí firmě.


3.ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

Účetní závěrka je uvedena na následujících stránkách a obsahuje:

1.           Základní údaje

2.           Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA 2016 a 2015

3.           Rozvaha v plném rozsahu PASIVA 2016 a 2015

4.           Výkaz zisku a ztrát 2016 a 2015

5.           Příloha


1. Základní údaje

IČ:

45534586

Obchodní firma:

T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo:

Ulice:

Masarykovo nám. 1484

Obec:

Pardubice

PSČ:

532 30

Tel.:

466 714 111

E-mail:

t-string@t-string.cz

Internetová adresa:

www.t-string.cz;

www.ploty-eshop.cz;

www.sirupy-vazelina.cz;

www.kancelare-pardubice.cz

Rok založení:

1992

Soubor obsahuje:

Rozvahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k:

31.12.2016

Údaje o auditu a auditorovi:

Předložené výkazy byly ověřeny auditorem:

ANO

Název auditorské firmy:

AUDIT Brno, spol. s r.o.

Oprávněná KA ČR číslo

373

Zastoupená

Ing. Vladimír Bobek, jednatel

Jméno člena statutárního orgánu:

Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA

Osoba odp. za účetnictví:

Ing. Jindřich Vondráček

Os. odp. za účet. závěrku:

Jana Kubátová

Tel.:

466 714 423

E-mail:

t-string@t-string.cz


Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

(BILANCE)

T-STRING

ke dni  31.12.2016

Pardubice, a.s.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Masarykovo nám.

45 53 45 86

1484

532 30  Pardubice

označ

AKTIVA

řád

Běžné účetní období

Min.úč.

a

b

c

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

001

91 778

38 193

53 585

42 187

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

0

0

0

0

B.

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

003

58 649

38 031

20 618

35 714

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

004

624

580

44

35

B.

I.

1

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

005

0

0

0

0

2

Ocenitelná práva

006

624

580

44

35

B.I.2.1. Software

007

624

580

44

35

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

008

0

0

0

0

3

Goodwill

009

0

0

0

0

4

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

010

0

0

0

0

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

0

0

0

0

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

0

0

0

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

013

0

0

0

0

B.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

014

57 237

37 451

19 786

34 891

B.

II.

1

Pozemky a stavby

015

40 138

20 527

19 611

34 713

B.II.1.1. Pozemky

016

6 746

0

6 746

16 392

B.II.1.2. Stavby

017

33 392

20 527

12 865

18 321

2

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

018

17 079

16 924

155

158

3

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

019

0

0

0

0

4

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

020

20

0

20

20

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

021

0

0

0

0

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

022

0

0

0

0

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

023

20

0

20

20

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024

0

0

0

0

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

025

0

0

0

0

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

026

0

0

0

0

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

027

788

0

788

788

B.

III.

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

028

0

0

0

0

2

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

029

0

0

0

0

3

Podíly - podstatný vliv

030

788

0

788

788

4

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

031

0

0

0

0

5

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

032

0

0

0

0

6

Zápůjčky a úvěry - ostatní

033

0

0

0

0

7

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

034

0

0

0

0

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

035

0

0

0

0

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

036

0

0

0

0

označ

AKTIVA

řád

Běžné účetní období

Min.úč.

a

b

c

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

C.

Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71)

037

32 955

162

32 793

6 356

C.

I.

Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)

038

2 826

0

2 826

1 852

C.

I.

1

Materiál

039

1 353

0

1 353

858

2

Nedokončená výroba a polotovary

040

3

0

3

3

3

Výrobky a zboží

041

1 470

0

1 470

991

C.I.3.1. Výrobky

042

991

0

991

554

C.I.3.2. Zboží

043

479

0

479

437

4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

044

0

0

0

0

5

Poskytnuté zálohy na zásoby

045

0

0

0

0

C.

II.

Pohledávky  (ř. 47 + 57)

046

28 363

162

28 201

1 644

C.

II.

1

Dlouhodobé pohledávky

047

0

0

0

0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

048

0

0

0

0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

049

0

0

0

0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv

050

0

0

0

0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka

051

0

0

0

0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní

052

0

0

0

0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky

053

0

0

0

0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

054

0

0

0

0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní

055

0

0

0

0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky

056

0

0

0

0

2

Krátkodobé pohledávky

057

28 363

162

28 201

1 644

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

058

1 816

162

1 654

1 531

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

059

0

0

0

0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv

060

0

0

0

0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní

061

26 547

0

26 547

113

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky

062

0

0

0

0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

063

0

0

0

0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky

064

6

0

6

34

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

15

0

15

15

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

066

0

0

0

0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

067

26 526

0

26 526

64

C.

III.

Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70)

068

0

0

0

0

C.

III.

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

069

0

0

0

0

2

Ostatní krátkodobý finanční majetek

070

0

0

0

0

C.

IV.

Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73)

071

1 766

0

1 766

2 860

C.

IV.

1

Peněžní prostředky v pokladně

072

67

0

67

75

2

Peněžní prostředky na účtech

073

1 699

0

1 699

2 785

D.

I.

Časové rozlišení  (ř. 75 až 77)

074

174

0

174

117

D.

I.

1

Náklady příštích období

075

174

0

174

117

2

Komplexní náklady příštích období

076

0

0

0

0

3

Příjmy příštích období

077

0

0

0

0

označ

PASIVA

řád

Běžné úč.

Min.úč.

a

b

c

období

období

5

6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141)

078

53 585

42 187

A.

Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 )

079

7 687

-1 348

A.

I.

Základní kapitál (ř. 81 až  73 )

080

38 944

38 944

1

Základní kapitál

081

38 944

38 944

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

082

0

0

3

Změny základního kapitálu

083

0

0

A.

II.

Ážio   (ř. 85 až 86)

084

-25

-25

A.

II.

1

Ážio

085

0

0

2

Kapitálové fondy

086

-25

-25

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy

087

0

0

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

088

-25

-25

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

089

0

0

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

090

0

0

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

091

0

0

A.

III.

Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 )

092

4

4

A.

III.

1

Ostatní rezervní fondy

093

2

Statutární a ostatní fondy

094

4

4

A.

IV.

Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98)

095

-40 271

-44 107

A.

IV.

1

Nerozdělený zisk minulých let

096

0

0

2

Neuhrazená ztráta minulých let

097

-40 271

-44 107

3

Jiný výsledek hospodaření minulých let

098

0

0

A.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

099

9 035

3 836

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A.

VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

100

B.

+

C.

Cizí zdroje      (ř. 102 + 107)

101

45 896

43 527

B.

I.

Rezervy   (ř. 103 až 106)

102

0

0

B.

I.

1

Rezerva na důchody a podobné závazky

103

2

Rezerva na daň z příjmů

104

3

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

105

4

Ostatní rezervy

106

C.

Závazky (ř. 108 + 123)

107

45 896

43 527

C.

I.

Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 )

108

10 313

10 712

C.

I.

1

Vydané dluhopisy

109

0

0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

111

2

Závazky k úvěrovým institucím

112

3

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

4

Závazky z obchodních vztahů

114

5

Dlouhodobé směnky k úhradě

115

6

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

116

612

756

7

Závazky - podstatný vliv

117

8

Odložený daňový závazek

118

2 181

2 106

9

Závazky - ostatní

119

7 520

7 850

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

121

C.I.9.3. Jiné závazky

122

7 520

7 850

označ

PASIVA

řád

Běžné úč.

Min.úč.

a

b

c

období

období

5

6

C.

II.

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

123

35 583

32 815

C.

II.

1

Vydané dluhopisy

124

0

0

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

125

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

126

2

Závazky k úvěrovým institucím

127

3

Krátkodobé přijaté zálohy

128

4

Závazky z obchodních vztahů

129

1 826

998

5

Krátkodobé směnky k úhradě

130

6

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

131

28 338

27 102

7

Závazky - podstatný vliv

132

0

0

8

Závazky ostatní

133

5 419

4 715

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

134

2 319

2 263

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

136

254

339

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

137

137

171

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace

138

674

1 131

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

139

366

108

C.II.8.7. Jiné závazky

140

1 669

703

D.

I.

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

141

2

8

D.

I.

1

Výdaje příštích období

142

2

Výnosy příštích období

143

2

8


Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni  31.12.2016

T-STRING

( v celých tisících Kč )

Pardubice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Masarykovo nám.

45 53 45 86

1484

532 30  Pardubice

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

b

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

01

19 949

22 083

II.

Tržby za prodej zboží

02

3 084

3 646

A.

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

03

15 533

14 971

A.

1

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

2 025

2 661

A.

2

Spotřeba materiálu a energie

05

9 242

9 440

A.

3

Služby

06

4 266

2 870

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

07

-417

1 253

C.

Aktivace

08

0

0

D.

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

09

6 534

6 634

D.

1.

Mzdové náklady

10

4 744

4 885

D.

2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

11

1 790

1 749

D.

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

1 618

1 577

D.

2.2. Ostatní náklady

13

172

172

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

14

1 006

750

E.

1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

15

1 014

992

E.

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé

16

1 014

992

E.

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

17

0

0

E.

2.

Úpravy hodnot zásob

18

0

0

E.

3.

Úpravy hodnot pohledávek

19

-8

-242

III.

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

20

26 536

5 064

III.

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

21

26 517

0

III.

2.

Tržby z prodeje materiálu

22

12

12

III.

3.

Jiné provozní výnosy

23

7

5 052

F.

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

24

15 913

1 209

F.

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

14 223

F.

2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

26

25

13

F.

3.

Daně a poplatky

27

1 456

227

F.

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

0

0

F.

5.

Jiné provozní náklady

29

209

969

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

30

11 000

5 976

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

b

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)

31

0

0

IV.

1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

32

IV.

2.

Ostatní výnosy z podílů

33

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

34

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

35

0

0

V.

1.

Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku

36

V.

2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

37

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

38

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)

39

0

0

VI.

1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

40

VI.

2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

42

J.

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

43

1 636

1 705

J.

1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

44

173

101

J.

2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

45

1 463

1 604

VII.

Ostatní finanční výnosy

46

0

62

K.

Ostatní finanční náklady

47

253

385

*

Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 )

48

-1 889

-2 028

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)

49

9 111

3 948

L.

Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52)

50

76

112

L.

1

Daň z příjmů splatná

51

L.

2

Daň z příjmů odložená

52

76

112

**

Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 49 - 50)

53

9 035

3 836

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

54

***

Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54)

55

9 035

3 836

*

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

56

49 569

30 855

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

31.03.17

4.PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016

4.1Obecné údaje

T-STRING Pardubice, a. s., Masarykovo nám. 1484, je zapsána v obchodním rejstříku od 1.5.1992. Rozhodujícími činnostmi jsou kovovýroba, správa a pronájem nemovitostí, ubytovací služby, výroba potravinářských doplňků a kosmetických přípravků, knihařství.

Organizační struktura podniku:

ředitel společnosti

vedoucí odborů a středisek

Představenstvo společnosti k 31. 12. 2016 bylo ve složení:

Ing. Karel Velechovský,Ph.D.,MBA – předseda

Mgr. Radana Velechovská – členka

Mgr. Martin Zaplatílek – člen

Dozorčí rada k 31. 12. 2016 byla ve složení:

Ing. Václav Balihar  – předseda

Ing. Markéta Synková  – člen

Ing. Lubomír Salavec – člen

Dle § 1b odst. 2 zákona 563/1991 Sb. je společnost zařazena do kategorie „Malá účetní jednotka“

Aktiva celkem k rozvahovému dni 53.585 tis. Kč

Roční úhrn čistého obratu k rozvahovému dni 49.569 tis. Kč

Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 23,5

Dle § 18 odst. 2 společnost nesestavuje přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

T-STRING Pardubice, a. s. má více než 20 % podíl na základním kapitálu

v následujících společnostech:

- Stavkalk, s. r. o., Ústí nad Labem, Dvořákova 2

podíl na základním kapitálu                             25  %

vlastní kapitál 31. 12. 2016                           - 31 tis.  Kč

hospodářský výsledek za rok 2016                  0

přeceněno na 414 020                                   -  25.000,-

Čerpání osobních nákladů (v tis. Kč)   v roce 2016

Celkem                         rok 2016

Z toho

řídící  prac.

Ost.členové

stat. orgánů

Průměrný počet  zaměstnanců

26

4

4

Mzdové náklady

4 567

1 111

-

Odměny členům statutárních orgánů

176

-

118

Náklady na soc. zabezpečení

1 618

378

30

Sociální náklady

173

-

-

Členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v roce 2016 poskytnuty  půjčky,

záruky ani  ostatní plnění.

4.2Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Způsoby oceňování

- Nakupované zásoby se oceňují pořizovacími cenami. Zásoby vytvořené vlastní

činností jsou oceňovány vlastními náklady.

Při oceňování nakupovaných zásob se do pořizovacích cen zahrnují  náklady

s dopravou a u zahraničních dodávek clo.

Při účtování zásob se používá způsob „A“.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný  majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje

vlastními náklady.

- Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

- Cenné papíry a účasti se oceňují cenami pořízení.

Odpisový plán pro dlouhodobý  majetek

Daňové odpisy jsou prováděny podle zákona 586/1992 Sb. Pro stanovení účetních odpisů je majetek zařazen do odpisových skupin shodně jako při daňových odpisech

s dobou odpisování podle následující tabulky.

Odpisová skupina

Doba odpisování

1

3 roky

2

5 let

3

10 let

4

20 let

5

30 let

6

50 let

Přepočty údajů v cizích měnách na Kč jsou provedeny v účetní závěrce v měsíci prosinci 2015 kurzem dle kurzovního lístku ČNB k 31. 12. 2016.

Pro výpočet DPH při nákupu zboží z jiných členských zemí EU je používán kurz

ČNB  podle zákona 235/2004 Sb. § 4, odst.4 (ke dni vystavení faktur).

4.3Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Odpisová skupina

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

1

1 943

1 811

132

2

13 520

13 473

47

3

1 163

1 117

46

4

1 570

1 570

0

5

46 395

40 484

5 911

Dlouhodobý nehmotný  majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Software

633

591

42

Finanční pronájem

Společnost nemá žádný majetek ve finančním pronájmu

Přírůstky a úbytky DHM    (účet 021020 a 022010)

Počáteční stav                                                                        63.875.570,06

+ Přírůstky:                                                                          Pořizovací cena

9453   Aku šroubovák                  tř. 936                                          2.801,50

9454   Mobil                                     979                                          3.520,15

9455   Pistole                                    936                                             726,45

9457   Kuchyně                                 991                                          5.115,42

9458   Zabezpečení                           974                                          3.805,49

9459   Vrtačka                                  974                                             545,45

9461   PC                                          936                                          7.367,75

9462   Monitor                                  936                                          3.257,52

9463   PC                                          979                                          7.367,75

9464   Monitor                                  979                                          3.257,52

9467   PC                                          974                                          7.469,75

9468   Monitor