Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy a účetní závěrky

 

 

člen Komory auditorů ČR

číslo oprávnění 358

 

 

 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření Výroční zprávy a účetní závěrky

 

 

Příjemce : akcionáři

                  statutární orgány

                  ostatní

 

               

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti T-STRING Pardubice, a.s., tj. rozvahu k 31.12.2015, výkaz zisku a ztrát za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přílohu, která je součástí této účetní závěrky. Údaje o společnosti T-STRING Pardubice, a.s., IČ 455 34 586, jsou uvedeny v obecné části přílohy této účetní závěrky.

 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán a.s.  Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

 

 

Odpovědnost auditora

 

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.

 

Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv se  vyjádřit k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých

 

 

 

 

 

 

účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

 

 

Výrok auditora

 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti T-STRING Pardubice, a.s. k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a hospodářského výsledku jejího hospodaření za účetní rok od 1.1.2015 do 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

 

Ověřili jsme  soulad Výroční zprávy T-STRING Pardubice, a.s. za rok končící dnem 31.prosince 2015 s auditovanou účetní závěrkou za rok 2015. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

 

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů české republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě společnosti T-STRING Pardubice, a.s. za rok 2015 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

 

 

Auditor :                                                           planetlink k.s.,

                                                                          odštěpný závod Pardubice

Sídlo :                                                                Pardubice, 17.listopadu 216, PSČ 530 03

Číslo oprávnění dle zápisu do seznamu

auditorských společností :                               358

Datum vypracování :                                       31.března 2016

Jména příjmení statutárního auditora:          Ing. Jan Zavoral

Číslo jeho oprávnění dle zápisu

do seznamu auditorů :                                     1614

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.