Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy a účetní zavěrky za rok 2016

1

č.j. 374/1/16

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti T-STRING Pardubice, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti T-STRING Pardubice, a.s., se sídlem

Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČ: 455 34 586, (dále také „Společnost“) sestavené

na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty

za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných

účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou také součástí přílohy této

účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti

T-STRING Pardubice, a.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření

za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Rádi bychom však zdůraznili skutečnost uvedenou v odstavci 2.4.4. výroční zprávy společnosti

T-STRING Pardubice, a.s. za rok 2016, že dne 18.10.2016 podal žalobce Ing.Aleš Hodina

k Okresnímu soudu v Pardubicích žalobu proti žalované společnosti T-STRING Pardubice, a.s.

na určení neplatnosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti. Jedná se o prodej nemovitosti

zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice na LV

č.11178 pro obec Pardubice, katastrální území Trnová, kupní smlouvou ze dne 7.10.2016

za celkovou cenu Kč 26 500 000,-. O žalobě dosud nebylo jednáno.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky

pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené

souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji

popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech

a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili

jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,

které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené

ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá

představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich

povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,

zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi

znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace

nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech

významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto

posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální

náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda

2

případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě

ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli

při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci

uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné

nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz

v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje

za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti

způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost

schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající

se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,

s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp.

kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš

výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený

v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující

významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb

a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo

v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě

přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého

auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené

podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat

dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,

že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než

riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí

podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení

nebo obcházení vnitřních kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém

rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,

nikoliv abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů

a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky

představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná

3

(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit

schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná

(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené

v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit

modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí

z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo

podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda

účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému

zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu

a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných

významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Brně, dne 22. 5. 2017

Jméno a sídlo auditora:

AUDIT Brno, spol. s r. o.

se sídlem Brno, Příkop 6

oprávnění KA ČR č. 373

Auditor odpovědný za předložení zprávy:

Ing. Vladimír Bobek – oprávnění č. 1863

________________________________

auditor

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.