Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Jednací řád valné hromady 27.5.2020

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

řádné valné hromady společnosti

T-STRING Pardubice, a.s.

konané dne 27. 5. 2020 od 10.30 hodin

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

 

Článek 2

Jednací řád valné hromady upravuje zásady jednání valné hromady.

 

 

II.

Zasedání valné hromady

 

Článek 3

Svolávání valné hromady

Zásady a formu svolávání valné hromady upravují stanovy společnosti a zákon č. 90/2012 Sb. v platném znění.

 

Článek 4

Usnášení schopnost valné hromady

1.                  Valná hromada je usnášení schopna, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti.

2.         O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámení o pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

3.         Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje při hlasování jeden hlas.

 

Článek 5

Zahájení valné hromady

1.         Jednání zahajuje pověřený člen představenstva společnosti v dobu stanovenou na pozvánce.

2.         Pověřený člen představenstva navrhne valné hromadě ke schválení volební a jednací řád valné hromady a nechá o něm hlasovat aklamací. Dále navrhne valné hromadě předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a potřebný počet sčitatelů hlasů a o těchto orgánech nechá hlasovat. Po schválení orgánů valné hromady předá slovo zvolenému předsedovi valné hromady, který dále již řídí sám průběh valné hromady.

 

Článek 6

Jednací řád valné hromady

1.         Akcionáři mají právo účasti na valné hromadě, hlasovat na ní, požadovat od ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.

2.         Dotazy, připomínky a návrhy podávají přítomní akcionáři buď písemně předáním předsedovi valné hromady, nebo se mohou přihlásit tak, aby jim mohl předseda valné hromady udělit slovo k ústnímu přednesení dotazu, připomínky nebo návrhu, a to na nezbytně nutnou dobu. Na své dotazy a připomínky má akcionář právo dostat vysvětlení v záležitostech společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. Anonymní dotazy, připomínky a návrhy nejsou přípustné.

3.         Předseda je oprávněn vyhlásit v jednání technickou přestávku na nezbytně dlouhou dobu k vyřešení vzniklých problémů při jednání valné hromady.

4.         Při jednání uděluje slovo předseda valné hromady. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně do jednání zasahovat, přičemž členům představenstva a dozorčí rady se udělí slovo kdykoliv o to požádají.

5.         Jednacím jazykem je český jazyk.

 

Článek 7

Hlasování valné hromady

1.         O každém návrhu rozhoduje valná hromada hlasováním v pořadí podle programu.

2.         Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

3.         Hlasování se uskutečňuje v pořadí: kdo je proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro. Hlasování může být provedeno též hlasovacími lístky.

4.         Předseda je oprávněn přerušit zasedání valné hromady na dobu nutnou pro zpracování výsledků hlasování. 

 

Článek 8

Rozhodování valné hromady

1.         Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li zákon nebo stanovy většinu jinou.

 

Článek 9

Zápis o valné hromadě

1.         Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o konání valné hromady v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.  do 15-ti dnů od konání valné hromady. Zápis podepisuje předseda, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé zápisu.

2.         Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu o jednání valné hromady nebo jeho části. Toto se děje za úplatu.

3.         Zápisy z valné hromady spolu se všemi přílohami, týkající se jednání valné hromady se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání, pokud obecné předpisy nestanoví jinak.

 

 

III.

Závěrečná ustanovení

 

Článek 10

Tento jednací řád platí pro řádnou valnou hromadu konanou dne 27. 5. 2020.

                                                                                     

                                                                                     Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA

předseda představenstva

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.