Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

T-STRING Pardubice, a.s.

se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 45534586

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 612

(dále jen „společnost“)

svolává v souladu s článkem 11 Stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 28. června 2019 od 10.00 hodin v sídle společnosti v zasedací místnosti, 5. patro, č. dv. 546

(dále jen „valná hromada“).

 

Pořad jednání:

1. Zahájení.

2. Kontrola usnášeníschopnosti.

3. Schválení volebního a jednacího řádu.

4. Volba orgánů valné hromady.

5. Schválení změn stanov společnosti.

6. Schválení podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

8. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora.

9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

11. Rozhodnutí o odměnách předsedů a členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

12. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře.

13. Závěr.

 

Řádná účetní závěrka za rok 2018 spolu s výroční zprávou za rok 2018 a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2018, návrh na změny stanov, údaje o osobě hlavního akcionáře, znalecký posudek k návrhu na přechod všech účastnických cenných papírů a veškeré podklady, které jsou předmětem jednání, jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin od 28. 5. 2019. Současně výše uvedené dokumenty uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se při registraci prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku znějící na zastupovanou právnickou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

 

Společnost upozorňuje akcionáře na jejich povinnost sdělit společnosti pro účely vedení seznamu akcionářů číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

 

Stálá aktiva      18.681              Vlastní kapitál            14.741

Oběžná aktiva 34.223               Výsledek hospodaření    -963 (z hodnoty vlastního kapitálu)

Ostatní aktiva       206               Ostatní pasiva             38.369

Aktiva celkem 53.110               Pasiva celkem             53.110

 

 

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

 

V rozhodném období nevznikla újma ovládané osobě.

V minulých obdobích byly poskytnuty ovládané osobě půjčky od ovládajících osob, které umožnily ovládané osobě překlenout nepříznivou finanční situaci. Představenstvu společnosti nejsou známa rizika z toho plynoucí.

 

Návrhy usnesení, zdůvodnění a podmínky rozhodování nebo hlasování

 

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volební a jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

 

Zdůvodnění:

Volební a jednací řád valné hromady je předvídaný stanovami společnostmi a běžně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a reflektuje změny vyvolané novou právní úpravou.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Hlaváčka, zapisovatelem paní Zuzanu Duškovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Karla Velechovského Ph.D., MBA a pana Ing. Václava Balihara a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Petra Branta a pana Josefa Nuhlíčka.

 

Zdůvodnění:

Návrh obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona, stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jako vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změny stanov společnosti tak, že stávající články 1 až 39 se nahrazují články 1 až 14 v novém znění.

 

Zdůvodnění:

Vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který k 1. 1. 2014 nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byla korporace povinna nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přizpůsobit dosavadní stanovy nové právní úpravě a proto představenstvo navrhuje, aby byly schváleny změny stanov tak, že budou nahrazeny všechny stávající články stanov novými články v novém znění, a to z důvodu jednoznačnosti jejich výkladu a zamezení eventuálních sporů, ke kterým by mohlo dojít v případě, že by došlo pouze k zákonem dané úpravě původních stanov.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

 

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku z důvodu uvedení práv a povinností akcionářů do souladu se zákonem o obchodních korporacích.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů.

 

 

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

 

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 8 pořadu

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Zpráva auditora je nezbytná, neboť společnost podléhá auditu ze zákona.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávu auditora. O zprávě dozorčí rady a o zprávě auditora se nehlasuje.

 

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2018.

 

Zdůvodnění:

Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 10 pořadu

Návrh usnesení:

Hospodářský výsledek za rok 2018 dosáhl hodnoty (ztráty) -962.973,25 Kč a společnost nebude vytvářet příděl do rezervního fondu. Ze stejného důvodu není navržena ani výplata dividendy za rok 2018. Hospodářský výsledek bude započten na účet výsledku hospodaření minulých let, přičemž celková ztráta společnosti po roce 2018 je -23.623.508,77 Kč.

Zdůvodnění:

Vypořádání hospodářského výsledku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti a pravidly pro tvorbu fondů společnosti.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 11 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny předsedy a členů představenstva a předsedy a členů dozorčí rady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

 

Zdůvodnění:

Navrhované odměny definují výši odměn členů orgánů společnosti podle aktuálních požadavků zákona a podle hospodářského výsledku společnosti.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 12 pořadu

Informace:

 

Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na hlavního akcionáře, kterým je společnost KOVOTERM – služby Brno, a.s., IČO: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2399 (dále jen „Hlavní akcionář“).

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) ve výši 678,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Navrhovaná výše protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši protiplnění uvedené ve znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK. Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel ze znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 441 19 097, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, spisová značka C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále také jen „Znalec“). Znalec vycházel z údajů, které v rámci dohody o ochraně informací ze dne 15.4.2019 uzavřené mezi společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o. a T-STRING Pardubice, a.s., poskytla společnost T-STRING Pardubice, a.s., na jejichž základě provedl ocenění akcií Společnosti pro Hlavního akcionáře ve svém posudku č. 3476-56/19 ze dne 15. 5. 2019.

 

Závěry znaleckého posudku

Znalec učinil následující závěr:

„Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti T-STRING Pardubice, a. s., IČ: 455 34 586, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. Zákonu o obchodních společnostech a družstvech, na základě hodnoty Společnosti zjištěné výnosovou metodou ocenění, pozaokrouhlení na celé Kč, částku 678,-Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: šest set sedmdesát osm korun českých.“

 

Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 678,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč za přiměřené. K tomuto názoru dospělo představenstvo Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 3476-56/19ze dne 15. 5. 2019, který vypracoval Znalec, a který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK. Navrhovaná výše dále dle názoru představenstva reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek č. 3476-56/19ze dne 15. 5. 2019 zpracovaný Znalcem je podle názoru představenstva Společnosti sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

 

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

 

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.

 

Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK

V sídle Společnosti budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, v době od 9.00 do 14.00 hodin, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře společnosti, a to:

i) údaje o osobě Hlavního akcionáře;

ii) znalecký posudek č. 3476-56/19ze dne 15. 5. 2019.

Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379, odst. 3 ZOK. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. +420 466 714 420, + 420 466 714 423.

 

Návrh usnesení :

„Valná hromada společnosti T-STRING Pardubice, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích:

1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti T-STRING Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 45534586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612 (dále jen „Společnost“) je společnost KOVOTERM – služby Brno, a.s., IČO: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2399 (dále též jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen „akcie“), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.

Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 11. 4. 2019 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 36907 ks (slovy: třicet šest tisíc devět set sedm kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 94,77 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,77% (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost KOVOTERM – služby Brno, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.

2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 678,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 3476-56/19ze dne 15. 5. 2019, který vypracoval znalecký ústav Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 441 19 097, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, spisová značka C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2018. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo č. 3476-56/19je uvedeno následující: Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti T-STRING Pardubice, a. s., IČ: 455 34 586, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. Zákonu o obchodních společnostech a družstvech, na základě hodnoty Společnosti zjištěné výnosovou metodou ocenění, po zaokrouhlení na celé Kč, částku 678,-Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: šest set sedmdesát osm korun českých.“ Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901,Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 2051(dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.

4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 466 714 420, + 420 466 714 423.

5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, po předložení protokolu o předání akcií ze strany akcionáře za účelem výplaty protiplnění a příkazu k úhradě podepsaného Společností. Akcionář Společnosti nejdříve odevzdá akcie Společnosti zaměstnancům Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi, tel: +420 466 714 420 nebo paní Janě Kubátové, tel: + 420 466 714 423, kteří předložené akcie zkontrolují a protokol o předání akcií s ním vyplní a podepíší. Rovněž u nich akcionář obdrží příkaz k úhradě podepsaný Společností. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v protokolu o předání akcií nebo v hotovosti, a to u Pověřené osoby. Akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře, je povinen uvést požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, tj. převodem na uvedený bankovní účet nebo v hotovosti.

6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi nebo paní Janě Kubátové, se sídlem Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice, 7.p., č. dveří 714, 702, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin. Zmocněnce společnosti je také možné kontaktovat na tel. č. +420 466 714 420, + 420 466 714 423.

7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK).

8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.“

 

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Hlavní akcionář, KOVOTERM – služby Brno, a.s., IČO: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00, a který vlastní ve Společnosti T-STRING Pardubice, a.s. účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK o svolání řádné valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Návrh usnesení je překládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba více jak 90% podíl hlasů přítomných akcionářů.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.