Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Pozvánka na valnou hromadu 14.6.2024

Správní rada společnosti

T-STRING Pardubice, a.s.

se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 455 34 586

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 612

(dále jen „společnost“)

svolává v souladu s článkem 10 Stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 14. 6. 2024 od 13 hodin 30 minut v kanceláři předsedy správní rady společnosti, 8.p.

(dále jen „valná hromada“).

 

Pořad jednání:

1.         Zahájení.

2.         Kontrola usnášeníschopnosti.

3.         Volba orgánů valné hromady.

4.         Schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

5.         Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.

6.         Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

7.         Rozhodnutí o odměnách členů správní rady společnosti.

8.         Závěr.

 

Řádná účetní závěrka za rok 2023 spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2023, účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku a veškeré podklady, které jsou předmětem jednání, jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin od 14. 5. 2024. Současně výše uvedené dokumenty uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti.

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 13 hodin 15 min v místě konání valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se při registraci prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku znějící na zastupovanou právnickou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

 

Společnost upozorňuje akcionáře na jejich povinnost sdělit společnosti pro účely vedení seznamu akcionářů číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

 

V rozhodném období nevznikla újma ovládané osobě.

V minulých obdobích byly poskytnuty ovládané osobě půjčky od ovládajících osob, které umožnily ovládané osobě překlenout nepříznivou finanční situaci. Představenstvu společnosti nejsou známa rizika z toho plynoucí.

 

Návrhy usnesení, zdůvodnění a podmínky rozhodování nebo hlasování

 

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA, zapisovatelem paní Mgr. Annu Ježkovou, MBA, ověřovateli zápisu pana Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA a paní Mgr. Radanu Velechovskou a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA.

 

Zdůvodnění:

Návrh obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona, stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje správní rada vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jako vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.

 

Zdůvodnění:

Zpráva správní rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023. 

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023.

 

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Hospodářský výsledek za rok 2023 dosáhl hodnoty -198.529,94 Kč, společnost uhradí celou výši ztráty za rok 2023 z rezervního fondu. Vzhledem k tomu, že za rok 2023 byl výsledek hospodaření
-198.529,94,-Kč není navržena výplata dividendy za rok 2023.

 

Zdůvodnění:

Vypořádání hospodářského výsledku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti a pravidly pro tvorbu fondů společnosti.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členů správní rady společnosti podle návrhu předloženého správní radou společnosti.

 

Zdůvodnění:

Navrhované odměny definují výši odměn členů orgánů společnosti podle aktuálních požadavků zákona a podle hospodářského výsledku společnosti.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.