Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Pozvánka na valnou hromadu 27.5.2020

Představenstvo společnosti

T-STRING Pardubice, a.s.

se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 45534586

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 612

(dále jen „společnost“)

svolává v souladu s článkem 11 Stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 27. května 2020 od 10.30 hodin v kanceláři ředitele společnosti, 8.p.

(dále jen „valná hromada“).

 

Pořad jednání:

1.         Zahájení.

2.         Kontrola usnášeníschopnosti.

3.         Schválení volebního a jednacího řádu.

4.         Volba orgánů valné hromady.

5.         Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.

6.         Zpráva dozorčí rady.

7.         Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.

8.         Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

9.         Rozhodnutí o odměnách předsedů a členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

10.       Schválení zápůjčky od akcionářů a jiných fyzických a právnických osob, smlouvy o   zápůjčce bez zajištění.

11.       Závěr.

 

Řádná účetní závěrka za rok 2019 spolu s výroční zprávou za rok 2019 a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2019 a veškeré podklady, které jsou předmětem jednání, jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin od 27. 5. 2020. Současně výše uvedené dokumenty uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách.

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se při registraci prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku znějící na zastupovanou právnickou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

 

Společnost upozorňuje akcionáře na jejich povinnost sdělit společnosti pro účely vedení seznamu akcionářů číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

 

Stálá aktiva      17.909              Vlastní kapitál            19.410

Oběžná aktiva  8.362              Výsledek hospodaření  4.691

Ostatní aktiva       238               Ostatní pasiva              7.099

Aktiva celkem 26.509               Pasiva celkem            26.509

 

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

 

V rozhodném období nevznikla újma ovládané osobě.

V minulých obdobích byly poskytnuty ovládané osobě půjčky od ovládajících osob, které umožnily ovládané osobě překlenout nepříznivou finanční situaci. Představenstvu společnosti nejsou známa rizika z toho plynoucí.

 

Návrhy usnesení, zdůvodnění a podmínky rozhodování nebo hlasování

 

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volební a jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

 

Zdůvodnění:

Volební a jednací řád valné hromady je předvídaný stanovami společnostmi a běžně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a reflektuje změny vyvolané novou právní úpravou.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA, zapisovatelem pana Václava Balihara, ověřovateli zápisu paní Mgr. Radanu Velechovskou a pana Ing. Lubomíra Salavce a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA.

 

Zdůvodnění:

Návrh obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona, stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jako vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

 

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 6 pořadu

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Zpráva auditora je nezbytná, neboť společnost podléhá auditu ze zákona.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. O zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

 

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2019.

 

Zdůvodnění:

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Hospodářský výsledek za rok 2019 dosáhl hodnoty 4.690.534,96 Kč, společnost nebude vytvářet příděl do rezervního fondu. Celou hodnotu HV použije na úhradu ztráty z minulých let. Vzhledem k tomu není navržena ani výplata dividendy za rok 2019. Celková ztráta společnosti po roce 2019 je -18.928.794,68 Kč. 

Zdůvodnění:

Vypořádání hospodářského výsledku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti a pravidly pro tvorbu fondů společnosti.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny předsedy a členů představenstva a předsedy a členů dozorčí rady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

 

Zdůvodnění:

Navrhované odměny definují výši odměn členů orgánů společnosti podle aktuálních požadavků zákona a podle hospodářského výsledku společnosti.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 10 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zápůjčky od akcionářů a jiných fyzických a právnických osob a smlouvu o zápůjčce ve znění předloženém představenstvem.

 

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit zápůjčky od akcionářů a jiných fyzických a právnických osob a smlouvu o zápůjčce bez zajištění. Zápůjčky jsou krátkodobého až střednědobého charakteru a v případě jejich využití, a to na základě předchozího schválení zápůjčky představenstvem, umožní společnosti krátkodobě překlenout eventuální zvýšené výdaje na investice, opravy nebo k překonání nepříznivého období (COVID-19, prodlení nájemců s platbou nájemného) apod. Zápůjčky jsou zpravidla účelově používány na zhodnocení majetku nebo mimořádně k překlenutí neočekávaného nepříznivého období. Je kladen důraz, aby zápůjčky směřovaly do rentabilních oblastí nebo mimořádně k udržení finančních toků v nepříznivém období. Smlouva o zápůjčce definuje smluvní podmínky zápůjčky a je stejná pro všechny akcionáře.

           Souhrnná roční výše zápůjčky bez zajištění může činit maximálně 5 000 000Kč (pět milionů korun českých). Představenstvo rozhodlo ke schválení navrhnout smlouvu o zápůjčce bez zajištění, s úročením maximálně 5% p.a. a se splatností minimálně do 31. 12. 2028 pro celkovou částku od 3mil. Kč do 5mil. Kč, dále se se splatností minimálně do 31.12.2026 pro celkovou částku od 2 mil. Kč do 3mil. Kč, a dále se splatností minimálně do 31.12.2024 pro celkovou částku do 2 mil. Kč. Vydlužitel má možnost vrátit celý předmět plnění, případně i část předmětu plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě, a to bez sankcí. V takovém případě vydlužitel zaplatí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.