Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Pozvánka na valnou hromadu 30.5.2022

Představenstvo společnosti

T-STRING Pardubice, a.s.

se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 455 34 586

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 612

(dále jen „společnost“)

svolává v souladu s článkem 10 Stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 30. 5. 2022 od 10 hodin 30 minut v kanceláři ředitele společnosti, 8.p.

(dále jen „valná hromada“).

 

Pořad jednání:

1.         Zahájení.

2.         Kontrola usnášeníschopnosti.

3.         Volba orgánů valné hromady.

4.         Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

5.         Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.

6.         Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

7.         Rozhodnutí o odměnách členů správní rady společnosti.

8.         Schválení zápůjčky od akcionářů a jiných fyzických a právnických osob, smlouvy o   zápůjčce bez zajištění.

9.         Schválení zápůjčky pro společnost NAVIGON s.r.o. a smlouvy o zápůjčce bez zajištění.

10.       Závěr.

 

Řádná účetní závěrka za rok 2021 spolu s výroční zprávou za rok 2021 a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2021 a veškeré podklady, které jsou předmětem jednání, jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin od 29. 4. 2022. Současně výše uvedené dokumenty uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti.

 

Registrace akcionářů bude zahájena v 10 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se při registraci prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku znějící na zastupovanou právnickou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

 

Společnost upozorňuje akcionáře na jejich povinnost sdělit společnosti pro účely vedení seznamu akcionářů číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

 

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

 

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021

 

V rozhodném období nevznikla újma ovládané osobě.

V minulých obdobích byly poskytnuty ovládané osobě půjčky od ovládajících osob, které umožnily ovládané osobě překlenout nepříznivou finanční situaci. Představenstvu společnosti nejsou známa rizika z toho plynoucí.

 

Návrhy usnesení, zdůvodnění a podmínky rozhodování nebo hlasování

 

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA, zapisovatelem pana Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA, ověřovateli zápisu paní Mgr. Radanu Velechovskou a paní Mgr. Annu Ježkovou, MBA a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA.

 

Zdůvodnění:

Návrh obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona, stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jako vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.

 

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2021.

 

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Hospodářský výsledek za rok 2021 dosáhl hodnoty 1.258.358,32 Kč, společnost použije celou výši HV na tvorbu rezervního fondu včetně nerozděleného zisku minulých let. Celkový příděl do rezervního fondu bude tedy 1.258.527,32 Kč. Vzhledem k tomu není navržena ani výplata dividendy za rok 2021.

 

Zdůvodnění:

Vypořádání hospodářského výsledku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti a pravidly pro tvorbu fondů společnosti.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členů správní rady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

 

Zdůvodnění:

Navrhované odměny definují výši odměn členů orgánů společnosti podle aktuálních požadavků zákona a podle hospodářského výsledku společnosti.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zápůjčky od členů správní rady, akcionářů a jiných právnických osob a smlouvu o zápůjčce ve znění předloženém představenstvem.

 

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit zápůjčky od členů správní rady, akcionářů a jiných právnických osob a smlouvu o zápůjčce bez zajištění. Zápůjčky jsou krátkodobého až střednědobého charakteru a v případě jejich využití, a to na základě předchozího schválení zápůjčky správní radou, umožní společnosti krátkodobě překlenout eventuální zvýšené výdaje na investice, opravy nebo k překonání nepříznivého období (COVID-19, prodlení nájemců s platbou nájemného) apod. Je kladen důraz, aby zápůjčky směřovaly do rentabilních oblastí nebo k udržení finančních toků v nepříznivém období. Smlouva o zápůjčce definuje smluvní podmínky zápůjčky a je stejná pro všechny akcionáře.

           Souhrnná roční výše zápůjčky bez zajištění může činit maximálně 10 000 000Kč (deset milionů korun českých). Jednatelé rozhodli ke schválení navrhnout smlouvu o zápůjčce bez zajištění, s úročením nepřevyšujícím každoročně hodnotu sazby 5 % p. a. a se splatností minimálně do 31. 12. 2032 pro celkovou částku od 6mil. Kč do 10 mil. Kč, dále se se splatností minimálně do 31.12.2028 pro celkovou částku od 4 mil. Kč do 6 mil. Kč, dále se splatností minimálně do 31.12.2026 pro celkovou částku od 2 mil. Kč do 4 mil. Kč a dále se splatností minimálně do 31.12.2024 pro celkovou částku do 2 mil. Kč. Vydlužitel má možnost vrátit celý předmět plnění, případně i část předmětu plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě, a to bez sankcí. V takovém případě vydlužitel zaplatí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zápůjčky od společnosti T-STRING Pardubice, a.s. pro společnost NAVIGON s.r.o. a smlouvu o zápůjčce ve znění předloženém představenstvem.

 

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit zápůjčky pro společnost NAVIGON s.r.o. a smlouvu o zápůjčce bez zajištění. Zápůjčky jsou zpravidla střednědobého charakteru a v případě jejich využití, a to na základě předchozího schválení zápůjčky správní radou, umožní společnosti NAVIGON s.r.o. krátkodobě překlenout eventuální výdaje na investice, opravy, výdaje spojené s rekonstrukcí administrativní budovy nebo k překonání nečekaného nepříznivého období (COVID-19, prodlení nájemců s platbou nájemného) před obdržením úvěru k rekonstrukci administrativní budovy nebo nutností dofinancovat část úvěru apod. Je kladen důraz, aby zápůjčky byly rentabilní a směřovaly k udržení finančních toků společnosti NAVIGON s.r.o. Smlouva o zápůjčce definuje smluvní podmínky zápůjčky.

           Souhrnná roční výše zápůjčky bez zajištění může činit maximálně 10 000 000Kč (deset milionů korun českých). Jednatelé rozhodli ke schválení navrhnout smlouvu o zápůjčce bez zajištění, s úročením nepřevyšujícím každoročně hodnotu sazby 5 % p. a. a se splatností minimálně do 31. 12. 2032 pro celkovou částku od 6mil. Kč do 10 mil. Kč, dále se se splatností minimálně do 31.12.2028 pro celkovou částku od 4 mil. Kč do 6 mil. Kč, dále se splatností minimálně do 31.12.2026 pro celkovou částku od 2 mil. Kč do 4 mil. Kč a dále se splatností minimálně do 31.12.2024 pro celkovou částku do 2 mil. Kč. Vydlužitel má možnost vrátit celý předmět plnění, případně i část předmětu plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě, a to bez sankcí. V takovém případě vydlužitel zaplatí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků. Zápůjčka může být podřízena financující instituci v případě rekonstrukce administrativní budovy.

 

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.