Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

smlouva o výkonu funkce člena představenstva

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(„Smlouva“)

 

Smluvní strany

(1)          T – STRING Pardubice, a. s.

se sídlem na adrese Pardubice, Masarykovo nám. 1484, 532 30 IČ: 455 34 586

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

spisová značka B 612

(„Společnost“)

a

(2)          Jméno a příjmení

trvale bytem:

datum narození:

(„Člen představenstva“)

 

(Společnost a Člen představenstva společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

 

Preambule

(A)       Člen představenstva byl s účinností ke dni ………………………….. v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti, platného zákona a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.

(B)       Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

(C)        V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní společností a členem statutárního orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („občanský zákoník“) o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco jiného.

 

1.             Výkon funkce Člena představenstva

1.1         Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, ze zákona o obchodních korporacích a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

1.2         Pokud tato Smlouva stanoví Členu představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.

1.3         Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí anebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).

1.4         Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:

(a)     zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;

(b)    informovat akcionáře o všech obchodních záležitostech Společnosti;

(c)     svolávat valné hromady v souladu se zákony České republiky a stanovami Společnosti;

(d)    realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;

(e)     zajistit zpracování výročních zpráv a finančních a hospodářských plánů Společnosti a vypracování podnikatelského záměru;

(f)      zajistit, aby obchodní činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými zákony a stanovami Společnosti;

(g)     zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;

(h)    jednat v zastoupení Společnosti ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou a stanovami Společnosti.

1.5         Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí zákon o obchodních korporacích a/nebo občanský zákoník.

1.6         Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:

(a)     budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;

(b)    nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;

(c)     prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejich zaměstnanců či třetích osob.

 

2.             Zákaz konkurence

2.1         Člen představenstva se po dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti zavazuje:

(a)     dodržovat zákaz konkurence podle § 441 zákona o obchodních korporacích;

(b)    nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejich výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo způsobilé přivodit újmu Společnosti;

(c)     nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství Společnosti v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

2.2         Akcionáři Společnosti byli na valné hromadě dne …………………………. informováni o působení Člena představenstva v orgánech společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s., se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 255 04 771 a valná hromada bere tuto skutečnost na vědomí a vyslovuje s ní souhlas.

 

3.             Povinnost mlčenlivosti

3.1         Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo platných právních předpisů České republiky  označovány za důvěrné, a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejich výrobků a služeb anebo by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

3.2         Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu své funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

 

4.             Odměna a další výhody

4.1         Odměna Člena představenstva za výkon funkce člena představenstva Společnosti činí ………………………………………..,- Kč hrubého měsíčně / slovy : ……………………………………………………korun českých /. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členu představenstva vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet Člena představenstva č. ……………………………………………………………………….

4.2         Jakoukoli jinou odměnu, na kterou nemá Člen představenstva nárok podle zákona, této Smlouvy nebo vnitřních předpisů Společnosti schválených Valnou hromadou, je možné Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti. Plnění dle tohoto odstavce 4.2 se neposkytne, pokud výkon funkce člena představenstva Společnosti zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

4.3         Společnost poskytne Členu představenstva mobilní telefon ke služebním účelům.

4.4         Společnost dále Členu představenstva poskytne pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva (tzv. D&O pojištění).

4.5         Nebude-li některé z plnění podle čl. 4.3 a 4.4 členem představenstva vyčerpáno v kalendářním roce, ve kterém mu na něj vznikl nárok, propadá bez nároku na náhradu, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Podrobné podmínky poskytování jednotlivých plnění uvedených v čl. 4.34.4 výše a povinnosti Člena představenstva v souvislosti s jejich čerpáním upravují vnitřní předpisy Společnosti.

4.6         Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členu představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

4.7         Společnost potvrzuje, že uzavřela na své náklady přiměřené pojištění odpovědnosti Člena představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti. Společnost je povinna udržovat toto pojištění po celou dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti.

 

5.             Trvání smlouvy

5.1         Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti.

5.2         Doba výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:

(a)     odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou;

(b)    odstoupením Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;

(c)     dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu,

(d)    dnem uplynutí funkčního období, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.

5.3         Pokud bude doba výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti ukončena podle čl. 5.2 této Smlouvy, má Člen představenstva nárok na poměrnou část své odměny podle čl. 4.1 výše, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce.

5.4. V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen

(a)zdržet se jakéhokoli jednání za nebo jménem Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti Člen představenstva povinen: informovat Valnou hromadu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;

(b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);

(c)     vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

 

6.             Závěrečná ustanovení

6.1         Člen představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce člena představenstva Společnosti. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Člena představenstva vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Člen představenstva se jich výslovně vzdává.

6.2         Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení Valnou hromadou.

6.3         Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.

6.4         Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.

6.5         V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.

6.6         Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.

6.7         Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.

6.8         Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny Valnou hromadou  a musí být podepsány Smluvními stranami.

6.9         Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.

6.10     Tato smlouva byla schválena valnou hromadou Společnosti na jejím jednání dne ……………………………..

6.11     Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) jejím stejnopise.

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

 

T-STRING Pardubice, a.s.

Jméno a příjmení člena představenstva

Místo:

Datum:

 

 

 

Podpis: ………………………………………………..

Jméno a příjmení

Funkce: předseda představenstva

 

Místo:

Datum:

 

 

 

Podpis: ………………………..…………………

 

 

 

                             

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.