Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Smlouva o zápůjčce peněz se zajištěním

Smlouva o zápůjčce peněz

 

 

Společnost nebo jméno a příjmení  :           ..

Sídlo nebo trvalé bydliště                  :           ..

IČ nebo datum narození                    :           ..

Zast.                                                   :           ..

(dále jen „zapůjčitel“)

 

a

 

Společnost      :           T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo               :           Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02

IČ                   :           455 34 586

Zast.               :           Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

(dále jen „vydlužitel“)

 

uzavřeli dnešního dne podle ustanovení § 2390 a dalších nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) tuto

smlouvu o zápůjčce peněz:  

I.

Předmět smlouvy:

 

Předmětem této smlouvy je závazek zapůjčitele poskytnout vydlužiteli finanční prostředky v celkové výši ……… Kč, slovy ………………….korun českých, (dále jen „předmět plnění“) a současně vydlužitelův závazek předmět plnění za níže sjednaných podmínek vrátit zapůjčiteli.

 

II.

Práva a povinnosti smluvních stran: 

 

1.      Zapůjčitel se zavazuje předat vydlužiteli sjednaný obnos převodem předmětné částky, resp. převodem dílčích částek podle požadavku vydlužitele na jeho účet číslo:

1172318001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. Pardubice, a to nejpozději do ……………..

 

2.      Vydlužitel se zavazuje předmět plnění vrátit do ………………...                 

 

3.      Zapůjčitel a vydlužitel se dohodli na úroku, který bude splatný vždy k 31.12. příslušného roku ve výši 4,0 % ročně ze zapůjčené částky. Úrok bude vypočítán dle skutečně převzatých finančních prostředků a dle datumu připsání těchto prostředků na účet zapůjčitele.

 

4.      Vydlužitel má možnost vrátit celý předmět plnění, případně i část předmětu plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě, a to bez sankcí. V takovém případě vydlužitel zaplatí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.

 

III.

Zajištění dluhu:

 

1.      Vydlužitel se zavazuje, že k zajištění svého dluhu uzavře se zapůjčitelem Zástavní smlouvu, a to k budově č.p. 1484, ležící na pozemcích označených jako stavební parcela č. 245/1 a č. 245/3 v části obce Zelené Předměstí, pozemku označenému jako stavební parcela č. 245/1, pozemku označenému jako stavební parcela č. 245/3, pozemku označenému jako stavební parcela č. 245/2, jehož součástí je stavba č.p. 1490 v části obce Zelené Předměstí, pozemku označenému jako pozemková parcela č. 262/1. Vše je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice na LV č. 11178 pro obec Pardubice a katastrální území Pardubice.

 

2.    Tuto Zástavní smlouvu se vydlužitel zavazuje uzavřít do ……………..

 

IV.

Závěrečná ustanovení:

 

1.      Zapůjčitel a vydlužitel prohlašují, že po přečtení této smlouvy souhlasí s uvedeným obsahem a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle.

 

2.      Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu, přitom každé vyhotovení této smlouvy má platnost originálu.

 

3.      Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.

 

4.      Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují výše uvedení, zapůjčitel a vydlužitel, své vlastnoruční podpisy.

 

V Pardubicích……………………………  

Podpisy:                       

 

 

 

 

 

____________________________                                   ____________________________

                zapůjčitel                                                                            vydlužitel                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.