Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Stanovy - nové znění

 

T - STRING Pardubice, a. s.

 

 

 

 

 

 

S T A N O V Y

 

 

 

Úplné znění STANOV společnosti T - STRING Pardubice, a. s.,

 schválené Valnou hromadou ze dne 28. 6. 2019,

která rozhodla o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.

Účinky podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a změny stanov společnosti nastávají zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku v obchodním rejstříku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 červen 2019

Článek 1

Preambule

 

1) Akciová společnost T - STRING Pardubice (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172, odst. 2, 3 a § 171, odst. 1 z č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku) ze dne 27. dubna 1992 ve formě notářského zápisu.

2) Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku (oddíl B, vložka 612) vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.

3) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení platných zákonů a ustanovení zakladatelské listiny společnosti a jejich stanov.

4) Společnost vznikla dnem zápisu do Obchodního rejstříku ke dni 1. 5. 1992.

5) Společnost je založena na dobu neurčitou.

6) Identifikační číslo společnosti je: 455 34 586.

7)Obchodním rokem společnosti je běžný kalendářní rok.

8) Běžný kalendářní rok je též účetním obdobím Společnosti.

9) Společnost uveřejňuje informace dle zákona na internetových stránkách společnosti, které mají elektronickou adresu: www.t-string.cz.

 

Článek 2

 

Obchodní firma Společnosti zní: T - STRING Pardubice, a. s.

 

Článek 3

 

Sídlem Společnosti je město Pardubice.

 

Článek 4

Předmět podnikání Společnosti

 

Předmětem podnikání Společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

- Projektová činnost ve výstavbě,

- Zámečnictví, nástrojářství,

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

- Silniční motorová doprava:

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

 

 

Článek 5

Jednání za společnost

 

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu Společnosti, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat za Společnost
(§ 161 NOZ).

 

Článek 6

Základní kapitál Společnosti

 

Základní kapitál Společnosti je 38,944.000,- Kč (slovy : Třicet osm miliónů devět set čtyřicet čtyři tisíc korun).

Základní kapitál je plně splacen.

 

Článek 7

Akcie

 

Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 38.944 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).

Akcie musí obsahovat náležitosti stanovené v § 259 ZOK. Akcie na jméno je cenným papírem na řad (§ 263 odst. 1 ZOK, § 518 odst. 1 NOZ).

Převoditelnost akcií není omezena.

Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jeden hlas.

Celkový počet hlasů ve Společnosti je 38.944.

Akcie mohou být vydány také jako hromadné listiny (hromadné akcie) nahrazující jednotlivé akcie podle ustanovení § 524 NOZ a § 262 ZOK. O vydání hromadných listin nahrazujících akcie rozhodne představenstvo. Hromadné listiny musí mít stejné náležitosti stanovené pro akcie a rozšířené o náležitosti určené § 262 ZOK. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou listinu nebo na výměnu hromadné listiny za jinou hromadnou listinu a akcie. O tuto výměnu akcionář požádá osobně nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu zajistit potřebné listiny pro tuto výměnu, předat je akcionáři nebo jej doporučeným dopisem vyzvat k převzetí proti odevzdání dosavadní hromadné listiny nebo akcií v sídle společnosti do 30 dnů od data této výzvy. Akcionář je povinen nahradit společnosti náklady spojené s touto požadovanou výměnou a to nejpozději při výměně předmětných listin.

 

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

 

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře.

Akcionář má právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, akcionáři, kteří mají akcie v hodnotě dosahující alespoň 5% (pěti procent) základního kapitálu Společnosti ke dni konání valné hromady, mají práva kvalifikovaných akcionářů podle § 365 a násl. ZOK.

 

Článek 9

Orgány Společnosti

 

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

 

Orgány Společnosti jsou:

A) Valná hromada,

B) Představenstvo,

C) Dozorčí rada.

 

Článek 10

Valná hromada


Působnost valné hromady

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních
skutečností;

- rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora;

- rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.Účast na valné hromadě

 

Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

 

Svolávání valné hromady

 

Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li ZOK jinak.

Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného (§ 403 odst. 2 ZOK).---------------------------------------------------------------------------------

 

 


Pozvánka na valnou hromadu

 

Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- firmu a sídlo Společnosti;

- místo, datum a hodinu konání valné hromady;

- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;

- pořad jednání valné hromady, včetně osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti;

- rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;

- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;

- lhůtu pro doručení vyjádření, bude-li valná hromada rozhodovat korespondenčním hlasováním; tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů.

 

Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu sídla
nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady.

Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (§ 406 odst. 1 ZOK).

 

Jednání valné hromady

 

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

 

Hlasování

 

Hlasovaní na valné hromadě probíhá prostřednictvím hlasovacích lístků.

 

Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

 

Schopnost usnášení valné hromady

 

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti.

 

 


Rozhodování valné hromady

 

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou.

 

Článek 11

Představenstvo

 

Postavení a působnost představenstva

 

Představenstvo Společnosti je tříčlenné.

Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. (§ 435 odst. 1 ZOK)

Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. (§ 435 odst. 2 ZOK)

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Funkční období člena představenstva je pětileté.

Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

 

Článek 12

Dozorčí rada

 

Postavení a působnost dozorčí rady

 

Dozorčí rada má tři členy.

Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.

Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.

Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

 

 

Článek 13

Rozhodování o hospodářském výsledku

 

O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada.

Návrh na rozdělení zisku předkládá valné hromadě představenstvo. Aby mohl být návrh předložen valné hromadě, musí jej odsouhlasit dozorčí rada.

 

Článek 14

Zánik Společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku (§ 185 NOZ).

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.