Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Výroční zpráva za rok 2017

Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2 0 1 7

16. duben 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 2

Výroční zpráva představenstva a.s. za rok 2017

Valná hromada akcionářů T-STRING Pardubice, a.s.

13. června 2018

Obsah

1. ÚVOD .................................................................................................................................5

2. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 ..................................................................................5

2.1 Základní údaje o společnosti .................................................................................... 5

2.2 Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v

zahraničí ............................................................................................................................ 6

2.3 Kategorie účetní jednotky ........................................................................................ 6

2.4 Základní kapitál ....................................................................................................... 6

2.5 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 .......................................... 7

2.5.1 Souhrnný přehled .............................................................................................. 7

2.5.2 Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2017 ................................................. 8

2.5.3 Přehled ukazatelů v tabulkách ........................................................................... 9

2.5.4 Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni...................... 10

2.5.5 Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí. ....... 10

2.6 Majetek, závazky, finanční situace. ........................................................................ 11

2.6.1 Zpráva o stavu majetku. .................................................................................. 11

2.6.2 Závislost na patentech a vlastněné patenty. ..................................................... 11

2.6.3 Finanční situace. ............................................................................................. 11

2.6.4 Soudní, správní nebo rozhodčí řízení............................................................... 13

2.6.5 Provedené investice ........................................................................................ 13

2.6.6 Změna vlastního kapitálu ................................................................................ 14

2.6.7 Bankovní úvěry............................................................................................... 14

2.6.8 Účetní závěrka. ............................................................................................... 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 3

2.6.9 Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení ............................................ 14

2.6.10 Návrh na přijetí dalších opatření na úhradu ztráty minulých let ....................... 15

2.6.11 Snížení základního kapitálu společnosti .......................................................... 15

2.6.12 Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech ........................................... 15

2.7 Cenné papíry .......................................................................................................... 16

2.8 Statutární a dozorčí orgány..................................................................................... 17

2.9 Pracovněprávní vztahy ........................................................................................... 18

2.10 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje ...................................................................... 18

2.11 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí ........................................................ 19

2.12 Předpokládaný budoucí vývoj ................................................................................ 19

3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU ................................................... 21

4. PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017 ............................................... 29

4.1 Obecné údaje ......................................................................................................... 29

4.2 Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách, vysvětlující a doplňující

informace k výkazům ....................................................................................................... 30

4.3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v tis. Kč ............................. 31

4.4 Ostatní důležité informace...................................................................................... 34

4.4.1 Závazek vůči JUDr. Radimu Chalupovi, Ph.D................................................. 34

4.4.2 Závazek vůči finančnímu úřadu ...................................................................... 35

4.4.3 Zánik zástavního práva pro pohledávku FÚ .................................................... 38

4.4.4 Pohledávka za prodej nemovitostí v katastru Trnová ....................................... 38

4.5 Odměna auditora .................................................................................................... 38

4.6 Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení

účetní závěrky .................................................................................................................. 38

4.6.1 Vyjádření právního zástupce společnosti ......................................................... 39

4.7 Vliv odložené daně na HV ..................................................................................... 39

5. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. ............................................................................................................... 41

5.1 Osoby odpovědné za výroční zprávu: ..................................................................... 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 4

5.2 Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky: ......................................................... 41

6. ZPRÁVA AUDITORA ..................................................................................................... 42

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 5

1. ÚVOD

Tato výroční zpráva je vypracována dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a § 436 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Je zároveň

zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku pro valnou

hromadu dne 13. 6. 2018.

Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle

společnosti.

2. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

2.1 Základní údaje o společnosti

Obchodní firma: T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. 1484

PSČ: 532 30

Identifikační číslo: 45534586

Datum založení: 1. května 1992 zápisem do Obchodního rejstříku, společnost byla založena na

dobu neurčitou, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Hradci Králové oddíl B, vložka 612

Právní řád: Česká republika

Právní předpis: společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání:

Obchodním rejstříku jsou zapsány tyto předměty podnikání

projektová činnost v investiční výstavbě,

provádění inženýrských staveb,

provádění průmyslových staveb,

provádění bytových a občanských staveb,

inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví,

automatizované zpracování dat,

realitní kancelář, zprostřed. činnost v oblasti nemovitostí,

výroba potravinářského zboží,

konstruktérské práce ve stavebnictví a strojírenství,

zámečnictví,

ubytovací služby,

pronájem nemovitostí,

provozování odstavných ploch pro motorová vozidla,

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

poskytování software,

výroba kosmetických přípravků,

planografické služby - rozmnožování,

pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla,

činnost organizačních a ekonomických poradců,

správa a údržba nemovitostí,

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaní vozidly do 3,5 t celkové

hmotnosti,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 6

vázání a konečné zpracování knih,

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

oddíle B, vložka 612.

2.2 Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo

jinou část obchodního závodu v zahraničí

Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

2.3 Kategorie účetní jednotky

Společnost je malou účetní jednotkou. Viz část 4.1.

2.4 Základní kapitál

Výše základního kapitálu činí 38.944.000,-- Kč a je zcela splacen. Základní kapitál

společnosti je rozdělen na 38 944 akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty.

posledních dvou letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od

roku 1992 v uvedené výši.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za

jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů

akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.

Na základě § 2 odst. 1 zákona 134/2013 Sb. , o některých opatřeních ke zvýšení

transparentnosti akciových společností došlo k 1. lednu 2014 ke změně formy akcií. Listinné

akcie na majitele se změnily na listinné akcie na jméno.

souladu s § 3 odst. 2 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení

transparentnosti akciových společností, vyzvala společnost akcionáře k osobnímu předložení

akcií společnosti za účelem vyznačení změn na dosavadních akciích a ke sdělení údajů

potřebných pro zápis do seznamu akcionářů. Výzva byla zveřejněna na www.valnehromady.cz

dne 13. března 2014, v Obchodním věstníku dne 7. března 2014 a na www stránkách společnosti

dne 7. března 2014. K vyznačení změn a zápisu do seznamu akcionářů ke dni 16.4.2018 akcie

předložilo celkem akcionářů s podílem 95,30 % hlasovacích práv.

Osoby s podílem nad 5 % hlasovacích práv emitenta k 3.4.2018:

Jméno počet akcií podíl v %

Mgr. Radana Velechovská 16.916 43,44

Ing. Aleš Hodina 16.041 41,19

Kovoterm - služby Brno, a.s. 2.000 5,14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 7

2.5 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017

2.5.1 Souhrnný přehled

roce 2017 došlo k poklesu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto tržby se

snížily z hodnoty 19.949 tis. Kč na hodnotu 14.568 tis. Kč. S větší částí poklesu vedení

společnosti v podnikatelském záměru pro rok 2017 počítalo. V roce 2016 došlo k prodeji části

nemovitosti odboru Správa a pronájem nemovitostí v katastrálním území Trnová. Tržby

provozu těchto nemovitostí byly v roce 2016 3.630 tis. Kč. Pokles těchto tržeb měl být

kompenzován poklesem nákladových úroků z půjčky od společnosti Kovoterm-služby Brno.

Podrobně viz část 4.4.4. Rovněž došlo k nepatrnému poklesu tržeb za prodej zboží. V roce 2016

dosáhly 3.084 tis. Kč. V roce 2017 poklesly na hodnotu 2.974 tis. Kč. Pozitivní je, že se zvýšily

tržby za prodej služeb za pronájem nemovitostí na Masarykově nám. a to z hodnoty 7.275 tis. Kč

na hodnotu 7.930 tis. Kč. Mírně se zvýšily i tržby za prodej výrobků a služeb střediska Diavita a

to z hodnoty 3.812 tis. Kč na hodnotu 3.875 tisk. Kč. K výraznému poklesu tržeb došlo u

střediska Kovovýroba a to především za vlastní výrobky a služby. Z hodnoty 5.232 tis. Kč na

hodnotu 2.644 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto poklesu byl především výpadek tržeb v první

polovině roku 2017, který se již nepodařilo v závěru roku vyrovnat. Začátek roku 2018 však

dává předpoklad, že se situace střediska zlepšuje. V období od 1.1.2018 do 11.4.2018 se tržby

proti stejnému období minulého roku zvýšily o 74 %. V roce 2017 došlo ke snížení výkonové

spotřeby. Proti roku 2016 se snížila o 4.325 tis. Kč. Z toho služby se snížily o 1.315 tis. Kč.

částky 4.266 tis. Kč na částku 2.951 tis. Kč. Osobní náklady se podařilo snížit o 1.037 i přes

zvýšení minimální mzdy. Minimální mzda se zvýšila k 1.1.2017 o 1.100 Kč na hodnotu 11.000

Kč. Toto zvýšení minimální mzdy mělo zásadní dopad na osobní náklady odboru Správa a

pronájem nemovitostí, ale i na ostatní střediska, kde zaměstnáváme pracovníky na dohodu za

minimální mzdu. Částečné snížení osobních nákladů bylo způsobeno snížením průměrného

přepočteného stavu pracovníků o 4,5 osob proti roku 2016. Výsledek hospodaření za účetní

období dosáhl hodnoty 8.575 tis. Kč. Proti roku 2016 došlo ke snížení o 460 tis. Kč. Pro

porovnání výsledku hospodaření z vlastní provozní činnosti mezi roky 2016 a 2017 je nutné

tento výsledek hospodaření očistit o některé položky, které přímo nesouvisí s provozní činností

posuzovaných roků. Jedná se o úrok z půjčky od společnosti Kovoterm-služby Brno (viz část

4.4.4), tržby, zůstatková cena a daň z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s prodejem

nemovitosti v katastrálním území Trnová, oprava výtahů, implementace účetního software,

prominutí odvodu dotace ze strany FÚ (viz část 4.4.2) a promlčení závazku vůči společnosti ITB

Group, spol. s r.o.. Očištěný výsledek hospodaření pak za rok 2017 má hodnotu -358 tis. Kč, což

je o 348 tis. Kč více než v roce 2016. V průběhu celého roku 2017 vedení společnosti přijímalo

celou řadu opatření především oblasti zvyšování výnosů. U střediska Kovovýroba se tato

činnost začala projevovat až ve druhé polovině roku. Průměrný přepočtený stav pracovníků se

snížil na 19. Pro rok 2017 vedení společnosti vypracovalpodnikatelský záměr, k jehož zajištění

byl vedoucím pracovníkům stanoven prémiový řád. V souvislosti s tím je kladen vysoký důraz

na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 8

Vybrané údaje z účetnictví Měr.jedn.: tis. Kč

Popis ROK 2016 ROK 2017 ROZDÍL

Hospodářský výsledek řádek 55 výkazu ZZ 9.035 8.575

Úrok Kovoterm - služby Brno 1.236 1.233

Tržba z prodeje nemovitého majetku -26.500 0

Zůstatková cena prodaného nem. majetku 14.223 0

Daň z nabytí nemovitých věcí (Trnová) 1.059 0

Oprava výtahů 550 0

Implementace účetního software 387 0

Prominutí odvodu dotace FÚ -3.463

Promlčený závazek spol. ITB -6.703

Očištěný hospodářský výsledek -10 -358 -348

Činnost společnosti a zejména realizaci rozvojových plánů ovlivňoval nepříznivě

nedořešené soudní spory. Podrobně je problematika rozvedena v části 2.6.4.

2.5.2 Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2017

2.5.2.1 Kovovýroba

Středisko kovovýroba se zabývá strojírenskou výrobou. Nosným programem je

plastování pozinkovaného drátu, pletení pletiva s širokou rozměrovou škálou v barvách zelená,

hnědá, bílá a v omezeném množství barva dle požadavku zákazníka. Pletivo podle požadavku

odběratelů vyrábíme se zapleteným napínacím drátem nahoře a dole nebo bez zapleteného

napínacího drátu. Vyrábí také plotová pole různých rozměrů. Některé z nich jsou vyráběny dle

standardů, jiné na základě požadavků zákazníka. Vyrábí oplocení historických objektů, jako

například zámků, hradů, hřbitovů atp. Středisko prodává plotové brány, branky, sloupky, vzpěry,

podhrabové desky, patice k podhrabovým deskám aj.. Dále se středisko zabývá prodejem

pletivářských doplňků, jako jsou například speciální kleště, napínací dráty všeho druhu, napínací

segmenty, příchytky, ukončení sloupků a tp., které tvoří ucelenou nabídku oplocení. Oplocení

lineárních staveb, průmyslových objektů a rodinných domů. Rovněž se zaobírá prodejem

specifického pletiva – chovatelská, pěstitelská - lesnická a okrasná pletiva. Společnost rozšířila

prodej zboží o ztracené bednění, zatravňovací dlaždice a lešenářské kozy. Mimo drátěných plotů

se od roku 2015 prodává betonová oplocení, 3D panely, rašlová tkanina a novinkou jsou

gabionové koše, kované ploty a plotovky PilWOOD, případně dílce pro oplocení zhotovené

uměleckým kovářem. Prodej je realizován prostřednictvím maloobchodní prodejny nebo

dodávkamvelkoodběratelům, případně menší míře dodávkami prostřednictvím internetového

obchodu www.ploty-eshop.cz. V roce 2017 došlo ke snížení tržeb za prodej výrobků a služeb

z hodnoty 5.232 tis. Kč na 2.644 tis. Kč a ke snížení tržeb za prodej zboží z hodnoty 3.084 tis.

Kč na hodnotu 2.974 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření se u tohoto střediska snížil na

hodnotu 217 tis. Kč. Hlavím důvodem tohoto nepříznivého stavu byl výpadek tržeb v první

polovině roku 2017.

2.5.2.2 Diavita - potravinářské doplňky a kosmetika

Na trh dodáváme doplňky stravy, sladidla a kosmetiku, doplňkově čaje a byliny. U Bezkašlů.

byly učiněny kroky k prodeji na Slovensku. Výhradním distributorem se stala společnost

Unimed Slovakia. Z důvodu jiných nákupních priorit Slováků než Čechů, zatím Slovensko o

naše vazelíny nemá zájem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 9

roce 2017 se na tržbách významně podílely prodeje vazelín a sladidel. Především v oblasti

doplňků stravy máme mnoho konkurentů. V současné době se jako největší konkurence

projevuje prodej privátních značek v řetězcích lékáren, např. Jitrocelový sirup v řetězcích

lékáren Dr. Max, totéž platí u vazelín.

Od roku 2015 jsem začali s intenzivním vývojem nové řady sirupů Bezkašel bez lihové báze.

Začátkem roku 2016 jsme na trh poprvé dodali dvě řady sirupů a to s cukrem a bez cukru, které

jsou ve variantách jitrocelový a mateřídouškový. Zákazník dostane výrobek známý, ale s

několika prioritami navíc. Neobsahuje líh, a proto je mohou používat i osoby trpící

fenylketonurií, nově neobsahují sladidlo aspartam.

V roce 2017 byla výkonnost střediska obdobná jako v roce 2016. Tržby z prodeje výrobků a

služeb se mírně zvýšily z hodnoty 3.812 tis. Kč na hodnotu 3.875 tis. Kč. Provozní výsledek

hospodaření se zvýšil o 243 tis. Kč z hodnoty 477 tis. Kč na hodnotu 721 tis. Kč. Osobní náklady

se mírně zvýšily o 52 tis. Kč. Hlavním důvodem je zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017.

2.5.2.3 Správa a pronájem nemovitostí

Odbor Správa budov zabezpečuje pronájem nemovitostí (2 administrativní budovy) a

provozuje parkoviště. Dále pronajímá zasedací místnosti a volné plochy k plošné inzerci. V roce

2017 se opravovaly převážně interiéry kancelářských prostor a odstraňovaly se havarijní stavy

ostatních konstrukcí, zejména opravy rozvodů vody a elektro. Stav dřevěných okenních výplní v

AB na Masarykově náměstí a v Pernerově ulici je již na hranici životnosti – postupně se

připravují podklady na jejich výměnu. V podobném stavu je i nákladní výtah.

Postavení střediska v roce 2017 se zásadně nezměnilo proti předchozím letům. Celková

obsazenost budov k 31.12.2017 byla cca 60 %. Obsazenost parkoviště se blížila celoročně ke

95%. Tržby za prodej služeb za AB Masarykovo náměstí se zvýšily o 655 tis. Kč z hodnoty

7.275 tis. Kč na hodnotu 7.930 tis. Kč. Pro porovnání provozního výsledku hospodaření mezi

roky 2016 a 2017 odečítáme z nákladů v roce 2016 550 tis. Kč za opravu výtahů. I tak došlo ke

zvýšení o 265 tis. Kč z hodnoty 1.482 tis. Kč na hodnotu 1.747 tis. Kč. U odboru došlo ke

zvýšení osobních nákladů o 180 tis. Kč z hodnoty 1.886 tis. Kč na hodnotu 1.2066 tis. Kč.

Hlavním důvodem tohoto zvýšení je zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017.

2.5.2.4 Ostatní podnikatelské aktivity

Společnost již nemá ostatní podnikatelské aktivity

2.5.3 Přehled ukazatelů v tabulkách

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží Měr.jedn.: tis.Kč

Podnikatelská činnost ROK

2015 2016 2017

Správa a pronájem nemovitostí 10.673 10.905 7.930

toho AB Masarykovo nám. 7.275 7.930

toho Trnová 3.630 0

Knihařství 72 0 0

Kovovýroba 11.033 8.316 5.618

Diavita 3.951 3.812 3.875

Ostatní 119

Celkem 25.729 23.033 17.542

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 10

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb

a zboží dle jednotlivých teritorií Měr.jedn.: tis.Kč

Teritorium ROK

2015 2016 2017

Česká republika 25.466 22.995 17.497

Slovensko 263 38 45

Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2014 2017

Podnikatelská činnost ROK

2014 2015 2016 2017

Správa a pronájem nemovitostí 13 12 13 9

Knihařství 1 1 0 0

Kovovýroba 5 4 3,5 3

Diavita 3 3 3 3

Ostatní 3 3,5 4 4

C E L K E M 25 23,5 23,5 19

Celkový průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2017 je 19. To je o 4,5 pracovníků

méně než v roce 2016. Ke změně stavu došlo u odboru správa a pronájem nemovitostí, kde se

snížil stav o čtyři pracovníky, střediska kovovýroba snížení o půl pracovníka.V ostatních

činnostech nedošlo ke změně.

Sídla organizačních složek, které mají podíl na obratu více než 5 % :

A. Kovovýroba

Sídlo: Průmyslová 718, Pardubice-Černá za Bory, PSČ 533 01, podíl na obratu: 32,03 %

B. Diavita

Sídlo: J. Potůčka 114, Pardubice-Trnová, PSČ 530 09, podíl na obratu: 22,09 %

C. Správa a pronájem nemovitostí

Sídlo: Masarykovo nám. 1484, Pardubice, PSČ 532 30, podíl na obratu: 45,21 %

2.5.4 Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.

Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni jsou uvedeny v části 2.5.1, 2.7.,

2.9. a 2.12.

2.5.5 Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku

v zahraničí.

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 11

2.6 Majetek, závazky, finanční situace.

2.6.1 Zpráva o stavu majetku.

Společnost vlastní administrativní budovu na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově

ulici 1490 v Pardubicích včetně pozemků celkové pořizovací ceně 31.935 tis. Kč. Zůstatková

cena je 14.336 tis. Kč. Trnové společnost vlastní pouze jeden pozemek pod trafostanicí

pořizovací ceně 30 tis. Kč. Výrobní areál v Černé za Bory v pořizovací ceně 8.172 tis. Kč.

Zůstatková cena je 4.587 tis. Kč. Celková pořizovací cena vlastněných nemovitostí a pozemků je

40.137 tis. Kč. Zůstatková cena je 18.953 tis. Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých

věcí společnost vlastní v celkové pořizovací ceně 16.679 tis. Kč. Zůstatková cena je 150 tis. Kč.

Dále vlastní jiný dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) v pořizovací ceně 20 tis. Kč.

Zůstatková cena je 20 tis. Kč. Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku je v pořizovací

ceně 57.136 tis. Kč. Zůstatková cena je 19.123 tis. Kč. Majetek je odepsán na 33,47 %

pořizovací ceny.

Mimo hmotného majetku společnost vlastní i dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací

ceně 666 tis. Kč. Zůstatková cena je 43 tis. Kč a dlouhodobý finanční majetek v pořizovací ceně

788 tis. Kč. Tvoří ho vklad do společnosti MILZA zemědělské družstvo. Výše podílu na

základním kapitálu je 7,55 %.

Celková hodnota dlouhodobého majetku v pořizovací ceně je 58.591 tis. Kč a

zůstatkové ceně je 19.954 tis. Kč.

2.6.1.1 Zdůraznění skutečnosti o stavu majetku

Dne 18.10.2016 podal žalobce Ing. Aleš Hodina k Okresnímu soudu v Pardubicích

žalobu proti žalované společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na určení neplatnosti kupní

smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 7.10.2016 (Areál Trnová). Dne 2.5.2017 byl podán návrh

na přerušení řízení. O žalobě dosud nebylo jednáno.

2.6.2 Závislost na patentech a vlastněné patenty.

Společnost nemá závislost na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo

finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro

podnikatelskou činnost.

rámci řešení výzkumného úkolu projektu MPO ČR v programu Trvalá prosperita

názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro

použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“ podala společnost den 2. srpna 2010

přihlášku patentu na Úřad průmyslového vlastnictví „Liposom mumia, způsob jeho přípravy a

přípravek jej obsahující“ - PV 2010-591. Dne 11.4.2012 byl na předmět přihlášky udělen český

patent číslo CZ 303199. Předmětem patentu je liposom, který se sestává z jádra obsahující

mumio a z ochranné membrány obsahující fosfolipid.

2.6.3 Finanční situace.

oblasti finanční situace společnosti došlo k výraznému zvýšení pohledávek. V rozvaze

na řádku 067 Jiné pohledávky. Zde nejvýznamnější položkou je pohledávka vznikla

neuhrazením kupní ceny za prodej nemovitostí v areálu Trnová ve výši 26.500 tis. Kč. K

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 12

neuhrazení kupní ceny došlo z důvodu neuvolnění finančních prostředků z jistotného běžného

účtu. K tomu došlo z důvodu vyznačení spornosti prodeje předmětných nemovitostí z důvodu

žaloby akcionáře naší společnosti Ing. Aleše Hodiny (viz část 2.6.4). Pohledávky z obchodních

vztahů se mírně snížily o 164 tis. Kč. Máme vytvořené opravné položky k pohledávkám ve výši

193 tis. Kč. Z toho za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení 136 tis. Kč dle § 8 zákona č.

593/1992 Sb. o rezervách a 57 tis. Kč dle § 8a zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách. Dlouhodobé

závazky (řádek 108 rozvahy) se rovněž snížily a to o 752 tis. Kč z hodnoty 10.313 tis. Kč v roce

2016 na hodnotu 9.561 tis. Kč v roce 2017. Významnou položkou těchto závazků je závazek

vůči bývalým akcionářům společnosti, kteří si nevyzvedli své akcie, a které byly prodány

dražbě. Výplata výtěžku dražby byla realizována prostřednictvím společnosti CAPITAL

MARKETS, o.c.p., a.s.. Avšak u celé řady bývalých akcionářů byl výtěžek dražby nedoručitelný.

Proto jsou tyto prostředky dočasně uloženy na účtu společnosti a jsou závazkem vůči bývalým

akcionářům. Výše tohoto závazku je 1.516.966,35 Kč. Druhou významnou položkou je závazek

vůči JUDr. Chalupovi ve výši 5.642.408,-- Kč. krátkodobých závazků (řádek 123 rozvahy)

došlo k výraznému snížení a to o 7.654 tis. Kč z částky 35.583 tis. Kč na částku 27.929 tis. Kč,

toho závazky z obchodních vztahů (řádek 129 rozvahy) se snížily o 696 tis. Kč z hodnoty

1.826 tis. Kč na hodnotu 1.130 tis. Kč. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba (řádek 131

rozvahy) se snížily o 3.102 tis. Kč z hodnoty 28.338 tis. Kč na hodnotu 25.236 tis. Kč. U této

položky došlo ke snížení o 4.335 tis. Kč odpisem promlčeného závazku za společností ITB

Group, spol. s r.o. a ke zvýšení o 1.233 zaúčtováním úroků z půjčky od společnosti Kovoterm -

služby Brno, a.s., přičemž výše jistiny je 17.869 tis. Kč. Splatnost této půjčky je prodloužena do

31.8.2018. Půjčka byla poskytnuta za účelem mimosoudního narovnání se společností Braddock

počáteční hodnotě 19.216 tis. Kč. K 31.12.2014 se závazek snížil na 17.869 tis. Kč. Půjčka

měla být splacena z výtěžku z prodeje areálu Trnová. Nedošlo však k uhrazení kupní ceny (viz

část 4.4.4). Závazky k ovládající řídící osobě tvoří dále půjčka od Mgr. Velechovské ve výši

1.400 tis. Kč se splatností 31.12.2018 a půjčka od ITB Group ve výši 123 tis. Kč se splatností 31.

12. 2018. Závazky ke společníkům (řádek 134 rozvahy) se snížily o 1.864 tis. Kč z částky 2.319

tis. Kč na částku 455 tis. Kč. Tvoří ho úrok k půjčce od Mgr. Radany Velechovské. Stát - daňové

závazky a dotace (řádek 138 rozvahy) se snížily o 657 tis. Kč z částky 674 tis. Kč na částku 17

tis. Kč. Tento závazek vznikl z důvodu vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně při

řešení výzkumného úkolu hrazeného formou dotace ze státního rozpočtu. Na základě vyhraného

soudního sporu u Městského soudu v Praze dne 2.1.2017 Generální finanční ředitelství Praha

odvod a penále za porušení rozpočtové kázně výrazně snížilo a to z celkové částky 6.564 tis. Kč

na částku 57.173 Kč. Začátkem roku 2017 společnost veškeré své závazky vůči finančnímu

úřadu uhradila (viz část 4.4.2). Jiné závazky (řádek 140 rozvahy) se snížily o 1.052 tis. Kč.

částky 1.669 tis. Kč na částku 617 tis. Kč. Jiné závazky tvoří půjčka od společnosti ITEAD a.s.

ve výši 300 tis. Kč splatná 31.12.2018. Úrok z této půjčky splatný k termínu vrácení jistiny ve

výši 151 tis. Kč. Úrok ze splacené půjčky na 90 tis. Kč ve výši 24 tis. Kč, úrok za rok 2017 dle

smlouvy o důchodu s advokátem JUDr. Chalupou ve výši 142 tis. Kč splatný do 30.6.2018.

počátečním zůstatku byla daň z nabytí nemovitých věcí z prodeje areálu Trnová ve výši 1.059

tis. Kč splatná 28.2.2017. Daň z nabytí nemovitých věcí byla uhrazena 8.2.2017. K 31.12.2017

společnost neměla bankovní úvěry. Celkově došlo ke snížení cizích zdrojů o 8.406 tis. Kč

částky 45.896 na částku 37.490 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek (řádek 027 rozvahy)

zůstal na stejné úrovni jako v roce 2016 a tvoří ho podíl ve společnosti Milza zemědělské

družstvo Zaječice. Jeho výše je 788 tis. Kč. Peněžní prostředky (řádek 071 rozvahy) se zvýšily o

817 tis. Kč. Z toho peníze (pokladní hotovost) se zvýšila o 19 tis. Kč a účty v bankách se zvýšily

o 798 tis. Kč. Z řádku 071 rozvahy 1.517 tis. Kč jsou finanční prostředky bývalých akcionářů,

které zatím nebyly vyplaceny (viz podrobně popsáno výše v této části). K 31.12.2017 je celková

hodnota peněžních prostředků 2.583 tis. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 13

2.6.4 Soudní, správní nebo rozhodčí řízení

Soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která probíhala v roce 2017 jsou dva spory o vrácení

dotace na řešení výzkumného úkolu.

Jeden soudní spor byl veden proti rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí odvodu za

porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo financí naší žádost zamítlo. Dne 22.10.2010 jsme

podali žalobu proti tomuto rozhodnutí u Městského soudu v Praze. Dne 28. 4. 2014 Městský

soud v Praze rozhodl ve věcí žalobce: T-STRING Pardubice, a.s., proti žalovanému:

Ministerstvo financí řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného takto: „Rozhodnutí

Ministerstva financí ze dne 25.8.2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení“.

Druhý soudní spor byl veden proti Odvolacímu finančnímu ředitelství Brno. Jednalo se o

odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřený správcem daně dne 25.9.2013 ve výši 5.612.962,-

- Kč. Tyto soudní spory jsou podrobně popsány v části 4.4.2.

Dne 18.3.2016 byl společnosti odeslán dopis PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Plzeň s výzvou na zaplacení soudního poplatku ve výši 271.458,-- Kč. Jedná se o soudní

poplatek za řízení, kde žalobcem je T-STRING Pardubice, a.s. zastoupená kvalifikovaným

akcionářem Ing. Alešem Hodinou, kterého zastupuje právní zástupce Mgr. Bc. Tomáš Hodys,

advokát PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a žalovanými jsou členové představenstva Ing.

Karel Velechovský, Ph.D., MBA, Mgr. Radana Velechovská a Mgr. Martin Zaplatílek. Jedná se

o žalobu o zaplacení částky 5.429.159,60 Kč. Na základě jednání u Krajského soudu v Hradci

Králové - pobočka v Pardubicích bylo dne 7.2.2017 na návrh žalobce řízení přerušeno. Před

zahájením jednání dáno poučení žalobci (Ing. Aleš Hodina kvalifikovaný akcionář zastoupený

Mgr. Bc. Tomášem Hodysem) ze strany soudu, že pokud se v tomto řízení domáhá škody, tak je

třeba, pokud chce být úspěšný ve věci, aby se jednalo o škodu skutečnou a škodu, která již

žalobci vznikla. Jinými slovy, úspěšný může být toliko ve věci, když se majetek poškozeného

skutečně snížil a nikoli v situaci, kdy tvrzená škoda ještě nevznikla a má vzniknout v budoucnu.

této souvislosti vyzývá soud žalobce, aby pro případ neúspěchu smírné dohody doplnil tvrzení

ohledně skutečné výše vzniklé škody a navrhl k tomu důkazy. Pokud se tak nestane, vystavuje se

tak žalobce neúspěchu ve věci. Vzhledem k výše uvedenému není hlediska zásady opatrnosti o

věci účtováno (nejisté zisky se neuvádí). V současnosti řízení probíhá. O žalobě nebylo dosud

jednáno.

Dne 19.9.2016 podal navrhovatel Ing. Aleš Hodina právně zastoupený Mgr. Bc.

Tomášem Hodysem, advokátem PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. v Plzni ke Krajskému

soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích - Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení

valné hromady ze dne 15.6.2016. Účastníkem řízení je T-STRING Pardubice, a.s. Dne 27.3.2017

podal navrhovatel návrh na přerušení řízení dle § 110 zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Navrhovatel si dovoluje sdělit zdejšímu soudu, že mezi Navrhovatelem a Účastníkem řízení

probíhají intenzivní jednání o mimosoudním vyřešení věci. Usnesením Krajského soudu

v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 3.4.2017 bylo řízení přerušeno.

Dne 18.10.2016 podal žalobce Ing. Aleš Hodina k Okresnímu soudu v Pardubicích

žalobu proti žalované společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na určení neplatnosti kupní

smlouvy o převodu nemovitosti. Na základě Usnesení Okresního soudu v Pardubicích z 9.6.2017

na základě návrhu žalobce rozhodl OS takto: „Řízení se přerušuje“. Přerušení trvá. O žalobě

dosud nebylo jednáno.

2.6.5 Provedené investice

Podrobně popsáno v příloze k účetní závěrce viz část 4.3

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 14

2.6.6 Změna vlastního kapitálu

Viz část 4.3

2.6.7 Bankovní úvěry

K 31.12.2017 společnost neměla žádné bankovní úvěry.

2.6.8 Účetní závěrka.

Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát včetně přílohy za účetní období

roku 2017 je uvedena v části 3. a 4. výroční zprávy.

2.6.9 Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení

Ukazatel

R O K

2015 2016 2017

Hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti ( v tis.Kč ) 3.836 9.035 8.575

Hosp. výsledek připadající na jednu akcii ( v Kč/akcii ) 98,50 231,99 220,20

Výše dividendy ( v Kč/akcii ) 0,00 0,00 0,00

Rozdělení HV za rok 2016 (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let -40.270.994,02

HV za rok 2016 9.035.067,06

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2017 ze zisku 2016 0,00

Výplata dividendy 0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2016) -31.235.926,96

Návrh na rozdělení HV za rok 2017

Rozdělení HV za rok 2017 (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let -31.235.926,96

HV za rok 2017 8.575.391,44

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2018 ze zisku 2017 0,00

Výplata dividendy 0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2017) -22.660.535,52

Hospodářský výsledek za rok 2017 sice dosáhl kladné hodnoty 8.575.391,44 Kč, ale

vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření minulých let vykazuje ztrátu -22.660.535,52 ,

nebude společnost vytvářet příděl do rezervního fondu. Ze stejného důvodu není navržena ani

výplata dividendy za rok 2017. Kladný hospodářský výsledek za rok 2017 bude použit na úhradu

ztráty z minulých let.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 15

2.6.10 Návrh na přijetí dalších opatření na úhradu ztráty minulých

let

Protože celková ztráta společnosti po roce 2017 dosáhla výše, že při jejím uhrazení

z disponibilních zdrojů (kladný hospodářský výsledek za rok 2017), je neuhrazená ztráta vyšší

než polovina základního kapitálu, navrhuje představenstvo společnosti v souladu s § 403 odst. 2

zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích přijetí tohoto opatření:

- část ztráty z minulých let uhradit snížením základního kapitálu společnosti a to snížením

jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na 500,--

Úhrada ztráty z minulých let snížením základního kapitálu.

(měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2017) -22.660.535,52

Disponibilní zdroj na úhradu ztráty - snížení základního kapitálu společnosti

snížením jmenovité hodnoty akcie z 1000,-- Kč na akcii na 500,-- Kč na akcii

19.472.000,00

Zůstatek ztráty po použití části základního kapitálu -3.188.535,52

2.6.11 Snížení základního kapitálu společnosti

2.6.11.1 Důvod a účel snížení základního kapitálu

Protože po roce 2017 dosáhla celková ztráta společnosti hodnoty po použití disponibilních

zdrojů 22.660.535,52 , navrhuje představenstvo společnosti snížit základní kapitál

společnosti. Takto získanou částku 19.472.000,-- Kč společnost použije na úhradu části ztráty.

2.6.11.2 Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení

Navrhované snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie

z 1.000,-- na akcii na jmenovitou hodnotu 500,-- Kč na akcii. Jmenovitá hodnota akcií se

snižuje u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií.

2.6.11.3 Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení

Částka ve výši 19.472.000,-- Kč získaná snížením základního kapitálu společnosti bude po

zaspání do obchodního rejstříku použita na úhradu ztráty.

2.6.11.4 Lhůta pro předložení akcií společnosti

souladu s § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích použije

společnost zjednodušené snížení základního kapitálu. Po zapsání snížení základního kapitálu

rejstříkovým soudem vyzve společnost bez zbytečného odkladu dopisem akcionáře k předložení

akcií za účelem jejich výměny, přičemž lhůta na výměnu akcií se stanovuje na dobu jednoho

roku od odeslání dopisu s výzvou.

2.6.12 Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech

Podíl na vlastním kapitálu v jiných společnostech je uveden v příloze účetní závěrce

části 4.1.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 16

2.7 Cenné papíry

Druh kmenové

Forma na majitele do 31.12.2013

na jméno od 1.1.2014 dle zákona

134/2013 Sb.

Podoba do 27. 9. 2012 zaknihovaná

od 28. 9. 2012 listinná

Počet kusů 38 944 ks

Připojené kupóny ne

ISIN CS 0005028455

Celkový objem emise 38 944 000,-

Jmenovitá hodnota akcie 1 000,-

Způsob převodu cenných papírů:

Do 27. 9. 2012 docházelo k převodu akcií registrací převodu v zákonem stanovené

evidenci na základě příkazu k registraci převodu (§ 21 z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v

platném znění). Převoditelnost akcií v zaknihované podobě nebyla omezena. Od 28. 9. 2012 jsou

akcie na majitele v listinné podobě neomezeně převoditelné. Od 1.1.2014 jsou listinné akcie na

jméno převoditelné rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.

účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby

akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

Způsob zdaňování výnosů:

Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění

pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování:

Cenné papíry společnosti zaknihované podobě nebyly do 27.9.2012 obchodovatelné na

veřejném trhu.

Uzavřené smlouvy:

Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobu, jejímž

prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito

cennými papíry (výplata dividend).

Popis práv vyplývajících z akcií:

a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat

na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro

posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu. Představenstvo nebo osoba,

která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout,

pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám ujmu, jde o

vnitřní informace nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je

požadované vysvětlení veřejně dostupné. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je

spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy,

b) akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle

hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité

hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,

c) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi

akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 17

d) podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu

o jeho rozdělení.

Další akcionářská práva vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

Umístění akcií:

Na základě výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Praha ke dni zrušení

evidence emise 27. 9. 2012 bylo mezi veřejností umístěno 38.944 akcií. Z toho fyzické osoby

vlastnily 35.386 akcií, což je 90,86 % z celkového množství, právnické osoby vlastnily 3.558

akcií, což je 9,14 % z celkového množství. Mezi veřejností je umístěno 38.944 tis.Kč základního

kapitálu.

souladu s § 3 odst. 2 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení

transparentnosti akciových společností, vyzvala společnost akcionáře k osobnímu předložení

akcií společnosti za účelem vyznačení změn na dosavadních akciích a ke sdělení údajů

potřebných pro zápis do seznamu akcionářů. Výzva byla zveřejněna na www.valnehromady.cz

dne 13. března 2014, v Obchodním věstníku dne 7. března 2014 a na www stránkách společnosti

dne 7. března 2014. K vyznačení změn a zápisu do seznamu akcionářů ke dni 3.4.2018 akcie

předložilo celkem akcionářů s podílem 95,30 % hlasovacích práv. Z toho fyzické osoby vlastní

33.167 akcií, právnické osoby vlastní 3.945 akcií.

2.8 Statutární a dozorčí orgány

Představenstvo:

Předseda představenstva: Ing. Karel Velechovský, Ph.D.,MBA

Pardubice, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 530 02

den vzniku členství 18. 6. 2013

Člen představenstva: Mgr. Radana Velechovská,

Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72

den vzniku členství 18. 6. 2013

Člen představenstva: Mgr. Martin Zaplatílek

Moravské Bránice 119, PSČ 664 64

den vzniku členství 18. 6. 2013

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: Ing. Václav Balihar,

Pardubice, Polabiny. kpt. Bartoše 332, PSČ 530 09

den vzniku členství 18. 6. 2013

Člen dozorčí rady: Ing. Lubomír Salavec

Pardubice, Spojilská 1779, PSČ 530 03

den vzniku členství 19. 12. 2013

Člen dozorčí rady: Ing. Markéta Synková

Barchov, č.p. 53, PSČ 530 02

den vzniku členství 29. 6. 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 18

V následujících tabulkách jsou uvedeny veškeré příjmy a tantiémy členů statutárního

orgánu, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců za rok 2016 a 2017.

( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis ROK 2016

Peněžité příjmy Tantiémy

Statutární orgán 88 0

Dozorčí rada 88 0

Vedoucí zaměstnanci 1.111 0

C E L K E M 1.287 0

( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis ROK 2017

Peněžité příjmy Tantiémy

Statutární orgán 88 0

Dozorčí rada 88 0

Vedoucí zaměstnanci 1.111 0

C E L K E M 1.287 0

Počty akcií emitenta, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích

zaměstnanců dle „Seznamu akcionářů společnosti T-STRING Pardubice, a.s.“ k 3.4.2018.

Jméno a příjmení Funkce počet akcií

Mgr. Radana Velechovská Člen představenstva 16.916

Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky,

nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

2.9 Pracovněprávní vztahy

Oblast pracovněprávních vztahů se řídila „Podnikovou kolektivní smlouvou na rok 2016 -

2018“ a jejím dodatkem číslo 1, která je uzavřena mezi Základní organizací Odborového svazu

Stavba České republiky a společností T-STRING Pardubice, a.s.. Tato kolektivní smlouva byla

podepsána 29. 12. 2015. Pro období roku 2017 byla upravena dodatkem číslo 1 z 29.12.2016.

Tento dodatek byl vypracován především z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017 na

11.000,00 Kč. Pro období roku 2018 byla upravena dodatkem číslo 2 z 13.12.2017. Tento

dodatek byl vypracován především z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018 na 12.200,00

Kč.

2.10 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

roce 2007 společnost zahájila řešení výzkumného úkolu s názvem „Výzkum a vývoj

nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a

potravinářském průmyslu“. Výzkum řídil a organizoval Ing. Brezovský, který byl zároveň

řešitelem úkolu. Řešení úkolu bylo rozloženo do let 2007 až 2010. Úkol byl řešen na základě

veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 19

TRVALÁ PROSPERITA. Výstupem tohoto úkolu je vynález Liposom mumia. Na uvedený

vynález byl Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky udělen patent číslo 303199.

roce 2008 společnost zahájila řešení dalšího výzkumného úkolu s názvem „Výzkum a

vývoj nových nenasycených nebo dosud nevyužívaných lipidů rostlinného původu pro zvýšení

imunity“. Výzkum řídil a organizoval Ing. Brezovský, který byl zároveň řešitelem úkolu.

Řešení úkolu bylo původně rozloženo do let 2008 až 2011. Na základě nové smlouvy s MPO byl

úkol ukončen k 31. 12. 2010. Úkol byl řešen na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu TRVALÁ PROSPERITA. Tyto úkoly

byly realizovány za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím

Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na základě kontrol FÚ viz část 4.4.2 je konečná výše odvodu a penále za porušení

rozpočtové kázně při řešení výzkumného úkolu v letech 2007 až 2010 700.262,-- Kč. Vzhledem

tomu, že není zcela jednoznačné, kdo uvedenou škodu společnosti způsobil, především

částce 551.307,-- Kč, zadá si představenstvo společnosti zpracování právní analýzy. Stěžejní

částka je za neuznání cestovní náhrady ze strany FÚ jako uznatelný náklad, přičemž tento náklad

byl přesně specifikován v dodatku č. 2/2008 Etapa E.1.1 včetně řešitelů etapy. Tím mimo jiné

byli Ing. Milan Klečka, CSc. a Universita Pardubice (Ing. Neuman Almonasy, PhDr.). Tudíž

není jednoznačně zřejmé, kdo škodu společnosti způsobil.

V roce 2017 středisko Diavita pokračovalo na vývoji nových druhů doplňků stravy

sladidel a sirupů Bezkašel s novými elementy Veškerý vývoj střediska Diavita v roce 2017 byl

financován z vlastních zdrojů.

2.11 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Veškeré odpady (průmyslové, komunální) společnost likviduje prostřednictvím

oprávněných firem.

Středisko Kovovýroba.

Při ochrany životního prostředí středisko důsledně třídí odpad vzniklý při výrobě a

likviduje jej prostřednictvím firmy Marius Pedersen IČO 42194920, a.s..

Středisko Správa nemovitostí a Diavita.

Tříděný i netříděný komunální odpad z pronajímaných nemovitostí a při výrobě ve

středisku Diavita likvidujeme prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, IČO

42194920. Odpadní vody prostřednictvím firmy VaK Pardubice IČO 60108631. Při manipulaci

se surovinami a při výrobě ve středisku Diavita dbáme zásad Správné výrobní praxe.

2.12 Předpokládaný budoucí vývoj

Pro zlepšení ekonomické situace společnosti předepsalo vedení společnosti pro jednotlivá

střediska na rok 2018 podnikatelský záměr s tím, že celkový výsledek hospodaření za společnost

za rok 2018 bude vykazovat kladný hospodářský výsledek cca 1.151 tis. Kč. Jako stimulační

prostředek byl vedoucím a některým dalším významným pracovníkům předepsán prémiový řád

pro rok 2018. Hlavním ukazatelem je hospodářský výsledek, ale velký důraz je kladen i na

vymáhání pohledávek. V roce 2018 předpokládáme snížení pracovníků u ekonomického odboru

a to o dva pracovníky. Dne 1.1.2017 společnost přešla na nový informační systém VARIO, který

společnost vybrala na základě výběrového řízení z roku 2015. V první fázi bylo vybráno 14

společností zabývajících se ekonomickými IS. V druhé fázi bylo osloveno celkem 10

společností, které splňovaly základní požadavky. Při výběru IS byly zohledněny kritéria ohledně

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 20

požadavků středisek, ceny jak pořizovací tak i v dalších letech, jednoduchá a snadná obsluha vč.

zaškolení pro uživatele, spolupráce dodavatelů během výběrového řízení a reference zákazníků.

Na základě uvedených kritérií byl vybrán systém VARIO ve spojení se software VYDAS, který

nahradil dnes již nevyhovující software pracující pod operačním systémem DOS. V roce 2018

bude probíhat pouze doladění IS.

Kovovýroba

V roce 2018 se středisko zaměří na další rozšíření sortimentu prodávaného zboží.

oblasti vlastní výroby budeme hledat partnery pro kooperaci. Bude racionalizována činnost

obchodníka zaměřením se na činnosti, které mají pro společnost největší přínos. Bude

realizována rekonstruce www.ploty-eshop.cz. Zaměříme se rovněž na propagační činnost.

Výroba potravinových doplňků a kosmetiky

V roce 2018 na základě předešlého vývoje rozšíříme řadu sladidel o produkty na nové

bázi. Také předpokládáme vytvoření dalších bezlihových sirupů na nové bázi. V oblasti

kosmetiky se budeme věnovat rozšíření řady Valinek. Rozšiřujeme zprovozněný e-shop

www.sirupy-vazelina.cz.

Správa a pronájem nemovitostí

Cíl je stejný jako v předchozích letech, t.j. snaha o vyšší obsazení administrativních

budov na Masarykově náměstí a Pernerově ulici. Protože se ekonomická situace na trhu i nadále

nijak zásadně nemění, předpokládáme, že výsledky střediska budou kopírovat uplynulý rok

mírným zlepšením. Stav dřevěných okenních výplní v AB na Masarykově náměstí a

Pernerově ulici je již na hranici životnosti a proto vedení společnosti zahájilo přípravné práce

na jejich neprodlenou výměnu. V následné době bude realizována i oprava nákladního výtahu.

Budou pokračovat práce na zkvalitnění internetové stránky www.kancelare-pardubice.cz.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 21

3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

Účetní závěrka je uvedena na následujících stránkách a obsahuje:

1. Základní údaje

2. Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA 2017 a 2016

3. Rozvaha v plném rozsahu PASIVA 2017 a 2016

4. Výkaz zisku a ztrát 2017 a 2016

5. Příloha

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 22

1. Základní údaje

IČ: 45534586

Obchodní firma: T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo:

Ulice: Masarykovo nám. 1484

Obec: Pardubice

PSČ: 532 30 Tel.: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

Internetová adresa:

www.t-string.cz;

www.ploty-eshop.cz;

www.sirupy-vazelina.cz;

www.kancelare-pardubice.cz

Rok založení: 1992

Soubor obsahuje: Rozvahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k: 31.12.2017

Údaje o auditu a auditorovi:

Předložené výkazy byly ověřeny auditorem: ANO

Název auditorské firmy: AUDIT Brno, spol. s r.o.

Oprávněná KA ČR číslo 373

Zastoupená Ing. Vladimír Bobek, jednatel

Jméno člena statutárního

orgánu:

Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA

Osoba odp. za účetnictví: Ing. Jindřich Vondráček

Os. odp. za účet. závěrku: Jana Kubátová Tel.: 466 714 423

E-mail: t-string@t-string.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 23

Zpracováno v

souladu s

vyhláškou č.

500/2002 Sb.

ve znění

pozdějších

předpisů

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název

účetní jednotky

(BILANCE)

T-STRING

ke dni 31.12.2017

Pardubice, a.s.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo

podnikání účetní jednotky

Masarykovo nám.

45 53 45 86

1484

532 30 Pardubice

označ AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč.

a b c

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 92 583 38 829 53 754 53 585

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 58 591 38 636 19 955 20 618

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011) 004 667 624 43 44

B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 0 0

2 Ocenitelná práva 006 667 624 43 44

B.I.2.1. Software 007 667 624 43 44

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

3 Goodwill 009 0 0 0 0

4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 ) 014 57 136 38 012 19 124 19 786

B. II. 1 Pozemky a stavby 015 40 137 21 184 18 953 19 611

B.II.1.1. Pozemky 016 6 745 0 6 745 6 746

B.II.1.2. Stavby 017 33 392 21 184 12 208 12 865

2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 018 16 979 16 828 151 155

3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0

4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 20 0 20 20

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 0 0

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 023 20 0 20 20

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 0 0 0 0

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 0 0 0 0

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) 027 788 0 788 788

B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 0 0 0 0

2 Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 029 0 0 0 0

3 Podíly - podstatný vliv 030 788 0 788 788

4 Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 0 0

5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0 0 0

6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0 0 0

7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 0 0 0 0

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 0 0 0 0

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 0 0 0 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 24

označ

AKTIVA řád

Běžné účetní období

Min.úč.

a b c

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 33 785 193 33 592 32 793

C. I. Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 2 876 0 2 876 2 826

C. I. 1 Materiál 039 1 107 0 1 107 1 353

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 3

3 Výrobky a zboží 041 1 769 0 1 769 1 470

C.I.3.1. Výrobky 042 1 207 0 1 207 991

C.I.3.2. Zboží 043 562 0 562 479

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0

C. II. Pohledávky (ř. 47 + 57) 046 28 326 193 28 133 28 201

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 28 326 193 28 133 28 201

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 1 683 193 1 490 1 654

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 26 643 0 26 643 26 547

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 1 0 1 6

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 121 0 121 15

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0 0 0 0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 26 521 0 26 521 26 526

C. III. Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0

C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky (ř. 72 až 73) 071 2 583 0 2 583 1 766

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 86 0 86 67

2 Peněžní prostředky na účtech 073 2 497 0 2 497 1 699

D. I. Časové rozlišení (ř. 75 až 77) 074 207 0 207 174

D. I. 1 Náklady příštích období 075 207 0 207 174

2 Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 077 0 0 0 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 25

označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.

a b c

období období

5 6

PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) 078 53 754 53 585

A. Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 16 262 7 687

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až 73 ) 080 38 944 38 944

1 Základní kapitál 081 38 944 38 944

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082 0 0

3 Změny základního kapitálu 083 0 0

A. II. Ážio (ř. 85 až 86) 084 -25 -25

A. II. 1 Ážio 085 0 0

2 Kapitálové fondy 086 -25 -25

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 0 0

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 -25 -25

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091 0 0

A. III. Fondy ze zisku (ř. 93 + 94 ) 092 4 4

A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093

2 Statutární a ostatní fondy 094 4 4

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98) 095 -31 236 -40 271

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 0 0

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -31 236 -40 271

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

099

8 575 9 035

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100

B. + C. Cizí zdroje (ř. 102 + 107) 101 37 490 45 896

B. I. Rezervy (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0

2 Rezerva na daň z příjmů 104

3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105

4 Ostatní rezervy 106

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 37 490 45 896

C. I. Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 9 561 10 313

C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné

4. PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017

4.1 Obecné údaje

Obchodní firma a sídlo:

T-STRING Pardubice, a. s., Masarykovo nám. 1484, je zapsána v obchodním rejstříku

od 1.5.1992.

Předmět podnikání:

Rozhodujícími činnostmi jsou kovovýroba, správa a pronájem nemovitostí, výroba

potravinářských doplňků a kosmetických přípravků.

Identifikační číslo a informace o zápisu do veřejného rejstříku:

IČO 45534586

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové oddíl B, vložka 612

Kategorie účetní jednotky dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví:

Na základě § 1b odst. 2 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví je společnost „Malou účetní

jednotkou“.

Aktiva jsou k 31.12.2017 53.753.492,-- Kč, to je více než 9.000.000,-- Kč a méně než

100.000.000,-- Kč.

Roční úhrn čistého obratu je 27.758.654,-- Kč, to je více než 18.000.000,-- Kč a méně

než 200.000.000,-- Kč.

Průměrný počet zaměstnanců průběhu účetního období je 19, to je více než 10 a méně

než 50.

Právní forma:

Akciová společnost.

Rozvahový den:

31.12.2017.

Organizační struktura podniku:

ředitel společnosti

vedoucí odborů a středisek

Představenstvo společnosti k 31. 12. 2017 bylo ve složení:

Ing. Karel Velechovský,Ph.D.,MBA – předseda

Mgr. Radana Velechovská – členka

Mgr. Martin Zaplatílek – člen

Dozorčí rada k 31. 12. 2017 byla ve složení:

Ing. Václav Balihar – předseda

Ing. Markéta Synková – člen

Ing. Lubomír Salavec – člen

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 30

T-STRING Pardubice, a. s. má více než 20 % podíl na základním jmění

v následujících společnostech:

Stavkalk, s. r. o., Ústí nad Labem, Dvořákova 2

podíl na základním kapitálu 25 %

vlastní kapitál 31. 12. 2017 -31 tis. Kč

hospodářský výsledek za rok 2017 0

přeceněno na 414 010 -25.000,00

přeceněno ekvivalenci doklad číslo 474/2002

účtováno MD 414 / DAL 062 částka 25.000,00

Na účtu 062 010 je dále podíl ve společnosti Milza, zemědělské družstvo Zaječice ve

výši 788.000,00

Pro informaci uvádíme, že podíl v Milza, zemědělské družstvo Zaječice

je ve výši 7,55 %

Čerpání osobních nákladů (v tis. Kč) v roce 2017

Celkem

rok 2017

Z toho

řídící prac.

Ost.členové

stat. orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 22 4 4

Mzdové náklady 3.868 1 111 -

Odměny členům statutárních orgánů 176 - 118

Náklady na soc. zabezpečení 1 290 378 28

Sociální náklady 163 - -

Členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v roce 2017 poskytnuty půjčky,

záruky ani ostatní plnění.

4.2 Informace o účetních metodách a obecných účetních

zásadách, vysvětlující a doplňující informace k výkazům

Nový informační systém

Na základě výběrového řízení, které proběhlo v roce 2015, byl v roce 2016 postupně

připraven přechod na nový informační systém. Do 31.12.2016 společnost účtovala

systému CREDIT. Ten pracoval pod operačním systémem DOS a byl napsán

programovacím jazyce FOXPRO 2. Nebyl tudíž kompatibilní s dnes již běžně

používanými počítačovými technologiemi. Společnost vybírala ze 14 IS. Na základě

požadovaných kritérií byla vybrána společnost 4profit s produktem Altus Vario ve spojení

se softwarem VYDAS. K ostrému spuštění nového IS VARIO došlo 1.1.2017. Konečné

stavy jednotlivých účtů k 31.12.2016 v IS CREDIT navazují na počáteční stavy

jednotlivých účtů k 1.1.2017 v IS VARIO.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 31

Způsoby oceňování

Nakupované zásoby se oceňují pořizovacími cenami. Zásoby vytvořené vlastní

činností jsou oceňovány vlastními náklady.

Při oceňování nakupovaných zásob se do pořizovacích cen zahrnují náklady

dopravou a u zahraničních dodávek clo.

Při účtování zásob se používá způsob „A“.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje

vlastními náklady.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Cenné papíry a účasti se oceňují cenami pořízení.

Odpisový plán pro dlouhodobý majetek

Daňové odpisy jsou prováděny podle zákona 586/1992 Sb. Pro stanovení účetních odpisů

je majetek zařazen do odpisových skupin shodně jako při daňových odpisech

dobou odpisování podle následující tabulky.

Odpisová skupina Doba odpisování

1 3 roky

2 5 let

3 10 let

4 20 let

5 30 let

6 50 let

Přepočty údajů v cizích měnách na Kč jsou provedeny v účetní závěrce v měsíci prosinci 2017

kurzem dle kurzovního lístku ČNB k 31. 12. 2017.

Pro výpočet DPH při nákupu zboží z jiných členských zemí EU je používán kurz

ČNB podle zákona 235/2004 Sb. § 4, odst.4 (ke dni vystavení faktur).

4.3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

tis. Kč

Dl. hmotný a nehmotný majetek a dl. drobný hmotný majetek odepisovaný (v tis. Kč)

Odpisová skupina Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

1 1 637 1 517 120

2 13 280 13 207 73

3 1 163 1 163 0

4 389 389 0

5 33 003 20 795 12 208

Finanční pronájem

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 32

Společnost nemá žádný majetek ve finančním pronájmu

Přírůstky a úbytky DHM (účet 021020, 022010 a 022020)

Počáteční stav 50.471.254,84

+Přírůstky: Pořizovací cena

9484 Notebook 961 13.369,43

9485 Notebook 961 13.369,43

9486 PC Lenovo 961 12.634,82

9487 SOFT - NIM 2.944,93

9488 SOFT - NIM 2.944,93

9489 SOFT NIM 2.944,93

9490 Tiskárna 974 8.419,99

9491 Kamera 974 8.404,96

9492 Tiskárna 979 8.643,79

9493 Router 961 1.138,75

9494 Škoda Fabia 936 59.267,77

9495 Akuvrták 936 2.714,72

9496 Kamera 936 2.362,81

9497 Tiskárna 974 6.958,67

137.285,14

-Úbytky:

9162 PC sestava 961 20.871,00

9490 Tiskárna 974 8.419,99

9159 Laguna 961 1.000,00

9453 Akušroubovák 936 2.801,50

9219 Váha 961 2.390,00

8718 Předvážky 961 13.600,00

9071 Stánek 979 52.60000

9317 Šicí stroj 979 1.931,93

9284 Navigace 979 6.741,56

9380 Pentium 961 2.340,00

9359 Videorekordér 936 5.200,00

117.895,98

Neodepisovaný maj. stř.936 12.764,00

Neodepisovaný maj. stř.979 20.874,60

Neodepisovaný maj. stř.961 53.086,00

Převod na 013 010 33.267,55

237.888,13

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 33

Konečný stav: 50.370.651,85

Společnost nevyužívala v roce 2017 najatý cizí majetek ( na leasingové smlouvy).

Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem

Budovy, haly, stavby, pozemky ( v pořizovací ceně):

AB Masarykovo nám. 1484, 1490 Pardubice s pozemky 31 935 tis. Kč

Černá za Bory 8 172 tis. Kč

Celkem 40 107 tis. Kč

Opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku nebyly v roce 2017 uplatněny.

POHLEDÁVKY

Pohledávky (účet 311+315)

zahraniční celkem 111.144,00

po splatnosti 111.144,00

tuzemské celkem 1.532.659,50

tuzemské po splatnosti 660.221,50

tuzemské do splatnosti 872.438,00

celkem pohledávky 1.643.803,50

+ dobírky 1.489,00

+ Profér 38.021,63

Celkem 1.683.314,13

Opravné položky k pohledávkám:

účet 391 800 konkurz 136.353,00

účet 391 900 - zákonné:

stav k 31.12.2016 -25.076,00

rozpuštění opravných položek u zaplacených

faktur v roce 2017 d.č. 396 3.623,50

opravné položky v roce 2017 d.č.396 -35.189,00

celkem stav oprávek k 31.12.2017 -56.641,50

ZÁVAZKY

Závazky (účet 321 800)

Zahraniční 0,00 Kč

tuzemské celkem 796.179,10

tuzemské po splatnost více jak rok 177.690,00 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 34

tuzemské po splatnosti rok 2017 241.132,20 Kč

tuzemské do splatnosti (rok 2018) 377.356,90 Kč

VLASTNÍ KAPITÁL

Vlastní kapitál k 31.12.2017 16.263 tis. Kč

Rozdíl proti účetnímu období 2016 je 8.575 tis. Kč a je způsoben:

hospodářským výsledkem běžného úč.ob. 8.575 tis. Kč

ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2016

nerozdělený zisk minulých let -40.270.994,02

výsledek hospodaření běžného účetního období - rok 2016 + 9.035.067,06

zákonný příděl do rez. Fondu 0,00 Kč

výsledek hospodaření minulých let po roce 2016 -31.235.926,96

použití rezervního fondu na část. úhradu ztráty 0,00 Kč

výsledek hospodaření běžného účetního období 2017 8.575.391,44

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

ve výši 38 944.000 Kč je tvořeno 38.944 kusy akcií v nominální hodnotě 1.000 Kč

za akcii.

Výnosy z běžné činnosti dle středisek za rok 2017

Středisko Výnosy v tis. Kč

Správa budov 8.066

Správa společnost 4.640

Kovovýroba 5.800

Diavita 3 899

Diavita výzkum 3.582

CELKEM 25.986

Uvedená čísla jsou včetně vnitropodnikových výnosů ve výši 4.730 tis.Kč

4.4 Ostatní důležité informace

4.4.1 Závazek vůči JUDr. Radimu Chalupovi, Ph.D.

Začátkem roku 2013 pokračovaly spory o pohledávku, která vznikla úvěrem Union banky

a.s. Po konkurzu byla postoupena J a T Banka a.s. , IV NOVA, a.s. a BRADDOCK

FINANCE&CAPITAL LTD. O výši pohledávky a její zaplacení byly vedeny soudní spory.

roce 2013 zastupovala Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. akciovou společnost

T-STRING Pardubice, a.s. ve třech sporech vzniklých úvěrem od Union banky, a.s.

Ve dvou případech se jednalo o exekuční kauzy, v jednom případě o obranu proti

vymáhání pohledávky z úvěru. Těmto sporům předcházely dva spory v podobě obrany proti

uplatnění směnky. Směnečné spory skončily úspěšně. Vývoj dalších tří sporů až tak příznivý

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 35

nebyl. Dne 17.5.2013 byla mezi Braddock Finance a Capital Ltd. a T-STRING Pardubice, a.s.

uzavřena dohoda o narovnání a uzavřen smír. Usnesením Okresního soudu v Pardubicích čj. 25

C 325/2007-915 byl smír účastníků schválen. Podle názoru právního zástupce podmínky smíru

vzhledem k vývoji všech sporů byly maximem možného a předešlo se tím riziku výrazně vyšších

ztrát, které by nastaly v případě dotažení soudních řízení do pravomocných rozhodnutí.

Odměna za právní úkony advokátní kanceláře JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. však byla

sporná a teprve na základě dohody o narovnání mezi společností T-STRING Pardubice, a.s.

JUDr. Radimem Chalupou, Ph.D. došlo 31.3.2014 k dohodě o výši závazku, který vyplývá ze

tří smluv.

A) Smlouva o poskytování právních služeb, jejímž předmětem bylo poskytnutí právních služeb

advokátem klientovi za odměnu při obraně proti vymáhání směnečné pohledávky, jejíž remitent

byla Union banka, a.s. a směnečná suma byla na částku 19.688.657,71 Kč.

B) Smlouva o poradenské podpoře, jejímž předmětem bylo poskytnutí poradenské podpory

advokátem klientovi za odměnu týkající se směnky, jejíž remitend byla Union banka, a.s. a

směnečná suma byla na částku 32.007.231,19 Kč.

C) Smlouva o poskytnutí právních služeb, jejímž předmětem bylo poskytnutí právních služeb

advokátem klientovi za odměnu při obraně v rámci dvou exekučních řízení (vedených proti

klientovi jako povinnému) a jednoho řízení o zaplacení pohledávky z úvěru.

Výše závazku byla dohodnuta na částku 6.542.408,-- Kč s tím, že na základě smlouvy o důchodu

ze dne 31.3.2014 je mezi společností T-STRING Pardubice, a.s. (jako plátcem) a JUDr.

Radimem Chalupou, Ph.D. (jako příjemcem) dohodnut splátkový kalendář na dobu 20 let.

Zaúčtování závazku 518 761 / 479 010 částka 6.542.408,-- Kč. IS VARIO účet 479 210.

V roce 2017 bylo JUDr. Radimu Chalupovi vyplaceno 385.620,-- Kč z uvedeného závazku.

4.4.2 Závazek vůči finančnímu úřadu

letech 2007 až 2010 řešila společnost výzkumný úkol s podporou Ministerstva

průmyslu a obchodu České republiky s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování

přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“.

roce 2008 zahájil Finanční úřad v Pardubicích kontrolu čerpání dotace poskytnuté ze státního

rozpočtu MPO v roce 2007 na základě smlouvy č. 2A-2TP1/074. Na základě této kontroly byl

dne 21. 12. 2009 společnosti vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.520 tis. Kč

a penále ve výši 3.044.901,-- Kč. Na splácení tohoto závazku bylo vydáno Finančním úřadem

Pardubicích rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky do 20. 10. 2017. Dne 20. 1. 2010 jsme

podali žádost o prominutí odvodu. Dne 25. 8. 2010 nám bylo doručeno rozhodnutí MF ČR,

kterým byla žádost zamítnuta a nepromíjí se. Odůvodnění je nesouladné s postojem Ministerstva

průmyslu a obchodu (poskytovatelem dotace) zejména o včasnosti a věcném plnění výzkumného

úkolu. Proto jsme dne 22. 10. 2010 podali na Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí

správního orgánu. Městský soud v Praze rozhodl dne 28.4.2014 takto: „Rozhodnutí Ministerstva

financí ze dne 25.8.2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení“. Dne 2.1.2017

obdržela společnost rozhodnutí o prominutí daně od Generálního finančního ředitelství Praha, na

základě kterého bylo rozhodnuto takto: žádosti se vyhovuje částečně a promíjí se 1. částka

3.475.500,-- Kč z celkového odvodu ve výši 3.520.000,-- Kč, 2. částka 3.032.228,--

celkového penále ve výši 3.044.901,-- Kč. Celková výše závazku vůči FÚ se tedy snížila na

57.173,-- Kč.

Dne 6.2.2017 vrátil Finanční úřad Pardubicích společnosti přeplatek ve výši 2.806.194,-- Kč.

roce 2011 zahájil Finanční úřad v Pardubicích kontrolu čerpání dotace poskytnuté ze státního

rozpočtu MPO v roce 2008, 2009 a 2010 na základě smlouvy č. 2A-2TP1/074. Na základě této

kontroly byl dne 25. 09. 2013 společnosti vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 36

5.612.962 Kč a penále ve výši 5.612.239,-- Kč. Proti tomuto rozhodnutí se společnost odvolala.

Dne 24.4.2014 Odvolací finanční ředitelství Brno rozhodlo takto: odvolání se zamítá a napadené

rozhodnutí Finančního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 25.9.2013 se potvrzuje. Dne 22.6.2014

společnost podala prostřednictvím svého zástupce Ing. Františka Mejty žalobu proti rozhodnutí

správního orgánu (Odvolacího finančního ředitelství Brno). Dne 12.1.2015 Krajský soud

Hradci Králové - pobočka Pardubice rozhodl ve věci žalobce T-STRING Pardubice, a.s. proti

žalovanému Odvolací finanční ředitelství Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne

24.4.2014 takto: Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství v Brně ze dne 24.4.2014 se

zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. Odvolací finanční ředitelství Brno vydalo

dne 3.9.2015 toto rozhodnutí: „Část textu výroku napadeného rozhodnutí Finančního úřadu pro

Pardubický kraj ze dne 25.9.2013 „… vyměřuje odvod za porušení rozpočtové kázně do státního

rozpočtu ve výši 5.612.962,- Kč“ se nahrazuje textem: „….vyměřuje odvod do státního rozpočtu

za porušení rozpočtové kázně ve výši 321.909,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí správního orgánu

podala společnost prostřednictvím svého zástupce Ing. Františka Mejty dne 10.11.2015 žalobu

ke Krajskému soudu v Hradci Králové. K uvedenému odvodu snížil Finanční úřad pro

Pardubický kraj penále na 321.180,-- Kč.

V průběhu daňové kontroly i v odvolacím řízení žalobkyně (společnost) argumentovala

tím, že Český stát prostřednictvím poskytovatele dotace – Ministerstvo průmyslu a obchodu – již

věcně ověřil a shledal správnost každé investované koruny, a že oponentní rada, s jeho zástupci,

ve svém Zápise ze závěrečného oponentního řízení ze dne 5. 5. 2011, výslovně uvedla:

- cíle projektu byly splněny, skutečně dosažené výsledky odpovídají deklarovaným,

- předložená závěrečná zpráva dostatečně dokumentuje dosažené výsledky,

- výše vynaložených finančních prostředků odpovídá dosaženým výsledkům,

- finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami, jejich dodatky a

rozhodnutími Ministerstva průmyslu a obchodu a řešitel projektu neporušil podmínky, které

mu byly stanoveny poskytovatelem dotace. Proto nadále nesouhlasí žalobkyně (společnost) s

neuznáním úhrady cestovních výloh za „své nezaměstnance“.

Dle jejího názoru došlo k fatální záměně daňově uznatelného nákladu u podnikatelského

subjektu a nákladu hrazeného oprávněně z dotace. V posuzovaném případě byly náklady

vynaloženy přesně tak, jak bylo v projektu popsáno.

Správce daně zjistil pochybení společnosti, v nakládaní s přijatými prostředky dotace,

principiálně trojího druhu. Došlo k převodu dotačních prostředků (jinam) dříve, než smlouva

připouštěla, byl uhrazen náklad, který nelze uznat, nebyl dodržen smlouvou stanovený časový

termín.

Dle právního poradce bylo každé jednotlivé shledané pochybení téměř malicherné.

Příkladmo vyjma úhrady cestovních výloh, byly zaplaceny skutečně jen ty náklady, které být

zaplaceny měly. Závěr správních orgánů, že jejich proplacením „v úterý“ došlo k závažnému

porušení smlouvy o dotaci, neboť tyto mohly být zaplaceny až „ve čtvrtek“, neodpovídá vůli

stran, tak jak byla formálně i neformálně stranami opakovaně potvrzena / potvrzována. Až

absurdně je tento závěr dotažen do sdělení, že byť i jen jediné pochybení ve formě překročení

limitu na předložení závěrečné zprávy, by mělo za následek povinnost vrácení celé dotace

(bezohledně k faktu, že její čerpání trvalo třeba několik let).

Dne 30.11.2016 vydal soud tento rozsudek Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v

Pardubicích rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr.

Petry Venclové, Ph.D. a JUDr. Aleše Korejtka ve věci žalobce T-STRING Pardubice, a. s.,

IČO: 45534586, se sídlem Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice, zastoupeného Ing.

Františkem Mejtou, daňovým poradcem, tř. Národní svobody 33, 397 01 Písek, proti

žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno,

o žalobě proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 3.9.2015, č. j.

28760/15/5000-10470-700290,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 37

t a k t o :

I. Žaloba se z a m í t á.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Dne 13.1.2017 podala společnost prostřednictvím svého právního zástupce proti rozhodnutí

Krajského soudu - pobočka v Pardubicích „Kasační stížnost“ k Nejvyššímu správnímu soudu

Brně.

I.

Shora uvedeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích

žalobu proti rozhodnutí správce daně, v právní věci stěžovatelky jako žalobkyně proti

Odvolacímu finančnímu ředitelství jako žalovanému.

Stěžovatelka si dovoluje nadále nesouhlasit ohledně neuznání úhrady nákladů vynaložených ve

výši 275 000,- Kč za „studijně výzkumný pobyt v Mongolsku“ ve dnech 22. až 28.4.2008, a to v

souvislosti s účastí dvou osob, které nebyly a nejsou zaměstnanci stěžovatelky (RNDr. Milan

Klečka, CSc., Ing. Almonasy Numan, Ph.D.), a to ze dvou důvodů. Poprvé, jak setrvale

namítáno, byla jejich účast součástí předem odsouhlaseného projektu, včetně toho, že jmenovaní

byli členy řešitelského kolektivu. Stran této námitky není v rozsudku nic uvedeno. Naopak je

soudem shledáváno, že se nejednalo o náklad účelně vynaložený, resp. že se nejednalo o

„nezbytně nutný náklad přímo související s plněním cílů a parametrů předmětného projektu“.

Druhým důvodem je tedy námitka, že účelnost kteréhokoli nákladu nemůže být relevantně

přezkoumávána v rozporu se stanoviskem poskytovatele dotace.

Stěžovatelka též nechápe závěr soudu stran námitky použití rozdílné výše stanovení odvodu za

porušení rozpočtové kázně, kdy žalovaný, ač vždy (vyjma sporného případu) používal sazbu 0,5

%, tak v případě pozdního dodání závěrečné zprávy zdvojnásobil sankční sazbu na 1 %. K tomu

soud uvedl, že „žalobce mohl ovlivnit (toto) porušení rozpočtové kázně a při zvýšené pozornosti

se mu mohl vyhnout, když smlouva o poskytnutí dotace jasně stanovila termín, ve kterém měla

být zmíněná Roční zpráva předložena poskytovateli dotace (do 31.12.2009).“ Tedy především, v

žalobou napadeném rozhodnutí byla vyčíslena jednotlivá porušení rozpočtové kázně pod body a)

až ch). V sedmi z uvedených devíti případů se jednalo o manipulaci s peněžními prostředky,

která byla zatížena nějakou lidskou chybou (např. předčasné převedení z dotačního na běžný

účet, nebo zaplacení faktury z dotačních prostředků včetně DPH) a ačkoli později došlo k

nápravě, tak shledaná pochybení jdou k tíži jen a pouze stěžovatelky, resp. jsou připočitatelná

toliko nepozornosti jejích zaměstnanců. V případě pod bodem ch) došlo k prodlení s odevzdáním

závěrečné zprávy (mimochodem měla být předána do 15.1.2010), přičemž vliv na toto porušení

mělo (zejména) i prodlení předem stanoveného oponenta s vypracováním své oponentní

(podkladové) zprávy. Bez ohledu na to, že je nejasné, jakým způsobem se tomuto porušení

stěžovatelka mohla dle soudu vyhnout, tak pro popisované je použití dvojí sazby nepřímo

úměrné možnostem stěžovatelky, což považuje za nezákonné. Bez toho, aby žalovaný či soud

vysvětlili tento rozpor, tak za správný vydávají závěr správnosti zvýšení postihu, za porušení

rozpočtové kázně, který vlastně ovlivnit nemohla, proti sazbě sankce v případech porušení

rozpočtové kázně, které ovlivnit mohla.

II.

Ze shora uvedených důvodů stěžovatelka navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek:

Rozsudek Krajského soudu Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne

30. listopadu 2016, sp. zn. 52 Af 45/2015 - 46 se zrušuje a věc se uvedenému soudu vrací k

dalšímu řízení.

Dne 10. května 2017 v řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud ČR rozhodl takto:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 38

Kasační stížnost se zamítá. Kasační námitky podle § 103 odst. 1 písm. a), d) s. ř. s. tedy nebyly

naplněny. Nejvyšší správní soud uzavřel, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji podle § 110

odst. 1 in fine s. ř. s. zamítl.

Na odvod ve výši 321.909,-- Kč a penále ve výši 321.180,-- Kč rozhodl Finanční úřad pro

Pardubický kraj rozložení úhrady na splátky do 26.10.2017.

roce 2017 došlo k vrácení přeplatku z důvodu snížení odvodu a penále za porušení rozpočtové

kázně v roce 2007. Z tohoto přeplatku byly uhrazeny i veškeré závazky z vyměřeného odvodu a

penále za rok 2008 až 2010. V současné době nemá společnost vůči FÚ žádné nesplacené

závazky.

4.4.3 Zánik zástavního práva pro pohledávku FÚ

Další významnou událostí je vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí, který

byl proveden dne 16.3.2017, a to s právními účinky vkladu k 25.1.2017. Vklad byl proveden

podle listiny: Povtrzení o zániku zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky - Finanční úřad

pro Pardubický kraj. Zrušený stav - Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro

pohledávku ve výši 5.048.759,-- Kč s příslušenstvím.

4.4.4 Pohledávka za prodej nemovitostí v katastru Trnová

Na základě kupní smlouvy ze dne 7.10.2016 společnost odprodala nemovitý majetek

katastrálním území Trnová. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za předmět

převodu činí 26.500.00,-- Kč. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden dne 1.11.2016, a to

právními účinky vkladu k 10.10.2016. Na řádné vypořádání kupní ceny uzavřela strana

kupující a strana prodávající dne 7.10.2016 s Českou spořitelnou, a.s. „Smlouvu o jistotním

běžném účtu“. Dne 18.10.2016 podal Ing. Aleš Hodina (akcionář společnosti) k Okresnímu

soudu v Pardubicích žalobu na určení neplatnosti kupní snlouvy o převodu nemovitosti. Na

základě podané žaloby byla na předmětných nemovitostech v katasrálním území Trnová

vyznačena poznámka spornosti prodeje nemovitostí. Vzhledem k tomu banka na základě

společné instrukce neuvolnila peněžní prostředky. Následně společnost a kupující uzavřeli

Českou spořitelnou a.s. dodatek č. 1 ke smlouvě o jistotním běžném účtu z 23.12.2016, který

prodlužuje termín vypořádáno veškerých peněžních prostředků do 30.12.2017 a dodatek č. 2 z

12.10.2017, který prodlužuje termín vypořádáno veškerých peněžních prostředků do 30.12.2019.

Ke dni sestavení účetní závěrky nedošlo k uhrazení kupní ceny za prodej nemovitostí ve výši

26.500.000,-- Kč. Uvedenou pohledávku vede společnost na účtu 378 040, rozvaha řádek 061.

současné době probíhají intenzivní jednání s Ing. Alešem Hodinou o mimosoudním narovnání.

4.5 Odměna auditora

Cena za ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017 je sjednaná na 70.000,-- Kč.

4.6 Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem

a okamžikem sestavení účetní závěrky

Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

jsou uvedeny v ostatních oddílech části 4 a ve výroční zprávě v oddíle 2.5.4.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 39

4.6.1 Vyjádření právního zástupce společnosti

Vyjádření právního zástupce JUDr. Radima Chalupy, Ph.D.

Je třeba konstatovat, že okolnosti komplikující vypořádání prodeje nemovitostí

katastrálním území Trnová trvají i nadále.

Společnosti již nesvědčí vlastnické právo k převedeným nemovitostem, prozatím je však

zablokováno právo na výplatu peněžních prostředků z jistotního účtu vedeného bankou. Peněžní

prostředky na zaplacení kupní ceny jsou v bance řádně deponovány, prozatím však nenastaly

předpoklady pro jejich vyplacení. Tento stav byl způsoben jedním z akcionářů společnosti, jenž

vyplacení peněžních prostředků společnosti zkomplikoval podáním žaloby, jíž se domáhá určení,

že kupní smlouva, kterou byly prodány nemovitosti v katastrálním území Trnová, je neplatná.

Společnost vede jednání s bankou a kupujícími o možnosti vyplatit peněžní prostředky

promptně navzdory komplikaci způsobené podáním určovací žaloby. Kupující vyjádřili souhlas

okamžitým vyplacením peněžních prostředků společnosti, banka spravující peněžní prostředky

určené na vyplacení kupní ceny rychlé vyplacení kupní ceny před skončením soudního sporu

vedeného o platnost kupní smlouvy nevylučuje, aktuálně se vyjednává obsah právních kroků,

jejichž uskutečnění bude banka pro vyplacení peněžních prostředků vyžadovat.

I kdyby se však nepodařilo s bankou dohodnout podmínky pro výplatu peněžních

prostředků před skončením soudního sporu vedeného o neplatnost kupní smlouvy, existuje

vysoká pravděpodobnost, že společnost v soudním sporu o neplatnost kupní smlouvy uspěje.

Pokud by společnost ve sporu o neplatnost kupní smlouvy neuspěla, získala by zpět prodané

nemovitosti.

Nadále nelze zastírat fakt, že existují rizikové faktory, při jejichž naplnění by společnost

mohla utržit ztrátu v podobě nezinkasování kupní ceny a zpětného nezískání prodaných

nemovitostí. Společnost má k dispozici hned několik právních nástrojů, díky nimž nelze naplnění

výše zmíněného krizového scénáře považovat za pravděpodobné. I kdyby se však společnosti

nepodařilo zinkasovat kupní cenu nebo znovuzískat vlastnické právo k převedeným

nemovitostem, lze reálně uvažovat o úspěšném uplatnění práva na náhradu škody vůči bonitním

subjektům.

Aktuální vývoj situace je takový, že se přes vysoké úsilí nepodařilo nalézt smírné řešení.

Společnost iniciovala a absolvovala více jednání s bankou a akcionářem Hodinou, uskutečnila se

i jednání všech zúčastněných. Aktuálně dohoda o odblokování platby neexistuje a k jejímu

uzavření ani situace bezprostředně nesměřuje. Zablokování peněžních prostředků určených

výplatě kupní ceny však akutně neohrožuje možnost jejich výplaty, neboť se společnosti

podařilo dosáhnout významného prodloužení doby, v níž lze splnit předpoklady pro výplatu

peněžních prostředků, a to do 31. 12. 2019.

4.7 Vliv odložené daně na HV

roce 2002 došlo ke změně účetní metodiky pro účtování vlivu odložené daně z titulu

rozdílné výše daňových a účetních odpisů a z toho vycházejícich účetních a daňových

zůstatkových cen majetku.

Výpočet odložené daně za rok 2017.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 40

Účetní zůstatková cena k 31.12.2016 34.055.296,63

Daňová zůstatková cena k 31.12.2016 -22.574.168,71

Rozdíl 11.481.127,92

Výpočet odložené daně rok 2016 11.481.127,92 Kč x 0,19 (sazba daně ) = 2.181.414,00 Kč

Účetní zůstatková cena k 31.12.2017 19.166.221,12

Daňová zůstatková cena k 31.12.2017 -10.138.174,21 Kč

Rozdíl 9.028.046,91

Výpočet odložené daně rok 2017 9.028.046,91 Kč x 0,19 (sazba daně ) = 1.715.329,00 Kč

k 31.12.2016 zaúčtován závazek ( odložená daň ) 2.181.417,00 Kč

Rozdíl odložené daně pro zaúčtování v roce 2016 466.085,00 Kč

Zaúčtováno MD D

Vliv roku 2017 (daň z příj. z b.č. – odložená) 592 481 -466.085,00 Kč

Zůstatek na účtě 481 Odložený daňový závazek, pohledávka – Dal 1.715.329,00 Kč

Okamžik sestavení účetní závěrky a výroční zprávy:

Pardubicích dne 16. 4. 2018

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 41

5. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ

ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.

5.1 Osoby odpovědné za výroční zprávu:

- Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA, datum narození 27. května 1976, Pardubice, Arnošta

Pardubic 2613, PSČ 530 02, předseda představenstva,

- Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949, Severojižní 268, PSČ 533 72

Moravany, člen představenstva,

- Mgr. Martin Zaplatílek, datum narození 18. listopadu 1973, č.p. 119, PSČ 664 64 Moravské

Bránice, člen představenstva.

5.2 Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky:

V roce 2016 a 2017 ověřil účetní závěrku AUDIT Brno, spol. s r.o., Brno, Příkop 6, PSČ 602 00,

IČO 26243709, oprávnění KA ČR č. 373

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 Stránka 42

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.