Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Výroční zpráva za rok 2018

 

Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK   2 0 1 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. duben 2019

 


 

Výroční zpráva představenstva a.s. za rok 2018

 

 

Valná hromada akcionářů T-STRING Pardubice, a.s.

28. června 2019

 

Obsah

1.       ÚVOD.. 4

2.       VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018. 4

2.1        Základní údaje o společnosti4

2.2        Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí5

2.3        Kategorie účetní jednotky. 5

2.4        Základní kapitál5

2.5        Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018. 6

2.5.1        Souhrnný přehled. 6

2.5.2        Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2018. 6

2.5.3        Přehled ukazatelů v tabulkách. 8

2.5.4        Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.9

2.5.5        Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.9

2.6        Majetek, závazky, finanční situace.9

2.6.1        Zpráva o stavu majetku.9

2.6.2        Závislost na patentech a vlastněné patenty.10

2.6.3        Finanční situace.10

2.6.4        Soudní, správní nebo rozhodčí řízení11

2.6.5        Provedené investice. 12

2.6.6        Změna vlastního kapitálu. 12

2.6.7        Bankovní úvěry. 12

2.6.8        Účetní závěrka.12

2.6.9        Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení12

2.6.10     Návrh na přijetí opatření na úhradu ztráty minulých let13

2.6.11     Snížení základního kapitálu společnosti13

2.6.12     Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech. 14

2.7        Cenné papíry. 14

2.8        Statutární a dozorčí orgány. 15

2.9        Pracovněprávní vztahy. 17

2.10     Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 17

2.11     Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí17

2.12     Předpokládaný budoucí vývoj17

3.       ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU.. 19

4.       PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2018. 27

4.1        Obecné údaje. 27

4.2        Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách, vysvětlující a doplňující informace k výkazům.. 28

4.2.1        Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v tis. Kč. 29

4.3        Ostatní důležité informace. 33

4.3.1        Závazek vůči JUDr. Radimu Chalupovi, Ph.D.33

4.3.2        Závazek vůči finančnímu úřadu. 33

4.3.3        Pohledávka za prodej nemovitostí v katastru Trnová. 33

4.4        Odměna auditora. 34

4.5        Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky  34

4.6        Vliv odložené daně na HV.. 34

5.       ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.36

5.1        Osoby odpovědné za výroční zprávu:36

5.2        Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky:36

6.       ZPRÁVA AUDITORA.. 37

 

1.  ÚVOD

 

          Tato výroční zpráva je vypracována dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 436 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Je zároveň zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku pro valnou hromadu dne 28. 6. 2019.

          Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

2.  VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

 

2.1    Základní údaje o společnosti

 

Obchodní firma:  T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. 1484

PSČ: 532 30

Identifikační číslo: 45534586

Datum založení: 1. května 1992 zápisem do Obchodního rejstříku, společnost byla založena na dobu neurčitou, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 612     

Právní řád: Česká republika

Právní předpis: společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku

Právní forma: akciová společnost

 

Předmět podnikání:

v Obchodním rejstříku jsou zapsány tyto předměty podnikání

projektová činnost v investiční výstavbě,

provádění inženýrských staveb,

provádění průmyslových staveb,

provádění bytových a občanských staveb,

inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví,

automatizované zpracování dat,

realitní kancelář, zprostřed. činnost v oblasti nemovitostí,

výroba potravinářského zboží,

konstruktérské práce ve stavebnictví a strojírenství,

zámečnictví,

ubytovací služby,

pronájem nemovitostí,

provozování odstavných ploch pro motorová vozidla,

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

poskytování software,

výroba kosmetických přípravků,

planografické služby - rozmnožování,

pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla,

činnost organizačních a ekonomických poradců,

správa a údržba nemovitostí,

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaní vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti,

vázání a konečné zpracování knih,

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

            Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 612.

 

2.2    Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí     

           

            Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

 

2.3    Kategorie účetní jednotky

 

            Společnost je malou účetní jednotkou. Viz část 4.1.

 

2.4    Základní kapitál

 

            Výše základního kapitálu činí 38.944.000,-- Kč a je zcela splacen. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 38 944 akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty. V posledních dvou letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1992 v uvedené výši.

          Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

          Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.

          Na základě § 2 odst. 1 zákona 134/2013 Sb. , o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností došlo k 1. lednu 2014 ke změně formy akcií. Listinné akcie na majitele se změnily na listinné akcie na jméno.      

          V souladu s § 3 odst. 2 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, vyzvala společnost akcionáře k osobnímu předložení akcií společnosti za účelem vyznačení změn na dosavadních akciích a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů. Výzva byla zveřejněna na www.valnehromady.cz dne 13. března 2014, v Obchodním věstníku dne 7. března 2014 a na www stránkách společnosti dne 7. března 2014. K vyznačení změn a zápisu do seznamu akcionářů ke dni 11.4.2019 akcie předložilo celkem akcionářů s podílem 95,30 % hlasovacích práv.

 

 

Osoby s podílem nad 5 % hlasovacích práv emitenta k 11.4.2019:

Jméno

počet akcií

podíl v %

Kovoterm - služby Brno, a.s.

36.902

94,76

 

 

 

 

 

 

 

2.5    Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018

 

2.5.1   Souhrnný přehled

 

            V roce 2018 došlo ke zvýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto tržby se zvýšily z hodnoty 14.568 tis. Kč na hodnotu 15.695 tis. Kč, to je zvýšení proti roku 2017 o 7,74 %. Rovněž došlo k výraznému zvýšení tržeb za prodej zboží. V roce 2017 dosáhly 2.974 tis. Kč. V roce 2018 se zvýšily na hodnotu 3.895 tis. Kč, což představuje výrazné zvýšení proti roku 2017 o 30,97 %.

Velice pozitivním ukazatelem je, že ke zvýšení tržeb došlo za současného snížení výkonové spotřeby. Proti roku 2017 se snížila o 290 tis. Kč. Z toho spotřeba materiálu a energie se snížila o 650 tis. Kč a služby se snížily 592 tis. Kč, náklady vynaložené na prodané zboží se zvýšily o 952 tis. Kč. V roce 2017 dosáhla výkonová spotřeba hodnoty 11.208 tis. Kč a v roce 2018 10.918 tis. Kč.

Osobní náklady se zvýšily o 625 tis. Kč z hodnoty 5.497 tis. Kč na hodnotu 6.122 tis. Kč. Významným důvodem zvýšení osobních nákladů v roce 2018 bylo zvýšení minimální mzdy k 1.1. 2018 o 1.200,-- Kč na hodnotu 12.200,.. Kč. Toto zvýšení minimální mzdy společnost částečně kompenzovala snížením průměrného přepočteného stavu pracovníků o 2 proti roku 2017.

Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl hodnoty -963 tis. Kč. Proti roku 2017 došlo ke snížení o 9.538 tis. Kč. Pro porovnání výsledku hospodaření z vlastní provozní činnosti mezi roky 2017 a 2018 je nutné tento výsledek hospodaření očistit o některé položky, které přímo nesouvisí s provozní činností posuzovaných roků. Jedná se o úrok z půjčky od společnosti Kovoterm-služby Brno (viz část 2.6.3), prominutí odvodu dotace ze strany FÚ (viz část 4.3.2) a promlčení závazku vůči společnosti ITB Group, spol. s r.o..Očištěný výsledek hospodaření pak za rok 2018 má hodnotu 270 tis. Kč, což je o 628 tis. Kč více než v roce 2017. V průběhu celého roku 2018 vedení společnosti přijímalo celou řadu opatření především v oblasti zvyšování výnosů. Tato činnost se výrazně projevila především u střediska Kovovýroba. Průměrný přepočtený stav pracovníků se snížil na 17. Pro rok 2018 vedení společnosti vypracovalo podnikatelský záměr, k jehož zajištění byl vedoucím pracovníkům stanoven prémiový řád. V souvislosti s tím je kladen vysoký důraz na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti.

 

Vybrané údaje z účetnictví                                                                           Měr.jedn.: tis. Kč

Popis

ROK 2017

ROK 2018

ROZDÍL

Hospodářský výsledek řádek 55 výkazu ZZ

8.575

-963

 

Úrok Kovoterm - služby Brno

1.233

1.233

 

Prominutí odvodu dotace FÚ

-3.463

0

 

Promlčený závazek spol. ITB

-6.703

0

 

Očištěný hospodářský výsledek

-358

270

628

 

 

            Činnost společnosti a zejména realizaci rozvojových plánů ovlivňoval nepříznivě nedořešené soudní spory. Podrobně je problematika rozvedena v části 2.6.4.

 

2.5.2   Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2018

 

2.5.2.1     Kovovýroba

 

            Středisko kovovýroba se zabývá strojírenskou výrobou. Nosným programem je plastování pozinkovaného drátu, pletení pletiva s širokou rozměrovou škálou v barvách zelená, hnědá, bílá a v omezeném množství barva dle požadavku zákazníka. Pletivo podle požadavku odběratelů vyrábíme se zapleteným napínacím drátem nahoře a dole nebo bez zapleteného napínacího drátu. Vyrábí také plotová pole různých rozměrů. Některé z nich jsou vyráběny dle standardů, jiné na základě požadavků zákazníka. Vyrábí oplocení historických objektů, jako například zámků, hradů, hřbitovů atp. Středisko prodává plotové brány, branky, sloupky, vzpěry, podhrabové desky, patice k podhrabovým deskám aj.. Dále se středisko zabývá  prodejem  pletivářských doplňků, jako jsou například speciální kleště, napínací dráty všeho druhu, napínací segmenty, příchytky, ukončení sloupků a tp., které tvoří ucelenou nabídku oplocení. Oplocení lineárních staveb, průmyslových objektů a rodinných domů. Rovněž se zaobírá prodejem specifického pletiva – chovatelská, pěstitelská - lesnická a okrasná pletiva. Společnost rozšířila prodej zboží o ztracené bednění, zatravňovací dlaždice a lešenářské kozy. Mimo drátěných plotů  se od roku 2015 prodává  betonová oplocení, 3D panely, rašlová tkanina a novinkou jsou gabionové koše, kované ploty a plotovky PilWOOD, případně dílce pro oplocení zhotovené uměleckým kovářem.  Prodej je realizován prostřednictvím maloobchodní prodejny nebo dodávkami velkoodběratelům, případně  v menší míře dodávkami prostřednictvím internetového obchodu www.ploty-eshop.cz.

V roce 2018 došlo ke zvýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb z hodnoty 2.644 tis. Kč na 3.549 tis. Kč a ke zvýšení tržeb za prodej zboží z hodnoty 2.973 tis. Kč na hodnotu 3.895 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření se u tohoto střediska  proti roku 2017 zvýšil 247 tis. Kč.

 

2.5.2.2     Diavita - potravinářské doplňky a kosmetika

 

Na trh dodáváme doplňky stravy, sladidla a kosmetiku, doplňkově čaje a byliny. Prodej výrobků jsme obohatili o prodej bylin v sáčcích  např. diviznu, mátu, šalvěj, kotvičník, jitrocel, černý bez.... ,  dále pro zdravou výživu potravinová semínka - kustovnici, lněné semínko, phsylium v našich kontaktních místech. Dalším výrobkem, který byl v roce 2018 vyráběn je  tekuté sladidlo pro diabetiky. Zahájili jsme výrobu sirupu Bezkašel stevia, prodej po umístění na českém trhu nově zavádíme i na Slovensku (velkoobchod Unipharma). Připravujeme k uvedení na trh Valinku čistou v balení 50 ml. Sirupy Bezkašel a vazelíny Valinka nyní prodáváme i na Slovensku, a to prostřednictvím velkoobchodů Unipharma a MedArt. S firmou Unimed byla spolupráce ukončena. V roce 2018 se na tržbách významně podílely prodeje vazelín a sladidel. Především v oblasti doplňků stravy máme mnoho konkurentů. V současné době se jako největší konkurence projevuje prodej privátních značek v řetězcích lékáren, např. Jitrocelový sirup v řetězcích lékáren Dr. Max, totéž platí u vazelín.

Od roku  2015  jsem začali s intenzivním vývojem nové řady sirupů Bezkašel bez lihové báze. Začátkem roku 2016 jsme na trh poprvé dodali dvě řady sirupů a to s cukrem a bez cukru, které jsou ve variantách jitrocelový a mateřídouškový. Zákazník dostane výrobek známý, ale s několika prioritami navíc. Neobsahuje líh, a proto je mohou používat i osoby trpící fenylketonurií, nově neobsahují sladidlo aspartam.

V  roce 2018 byla výkonnost střediska obdobná jako v roce 2017. Tržby z prodeje výrobků a služeb se mírně zvýšily z hodnoty 3.875 tis. Kč na hodnotu 3.999 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 27 tis. Kč z hodnoty 721 tis. Kč na hodnotu 748 tis. Kč. Osobní náklady se mírně zvýšily o 20 tis. Kč. Hlavním důvodem je zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018.

Dlouhodobě třídíme odpad do sběrných nádob k tomu určených, při manipulaci se surovinami a při výrobě dbáme zásad Správné výrobní praxe.

Prodej je realizován prostřednictvím maloobchodní prodejny nebo dodávkami velkoodběratelům, případně v menší míře dodávkami prostřednictvím internetového obchodu www.sirupy-vazelina.cz.

 

 

2.5.2.3     Správa a pronájem nemovitostí

 

            Odbor Správa budov zabezpečuje pronájem nemovitostí (2 administrativní budovy na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490)  a provozuje parkoviště. Dále pronajímá zasedací místnosti, volné plochy k plošné inzerci a skladové prostory. V roce 2018 byly prováděny zejména modernizace interiérů a odstraňovaly se havarijní stavy ostatních konstrukcí. Stav dřevěných okenních výplní v AB na Masarykově náměstí a v Pernerově ulici je již na hranici životnosti – postupně se připravují podklady na jejich výměnu. V podobném stavu je i nákladní výtah.

Postavení střediska v roce  2018 se zásadně nezměnilo proti předchozím letům. Celková obsazenost budov k 31.12.2018  byla cca 64 %. Obsazenost parkoviště se blížila celoročně ke 100 %. Tržby za prodej služeb za AB Masarykovo náměstí se zvýšily o 39 tis. Kč  z hodnoty 7.930 tis. Kč na hodnotu 7.969 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 287 tis. Kč z hodnoty 1747 tis. Kč na hodnotu 2.033 tis. Kč. Osobní náklady se zvýšily pouze o 15 tis. Kč, a to z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho údržbáře. Jinak by se významně projevil vliv razantního zvýšení minimální mzdy. Výkonová spotřeba byla nižší o 327 tis. Kč, z toho služby o 244 tis. Kč a materiál a energie o 82 tis. Kč.

 

2.5.2.4     Ostatní podnikatelské aktivity

 

            Ostatní podnikatelské aktivity jsou nevýznamné.

 

2.5.3   Přehled ukazatelů v tabulkách

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží                 Měr.jedn.: tis.Kč

Podnikatelská činnost

ROK

2016

2017

2018

Správa a pronájem nemovitostí

10.905

7.930

7.969

     z toho AB Masarykovo nám.

7.275

7.930

7.969

     Z toho Trnová 

3.630

0

0

Knihařství

0

0

0

Kovovýroba

8.316

5.618

7.444

Diavita

3.812

3.875

3.999

Ostatní

 

119

178

Celkem

23.033

17.542

19.590

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb

 a zboží dle jednotlivých teritorií                                                             Měr.jedn.: tis.Kč

Teritorium

ROK

2016

2017

2018

Česká republika

22.995

17.497

19.578

Slovensko

38

45

12

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2015 až 2018

Podnikatelská činnost

ROK

2015

2016

2017

2018

Správa a pronájem nemovitostí

12

13

9

8

Knihařství

1

0

0

0

Kovovýroba

4

3,5

3

3

Diavita

3

3

3

3

Ostatní

3,5

4

4

3

C E L K E M

23,5

23,5

19

17

 

            Celkový průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2018 je 17. To je o 2 pracovníky méně než v roce  2017.  Ke změně stavu došlo u  odboru správa a pronájem nemovitostí, kde se snížil stav o jednoho pracovníka a u odboru správního, kde došlo k poklesu rovněž o jednoho pracovníka. V ostatních činnostech nedošlo ke změně.

 

Sídla organizačních složek, které mají podíl na obratu  více než 5 % :

 

A. Kovovýroba

Sídlo: Průmyslová 718, Pardubice-Černá za Bory, PSČ  533 01, podíl na obratu: 38,00  %

B. Diavita

Sídlo: J. Potůčka 114, Pardubice-Trnová, PSČ 530 09, podíl na obratu: 20,41  %

C. Správa a pronájem nemovitostí

Sídlo: Masarykovo nám. 1484, Pardubice, PSČ 532 30, podíl na obratu: 40,68  %

 

2.5.4   Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.

 

Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni jsou uvedeny v části 2.4, 2.6.1.1, 2.6.4, 2.7, 2.8 a 4.1, 4.2.1, 4.5.

 

2.5.5   Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.

 

            Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

 

2.6    Majetek, závazky, finanční situace.

 

2.6.1   Zpráva o stavu majetku.

 

            Společnost vlastní administrativní budovu na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490 v Pardubicích včetně pozemků v celkové pořizovací ceně 31.935 tis. Kč. Zůstatková cena je 13.823 tis. Kč. V Trnové společnost vlastní pouze jeden pozemek pod trafostanicí v pořizovací ceně 30 tis. Kč. Výrobní areál v Černé za Bory v pořizovací ceně 8.172 tis. Kč. Zůstatková cena je 4.443 tis. Kč. Celková pořizovací cena vlastněných nemovitostí a pozemků je 40.137 tis. Kč. Zůstatková cena je 18.296 tis. Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí společnost vlastní v celkové pořizovací ceně 16.873 tis. Kč. Zůstatková cena je 151 tis. Kč. Dále vlastní jiný dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) v pořizovací ceně 20 tis. Kč. Zůstatková cena je 20 tis. Kč. Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku je v pořizovací ceně 57.030 tis. Kč. Zůstatková cena je 18.467 tis. Kč. Majetek je odepsán na 32,38 % pořizovací ceny.

            Mimo hmotného majetku společnost vlastní i dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 185 tis. Kč. Zůstatková cena je 14 tis. Kč a dlouhodobý finanční majetek, který tvoří vklad do společnosti Stavkalk, s.r.o. v pořizovací ceně 25 tis. Kč, tento vklad je přeceněn na 0,-- Kč. Dalším finančním majetkem je vklad do společnosti MILZA zemědělské družstvo ve výši 788 tis. Kč. Výše podílu na základním kapitálu je 7,55 %. Tento vklad je přeceněn na hodnotu 229 tis. Kč.

            Celková hodnota dlouhodobého majetku v pořizovací ceně je 57.444 tis. Kč a v zůstatkové ceně je 18.681 tis. Kč.

 

2.6.1.1     Zdůraznění skutečnosti o stavu majetku

 

            Dne 18.10.2016 podal žalobce Ing. Aleš Hodina k Okresnímu soudu v Pardubicích žalobu proti žalované společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na určení neplatnosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 7.10.2016 (Areál Trnová). Dne 2.5.2017 byl podán návrh na přerušení řízení. Do 31.12.2018 nebylo o žalobě jednáno.

Po rozvahovém dni začátkem roku 2019 došlo k dohodě o mimosoudním vyřešení sporu s Ing. Alešem Hodinou. Na jejím základě vydal Okresní soud v Pardubicích Usnesení, dle kterého se řízení zastavuje.

 

2.6.2   Závislost na patentech a vlastněné patenty. 

 

            Společnost nemá závislost na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

            V rámci řešení výzkumného úkolu projektu MPO ČR v programu Trvalá prosperita s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“ podala společnost den 2. srpna 2010  přihlášku patentu na Úřad průmyslového vlastnictví „Liposom mumia, způsob jeho přípravy a přípravek jej obsahující“ - PV 2010-591. Dne 11.4.2012 byl na předmět přihlášky udělen český patent číslo CZ 303199. Předmětem patentu je liposom, který se sestává z jádra obsahující mumio a z ochranné membrány obsahující fosfolipid.

 

2.6.3   Finanční situace.

 

            Ve finanční situaci společnosti nedošlo v oblasti pohledávek k výrazné změně. Zde nejvýznamnější položkou je pohledávka vznikla neuhrazením kupní ceny za prodej nemovitostí v areálu Trnová ve výši 26.500 tis. Kč. K neuhrazení kupní ceny došlo z důvodu neuvolnění finančních prostředků z jistotného běžného účtu. K tomu došlo z důvodu vyznačení spornosti prodeje předmětných nemovitostí z důvodu žaloby akcionáře naší společnosti Ing. Aleše Hodiny (viz část 2.6.4). V rozvaze na řádku 067 Jiné pohledávky. Pohledávky z obchodních vztahů se mírně snížily o 20 tis. Kč. Máme vytvořené opravné položky k pohledávkám ve výši 77 tis. Kč. dle § 8a zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách. Dlouhodobé závazky (řádek 108 rozvahy) se rovněž snížily a to o 209 tis. Kč z hodnoty 9.561 tis. Kč v roce 2017 na hodnotu 9.352 tis. Kč v roce 2018. Významnou položkou těchto závazků  je závazek vůči bývalým akcionářům společnosti, kteří si nevyzvedli své akcie, a které byly prodány v dražbě. Výplata výtěžku dražby byla realizována prostřednictvím společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. Avšak u celé řady bývalých akcionářů byl výtěžek dražby nedoručitelný. Proto jsou tyto prostředky dočasně uloženy na účtu společnosti a jsou závazkem vůči bývalým akcionářům. Výše tohoto závazku je 1.514.893,35 Kč. Druhou významnou položkou je závazek vůči JUDr. Chalupovi ve výši 5.342.408,-- Kč. U krátkodobých závazků (řádek 123 rozvahy) došlo ke zvýšení o 1.077 tis. Kč.Významnou změnu doznaly závazky ovládaná nebo ovládající osoba (řádek 131 rozvahy), které se zvýšily o 1.109 tis. Kč. Ke zvýšení o 1.233 došlo zaúčtováním úroků z půjčky od společnosti Kovoterm - služby Brno, a.s., přičemž výše jistiny je 17.869 tis. Kč. Splatnost této půjčky je prodloužena do 31.3.2019. Půjčka byla poskytnuta za účelem mimosoudního narovnání se společností Braddock v počáteční hodnotě 19.216 tis. Kč. K 31.12.2014 se závazek snížil na 17.869 tis. Kč. Půjčka měla být splacena z výtěžku z prodeje areálu Trnová. Nedošlo však k uhrazení kupní ceny (viz část 4.3.3 a 4.5). Ke snížení závazku ovládaná nebo ovládající osoba (řádek 131 rozvahy) o 123 tis. Kč došlo uhrazením půjčky od společnosti ITB Group, a.s.. Závazky k ovládající a řídící osobě tvoří dále půjčka od Mgr. Velechovské ve výši 1.400 tis. Kč se splatností 31.12.2019. Závazky ke společníkům (řádek 134 rozvahy) se zvýšily o 53 tis. Kč z částky 455 tis. Kč na částku 508 tis. Kč. Tvoří ho úrok k půjčce od Mgr. Radany Velechovské. Stát - daňové závazky a dotace (řádek 138 rozvahy) se zvýšily o 2 tis. Kč z částky 17 tis. Kč na částku 19 tis. Kč. Tvoří ho ostatní přímé daně (zaměstnanci). Jiné závazky (řádek 140 rozvahy) se snížily o 54 tis. Kč. z částky 617 tis. Kč na částku 563 tis. Kč. Jiné závazky tvoří půjčka od společnosti ITEAD a.s. ve výši 300 tis. Kč splatná 31.12.2019. Úrok z této půjčky splatný k termínu vrácení jistiny ve výši 162 tis. Kč. Úrok ze splacené půjčky na 90 tis. Kč ve výši 24 tis. Kč, úrok za rok 2018 dle smlouvy s advokátem JUDr. Chalupou ve výši 77 tis. Kč splatný do 30.6.2019. K 31.12.2017 společnost neměla bankovní úvěry. Celkově došlo ke zvýšení cizích zdrojů o 868 tis. Kč z částky 37.490 na částku 38.358 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek (řádek 027 rozvahy) zůstal v pořizovací ceně na stejné úrovni jako v roce 2017 a tvoří ho podíl ve společnosti Milza zemědělské družstvo Zaječice. Jeho výše je 788 tis. Kč. Tento podíl je v roce 2018 přeceněn na hodnotu 229 tis. Kč. A vklad do společnosti Stavkalk, s.r.o. ve výši 25 tis. Kč, který je přeceněn na 0,-- Kč. Peněžní prostředky (řádek 071 rozvahy) se zvýšily o 1.072 tis. Kč. Z toho peníze (pokladní hotovost) se zvýšila o 2 tis. Kč a účty v bankách se zvýšily o 1.070 tis. Kč. Z řádku 071 rozvahy 1.515 tis. Kč jsou finanční prostředky bývalých akcionářů, které zatím nebyly vyplaceny (viz podrobně popsáno výše v této části). K 31.12.2018 je celková hodnota peněžních prostředků 3.655 tis. Kč

 

2.6.4   Soudní, správní nebo rozhodčí řízení

 

       Soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která  probíhala v roce 2018 byly tři soudní spory vyvolané akcionářem Ing. Alešem Hodinou.

            Dne 18.3.2016 byl společnosti odeslán dopis PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Plzeň s výzvou na zaplacení soudního poplatku ve výši 271.458,-- Kč. Jedná se o soudní poplatek za řízení, kde žalobcem je T-STRING Pardubice, a.s. zastoupená kvalifikovaným akcionářem Ing. Alešem Hodinou, kterého zastupuje právní zástupce Mgr. Bc. Tomáš Hodys, advokát PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a žalovanými jsou členové představenstva Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA, Mgr. Radana Velechovská a Mgr. Martin Zaplatílek. Jedná se o žalobu o zaplacení částky 5.429.159,60 Kč. Na základě jednání u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích bylo dne 7.2.2017 na návrh žalobce řízení přerušeno. Před zahájením jednání dáno poučení žalobci (Ing. Aleš Hodina kvalifikovaný akcionář zastoupený Mgr. Bc. Tomášem Hodysem) ze strany soudu, že pokud se v tomto řízení domáhá škody, tak je třeba, pokud chce být úspěšný ve věci, aby se jednalo o škodu skutečnou a škodu, která již žalobci vznikla. Jinými slovy, úspěšný může být toliko ve věci, když se majetek poškozeného skutečně snížil a nikoli v situaci, kdy tvrzená škoda ještě nevznikla a má vzniknout v budoucnu. V této souvislosti vyzývá soud žalobce, aby pro případ neúspěchu smírné dohody doplnil tvrzení ohledně skutečné výše vzniklé škody a navrhl k tomu důkazy. Pokud se tak nestane, vystavuje se tak žalobce neúspěchu ve věci. Vzhledem k výše uvedenému není z hlediska zásady opatrnosti o věci účtováno (nejisté zisky se neuvádí). V současnosti řízení probíhá. Do 31. 12. 2018 nebylo o žalobě jednáno. Po rozvahovém dni došlo začátkem roku 2019 k mimosoudnímu vyřešení sporu, na základě kterého byla dne 6. 3. 2019 podána na soud dohoda o smíru podepsaná všemi stranami..

            Dne 19. 9. 2016 podal navrhovatel Ing. Aleš Hodina právně zastoupený Mgr. Bc. Tomášem Hodysem, advokátem PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. v Plzni ke Krajskému soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích - Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 15. 6. 2016. Účastníkem řízení je T-STRING Pardubice, a.s. Dne 27. 3. 2017 podal navrhovatel návrh na přerušení řízení dle § 110 zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Navrhovatel si dovoluje sdělit zdejšímu soudu, že mezi Navrhovatelem a Účastníkem řízení probíhají intenzivní jednání o mimosoudním vyřešení věci. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 3. 4. 2017 bylo řízení přerušeno. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 4. 2018 bylo řízení zastaveno. Proti tomuto usnesení se navrhovatel dne 11. 5. 2018 odvolal. Následně své odvolání navrhovatel vzal v celém rozsahu zpět. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 2018 bylo rozhodnuto takto: „Odvolací řízení se zastavuje“.

            Dne 18. 10. 2016 podal žalobce Ing. Aleš Hodina k Okresnímu soudu v Pardubicích žalobu proti žalované společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na určení neplatnosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti. Na základě Usnesení Okresního soudu v Pardubicích z 9. 6. 2017 na základě návrhu žalobce rozhodl OS takto: „Řízení se přerušuje“. Přerušení trvá. Do 31. 12. 2018 nebylo o žalobě jednáno. Po rozvahovém dni dne 1. 2. 2019 bylo vydáno Okresním soudem v Pardubicích usnesení, kterým se řízení zastavuje.

2.6.5   Provedené investice

 

            Podrobně popsáno v příloze k účetní závěrce viz část 4.2.1

 

2.6.6   Změna vlastního kapitálu

 

            Viz část 4.2.1

 

2.6.7   Bankovní úvěry

 

            K 31. 12. 2018 společnost neměla žádné bankovní úvěry.

 

2.6.8   Účetní závěrka.

           

            Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát včetně přílohy za účetní období roku 2018 je uvedena v části 3. a 4. výroční zprávy.

 

2.6.9   Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení

 

Ukazatel

R O K

2016

2017

2018

Hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti  ( v tis.Kč )

9.035

8.575

-963

Hosp. výsledek připadající na jednu akcii  ( v Kč/akcii )

231,99

220,20

0,00

Výše dividendy ( v Kč/akcii )

0,00

0,00

0,00

 

 

Rozdělení HV za rok 2017                                                                            (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

-31.235.926,96

HV za rok 2017

8.575.391,44

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2018 ze zisku 2017

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2017)

-22.660.535,52

 

 

Návrh na rozdělení HV za rok 2018

 

Rozdělení HV za rok 2018                                                                           (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

-22.660.535,52

Použití statutárních fondů na úhradu ztáty

4.179,13

HV za rok 2018

-962.973,25

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2019 ze zisku 2018

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2018)

-23.623.508,77

 

            Hospodářský výsledek za rok 2018 dosáhl hodnoty (ztráty) -962.973,25 Kč, společnost nebude vytvářet příděl do rezervního fondu. Ze stejného důvodu není navržena ani výplata dividendy za rok 2018. Celková ztráta společnosti po roce 2018 je -23.623.508,77 Kč.  

 

2.6.10                     Návrh na přijetí opatření na úhradu ztráty minulých let

 

            Protože celková ztráta společnosti po roce 2018 dosáhla výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů (případný kladný hospodářský výsledek za rok 2018) je neuhrazená ztráta vyšší než polovina základního kapitálu, navrhuje představenstvo společnosti v souladu s § 403 odst. 2 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích přijetí tohoto opatření:

 

- část ztráty z minulých let uhradit snížením základního kapitálu společnosti a to snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na 400,-- Kč

 

 

Úhrada ztráty z minulých let snížením základního kapitálu.

                                                                                                                      (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2018)

-23.623.508,77

Disponibilní zdroj na úhradu ztráty - snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcie z 1000,-- Kč na akcii na 400,-- Kč na akcii

 23.366.400,00

Zůstatek ztráty po použití části základního kapitálu

  -257.108,77

 

2.6.11                     Snížení základního kapitálu společnosti

2.6.11.1                  Důvod a účel snížení základního kapitálu

Protože po roce 2018 dosáhla celková ztráta společnosti hodnoty  po použití disponibilních zdrojů 23.623.508,77 Kč, navrhuje představenstvo společnosti snížit základní kapitál společnosti. Takto získanou částku 23.366.400,-- Kč společnost použije na úhradu části ztráty.

2.6.11.2                  Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení

Navrhované snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na akcii na jmenovitou hodnotu 400,-- Kč na akcii. Jmenovitá hodnota akcií se snižuje u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií.

2.6.11.3                  Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení

Částka ve výši 23.623.400,-- Kč získaná snížením základního kapitálu společnosti bude po zaspání do obchodního rejstříku použita na úhradu ztráty.

2.6.11.4                  Lhůta pro předložení akcií společnosti

V souladu s § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích použije společnost zjednodušené snížení základního kapitálu. Po zapsání snížení základního kapitálu rejstříkovým soudem vyzve společnost bez zbytečného odkladu dopisem akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny, přičemž lhůta na výměnu akcií se stanovuje na dobu jednoho roku od odeslání dopisu s výzvou.

 

2.6.12                     Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech

 

            Podíl na vlastním kapitálu v jiných společnostech je uveden v příloze k účetní závěrce v části 4.1.

 

2.7    Cenné papíry

 

          Druh                                                                        kmenové

          Forma                                                                     na majitele do 31.12.2013

                                                                                          na jméno od 1.1.2014 dle zákona                                 134/2013 Sb.

          Podoba                                                                    do 27. 9. 2012 zaknihovaná

                                                                                          od 28. 9. 2012 listinná

          Počet kusů                                                               38 944 ks

          Připojené kupóny                                                    ne

          ISIN                                                                         CS 0005028455

          Celkový objem emise                                              38 944 000,- Kč

          Jmenovitá hodnota akcie                                        1 000,-                            

         

Způsob převodu cenných papírů:

          Do 27. 9. 2012 docházelo k převodu akcií  registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k registraci převodu (§ 21 z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). Převoditelnost akcií v zaknihované podobě nebyla omezena. Od 28. 9. 2012 jsou akcie na majitele v listinné podobě neomezeně převoditelné. Od 1.1.2014 jsou listinné akcie na jméno převoditelné rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

 

Způsob zdaňování výnosů:

          Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

 

 

 

Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování:

          Cenné papíry společnosti v zaknihované podobě nebyly do 27.9.2012 obchodovatelné na veřejném trhu.

 

Uzavřené smlouvy:

          Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobu, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend).

 

Popis práv vyplývajících z akcií:

a)      akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady,  hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,  je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám ujmu, jde o vnitřní informace nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy,

b)      akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,

c)      akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií,

d)      podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu o jeho rozdělení.

 

Další akcionářská práva vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

 

Umístění akcií:

          Na základě výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Praha ke dni zrušení evidence emise 27. 9. 2012 bylo mezi veřejností umístěno 38.944 akcií. Z toho fyzické osoby vlastnily 35.386 akcií, což je 90,86 % z celkového množství, právnické osoby vlastnily 3.558 akcií, což je 9,14 % z celkového množství. Mezi veřejností je umístěno 38.944 tis.Kč základního kapitálu.

          V souladu s § 3 odst. 2 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, vyzvala společnost akcionáře k osobnímu předložení akcií společnosti za účelem vyznačení změn na dosavadních akciích a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů. Výzva byla zveřejněna na www.valnehromady.cz dne 13. března 2014, v Obchodním věstníku dne 7. března 2014 a na www stránkách společnosti dne 7. března 2014. K vyznačení změn a zápisu do seznamu akcionářů ke dni 19.4.2019 akcie předložilo celkem akcionářů s podílem 95,30 % hlasovacích práv. Z toho fyzické osoby vlastní 205 akcií, právnické osoby vlastní 36.907 akcií.

 

2.8    Statutární a dozorčí orgány

 

Představenstvo:

 

Předseda představenstva:                Ing. Karel Velechovský, Ph.D.,MBA

                                                         Pardubice, Arnošta  z Pardubic 2613, PSČ 530 02

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

 

Člen představenstva:                       Mgr. Radana Velechovská,

                                                         Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

 

Člen představenstva:                       Mgr. Martin Zaplatílek

                                                         Moravské Bránice 119, PSČ 664 64

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

 

Dozorčí rada:

 

Předseda dozorčí rady:                    Ing. Václav Balihar,

                                                         Pardubice, Polabiny. kpt. Bartoše 332, PSČ 530 09

                                                         den vzniku členství 18. 6. 2013

                                                        

Člen dozorčí rady:                           Ing. Lubomír Salavec

                                                         Sezemice, Bezdíčkova 286, PSČ 533 04

                                                         den vzniku členství 19. 12. 2013

 

Člen dozorčí rady:                           Ing. Markéta Synková

                                                         Barchov, č.p. 53, PSČ 530 02

                                                         den vzniku členství 29. 6. 2016

                                                         den ukončení členství 13. 6. 2018

 

Člen dozorčí rady                            Jitka Dostálová

                                                         Sezemice, Větrná 785, PSČ 533 04

                                                         Den vzniku členství 13. 6. 2018

 

            V následujících tabulkách jsou uvedeny veškeré příjmy a tantiémy členů statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců za rok 2017 a 2018.

 

                                                                                                                       ( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2017

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

88

0

Dozorčí rada

88

0

Vedoucí zaměstnanci

1.111

0

C E L K E M

1.287

0

 

                                                                                                                      ( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2018

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

88

0

Dozorčí rada

88

0

Vedoucí zaměstnanci

1.156

0

C E L K E M

1.332

0

 

Počty akcií emitenta, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců dle „Seznamu akcionářů společnosti T-STRING Pardubice, a.s.“ k 31.12.2018.

Jméno a příjmení

Funkce

počet akcií

Mgr. Radana Velechovská

Člen představenstva

16.916

            K 23. 4. 2019 nevlastní členové představenstva, dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci žádné akcie společnosti.

            Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

 

2.9    Pracovněprávní vztahy

 

            Oblast pracovněprávních vztahů se řídila „Podnikovou kolektivní smlouvou na rok 2016 - 2018“ a jejím dodatkem číslo 1, která je uzavřena mezi Základní organizací Odborového svazu Stavba České republiky a společností T-STRING Pardubice, a.s.. Tato kolektivní smlouva byla podepsána 29. 12. 2015. Pro období roku 2018 byla upravena dodatkem číslo 2 z 13. 12. 2017. Tento dodatek byl vypracován především z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 na 12.200,00 Kč.

 

2.10                Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

 

            V roce 2018 středisko Diavita pokračovalo na  vývoji nových druhů doplňků stravy sladidel a sirupů Bezkašel s novými elementy a kosmetické vazeliny. Veškerý vývoj střediska Diavita v roce 2018 byl financován z vlastních zdrojů.

 

2.11                Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

 

            Veškeré odpady (průmyslové, komunální) společnost likviduje prostřednictvím oprávněných firem.

 

Středisko Kovovýroba.

            Při ochraně životního prostředí středisko důsledně třídí odpad vzniklý při výrobě a likviduje jej prostřednictvím firmy Marius Pedersen IČO 42194920, a.s. a Martin Zálesák – výkup druhotných surovin IČO 44395043

 

Středisko Správa nemovitostí a Diavita.

            Tříděný i netříděný komunální odpad z pronajímaných nemovitostí a při výrobě ve středisku Diavita likvidujeme prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, IČO 42194920. Odpadní vody prostřednictvím firmy VaK Pardubice IČO 60108631. Při manipulaci se surovinami a při výrobě ve středisku Diavita dbáme zásad Správné výrobní praxe.

 

2.12                Předpokládaný budoucí vývoj

 

Pro zlepšení ekonomické situace společnosti předepsalo vedení společnosti pro jednotlivá střediska na rok 2019 podnikatelský záměr s tím, že celkový výsledek hospodaření za společnost za rok 2019 bude vykazovat kladný hospodářský výsledek cca 1.225 tis. Kč. Jako stimulační prostředek byl vedoucím a některým dalším významným pracovníkům předepsán prémiový řád pro rok 2019. Hlavním ukazatelem je hospodářský výsledek, ale velký důraz je kladen i na vymáhání pohledávek. V roce 2019 nepředpokládáme změnu v počtu pracovníků. Dne 1.1.2017 společnost přešla na nový informační systém VARIO, který společnost vybrala na základě výběrového řízení z roku 2015. V první fázi bylo vybráno 14 společností zabývajících se ekonomickými IS. V druhé fázi bylo osloveno celkem 10 společností, které splňovaly základní požadavky. Při výběru IS byla zohledněny kritéria ohledně požadavků středisek, ceny jak pořizovací tak i v dalších letech, jednoduchá a snadná obsluha vč. zaškolení pro uživatele, spolupráce dodavatelů během výběrového řízení a reference zákazníků. Na základě uvedených kritérií byl vybrán systém VARIO ve spojení se software VYDAS, který nahradil dnes již nevyhovující software pracující pod operačním systémem DOS. V roce 2019 bude probíhat pouze další doladění IS.

 

Kovovýroba

            V roce 2019 se středisko zaměří na další rozšíření sortimentu prodávaného zboží. V oblasti vlastní výroby budeme hledat partnery pro kooperaci. Bude racionalizována činnost obchodníka zaměřením se na činnosti, které mají pro společnost největší přínos. Po rekonstruci bude intenzivněji využíván www.ploty-eshop.cz.  Zaměříme se rovněž na propagační činnost.

 

Výroba potravinových doplňků a kosmetiky

            V roce 2019 na základě předešlého vývoje rozšíříme řadu sladidel o produkty na nové bázi. Také předpokládáme vytvoření dalších bezlihových sirupů na nové bázi. V oblasti kosmetiky se budeme věnovat rozšíření řady Valinek. Rozšiřujeme zprovozněný e-shop www.sirupy-vazelina.cz.

 

Správa a pronájem nemovitostí

            Cíl je stejný jako v předchozích letech, t.j. snaha o vyšší obsazení administrativních budov na Masarykově náměstí a Pernerově ulici. Protože se ekonomická situace na trhu i nadále nijak zásadně nemění, předpokládáme, že výsledky střediska budou kopírovat uplynulý rok s mírným zlepšením. Stav dřevěných okenních výplní v AB na Masarykově náměstí a v Pernerově ulici je již na hranici životnosti a proto vedení společnosti zahájilo přípravné práce na  jejich neprodlenou výměnu. V následné době bude realizována i oprava nákladního výtahu. Budou pokračovat práce na zkvalitnění internetové stránky www.kancelare-pardubice.cz.

 

           

3.  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

 

Účetní závěrka je uvedena na následujících stránkách a obsahuje:

          1.           Základní údaje

          2.           Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA 2018 a 2017

          3.           Rozvaha v plném rozsahu PASIVA 2018 a 2017

          4.           Výkaz zisku a ztrát 2018 a 2017

          5.           Příloha


 

1. Základní údaje

 

 

 

 

 

 

 

IČ:

45534586

 

 

Obchodní firma:

T-STRING Pardubice, a.s.

 

 

Sídlo:

 

 

 

Ulice:

Masarykovo nám. 1484

 

 

Obec:

Pardubice

 

 

PSČ:

532 30

Tel.:

466 714 111

E-mail:

t-string@t-string.cz

 

 

Internetová adresa:

www.t-string.cz;

www.ploty-eshop.cz;

www.sirupy-vazelina.cz;

www.kancelare-pardubice.cz

 

 

 

 

 

 

Rok založení:

1992

 

 

 

 

 

 

Soubor obsahuje:

Rozvahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k:

31.12.2018

 

 

 

 

Údaje o auditu a auditorovi:

 

 

 

Předložené výkazy byly ověřeny auditorem:

ANO

 

Název auditorské firmy:

AUDIT Brno, spol. s r.o.

 

 

Oprávněná KA ČR číslo

373

 

 

Zastoupená

Ing. Vladimír Bobek, jednatel

 

 

 

 

 

 

Jméno člena statutárního orgánu:

Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA

 

 

Osoba odp. za účetnictví:

Ing. Jindřich Vondráček

 

 

Os. odp. za účet. závěrku:

Jana Kubátová

Tel.:

466 714 423

E-mail:

t-string@t-string.cz

 

 

 


 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

 

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

 

 

 

 

 

(BILANCE)

 

T-STRING

 

 

 

 

 

ke dni  31.12.2018

 

Pardubice, a.s.

 

 

 

 

 

( v celých tisících Kč )

 

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masarykovo nám.

 

 

 

 

  45 53 45 86

 

1484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532 30  Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

označ

AKTIVA

řád

Běžné účetní období

Min.úč.

 

a

b

c

období

 

Brutto

Korekce

Netto

Netto

 

1

2

3

4

 

 

 

 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

001

91 950

38 840

53 110

53 754

 

A.

 

 

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

0

0

0

0

 

B.

 

 

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

003

57 444

38 763

18 681

19 955

 

B.

I.

 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

004

185

171

14

43

 

B.

I.

1

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

005

0

0

0

0

 

 

 

2

Ocenitelná práva

006

185

171

14

43

 

 

 

 

B.I.2.1. Software

007

185

171

14

43

 

 

 

 

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

008

0

0

0

0

 

 

 

3

Goodwill

009

0

0

0

0

 

 

 

4

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

010

0

0

0

0

 

 

 

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

0

0

0

0

 

 

 

 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

0

0

0

 

 

 

 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

013

0

0

0

0

 

B.

II.

 

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

014

57 030

38 592

18 438

19 124

 

B.

II.

1

Pozemky a stavby

015

40 137

21 841

18 296

18 953

 

 

 

 

B.II.1.1. Pozemky

016

6 745

0

6 745

6 745

 

 

 

 

B.II.1.2. Stavby

017

33 392

21 841

11 551

12 208

 

 

 

2

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

018

16 873

16 751

122

151

 

 

 

3

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

019

0

0

0

0

 

 

 

4

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

020

20

0

20

20

 

 

 

 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

021

0

0

0

0

 

 

 

 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

022

0

0

0

0

 

 

 

 

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

023

20

0

20

20

 

 

 

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024

0

0

0

0

 

 

 

 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

025

0

0

0

0

 

 

 

 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

026

0

0

0

0

 

B.

III.

 

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

027

229

0

229

788

 

B.

III.

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

028

0

0

0

0

 

 

 

2

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

029

0

0

0

0

 

 

 

3

Podíly - podstatný vliv

030

0

0

0

788

 

 

 

4

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

031

0

0

0

0

 

 

 

5

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

032

229

0

229

0

 

 

 

6

Zápůjčky a úvěry - ostatní

033

0

0

0

0

 

 

 

7

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

034

0

0

0

0

 

 

 

 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

035

0

0

0

0

 

 

 

 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

036

0

0

0

0

 

 

 

označ

AKTIVA

řád

Běžné účetní období

Min.úč.

a

b

c

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

C.

 

 

Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71)

037

34 300

77

34 223

33 592

C.

I.

 

Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)

038

2 568

0

2 568

2 876

C.

I.

1

Materiál

039

1 363

0

1 363

1 107

 

2

Nedokončená výroba a polotovary

040

0

0

0

0

3

Výrobky a zboží

041

1 205

0

1 205

1 769

 

C.I.3.1. Výrobky

042

721

0

721

1 207

 

C.I.3.2. Zboží

043

484

0

484

562

4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

044

0

0

0

0

5

Poskytnuté zálohy na zásoby

045

0

0

0

0

C.

II.

 

Pohledávky  (ř. 47 + 57)

046

28 077

77

28 000

28 133

C.

II.

1

Dlouhodobé pohledávky

047

0

0

0

0

 

 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

048

0

0

0

0

 

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

049

0

0

0

0

 

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv

050

0

0

0

0

 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka

051

0

0

0

0

 

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní

052

0

0

0

0

 

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky

053

0

0

0

0

 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

054

0

0

0

0

 

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní

055

0

0

0

0

 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky

056

0

0

0

0

2

Krátkodobé pohledávky

057

28 077

77

28 000

28 133

 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

058

1 547

77

1 470

1 490

 

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

059

0

0

0

0

 

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv

060

0

0

0

0

 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní

061

26 530

0

26 530

26 643

 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky

062

0

0

0

0

 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

063

0

0

0

0

 

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky

064

8

0

8

1

 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

1

0

1

121

 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

066

0

0

0

0

 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

067

26 521

0

26 521

26 521

C.

III.

 

Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70)

068

0

0

0

0

C.

III.

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

069

0

0

0

0

 

2

Ostatní krátkodobý finanční majetek

070

0

0

0

0

C.

IV.

 

Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73)

071

3 655

0

3 655

2 583

C.

IV.

1

Peněžní prostředky v pokladně

072

88

0

88

86

 

2

Peněžní prostředky na účtech

073

3 567

0

3 567

2 497

D.

I.

 

Časové rozlišení  (ř. 75 až 77)

074

206

0

206

207

D.

I.

1

Náklady příštích období

075

206

0

206

207

 

2

Komplexní náklady příštích období

076

0

0

0

0

3

Příjmy příštích období

077

0

0

0

0

 


 

označ

PASIVA

řád

Běžné úč.

Min.úč.

a

b

c

období

období

5

6

 

 

 

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141)

078

53 110

53 754

A.

 

 

Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 )

079

14 741

16 262

A.

I.

 

Základní kapitál (ř. 81 až  73 )

080

38 944

38 944

 

1

Základní kapitál

081

38 944

38 944

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

082

0

0

3

Změny základního kapitálu

083

0

0

A.

II.

 

Ážio   (ř. 85 až 86)

084

-584

-25

A.

II.

1

Ážio

085

0

0

 

2

Kapitálové fondy

086

-584

-25

 

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy

087

0

0

 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

088

-584

-25

 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

089

0

0

 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

090

0

0

 

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

091

0

0

A.

III.

 

Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 )

092

0

4

A.

III.

1

Ostatní rezervní fondy

093

 

 

 

2

Statutární a ostatní fondy

094

0

4

A.

IV.

 

Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98)

095

-22 656

-31 236

A.

IV.

1

Nerozdělený zisk minulých let

096

0

0

 

 

2

Neuhrazená ztráta minulých let

097

-22 656

-31 236

 

3

Jiný výsledek hospodaření minulých let

098

0

0

A.

V.

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

099

-963

8 575

 

 

 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A.

VI.

 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

100

 

 

B.

+

C.

Cizí zdroje      (ř. 102 + 107)

101

38 358

37 490

B.

I.

 

Rezervy   (ř. 103 až 106)

102

0

0

B.

I.

1

Rezerva na důchody a podobné závazky

103

0

0

 

2

Rezerva na daň z příjmů

104

0

0

3

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

105

0

0

4

Ostatní rezervy

106

0

0

C.

 

 

Závazky (ř. 108 + 123)

107

38 358

37 490

C.

I.

 

Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 )

108

9 352

9 561

C.

I.

1

Vydané dluhopisy

109

0

0

 

 

 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

110

0

0

 

 

 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

111

0

0

 

 

2

Závazky k úvěrovým institucím

112

0

0

 

 

3

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

0

0

 

 

4

Závazky z obchodních vztahů

114

0

0

 

 

5

Dlouhodobé směnky k úhradě

115

0

0

 

 

6

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

116

640

633

 

 

7

Závazky - podstatný vliv

117

0

0

 

 

8

Odložený daňový závazek

118

1 801

1 715

 

 

9

Závazky - ostatní

119

6 911

7 213

 

 

 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

120

0

0

 

 

 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

121

0

0

 

 

 

C.I.9.3. Jiné závazky

122

6 911

7 213

 


 

označ

PASIVA

řád

Běžné úč.

Min.úč.

a

b

c

období

období

5

6

C.

II.

 

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

123

29 006

27 929

C.

II.

1

Vydané dluhopisy

124

0

0

 

 

 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

125

0

0

 

 

 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

126

0

0

 

 

2

Závazky k úvěrovým institucím

127

0

0

 

 

3

Krátkodobé přijaté zálohy

128

5

0

 

 

4

Závazky z obchodních vztahů

129

1 141

1 130

 

 

5

Krátkodobé směnky k úhradě

130