Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Výroční zpráva za rok 2019 včetně účetní závěrky

Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK2 0 1 9

27. březen 2020


Výroční zpráva představenstva a.s. za rok 2019

Valná hromada akcionářů T-STRING Pardubice, a.s.

27. května 2020

Obsah

1.ÚVOD.. 5

2.VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019. 5

2.1Základní údaje o společnosti5

2.2Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí6

2.3Kategorie účetní jednotky. 6

2.4Základní kapitál6

2.5Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019. 6

2.5.1Souhrnný přehled. 6

2.5.2Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2019. 7

2.5.3Přehled ukazatelů v tabulkách. 9

2.5.4Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.9

2.5.5Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.10

2.6Majetek, závazky, finanční situace.10

2.6.1Zpráva o stavu majetku.10

2.6.2Závislost na patentech a vlastněné patenty.10

2.6.3Finanční situace.11

2.6.4Soudní, správní nebo rozhodčí řízení12

2.6.5Provedené investice. 12

2.6.6Změna vlastního kapitálu. 13

2.6.7Bankovní úvěry. 13

2.6.8Účetní závěrka.13

2.6.9Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení13

2.6.10Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech. 14

2.7Cenné papíry. 14

2.8Statutární a dozorčí orgány. 16

2.9Pracovněprávní vztahy. 16

2.10Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 17

2.11Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí17

2.12Předpokládaný budoucí vývoj17

3.ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU.. 19

4.Příloha k roční účetní závěrce za rok 2019. 27

4.1Obecné údaje. 27

4.2Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách, vysvětlující a doplňující informace k výkazům.. 28

4.2.1Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v tis. Kč. 29

4.3Ostatní důležité informace. 33

4.3.1Závazek vůči finančnímu úřadu. 33

4.3.2Pohledávka za prodej nemovitostí v katastru Trnová. 33

4.4Odměna auditora. 34

4.5Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky34

4.6Vliv odložené daně na HV.. 34

5.ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.36

5.1Osoby odpovědné za výroční zprávu:36

5.2Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky:36

6.ZPRÁVA O VZTAZÍCH.. 37

6.1Struktura vztahů mezi osobami37

6.1.1Ovládaná osoba. 37

6.1.2Ovládající osoby. 37

6.1.3Osoby jednající ve shodě. 37

6.2Úloha ovládané osoby v něm.. 38

6.3Způsob a prostředky ovládání38

6.3.1Ovládající osoby. 38

6.3.2Osoby jednající ve shodě. 38

6.4Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,39

6.5Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou. 39

6.5.1ITB Group, spol. s r.o.39

6.5.2Ovládající osoba Mgr. Radana Velechovská. 39

6.5.3Kovoterm - služby Brno, a.s.39

6.6Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma.39

6.7Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika.40

6.8Rozhodné období.40


1.ÚVOD

Tato výroční zpráva je vypracována dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 436 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Je zároveň zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku pro valnou hromadu dne 27. 5. 2020.

Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

2.VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

2.1Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. 1484

PSČ: 532 30

Identifikační číslo: 45534586

Datum založení: 1. května 1992 zápisem do Obchodního rejstříku, společnost byla založena na dobu neurčitou, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 612

Právní řád: Česká republika

Právní předpis: společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání:

v Obchodním rejstříku jsou zapsány tyto předměty podnikání

projektová činnost v investiční výstavbě,

provádění inženýrských staveb,

provádění průmyslových staveb,

provádění bytových a občanských staveb,

inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví,

automatizované zpracování dat,

realitní kancelář, zprostřed. činnost v oblasti nemovitostí,

výroba potravinářského zboží,

konstruktérské práce ve stavebnictví a strojírenství,

zámečnictví,

ubytovací služby,

pronájem nemovitostí,

provozování odstavných ploch pro motorová vozidla,

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

poskytování software,

výroba kosmetických přípravků,

plánografické služby - rozmnožování,

pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla,

činnost organizačních a ekonomických poradců,

správa a údržba nemovitostí,

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaní vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti,

vázání a konečné zpracování knih,

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

2.2Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí

Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

2.3Kategorie účetní jednotky

Společnost je malou účetní jednotkou. Viz část 4.1.

2.4Základní kapitál

Výše základního kapitálu činí 38.944.000,-- Kč a je zcela splacen. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 38 944 akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty. V posledních dvou letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1992 v uvedené výši.

2.5Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019

2.5.1Souhrnný přehled

V roce 2019 došlo ke snížení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto tržby se snížily z hodnoty 15.695 tis. Kč na hodnotu 14.861 tis. Kč, to je snížení proti roku 2018 o 5,31 %. Proti tomu došlo k výraznému zvýšení tržeb za prodej zboží. V roce 2018 dosáhly 3.895 tis. Kč. V roce 2019 se zvýšily na hodnotu 4.945 tis. Kč, to je o 1.050 tis. Kč více, což představuje výrazné zvýšení proti roku 2018 o 26,96 %.

Výkonová spotřeba se zvýšila 1.911 tis. Kč, to je o 17,50 %, z hodnoty 10.918 tis. Kč na 12.829 tis. Kč. Z toho náklady vynaložené na prodané zboží se zvýšily o 681 tis. Kč, spotřeba materiálu a energie se zvýšila o 433 tis. Kč a služby se zvýšily o 797 tis. Kč.

Osobní náklady se zvýšily o 204 tis. Kč z hodnoty 6.122. tis. Kč na hodnotu 6.326 tis. Kč. Významným důvodem zvýšení osobních nákladů v roce 2019 bylo zvýšení minimální mzdy k 1.1. 2019 o 1.150,-- Kč na hodnotu 13.350,-- Kč. Toto zvýšení minimální mzdy společnost částečně kompenzovala snížením průměrného přepočteného stavu pracovníků o 1 proti roku 2018.

Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl hodnoty 4.691 tis. Kč. Proti roku 2018 došlo ke zvýšení o 5.654 tis. Kč. Pro porovnání výsledku hospodaření z vlastní provozní činnosti středisek mezi roky 2018 a 2019 je nutné tento výsledek hospodaření očistit o některé položky, které přímo nesouvisí s provozní činností posuzovaných roků. Jedná se o úrok z půjčky od společnosti Kovoterm-služby Brno a ITEAD (v roce 2018 1.343 tis. Kč v roce 2019 210 tis. Kč), Odpis materiálu s prošlou expirací střediska Diavita (v roce 2018 73 tis. Kč), právní pomoc při uvolnění úhrady kupní ceny z prodeje areálu Trnová a ostatní právní pomoc, kterou zajišťoval JUDr. Chalupa (v roce 2019 800 tis. Kč), studie společnosti Atkins na modernizaci AB (v roce 2019 169 tis. Kč), odpis promlčeného závazku (v roce 2019 5.342 tis. Kč). Očištěný výsledek hospodaření pak za rok 2019 má hodnotu 527 tis. Kč, což je o 75 tis. Kč více než v roce 2018. V průběhu celého roku 2019 vedení společnosti přijímalo celou řadu opatření především v oblasti zvyšování výnosů. Tato činnost se výrazně projevila především u střediska Kovovýroba a Diavita. Průměrný přepočtený stav pracovníků se snížil na 16. Pro rok 2019 vedení společnosti vypracovalo podnikatelský záměr, k jehož zajištění byl vedoucím pracovníkům stanoven prémiový řád. V souvislosti s tím byl kladen vysoký důraz na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti.

Vybrané údaje z účetnictvíMěr.jedn.: tis. Kč

Popis

ROK 2018

ROK 2019

ROZDÍL

Hospodářský výsledek řádek 55 výkazu ZZ

-963

4.691

Úrok Kovoterm - služby Brno, ITEAD

1.343

210

Odpis materiálu

73

0

JUDr. Chalupa

0

800

Studie Atkins

0

169

Odpis závazku

0

-5.342

Očištěný hospodářský výsledek

453

528

75

Začátkem roku ještě činnost společnosti a zejména realizaci rozvojových plánů nepříznivě ovlivňovaly nedořešené soudní spory. Podrobně je problematika rozvedena v části 2.6.4.

2.5.2Hlavní a ostatní předměty činnosti v roce 2019

2.5.2.1Kovovýroba

Středisko kovovýroba se zabývá strojírenskou výrobou. Nosným programem bylo v roce 2019 plastování pozinkovaného drátu, pletení pletiva s širokou rozměrovou škálou v barvách zelená, hnědá, bílá a v omezeném množství barva dle požadavku zákazníka. Pletivo podle požadavku odběratelů jsme vyráběli se zapleteným napínacím drátem nahoře a dole nebo bez zapleteného napínacího drátu. Vyrábí také plotová pole různých rozměrů. Některé z nich jsou vyráběny dle standardů, jiné na základě požadavků zákazníka. Vyrábí oplocení historických objektů, jako například zámků, hradů, hřbitovů atp. Středisko prodává plotové brány, branky, sloupky, vzpěry, podhrabové desky, patice k podhrabovým deskám aj.. Dále se středisko zabývá prodejem pletivářských doplňků, jako jsou například speciální kleště, napínací dráty všeho druhu, napínací segmenty, příchytky, ukončení sloupků atp., které tvoří ucelenou nabídku oplocení. Oplocení lineárních staveb, průmyslových objektů a rodinných domů. Rovněž se zaobírá prodejem specifického pletiva – chovatelská, pěstitelská - lesnická a okrasná pletiva. Společnost rozšířila prodej zboží o ztracené bednění, zatravňovací dlaždice, lešenářské kozy a dřevoplastové panely. Mimo drátěných plotů se od roku 2015 prodává betonová oplocení, 3D panely, rašlová tkanina a novinkou jsou gabionové koše, kované ploty a plotovky PilWOOD, případně dílce pro oplocení zhotovené uměleckým kovářem. Prodej je realizován prostřednictvím maloobchodní prodejny nebo dodávkami velkoodběratelům, případně v menší míře dodávkami prostřednictvím internetového obchodu www.ploty-eshop.cz.

V roce 2019 došlo ke snížení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb z hodnoty 3.549 tis. Kč na 2.824 tis. Kč, ale naproti tomu ke zvýšení tržeb za prodej zboží z hodnoty 3.895 tis. Kč na hodnotu 4.945 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření se u tohoto střediska proti roku 2018 mírně snížil o 12 tis. Kč.

2.5.2.2Diavita - potravinářské doplňky a kosmetika

Na trh dodáváme doplňky stravy, sladidla a kosmetiku, doplňkově čaje a byliny. Prodej výrobků jsme obohatili o prodej bylin v sáčcíchnapř. diviznu, mátu, šalvěj, kotvičník, jitrocel, černý bez, dále pro zdravou výživu potravinová semínka - kustovnici, lněné semínko, phsylium v našich kontaktních místech. Dalším výrobkem, který byl v roce 2019 vyráběn jetekuté sladidlo pro diabetiky. Zahájili jsme výrobu sirupu Bezkašel stevia, prodej po umístění na českém trhu nově zavádíme i na Slovensku (velkoobchod Unipharma). Na trh jsme uvedli Valinku čistou v balení 50 ml., chystáme uvedení Valinky vazelíny 100 % čisté v 3000 ml balení. Sirupy Bezkašel a vazelíny Valinka nyní prodáváme i na Slovensku, a to prostřednictvím velkoobchodů Unipharma. S firmou MedArt a Unimed byla spolupráce ukončena. V roce 2019 se na tržbách významně podílely prodeje vazelín a sladidel. Především v oblasti doplňků stravy máme mnoho konkurentů. V současné době se jako největší konkurence projevuje prodej privátních značek v řetězcích lékáren, např. Jitrocelový sirup v řetězcích lékáren Dr. Max, totéž platí u vazelín.

Od roku 2015 jsem začali s intenzivním vývojem nové řady sirupů Bezkašel bez lihové báze. Začátkem roku 2016 jsme na trh poprvé dodali dvě řady sirupů, a to s cukrem a bez cukru, které jsou ve variantách jitrocelový a mateřídouškový. Zákazník dostane výrobek známý, ale s několika prioritami navíc. Neobsahuje líh, a proto je mohou používat i osoby trpící fenylketonurií, nově neobsahují sladidlo aspartam. Bezkašel bez lihové báze jsme prodávali i v roce 2019.

V roce 2019 byla výkonnost střediska mírně vyšší než v roce 2018. Tržby z prodeje výrobků a služeb se mírně zvýšily z hodnoty 3.999 tis. Kč na hodnotu 4.084 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 52 tis. Kč z hodnoty 748 tis. Kč na hodnotu 800 tis. Kč. Osobní náklady se zvýšily o 112 tis. Kč. Hlavním důvodem je zvýšení minimální mzdy od 1.1.2019.

Dlouhodobě třídíme odpad do sběrných nádob k tomu určených, při manipulaci se surovinami a při výrobě dbáme zásad Správné výrobní praxe.

Prodej je realizován prostřednictvím maloobchodní prodejny nebo dodávkami velkoodběratelům, případně v menší míře dodávkami prostřednictvím internetového obchodu www.sirupy-vazelina.cz.

2.5.2.3Správa a pronájem nemovitostí

Odbor Správa budov zabezpečuje pronájem nemovitostí (2 administrativní budovy na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490) a provozuje parkoviště. Dále pronajímá zasedací místnosti, volné plochy k plošné inzerci a skladové prostory. V roce 2019 byly prováděny zejména opravy interiérů a odstraňovaly se havarijní stavy ostatních konstrukcí. Stav některých konstrukcí je již na hranici životnosti (okna, nákladní výtah, a další..) a vedení společnosti tento problém řeší.

Postavení střediska v roce 2019 se zásadně nezměnilo proti předchozím letům. Celková obsazenost budov k 31.12.2019 byla cca 64 %. Obsazenost parkoviště se blížila celoročně ke 100 %. Tržby za prodej služeb za AB Masarykovo náměstí se snížily o 15 tis. Kč z hodnoty 7.969 tis. Kč na hodnotu 7.954 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 266 tis. Kč z hodnoty 2.033 tis. Kč na hodnotu 2.299 tis. Kč. Osobní náklady se snížily o 67 tis. Kč, a to z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho údržbáře. Jinak by se významně projevil vliv razantního zvýšení minimální mzdy. Výkonová spotřeba byla nižší o 137 tis. Kč, z toho služby byly vyšší o 7 tis. Kč a materiál a energie se snížily o 144 tis. Kč.

2.5.2.4Ostatní podnikatelské aktivity

Ostatní podnikatelské aktivity jsou nevýznamné.

2.5.3Přehled ukazatelů v tabulkách

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zbožíMěr.jedn.: tis.Kč

Podnikatelská činnost

ROK

2017

2018

2019

Správa a pronájem nemovitostí

7.930

7.969

7.954

Kovovýroba

5.618

7.444

7.768

Diavita

3.875

3.999

4.084

Ostatní

119

178

0

Celkem

17.542

19.590

19.806

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb

a zboží dle jednotlivých teritoriíMěr.jedn.: tis.Kč

Teritorium

ROK

2017

2018

2019

Česká republika

17.497

19.578

19.780

Slovensko

45

12

26

Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2016 až 2019

Podnikatelská činnost

ROK

2016

2017

2018

2019

Správa a pronájem nemovitostí

13

9

8

8

Knihařství

0

0

0

0

Kovovýroba

3,5

3

3

3

Diavita

3

3

3

3

Ostatní

4

4

3

2

C E L K E M

23,5

19

17

16

Celkový průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2019 je 16. To je o 1 pracovníka méně než v roce 2018. Ke změně stavu došlo u ekonomického odboru, kde se snížil stav o jednoho pracovníka. V ostatních činnostech nedošlo ke změně.

Sídla organizačních složek, které mají podíl na obratu více než 5 % :

A. Kovovýroba

Sídlo: Průmyslová 718, Pardubice-Černá za Bory, PSČ533 01, podíl na obratu: 39,22 %

B. Diavita

Sídlo: J. Potůčka 114, Pardubice-Trnová, PSČ 530 09, podíl na obratu: 20,62 %

C. Správa a pronájem nemovitostí

Sídlo: Masarykovo nám. 1484, Pardubice, PSČ 532 30, podíl na obratu: 40,16 %

2.5.4Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.

Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni jsou uvedeny v části 2.6.1, 2.7, 2.12.

2.5.5Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

2.6Majetek, závazky, finanční situace.

2.6.1Zpráva o stavu majetku.

Společnost vlastní administrativní budovu na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490 v Pardubicích včetně pozemků v celkové pořizovací ceně 31.935 tis. Kč. Zůstatková cena je 13.309 tis. Kč. V Trnové společnost vlastnila pouze jeden pozemek pod trafostanicí v pořizovací ceně 30 tis. Kč. Tento pozemek byl 26.11.2019 odprodán společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 77.900,-- Kč. Dále vlastní výrobní areál v Černé za Bory v pořizovací ceně 8.172 tis. Kč. Zůstatková cena je 4.499 tis. Kč. Celková pořizovací cena vlastněných nemovitostí a pozemků je 40.107 tis. Kč. Zůstatková cena je 17.608 tis. Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí společnost vlastní v celkové pořizovací ceně 16.326 tis. Kč. Zůstatková cena je 86 tis. Kč. Dále vlastní jiný dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) v pořizovací ceně 20 tis. Kč. Zůstatková cena je 20 tis. Kč. Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku je v pořizovací ceně 56.453 tis. Kč. Zůstatková cena je 17.714 tis. Kč. Majetek je odepsán na 31,38 % pořizovací ceny.

Mimo hmotného majetku společnost vlastní i dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 183 tis. Kč. Zůstatková cena je 13 tis. Kč a dlouhodobý finanční majetek, který tvořil vklad do společnosti Stavkalk, s.r.o. v pořizovací ceně 25 tis. Kč, tento vklad byl odprodán. Nabyvatelem je Ing. Petr Krejčí, bytem Nová 537/3 Střekov 400 03 Ústí nad Labem. Dalším finančním majetkem je vklad do společnosti MILZA zemědělské družstvo ve výši 788 tis. Kč. Výše podílu na základním kapitálu je 6,95 %. Tento vklad je přeceněn na hodnotu 182 tis. Kč.

Celková hodnota dlouhodobého majetku v pořizovací ceně je 56.818 tis. Kč a v zůstatkové ceně je 17.909 tis. Kč.

Začátkem roku 2020 byly odprodány některé stroje používané na středisku Kovovýroba.

2.6.1.1Zdůraznění skutečnosti o stavu majetku

Dne 18.10.2016 podal žalobce Ing. Aleš Hodina k Okresnímu soudu v Pardubicích žalobu proti žalované společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na určení neplatnosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 7.10.2016 (Areál Trnová). Dne 2.5.2017 byl podán návrh na přerušení řízení. Do 31.12.2018 nebylo o žalobě jednáno.

Začátkem roku 2019 došlo k dohodě o mimosoudním vyřešení sporu s Ing. Alešem Hodinou. Na jejím základě vydal Okresní soud v Pardubicích Usnesení, dle kterého se řízení zastavuje.

2.6.2Závislost na patentech a vlastněné patenty.

Společnost nemá závislost na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

V rámci řešení výzkumného úkolu projektu MPO ČR v programu Trvalá prosperita s názvem „Výzkum a vývoj nových technologií zpracování přírodních minerálních produktů pro použití ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu“ podala společnost den 2. srpna 2010 přihlášku patentu na Úřad průmyslového vlastnictví „Liposom mumia, způsob jeho přípravy a přípravek jej obsahující“ - PV 2010-591. Dne 11.4.2012 byl na předmět přihlášky udělen český patent číslo CZ 303199. Předmětem patentu je liposom, který se sestává z jádra obsahující mumio a z ochranné membrány obsahující fosfolipid.

2.6.3Finanční situace.

Ve finanční situaci společnosti došlo v oblasti pohledávek k výrazné změně. Zde nejvýznamnější položkou byla pohledávka vznikla neuhrazením kupní ceny za prodej nemovitostí v areálu Trnová ve výši 26.500 tis. Kč (v rozvaze na řádku 067 Jiné pohledávky). K neuhrazení kupní ceny došlo z důvodu neuvolnění finančních prostředků z jistotného běžného účtu u České spořitelny, a.s.. K tomu došlo z důvodu vyznačení spornosti prodeje předmětných nemovitostí z důvodu žaloby bývalého akcionáře naší společnosti Ing. Aleše Hodiny (viz část 2.6.4). Začátkem roku 2019 došlo k dohodě o mimosoudním vyřešení sporu s Ing. Alešem Hodinou. Na jejím základě vydal Okresní soud v Pardubicích Usnesení, dle kterého se řízení zastavuje. Na základě toho došlo k uvolnění finančních prostředků z jistotního běžného účtu a uhrazení kupní ceny. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba se zvýšily o 779 tis. Kč. Tvoří je zápůjčka společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s. ve výši 766.434,-- Kča úrok k 31.12.2019 ve výši 12.895,-- Kč. Splatnost této zápůjčky je 30.11.2020. Pohledávky z obchodních vztahů (v rozvaze na řádku 58) se mírně snížily o 28 tis. Kč. Máme vytvořené opravné položky k pohledávkám ve výši 56 tis. Kč dle § 8a a 8c zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách. Dlouhodobé závazky (řádek 108 rozvahy) se rovněž výrazně snížily a to o 5.957 tis. Kč z hodnoty 9.352 tis. Kč v roce 2018 na hodnotu 3.395 tis. Kč v roce 2019. Ke snížení došlo v položce závazky ovládaná nebo ovládající osoba (řádek 116 rozvahy) a to o 640 tis. Kč a hlavně v položce závazky ostatní (řádek 122 rozvahy) a to o 5.343 tis. Kč. Byly uhrazeny veškeré dlouhodobé závazky vůči společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s. a společnosti ITEAD, a.s. a dále došlo k odpisu dlouhodobého promlčeného závazku ve výši 5.342 tis. Kč.Významnou položkou těchto závazků je závazek vůči bývalým akcionářům společnosti, kteří si nevyzvedli své akcie, a které byly prodány v dražbě. Výplata výtěžku dražby byla realizována prostřednictvím společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. Avšak u celé řady bývalých akcionářů byl výtěžek dražby nedoručitelný. Proto jsou tyto prostředky dočasně uloženy na účtu společnosti a jsou závazkem vůči bývalým akcionářům. Výše tohoto závazku je 1.514.893,35 Kč (na řádku 122 rozvahy).

U krátkodobých závazků (řádek 123 rozvahy) došlo k výraznému snížení o 25.345 tis. Kč. Závazky z obchodních vztahů (řádek 129 rozvahy) se snížily o 176 tis. Kč z částky 1.141 tis. Kč na částku 965 tis. Kč. Významnou změnu doznaly závazky ovládaná nebo ovládající osoba (řádek 131 rozvahy), které se snížily o 24.945 tis. Kč. Byla uhrazena zápůjčka od společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s. ve vyši 17.868.710,-- Kč a úrok z této zápůjčky ve výši 7.076.789,-- Kč. Závazky  ovládaná nebo ovládající osoba tvoří pouze půjčka od Mgr. Velechovské ve výši 1.400 tis. Kč se splatností 31.12.2020. Závazky ke společníkům (řádek 134 rozvahy) se snížily o 30 tis. Kč z částky 508 tis. Kč na částku 478 tis. Kč. Tvoří ho úrok k půjčce od Mgr. Radany Velechovské. Stát - daňové závazky a dotace (řádek 138 rozvahy) se zvýšily o 7 tis. Kč z částky 19 tis. Kč na částku 26 tis. Kč. Tvoří ho ostatní přímé daně (zaměstnanci). Jiné závazky (řádek 140 rozvahy) se snížily o 311 tis. Kč. z částky 563 tis. Kč na částku 252 tis. Kč. Jiné závazky tvoří půjčka od společnosti ITEAD a.s. ve výši 300 tis. Kč, jejíž výše je k 31.12.2019 241 tis. Kč a je splatná 31.12.2020. Úrok z této půjčky splatný k termínu vrácení jistiny ve výši 11 tis. Kč. K 31.12.2019 společnost neměla bankovní úvěry. Celkově došlo ke snížení cizích zdrojů (řádek 101 rozvahy) o 31.302 tis. Kč z částky 38.358 na částku 7.056 tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek (řádek 026 rozvahy) se snížil v pořizovací ceně o 25 tis. Kč. Došlo k prodeji podílu ve společnosti Stavkalk, s.r.o.. Nyní ho tvoří pouze podíl ve společnosti Milza zemědělské družstvo Zaječice. Jeho výše je 788 tis. Kč. Tento podíl je v roce 2019 přeceněn na hodnotu 182 tis. Kč.Peněžní prostředky (řádek 071 rozvahy) se snížily o 664 tis. Kč. Z toho peníze (pokladní hotovost) se zvýšila o 27 tis. Kč a účty v bankách se snížily o 691 tis. Kč. Na řádku 071 rozvahy částka 1.515 tis. Kč jsou finanční prostředky bývalých akcionářů, které zatím nebyly vyplaceny (viz podrobně popsáno výše v této části). K 31.12.2019 je celková hodnota peněžních prostředků 2.991 tis. Kč

2.6.4Soudní, správní nebo rozhodčí řízení

Soudní, správní nebo rozhodčí řízení, které byly ukončeny v roce 2019 byly tři soudní spory vyvolané akcionářem Ing. Alešem Hodinou.

Dne 18.3.2016 byl společnosti odeslán dopis PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Plzeň s výzvou na zaplacení soudního poplatku ve výši 271.458,-- Kč. Jedná se o soudní poplatek za řízení, kde žalobcem je T-STRING Pardubice, a.s. zastoupená kvalifikovaným akcionářem Ing. Alešem Hodinou, kterého zastupuje právní zástupce Mgr. Bc. Tomáš Hodys, advokát PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a žalovanými jsou členové představenstva Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA, Mgr. Radana Velechovská a Mgr. Martin Zaplatílek. Jedná se o žalobu o zaplacení částky 5.429.159,60 Kč. Na základě jednání u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích bylo dne 7.2.2017 na návrh žalobce řízení přerušeno. Před zahájením jednání dáno poučení žalobci (Ing. Aleš Hodina kvalifikovaný akcionář zastoupený Mgr. Bc. Tomášem Hodysem) ze strany soudu, že pokud se v tomto řízení domáhá škody, tak je třeba, pokud chce být úspěšný ve věci, aby se jednalo o škodu skutečnou a škodu, která již žalobci vznikla. Jinými slovy, úspěšný může být toliko ve věci, když se majetek poškozeného skutečně snížil a nikoli v situaci, kdy tvrzená škoda ještě nevznikla a má vzniknout v budoucnu. V této souvislosti vyzývá soud žalobce, aby pro případ neúspěchu smírné dohody doplnil tvrzení ohledně skutečné výše vzniklé škody a navrhl k tomu důkazy. Pokud se tak nestane, vystavuje se tak žalobce neúspěchu ve věci. Začátkem roku 2019 došlo k mimosoudnímu vyřešení sporu, na základě kterého byla dne 6. 3. 2019 podána na soud dohoda o smíru podepsaná všemi stranami..

Dne 19. 9. 2016 podal navrhovatel Ing. Aleš Hodina právně zastoupený Mgr. Bc. Tomášem Hodysem, advokátem PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. v Plzni ke Krajskému soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích - Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 15. 6. 2016. Účastníkem řízení je T-STRING Pardubice, a.s. Dne 27. 3. 2017 podal navrhovatel návrh na přerušení řízení dle § 110 zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Navrhovatel si dovoluje sdělit zdejšímu soudu, že mezi Navrhovatelem a Účastníkem řízení probíhají intenzivní jednání o mimosoudním vyřešení věci. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 3. 4. 2017 bylo řízení přerušeno. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 4. 2018 bylo řízení zastaveno. Proti tomuto usnesení se navrhovatel dne 11. 5. 2018 odvolal. Následně své odvolání navrhovatel vzal v celém rozsahu zpět. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 7. 2018 bylo rozhodnuto takto: „Odvolací řízení se zastavuje“.

Dne 18. 10. 2016 podal žalobce Ing. Aleš Hodina k Okresnímu soudu v Pardubicích žalobu proti žalované společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na určení neplatnosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti. Na základě Usnesení Okresního soudu v Pardubicích z 9. 6. 2017 na základě návrhu žalobce rozhodl OS takto: „Řízení se přerušuje“. Dne 1. 2. 2019 bylo vydáno Okresním soudem v Pardubicích usnesení, kterým se řízení zastavuje.

V současné době nevede společnost žádné soudní spory.

2.6.5Provedené investice

Podrobně popsáno v příloze k účetní závěrce viz část 4.2.1

2.6.6Změna vlastního kapitálu

Podrobně popsáno v příloze k účetní závěrce viz část 4.2.1

2.6.7Bankovní úvěry

K 31. 12. 2019 společnost neměla žádné bankovní úvěry.

2.6.8Účetní závěrka.

Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát včetně přílohy za účetní období roku 2019 je uvedena v části 3. a 4. výroční zprávy.

2.6.9Hospodářský výsledek a návrh na jeho rozdělení

Ukazatel

R O K

2017

2018

2019

Hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti( v tis.Kč )

8.575

-963

4.691

Hosp. výsledek připadající na jednu akcii( v Kč/akcii )

220,20

0,00

120,44

Výše dividendy ( v Kč/akcii )

0,00

0,00

0,00

Rozdělení HV za rok 2018(měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

-22.660.535,52

Použití statutárních fondů na úhradu ztráty

4.179,13

HV za rok 2018

-962.973,25

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2019 ze zisku 2018

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2018)

-23.619.329,64

Návrh na rozdělení HV za rok 2019

Rozdělení HV za rok 2019(měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

-23.619.329,64

HV za rok 2019

4.690.534,96

Zákonný příděl do rezervního fondu v roce 2020 ze zisku 2019

0,00

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2019)

-18.928.794,68

Hospodářský výsledek za rok 2019 dosáhl hodnoty 4.690.534,96 Kč, společnost nebude vytvářet příděl do rezervního fondu. Celou hodnotu HV použije na úhradu ztráty z minulých let. Vzhledem k tomu není navržena ani výplata dividendy za rok 2019. Celková ztráta společnosti po roce 2019 je -18.928.794,68 Kč.

2.6.10Podíl na vlastním kapitálů v jiných společnostech

Podíl na vlastním kapitálu v jiných společnostech je uveden v příloze k účetní závěrce v části 4.1.

2.7Cenné papíry

Druhkmenové

Forma na majitele do 31.12.2013

na jméno od 1.1.2014 dle zákona 134/2013 Sb.

Podobado 27. 9. 2012 zaknihovaná

od 28. 9. 2012 listinná

Počet kusů 38 944 ks

Připojené kupóny ne

ISIN CS 0005028455

Celkový objem emise38 944 000,- Kč

Jmenovitá hodnota akcie 1 000,-

Způsob převodu cenných papírů:

Do 27. 9. 2012 docházelo k převodu akcií registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k registraci převodu (§ 21 z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). Převoditelnost akcií v zaknihované podobě nebyla omezena. Od 28. 9. 2012 jsou akcie na majitele v listinné podobě neomezeně převoditelné. Od 1.1.2014 jsou listinné akcie na jméno převoditelné rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

Způsob zdaňování výnosů:

Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování:

Cenné papíry společnosti v zaknihované podobě nebyly do 27.9.2012 obchodovatelné na veřejném trhu.

Uzavřené smlouvy:

Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobu, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend).

Popis práv vyplývajících z akcií:

a)akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám ujmu, jde o vnitřní informace nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy,

b)akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,

c)akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií,

d)podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu o jeho rozdělení.

Další akcionářská práva vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

Umístění akcií:

Na základě výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Praha ke dni zrušení evidence emise 27. 9. 2012 bylo mezi veřejností umístěno 38.944 akcií. Z toho fyzické osoby vlastnily 35.386 akcií, což je 90,86 % z celkového množství, právnické osoby vlastnily 3.558 akcií, což je 9,14 % z celkového množství. Mezi veřejností je umístěno 38.944 tis.Kč základního kapitálu.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.

Na základě § 2 odst. 1 zákona 134/2013 Sb. , o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností došlo k 1. lednu 2014 ke změně formy akcií. Listinné akcie na majitele se změnily na listinné akcie na jméno.

V souladu s § 3 odst. 2 zákona 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, vyzvala společnost akcionáře k osobnímu předložení akcií společnosti za účelem vyznačení změn na dosavadních akciích a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů. Výzva byla zveřejněna na www.valnehromady.cz dne 13. března 2014, v Obchodním věstníku dne 7. března 2014 a na www stránkách společnosti dne 7. března 2014. K vyznačení změn a zápisu do seznamu akcionářů ke dni 19.4.2019 akcie předložilo celkem akcionářů s podílem 95,30 % hlasovacích práv. Z toho fyzické osoby vlastní 205 akcií, právnické osoby vlastní 36.907 akcií.

Valná hromada společnosti dne 28.6.2019 rozhodla ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Hlavním akcionářem společnosti je společnost KOVOTERM – služby Brno, a.s., IČO 25504771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00. Zápis z usnesení valné hromady do obchodního rejstříku byl zveřejněn 3.7.2019.

Dne 5.9.2019 byla akcionářům zapsaných v seznamu akcionářů zaslaná výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě, která začínala dnem 12.9.2019 a končila dnem 30.9.2019. Přičemž akcionáři byli upozorněni, že pokud nepředloží své akcie v dodatečné lhůtě, prohlásí představenstvo společnosti tyto akcie za neplatné.

Dne 8.10.2019 představenstvo společnosti schválilo oznámení o prohlášení akcií za neplatné. Toto oznámení bylo dne 14.10.2019 pod značkouOV03112431 zveřejněno v Obchodním věstníku.

Osoby s podílem nad 5 % hlasovacích práv emitenta k 27.3.2020:

Jméno

počet akcií

podíl v %

Kovoterm - služby Brno, a.s.

20.088

51,58

Mgr. Radana Velechovská

18.856

48,42

Celkem

38.944

100,00

2.8Statutární a dozorčí orgány

Členové představenstva a dozorčí rady viz článek 4.1 Obecné údaje části 4. Příloha k roční účetní závěrce za rok 2019

V následujících tabulkách jsou uvedeny veškeré příjmy a tantiémy členů statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců za rok 2018 a 2019.

( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2018

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

88

0

Dozorčí rada

88

0

Vedoucí zaměstnanci

1.156

0

C E L K E M

1.332

0

( Měr.jedn.: tis.Kč )

Popis

ROK 2019

Peněžité příjmy

Tantiémy

Statutární orgán

88

0

Dozorčí rada

88

0

Vedoucí zaměstnanci

1.363

0

C E L K E M

1.539

0

Počty akcií emitenta, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců dle „Seznamu akcionářů společnosti T-STRING Pardubice, a.s.“ k 31.12.2019.

Jméno a příjmení

Funkce

počet akcií

Mgr. Radana Velechovská

Člen představenstva

18.856

Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

2.9Pracovněprávní vztahy

Oblast pracovněprávních vztahů se řídila do roku 2018 „Podnikovou kolektivní smlouvou na rok 2016 - 2018“ a jejím dodatkem číslo 1, která byla uzavřena mezi Základní organizací Odborového svazu Stavba České republiky a společností T-STRING Pardubice, a.s.. Tato kolektivní smlouva byla podepsána 29. 12. 2015. Pro období roku 2018 byla upravena dodatkem číslo 2 z 13. 12. 2017. Tento dodatek byl vypracován především z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 na 12.200,00 Kč.

Koncem roku 2018 ukončila odborová organizace svou činnost. Proto byl vypracován vnitřní firemní předpis Směrnice číslo 1/2019 „Vnitřní firemní předpis pracovně právních vztahů“, dle kterého se společnost řídí od 1.1.2019. Předmětem tohoto předpisu je stanovení a upřesnění podmínek týkajících se pracovněprávních vztahů, mzdových podpínek zaměstnanců, sociálních a dalších nároků zaměstnanců, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále upravuje práva a povinnosti vztahu zaměstnavatele a zaměstnance a způsob jejich spolupráce a vzájemnou spolupráci při prosazování opatření ke zvýšení ekonomických výsledků společnosti.

2.10Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2019 středisko Diavita pokračovalo na vývoji nových druhů doplňků stravy sladidel a sirupů Bezkašel s novými elementy a kosmetické vazelíny. Veškerý vývoj střediska Diavita v roce 2019 byl financován z vlastních zdrojů.

2.11Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Veškeré odpady (průmyslové, komunální) společnost likviduje prostřednictvím oprávněných firem.

Středisko Kovovýroba.

Při ochraně životního prostředí středisko důsledně třídí odpad vzniklý při výrobě a likviduje jej prostřednictvím firmy Marius Pedersen IČO 42194920, a.s. a Martin Zálesák – výkup druhotných surovin IČO 44395043

Středisko Správa nemovitostí a Diavita.

Tříděný i netříděný komunální odpad z pronajímaných nemovitostí a při výrobě ve středisku Diavita likvidujeme prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, IČO 42194920. Odpadní vody prostřednictvím firmy VaK Pardubice IČO 60108631. Při manipulaci se surovinami a při výrobě ve středisku Diavita dbáme zásad Správné výrobní praxe.

2.12Předpokládaný budoucí vývoj

Pro zlepšení ekonomické situace společnosti předepsalo vedení společnosti pro jednotlivá střediska na rok 2020 podnikatelský záměr s tím, že celkový výsledek hospodaření za společnost za rok 2020 bude vykazovat kladný hospodářský výsledek cca 541 tis. Kč. Jako stimulační prostředek byl vedoucím a některým dalším významným pracovníkům předepsán prémiový řád pro rok 2020. Hlavním ukazatelem je hospodářský výsledek, ale velký důraz je kladen i na vymáhání pohledávek. Začátkem roku 2020 došlo u střediska Kovovýroba ke snížení počtu pracovníku o jednoho. Další změny nepředpokládáme. Dne 1.1.2017 společnost přešla na nový informační systém VARIO, který společnost vybrala na základě výběrového řízení z roku 2015. V první fázi bylo vybráno 14 společností zabývajících se ekonomickými IS. V druhé fázi bylo osloveno celkem 10 společností, které splňovaly základní požadavky. Při výběru IS byla zohledněny kritéria ohledně požadavků středisek, ceny jak pořizovací tak i nákladů v dalších letech, jednoduchá a snadná obsluha vč. zaškolení pro uživatele, spolupráce dodavatelů během výběrového řízení a reference zákazníků. Na základě uvedených kritérií byl vybrán systém VARIO ve spojení se software VYDAS, který nahradil dnes již nevyhovující software pracující pod operačním systémem DOS. V roce 2020 bude probíhat pouze další doladění IS.

Kovovýroba

V roce 2020 se středisko zaměří na další rozšíření sortimentu prodávaného zboží. V oblasti vlastní výroby budeme hledat partnery pro kooperaci. Bude racionalizována činnost obchodníka zaměřením se na činnosti, které mají pro společnost největší přínos. Po rekonstrukci bude intenzivněji využíván www.ploty-eshop.cz. Zaměříme se rovněž na propagační činnost. Začátkem roku 2020 se u tohoto střediska snížil počet pracovníků o jednoho pracovníka.

Výroba potravinových doplňků a kosmetiky

V roce 2020 se budeme věnovat v oblasti kosmetiky rozšíření řady Valinek. Rozšiřujeme zprovozněný e-shop www.sirupy-vazelina.cz.

Správa a pronájem nemovitostí

Cíl je stejný jako v předchozích letech, t.j. snaha o vyšší obsazení administrativních budov na Masarykově náměstí a Pernerově ulici. Protože se ekonomická situace na trhu i nadále nijak zásadně nemění, předpokládáme, že výsledky střediska budou kopírovat uplynulý rok s mírným zlepšením. Stav dřevěných okenních výplní v AB na Masarykově náměstí a v Pernerově ulici je již na hranici životnosti, proto vedení společnosti zahájilo přípravné práce nařešení tohoto stavu. To se týká i nákladního výtahu. Budou pokračovat práce na zkvalitnění internetové stránky www.kancelare-pardubice.cz.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu dne 12.3.2020 v souvislosti s šířením COVID-19 nelze další ekonomický vývoj společnosti odhadnout.

3.ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

Účetní závěrka je uvedena na následujících stránkách a obsahuje:

1.Základní údaje

2.Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA 2019 a 2018

3.Rozvaha v plném rozsahu PASIVA 2019 a 2018

4.Výkaz zisku a ztrát 2019 a 2018

5.Příloha


1. Základní údaje

IČ:

45534586

Obchodní firma:

T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo:

Ulice:

Masarykovo nám. 1484

Obec:

Pardubice

PSČ:

532 30

Tel.:

466 714 111

E-mail:

t-string@t-string.cz

Internetová adresa:

www.t-string.cz;

www.ploty-eshop.cz;

www.sirupy-vazelina.cz;

www.kancelare-pardubice.cz

Rok založení:

1992

Soubor obsahuje:

Rozvahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k:

31.12.2019

Údaje o auditu a auditorovi:

Předložené výkazy byly ověřeny auditorem:

NE

Název auditorské firmy:

-------------

Oprávněná KA ČR číslo

-------------

Zastoupená

-------------

Poznámka

Na základě §20 odst. 1 písm. c) zákona 563/1991 Sb. společnost nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,

Viz bod 4.1. přílohy (aktiva, obrat a počet zaměstnanců)

Jméno člena statutárního orgánu:

Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA

Osoba odp. za účetnictví:

Ing. Jindřich Vondráček

Os. odp. za účet. závěrku:

Jana Kubátová

Tel.:

466 714 423

E-mail:

t-string@t-string.cz


Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

(BILANCE)

T-STRING

ke dni31.12.2019

Pardubice, a.s.

( v celých tisících Kč )

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Masarykovo nám.

45 53 45 86

1484

532 30Pardubice

označ

AKTIVA

řád

Běžné účetní období

Min. úč.

a

b

c

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

001

65 474

38 965

26 509

53 110

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

0

0

0

0

B.

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

003

56 818

38 909

17 909

18 681

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

004

183

170

13

14

B.

I.

1

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

005

0

0

0

0

2

Ocenitelná práva

006

183

170

13

14

B.I.2.1. Software

007

183

170

13

14

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

008

0

0

0

0

3

Goodwill

009

0

0

0

0

4

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

010

0

0

0

0

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

0

0

0

0

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

0

0

0

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

013

0

0

0

0

B.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek(ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

014

56 453

38 739

17 714

18 438

B.

II.

1

Pozemky a stavby

015

40 107

22 499

17 608

18 296

B.II.1.1. Pozemky

016

6 715

0

6 715

6 745

B.II.1.2. Stavby

017

33 392

22 499

10 893

11 551

2

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

018

16 326

16 240

86

122

3

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

019

0

0

0

0

4

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

020

20

0

20

20

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

021

0

0

0

0

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

022

0

0

0

0

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

023

20

0

20

20

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024

0

0

0

0

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

025

0

0

0

0

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

026

0

0

0

0

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek(ř. 28 až 34)

027

182

0

182

229

B.

III.

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

028

0

0

0

0

2

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

029

0

0

0

0

3

Podíly - podstatný vliv

030

0

0

0

0

4

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

031

0

0

0

0

5

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

032

182

0

182

229

6

Zápůjčky a úvěry - ostatní

033

0

0

0

0

7

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

034

0

0

0

0

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

035

0

0

0

0

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

036

0

0

0

0

označ

AKTIVA

řád

Běžné účetní období

Min. úč.

a

b

c

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

C.

Oběžná aktiva(ř. 38 + 46 + 68 + 71)

037

8 418

56

8 362

34 223

C.

I.

Zásoby(ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)

038

3 107

0

3 107

2 568

C.

I.

1

Materiál

039

1 423

0

1 423

1 363

2

Nedokončená výroba a polotovary

040

0

0

0

0

3

Výrobky a zboží

041

1 684

0

1 684

1 205

C.I.3.1. Výrobky

042

1 003

0

1 003

721

C.I.3.2. Zboží

043

681

0

681

484

4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

044

0

0

0

0

5

Poskytnuté zálohy na zásoby

045

0

0

0

0

C.

II.

Pohledávky(ř. 47 + 57)

046

2 320

56

2 264

28 000

C.

II.

1

Dlouhodobé pohledávky

047

0

0

0

0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

048

0

0

0

0

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

049

0

0

0

0

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv

050

0

0

0

0

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka

051

0

0

0

0

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní

052

0

0

0

0

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky

053

0

0

0

0

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

054

0

0

0

0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní

055

0

0

0

0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky

056

0

0

0

0

2

Krátkodobé pohledávky

057

2 320

56

2 264

28 000

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

058

1 498

56

1 442

1 470

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

059

779

0

779

0

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv

060

0

0

0

0

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní

061

43

0

43

26 530

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky

062

0

0

0

0

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

063

0

0

0

0

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky

064

8

0

8

8

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

1

0

1

1

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

066

34

0

34

0

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

067

0

0

0

26 521

C.

III.

Krátkodobý finanční majetek(ř. 69 až 70)

068

0

0

0

0

C.

III.

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

069

0

0

0

0

2

Ostatní krátkodobý finanční majetek

070

0

0

0

0

C.

IV.

Peněžní prostředky(ř. 72 až 73)

071

2 991

0

2 991

3 655

C.

IV.

1

Peněžní prostředky v pokladně

072

115

0

115

88

2

Peněžní prostředky na účtech

073

2 876

0

2 876

3 567

D.

I.

Časové rozlišení(ř. 75 až 77)

074

238

0

238

206

D.

I.

1

Náklady příštích období

075

238

0

238

206

2

Komplexní náklady příštích období

076

0

0

0

0

3

Příjmy příštích období

077

0

0

0

0

označ

PASIVA

řád

Běžné úč.

Min. úč.

a

b

c

období

období

5

6

PASIVA CELKEM(ř. 79 + 101 + 141)

078

26 509

53 110

A.

Vlastní kapitál(ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 )

079

19 410

14 741

A.

I.

Základní kapitál (ř. 81 až73 )

080

38 944

38 944

1

Základní kapitál

081

38 944

38 944

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

082

0

0

3

Změny základního kapitálu

083

0

0

A.

II.

Ážio a kapitálové fondy(ř. 85 až 86)

084

-606

-584

A.

II.

1

Ážio

085

0

0

2

Kapitálové fondy

086

-606

-584

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy

087

0

0

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

088

-606

-584

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

089

0

0

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

090

0

0

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

091

0

0

A.

III.

Fondy ze zisku(ř. 93 + 94 )

092

0

0

A.

III.

1

Ostatní rezervní fondy

093

2

Statutární a ostatní fondy

094

0

0

A.

IV.

Výsledek hospodaření minulých let(ř. 96 + 98)

095

-23 619

-22 656

A.

IV.

1

Nerozdělený zisk minulých let

096

0

0

2

Neuhrazená ztráta minulých let

097

-23 619

-22 656

3

Jiný výsledek hospodaření minulých let

098

0

0

A.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

099

4 691

-963

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A.

VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

100

B.

+

C.

Cizí zdroje(ř. 102 + 107)

101

7 056

38 358

B.

I.

Rezervy(ř. 103 až 106)

102

0

0

B.

I.

1

Rezerva na důchody a podobné závazky

103

0

0

2

Rezerva na daň z příjmů

104

0

0

3

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

105

0

0

4

Ostatní rezervy

106

0

0

C.

Závazky (ř. 108 + 123)

107

7 056

38 358

C.

I.

Dlouhodobé závazky(ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 )

108

3 395

9 352

C.

I.

1

Vydané dluhopisy

109

0

0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

110

0

0

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

111

0

0

2

Závazky k úvěrovým institucím

112

0

0

3

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

0

0

4

Závazky z obchodních vztahů

114

0

0

5

Dlouhodobé směnky k úhradě

115

0

0

6

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

116

0

640

7

Závazky - podstatný vliv

117

0

0

8

Odložený daňový závazek

118

1 827

1 801

9

Závazky - ostatní

119

1 568

6 911

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

120

0

0

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

121

0

0

C.I.9.3. Jiné závazky

122

1 568

6 911

označ

PASIVA

řád

Běžné úč.

Min. úč.

a

b

c

období

období

5

6

C.

II.

Krátkodobé závazky(ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

123

3 661

29 006

C.

II.

1

Vydané dluhopisy

124

0

0

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

125

0

0

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

126

0

0

2

Závazky k úvěrovým institucím

127

0

0

3

Krátkodobé přijaté zálohy

128

0

5

4

Závazky z obchodních vztahů

129

965

1 141

5

Krátkodobé směnky k úhradě

130

0

0

6

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

131

1 400

26 345

7

Závazky - podstatný vliv

132

0

0

8

Závazky ostatní

133

1 296

1 515

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

134

478

508

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

135

0

0

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

136

258

245

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

137

135

123

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace

138

26

19

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

139

147

57

C.II.8.7. Jiné závazky

140

252

563

D.

I.

Časové rozlišení(ř. 142 + 143)

141

43

11

D.

I.

1

Výdaje příštích období

142

34

0

2

Výnosy příštích období

143

9

11

Právní forma účetní jednotky :

akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

pronájem nemovitostí, kovovýroba

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

28.02.20


Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni31.12.2019

T-STRING

( v celých tisících Kč )

Pardubice, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Masarykovo nám.

45 53 45 86

1484

532 30Pardubice

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

b

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

01

14 861

15 695

II.

Tržby za prodej zboží

02

4 945

3 895

A.

Výkonová spotřeba(ř. 04 + 05 + 06)

03

12 829

10 918

A.

1

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

3 568

2 887

A.

2

Spotřeba materiálu a energie

05

6 105

5 672

A.

3

Služby

06

3 156

2 359

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

07

-282

439

C.

Aktivace

08

0

0

D.

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

09

6 326

6 122

D.

1.

Mzdové náklady

10

4 894

4 714

D.

2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

11

1 432

1 408

D.

2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

1 292

1 257

D.

2.2. Ostatní náklady

13

140

151

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

14

721

664

E.

1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

15

742

779

E.

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

16

742

779

E.

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

17

0

0

E.

2.

Úpravy hodnot zásob

18

0

0

E.

3.

Úpravy hodnot pohledávek

19

-21

-115

III.

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

20

5 484

16

III.

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

21

78

0

III.

2.

Tržby z prodeje materiálu

22

28

15

III.

3.

Jiné provozní výnosy

23

5 378

1

F.

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

24

644

886

F.

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

31

0

F.

2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

26

19

7

F.

3.

Daně a poplatky

27

143

133

F.

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

0

0

F.

5.

Jiné provozní náklady

29

451

746

*

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

30

5 052

577

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

b

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)

31

0

0

IV.

1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

32

0

0

IV.

2.

Ostatní výnosy z podílů

33

0

0

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

34

25

0

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)

35

0

0

V.

1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

0

0

V.

2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

37

0

0

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

38

0

0

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy(ř. 41 + 42)

39

19

1

VI.

1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

40

0

0

VI.

2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

19

1

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

42

0

0

J.

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)

43

266

1 399

J.