Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Z Á S T A V N Í S M L O U VA

Z Á S T A V N Í   S M L O U VA

 

Společnost nebo jméno a příjmení  :           ..

Sídlo nebo trvalé bydliště                  :           ..

IČ nebo datum narození                    :           ..

Zast.                                                   :           ..

jako „zástavní věřitel“ na straně jedné

 

 

a

 

 

Společnost      :           T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo               :           Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02

IČ                   :           455 34 586

Zast.                :           Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

jako „zástavce“ na straně druhé

           

 

uzavřeli dnešního dne tuto

 

 

z á s t a v n í  s m l o u v u:

 

 

I.

 

1.      Zástavce prohlašuje, že je m.j. výlučným vlastníkem těchto nemovitostí:

 

-          budovy č.p. 1484, ležící na pozemcích označených jako stavební parcela č. 245/1 a č. 245/3 v části obce Zelené Předměstí;

 

-          pozemku označeného jako stavební parcela č. 245/1;

 

-          pozemku označeného jako stavební parcela č. 245/3;

 

-          pozemku označeného jako stavební parcela č. 245/2, jehož součástí je stavba č.p. 1490 v části obce Zelené Předměstí;

 

-          pozemku označeného jako pozemková parcela č. 262/1.

 

 

2.      Vše je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice na LV č. 11178 pro obec Pardubice a katastrální území Pardubice.

 

II.

 

Účastníci shodně prohlašují, že na základě Smlouvy o zápůjčce peněz uzavřené dne ……………………….. se společností nebo jméno a příjmení………………………., sídlo nebo trvalé bydliště…………………………,IČ nebo datum narození………………………………, má zástavní věřitel, společnost nebo jméno a příjmení………………………., sídlo nebo trvalé bydliště…………………………,IČ nebo datum narození………………………………, vůči zástavci, tj. T-STRING Pardubice, a.s., Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice, IČO 455 34 586, zastoupená Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA, pohledávku v celkové aktuální výši ……………………………..,--Kč (…………………………………….. korun českých). Zástavce si je současně vědom skutečnosti, že je povinen tuto částku uhradit nejpozději do …………………..

1.      Společnost

III.

 

K zajištění všech pohledávek uvedených v čl. II. této smlouvy, a to existujících, budoucích, podmíněných i nepodmíněných, do celkové částky ve výši ………………………………,--Kč (…………………………………………………korun českých), zahrnujících jistinu, její příslušenství a smluvní pokuty, zástavce ve prospěch zástavního věřitele zastavuje nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy a tím současně zřizuje zástavní právo zástavního věřitele k zástavě. Zástavní věřitel toto právo přijímá.

 

IV.

 

1.      Oba účastníci berou na vědomí, že zástavní právo k zástavě vzniká zástavnímu věřiteli až vkladem do katastru nemovitostí s tím, že do té doby jsou vázáni svými smluvními projevy.

 

2.      Současně berou účastníci na vědomí, že nebude-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy.

 

3.      Zástavu lze zpeněžit na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy. Uspokojení ze zástavy se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

V.

 

Závěrem oba účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po zralé úvaze, svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

 

 

V Pardubicíchdne    

           

 

 

      ____________________________                               _________________________­­­­­­­__

                                               

zástavní věřitel                                                              zástavce

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.