Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Zpráva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a účetní závěrka za rok 2021

 

Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice

 

 

 

 

                                 

 

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

 

 ČINNOSTI A O STAVU

 

MAJETK U SPOLEČNOSTI , 

  

NÁVRH

  

 NA ROZDĚLENÍ

 

                       ZISKU,                        

      

     ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 

                   A                    

                  

      ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZA ROK   2 0 2 1

 

 

15. dubna 2022

 

 

 

 

Valná hromada akcionářů T-STRING Pardubice, a.s.

30. května 2022

 

Obsah

1.       ÚVOD.. 4

2.       ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2021. 4

2.1        Základní údaje o společnosti4

2.2        Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021. 4

2.2.1        Nejvýznamnější události4

2.2.2        Souhrnný přehled. 5

2.2.3        Předměty činnosti v roce 2021. 6

2.2.4        Přehled ukazatelů v tabulkách. 7

2.3        Zpráva o stavu majetku v roce 2021.7

2.3.1        Celkový přehled majetku.7

2.3.2        Stálá aktiva. 7

2.3.3        Oběžná aktiva. 8

3.       Hospodářský výsledek a návrh na rozdělení zisku. 8

4.       ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU.. 9

5.       Příloha v roční účetní závěrce za rok 2021. 17

5.1        Obecné údaje. 17

5.2        Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách, vysvětlující a doplňující informace k výkazům.. 18

5.2.1        Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v tis. Kč. 19

5.3        Ostatní důležité informace. 22

5.3.1        Závazek vůči finančnímu úřadu. 22

5.3.2        Prodej závodu DIAVITA.. 22

5.3.3        Přeměna společnosti22

5.4        Odměna auditora. 25

5.5        Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky  25

5.6        Vliv odložené daně na HV.. 25

6.       ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.27

6.1        Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky:27

7.       ZPRÁVA O VZTAZÍCH.. 28

7.1        Struktura vztahů mezi osobami28

7.1.1        Ovládaná osoba. 28

7.1.2        Ovládající osoby. 28

7.1.3        Osoby jednající ve shodě. 28

7.1.4        Vztah mezí ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 29

7.2        Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů. 29

7.3        Způsob a prostředky ovládání29

7.3.1        Ovládající osoby a osoby jednající ve shodě. 29

7.4        Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,29

7.5        Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou. 29

7.5.1        Ovládající osoba Mgr. Radana Velechovská. 29

7.5.2        Kovoterm - služby Brno, a.s.30

7.6        Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika.30

7.7        Rozhodné období.30

 


 

1.  ÚVOD

 

          Tato zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (dále jen Zpráva) je vypracována dle § 456 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Je zároveň Zprávou správní rady pro valnou hromadu dne 30. 5. 2022.

          Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve Zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

 

2.  ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2021

 

2.1    Základní údaje o společnosti

 

Obchodní firma: T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. 1484

PSČ: 532 30

Identifikační číslo: 45534586

Datum založení: 1. května 1992 zápisem do Obchodního rejstříku, společnost byla založena na dobu neurčitou, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 612           

Právní řád: Česká republika

Právní předpis: společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku

Právní forma: akciová společnost

 

         

2.2    Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021

 

2.2.1   Nejvýznamnější události

 

2.2.1.1     Přeměna společnosti

 

Na základě projektu přeměny ze dne 20. 5. 2021, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 22. 6. 2021 došlo k rozdělení společnosti T-STRING Pardubice, a.s. odštěpením sloučením oddělené části podle zákona č. 125/2008 Sb.

Zúčastněné společnosti:

1) T-STRING Pardubice, a.s. – rozdělovaná společnost,

2) NAVIGON s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 097 69 749, - nástupnická společnost.

Rozdělení společnosti bylo ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) zákona  č. 125/2008 Sb. realizováno formou rozdělení odštěpením, kdy část jmění rozdělené společnosti přešla na jednu existující společnost.

Rozhodný den rozdělení společnosti byl stanoven na 1. 1 2021. Od tohoto data se jednání rozdělované společnosti, týkající se přecházejí části jmění, považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti.

Na nástupnickou společnost přešel tento majetek:

Pozemky a veškeré jejich příslušenství a součásti, zejména stavby na nich umístěné, konkrétně pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 11178, obec Pardubice, Katastrální území 717657 Pardubice:

- pozemky evidované jako stavební parcela číslo 245/1 a 245/3 na nichž stojí stavba čp. 1484, jiná stavba,

- stavba čp. 1484, jiná stavba, postavená na pozemcích 245/1 a 245/3,

-pozemek evidovaný jako stavební parcela číslo 245/2, jehož součástí je stavba čp. 1490, jiná stavba,

- pozemek evidovaný jako pozemková parcela číslo 262/1.

 

2.2.1.2     Prodej závodu DIAVITA

 

K 31. 3. 2021 byla ukončena činnost závodu DIAVITA (interně středisko číslo 979 DIAVITA) a závod DIAVITA byl odprodán. Kupní cena byla dohodnuta na 3.600 tis. Kč a je zcela splacena. Výnos zaúčtován 371 400/ 649 400.

Zůstatková hodnota prodaného majetku ve výši 547 tis. Kč byla zaúčtována na účet 547. 

 

2.2.2   Souhrnný přehled

 

V roce 2021 došlo ke snížení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto tržby se snížily z hodnoty 13.510 tis. Kč na hodnotu 4.536 tis. Kč, to je snížení proti roku 2020 o 8.974 tis. Kč. K tomuto výraznému snížení došlo z důvodu přeměny společnosti a z důvodu prodeje závodu DIAVITA.  Zároveň tržeb z prodeje zboží nebyly realizovány vůbec. Přičemž v roce 2020 byla jejich hodnota 3.264 tis. Kč. Důvodem je ukončení činnosti střediska Kovovýroba. Tržby se celkově snížily o 72,96 %.

Výkonová spotřeba se snížila o 6.523 tis. Kč, to je o 65,53 %, z hodnoty 9.983 tis. Kč na 3.441 tis. Kč. Z toho náklady vynaložené na prodané zboží se snížily o 2.599 tis. Kč, spotřeba materiálu a energie se snížila o 3.132 tis. Kč a služby se snížily o 811 tis. Kč.

Snížení tržeb za vlastní výrobky, služby a zboží nebylo  tedy dostatečně  kompenzováno snížením výkonové spotřeby.

Pozitivní je, že došlo ke snížení osobních nákladů o 2.470 tis. Kč z hodnoty 5.689 tis. Kč na hodnotu 3.219 tis. Kč. Důvodem je snížení průměrného evidenčního přepočteného počtu zaměstnanců z 11 v roce 2020 na 8,84 v roce 2021.

Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl hodnoty 1.258 tis. Kč. Proti roku 2020 došlo ke zvýšení o 700 tis. Kč. Pro porovnání výsledku hospodaření z vlastní provozní činnosti středisek mezi roky 2020 a 2021 je nutné tento výsledek hospodaření očistit o některé položky, které přímo nesouvisí s provozní činností posuzovaných roků. Jedná se o tržbu z prodeje dlouhodobého majetku střediska Kovovýroba (v roce 2020 1.250 tis. Kč). Očištěný výsledek hospodaření pak za rok 2020 má hodnotu -692 tis. Kč. Dále v roce 2021 se jedná o prodej závodu DIAVITA. Tržba je 3.600 tis. Kč, zůstatková cena 547 tis. Kč. Rozdíl  je 3.053 tis. Očištěný výsledek hospodaření pak za rok 2021 má hodnotu -1.795 tis. Kč. Pro rok 2022 vedení společnosti vypracovalo podnikatelský záměr, k jehož zajištění byl vedoucím pracovníkům stanoven prémiový řád. V souvislosti s tím byl kladen vysoký důraz na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané údaje z účetnictví                                                                           Měr.jedn.: tis. Kč

Popis

ROK 2020

ROK 2021

ROZDÍL

Hospodářský výsledek řádek 55 výkazu ZZ

558

1.258

 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

-1.250

-3.053

 

Očištěný hospodářský výsledek

-692

-1.795

-1.103

 

2.2.3   Předměty činnosti v roce 2021

 

2.2.3.1     Diavita - potravinářské doplňky a kosmetika

 

Na trh jsme dodávali doplňky stravy, sladidla a kosmetiku, doplňkově čaje a byliny. Prodej výrobků jsme obohatili o prodej bylin v sáčcích  např. diviznu, mátu, šalvěj, kotvičník, jitrocel, černý bez, dále pro zdravou výživu potravinová semínka - kustovnici, lněné semínko, phsylium v našich kontaktních místech. Dalším výrobkem, který byl v roce 2021 vyráběn je  tekuté sladidlo pro diabetiky. V roce 2021 se na tržbách významně podílely prodeje vazelín a sladidel. Především v oblasti doplňků stravy máme mnoho konkurentů. V současné době se jako největší konkurence projevuje prodej privátních značek v řetězcích lékáren, např. Jitrocelový sirup v řetězcích lékáren Dr. Max, totéž platí u vazelín.

V roce 2021 byla výkonnost střediska výrazně nižší než v roce 2020. Důvodem je ukončení činnosti k 31.3.2021 a odprodej závodu DIAVITA. Nebyl předpoklad dalšího rozvoje činnosti střediska. Tržby z prodeje výrobků a služeb se snížily z hodnoty 4.375 tis. Kč na hodnotu 1.026 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření byl sice v roce 2021 3.053 tis. Kč, ale po odečtení HV z prodeje byl HV z vlastní podnikatelské činnosti pouze 6 tis. Kč.

Prodej byl realizován prostřednictvím maloobchodní prodejny nebo dodávkami velkoodběratelům, případně v menší míře dodávkami prostřednictvím internetového obchodu www.sirupy-vazelina.cz.

 

2.2.3.2     Správa a pronájem nemovitostí

 

            Společnost od roku 2021 již není vlastníkem nemovitostí a pozemků na Masarykově náměstí  a v Pernerově ulici. Na základě projektu přeměny došlo k odštěpení tohoto majetku a jeho sloučením. Novým vlastníkem je společnost NAVIGON s.r.o.. Na základě smlouvy o správě a smlouvy o účetnictví společnost zajišťuje správu a účetnictví vztahující se k uvedenému nemovitému majetku pro nového vlastníka. Odbor Správa budov zabezpečuje tedy správu nemovitostí (2 administrativní budovy na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490) a správu parkoviště. V rámci správy dále zajišťuje pro společnost NAVIGON pronajímá zasedací místnosti, volné plochy k plošné inzerci a skladové prostory. V roce 2021 byly prováděny zejména opravy interiérů a odstraňovaly se havarijní stavy ostatních konstrukcí. Stav některých konstrukcí je již na hranici životnosti (okna, nákladní výtah, a další..) a vedení společnosti NAVIGON tento problém řeší. Odbor dále pronajímá areál v Černé za Bory.

Tržby za správu nemovitého majetku byly v roce 2021 2.422 tis. Kč. Tržby za pronájem areálu Černá za Bory byly 553 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření za správu dosáhl hodnoty 1.381 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření za pronájem byl 253 tis. Kč.

 

 

 

2.2.3.3     Ostatní podnikatelské aktivity

 

            Ostatní podnikatelské aktivity byly nevýznamné. V roce 2021 společnost zahájila činnost účetního střediska, které poskytovalo účetní služby pro externí společnosti. Odchodem jednoho pracovníka však tuto činnost společnost ukončila a v současné době jsou zajišťovány účetní služby pouze pro společnost NAVIGON. V roce 2021 byly tržby za účetní služby 473 tis. Kč.

 

2.2.4   Přehled ukazatelů v tabulkách

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží                 Měr.jedn.: tis.Kč

Podnikatelská činnost

ROK

2019

2020

2021

Správa a pronájem nemovitostí

7.954

7.782

2.975

Kovovýroba

7.768

4.616

0

Diavita

4.084

4.375

1.026

Účetní služby

0

0

473

Ostatní

0

0

62

Celkem

19.806

16.773

4.536

 

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb

 a zboží dle jednotlivých teritorií                                                             Měr.jedn.: tis.Kč

Teritorium

ROK

2019

2020

2021

Česká republika

19.780

16.767

4.536

Slovensko

26

6

0

 

2.3    Zpráva o stavu majetku v roce 2021.

 

2.3.1   Celkový přehled majetku.

 

            Aktiva celkem mají pořizovací hodnotu 19.541 tis. Kč, zůstatková hodnota je 13.777 tis. Kč. Z toho stálá aktiva      v pořizovací ceně 9.782 tis. Kč, zůstatková cena 4.045 tis. Kč. Oběžná aktiva 9.759 tis. Kč. Na oběžné prostředky jsou vytvořeny opravné položky v hodnotě 26 tis. Kč.

 

2.3.2   Stálá aktiva

 

Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací hodnota je 127 tis. Kč, zůstatková hodnota je 12 tis. Kč. Jedná se o software. Další položkou stálých aktiv je dlouhodobý hmotný majetek. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně je 9.655 tis. Kč, zůstatková cena je 4.032 tis. Kč.

Společnost vlastní výrobní areál v Černé za Bory v pořizovací ceně 8.171 tis. Kč. Zůstatková cena je 4.012 tis. Kč. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí společnost vlastní v celkové pořizovací ceně 1.464 tis. Kč. Zůstatková cena je 0 tis. Kč. Dále vlastní jiný dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) v pořizovací ceně 20 tis. Kč. Zůstatková cena je 20 tis. Kč. Majetek je odepsán na 41,76 % pořizovací ceny.

Dlouhodobý finanční majetek společnost již nevlastní. V roce 2021 byl odprodán. Tvořil ho vklad do společnosti MILZA zemědělské družstvo ve výši 788 tis. Kč.

 

2.3.3   Oběžná aktiva

 

Oběžná aktiva tvoří zásoby ve výši 99 tis. Kč. Dále pohledávky ve výši 6.010 tis. Kč. Z toho dlouhodobé pohledávky 3.000 tis. Kč, krátkodobé pohledávky 2.910 tis. Kč a časové rozlišení aktiv 100 tis. Kč.Další položkou oběžných aktiv jsou peněžní prostředky ve výši 3.650 tis. Kč.

 

3.  Hospodářský výsledek a návrh na rozdělení zisku

 

Ukazatel

R O K

2019

2020

2021

Hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti  ( v tis.Kč )

4.691

558

1258

Hosp. výsledek připadající na jednu akcii  ( v Kč/akcii )

120,44

14,32

32,31

Výše dividendy ( v Kč/akcii )

0,00

0,00

0,00

 

 

Rozdělení HV za rok 2020                                                                            (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

-18.928.754,68

Použití rezervního fondu na úhradu ztráty minulých let

18.928.794,68

HV za rok 2020

558.077,97

Příděl do rezervního fondu v roce 2021 ze zisku 2020

557.908,97

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2020) nerozdělený zisk

169,00

 

 

Návrh na rozdělení HV za rok 2021

 

Rozdělení HV za rok 2021                                                                           (měr.j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

169,00

HV za rok 2021

1.258.358,32

Příděl do rezervního fondu v roce 2022 ze zisku 2021

1.258.527,32

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2021)

0,00

 

            Hospodářský výsledek za rok 2021 dosáhl hodnoty 1.258.358,32 Kč, společnost použije celou výši HV na tvorbu rezervního fondu včetně nerozděleného zisku minulých let.. Celkový příděl do rezervního fondu bude tedy 1.258.527,32 Kč. Vzhledem k tomu není navržena ani výplata dividendy za rok 2021.  

 

 


 

4.  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU

 

Účetní závěrka je uvedena na následujících stránkách a obsahuje:

          1.           Základní údaje

          2.           Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA 2021 a 2020

          3.           Rozvaha v plném rozsahu PASIVA 2021 a 2020

          4.           Výkaz zisku a ztrát 2021 a 2020

          5.           Příloha v účetní závěrce


 

1. Základní údaje

 

 

 

 

 

 

 

IČ:

45534586

 

 

Obchodní firma:

T-STRING Pardubice, a.s.

 

 

Sídlo:

 

 

 

Ulice:

Masarykovo nám. 1484

 

 

Obec:

Pardubice

 

 

PSČ:

532 30

Tel.:

466 714 111

E-mail:

t-string@t-string.cz

 

 

Internetová adresa:

www.t-string.cz;

www.sirupy-vazelina.cz;

www.kancelare-pardubice.cz

 

 

 

 

 

 

Rok založení:

1992

 

 

 

 

 

 

Soubor obsahuje:

Rozvahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k:

31.12.2021

 

 

 

 

Údaje o auditu a auditorovi:

 

 

 

Předložené výkazy byly ověřeny auditorem:

NE

 

Název auditorské firmy:

-------------

 

 

Oprávněná KA ČR číslo

-------------

 

 

Zastoupená

-------------

 

 

Poznámka

Na základě §20 odst. 1 písm. c) zákona 563/1991 Sb. společnost nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,

Viz bod 4.1. přílohy (aktiva, obrat a počet zaměstnanců)

 

 

 

 

 

 

Jméno člena statutárního orgánu:

Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA

 

 

Osoba odp. za účetnictví:

Ing. Jindřich Vondráček

 

 

Os. odp. za účet. závěrku:

Jana Kubátová

Tel.:

466 714 423

E-mail:

t-string@t-string.cz

 

 

 


 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

 

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

(BILANCE)

 

T-STRING

 

 

 

 

ke dni  31.12.2021

 

Pardubice, a.s.

 

 

 

 

( v celých tisících Kč )

 

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masarykovo nám.

 

 

 

 

45 53 45 86

 

1484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532 30  Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

označ

AKTIVA

řád

Běžné účetní období

Min.úč.

a

b

c

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

 

 

 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

001

19 541

5 764

13 777

26 246

A.

 

 

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

0

0

0

0

B.

 

 

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

003

9 782

5 738

4 044

17 763

B.

I.

 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)

004

127

115

12

15

B.

I.

1

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

005

0

0

0

0

 

 

2

Ocenitelná práva

006

127

115

12

15

 

 

 

B.I.2.1. Software

007

127

115

12

15

 

 

 

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

008

0

0

0

0

 

 

3

Goodwill

009

0

0

0

0

 

 

4

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

010

0

0

0

0

 

 

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

0

0

0

0

 

 

 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

0

0

0

 

 

 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

013

0

0

0

0

B.

II.

 

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

014

9 655

5 623

4 032

17 589

B.

II.

1

Pozemky a stavby

015

8 171

4 159

4 012

16 951

 

 

 

B.II.1.1. Pozemky

016

845

0

845

6 715

 

 

 

B.II.1.2. Stavby

017

7 326

4 159

3 167

10 236

 

 

2

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

018

1 464

1 464

0

49

 

 

3

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

019

0

0

0

0

 

 

4

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

020

20

0

20

20

 

 

 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

021

0

0

0

0

 

 

 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

022

0

0

0

0

 

 

 

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

023

20

0

20

20

 

 

5

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024

0

0

0

569

 

 

 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

025

0

0

0

0

 

 

 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

026

0

0

0

569

B.

III.

 

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

027

0

0

0

159

B.

III.

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

028

0

0

0

0

 

 

2

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby

029

0

0

0

0

 

 

3

Podíly - podstatný vliv

030

0

0

0

0

 

 

4

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

031

0

0

0

0

 

 

5

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

032

0

0

0

159

 

 

6

Zápůjčky a úvěry - ostatní

033

0

0

0

0

 

 

7

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

034

0

0

0

0

 

 

 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

035

0

0

0

0

 

 

 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

036

0

0

0

0

 

označ

AKTIVA

řád

Běžné účetní období

Min.úč.

a

b

c

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

C.

 

 

Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71)

037

9 659

26

9 633

8 295

C.

I.

 

Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)

038

99

0

99

729

C.

I.

1

Materiál

039

99

0

99

689

 

2

Nedokončená výroba a polotovary

040

0

0

0

35

3

Výrobky a zboží

041

0

0

0

5

 

C.I.3.1. Výrobky

042

0

0

0

5

 

C.I.3.2. Zboží

043

0

0

0

0

4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

044

0

0

0

0

5

Poskytnuté zálohy na zásoby

045

0

0

0

0

C.

II.

 

Pohledávky  (ř. 47 + 57)

046

5 910

26

5 884

2 541

C.

II.

1

Dlouhodobé pohledávky

047

3 000

0

3 000

0

 

 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

048

0

0

0

0

 

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

049

0

0

0

0

 

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv

050

0

0

0

0

 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka

051

0

0

0

0

 

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní

052

3 000

0

3 000

0

 

C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky

053

0

0

0

0

 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

054

0

0

0

0

 

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní

055

0

0

0

0

 

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky

056

3 000

0

3 000

0

2

Krátkodobé pohledávky

057

2 910

26

2 884

2 541

 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

058

676

26

650

1 455

 

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

059

0

0

0

275

 

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv

060

0

0

0

0

 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní

061

2 234

0

2 234

811

 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky

062

0

0

0

0

 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

063

0

0

0

0

 

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky

064

0

0

0

27

 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

6

0

6

2

 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

066

167

0

167

544

 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

067

2 061

0

2 061

238

C.

III.

 

Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70)

068

0

0

0

0

C.

III.

1

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

069

0

0

0

0

 

2

Ostatní krátkodobý finanční majetek

070

0

0

0

0

C.

IV.

 

Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73)

071

3 650

0

3 650

5 025

C.

IV.

1

Peněžní prostředky v pokladně

072

39

0

39

65

 

2

Peněžní prostředky na účtech

073

3 611

0

3 611

4 960

D.

I.

 

Časové rozlišení  (ř. 75 až 77)

074

100

0

100

188

D.

I.

1

Náklady příštích období

075

100

0

100

188

 

2

Komplexní náklady příštích období

076

0

0

0

0

3

Příjmy příštích období

077

0

0

0

0

označ

PASIVA

řád

Běžné úč.

Min.úč.

 

a

b

c

období

období

 

5

6

 

 

 

 

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141)

078

13 777

26 246

 

A.

 

 

Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 )

079

9 782

19 944

 

A.

I.

 

Základní kapitál (ř. 81 až  73 )

080

3 894

3 894

 

 

1

Základní kapitál

081

3 894

3 894

 

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

082

0

0

 

3

Změny základního kapitálu

083

0

0

 

A.

II.

 

Ážio a kapitálové fondy  (ř. 85 až 86)

084

0

-629

 

A.

II.

1

Ážio

085

0

0

 

 

2

Kapitálové fondy

086

0

-629

 

 

A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy

087

0

0

 

 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

088

0

-629

 

 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

089

0

0

 

 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

090

0

0

 

 

A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

091

0

0

 

A.

III.

 

Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 )

092

4 630

16 121

 

A.

III.

1

Ostatní rezervní fondy

093

4 630

16 121

 

 

2

Statutární a ostatní fondy

094

0

0

 

A.

IV.

 

Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98)

095

0

0

 

A.

IV.

1

Nerozdělený zisk minulých let

096

0

0

 

 

 

2

Neuhrazená ztráta minulých let

097

0

0

 

 

3

Jiný výsledek hospodaření minulých let

098

0

0

 

A.

V.

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

099

1 258

558

 

 

 

 

(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

 

A.

VI.

 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

100

 

 

 

B.

+

C.

Cizí zdroje      (ř. 102 + 107)

101

3 992

6 298

 

B.

I.

 

Rezervy   (ř. 103 až 106)

102

0

0

 

B.

I.

1

Rezerva na důchody a podobné závazky

103

0

0

 

 

2

Rezerva na daň z příjmů

104

0

0

 

3

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

105

0

0

 

4

Ostatní rezervy

106

0

0

 

C.

 

 

Závazky (ř. 108 + 123)

107

3 992

6 298

 

C.

I.

 

Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 )

108

2 014

3 314

 

C.

I.

1

Vydané dluhopisy

109

0

0

 

 

 

 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

110

0

0

 

 

 

 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

111

0

0

 

 

 

2

Závazky k úvěrovým institucím

112

0

0

 

 

 

3

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

0

0

 

 

 

4

Závazky z obchodních vztahů

114

0

0

 

 

 

5

Dlouhodobé směnky k úhradě

115

0

0

 

 

 

6

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

116

0

0

 

 

 

7

Závazky - podstatný vliv

117

0

0

 

 

 

8

Odložený daňový závazek

118

445

1 746

 

 

 

9

Závazky - ostatní

119

1 569

1 568

 

 

 

 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

120

0

0

 

 

 

 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

121

0

0

 

 

 

 

C.I.9.3. Jiné závazky

122

1 569

1 568

 

 

 

 

označ

PASIVA

řád

Běžné úč.

Min.úč.

 

a

b

c

období

období

 

5

6

 

C.

II.

 

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)

123

1 978

2 984

 

C.

II.

1

Vydané dluhopisy

124

0

0

 

 

 

 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

125

0

0

 

 

 

 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

126

0

0

 

 

 

2

Závazky k úvěrovým institucím

127

0

0

 

 

 

3

Krátkodobé přijaté zálohy

128

21

12

 

 

 

4

Závazky z obchodních vztahů

129

429

696

 

 

 

5

Krátkodobé směnky k úhradě

130

0

0

 

 

 

6

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

131

612

1 400

 

 

 

7

Závazky - podstatný vliv

132

0

0

 

 

 

8

Závazky ostatní

133

916

876

 

 

 

 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

 

134

248

388

 

 

 

 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

 

135

0

0

 

 

 

 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

 

136

154

229

 

 

 

 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

137

79

126

 

 

 

 

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace

 

138

388

49

 

 

 

 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

139

47

84

 

 

 

 

C.II.8.7. Jiné závazky

140

0

0

 

D.

I.

 

Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)

141

3

4

 

D.

I.

1

Výdaje příštích období

142

0

0

 

 

 

2

Výnosy příštích období

143

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní forma účetní jednotky :

akciová společnost

 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

pronájem nemovitostí, kosmetika, potrav. Doplňky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

 

08.03.22

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

 

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

 

 

 

 

ke dni  31.12.2021

 

T-STRING

 

( v celých tisících Kč )

 

Pardubice, a.s.

 

 

 

 

 

 

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masarykovo nám.

 

 

 

 

45 53 45 86

 

1484

 

 

 

 

 

532 30  Pardubice

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení

TEXT

Číslo

Skutečnost v účetním období

a

b 

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

 

I.

 

Tržby z prodeje výrobků a služeb

01

4 536

13 510

 

II.

 

Tržby za prodej zboží

02

0

3 264

A.

 

 

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

03

3 441

9 983

A.

 

1

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

0

2 599

A.

 

2

Spotřeba materiálu a energie

05

1 872

5 004

A.

 

3

Služby

06

1 569

2 380

B.

 

 

Změna stavu zásob vlastní činnosti

07

39