Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Zpráva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a účetní závěrka za rok 2022

T-STRING Pardubice, a.s. 

Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice

 

 

 

 

                                 

 

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

 

ČINNOSTI

 

 

 

15. dubna 2023

 

 

 

 

Valná hromada akcionářů T-STRING Pardubice, a.s.

30. května 2023

 

Obsah

1.       ÚVOD.. 4

2.       ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2022. 4

2.1        Základní údaje o společnosti4

2.2        Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022. 4

2.2.1        Nejvýznamnější události4

2.2.2        Souhrnný přehled. 5

2.2.3        Předměty činnosti v roce 2022. 5

2.2.4        Přehled ukazatelů v tabulkách. 6

2.3        Zpráva o stavu majetku v roce 2022.6

2.3.1        Celkový přehled majetku.6

2.3.2        Stálá aktiva. 7

2.3.3        Oběžná aktiva. 7

3.       Hospodářský výsledek a návrh na rozdělení zisku. 7

4.       ÚČETNÍ ZÁVĚRKA.. 8

4.1        Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2022 a 2021. 9

4.2        Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu druhové členění 2022 a 2021. 10

4.3        Příloha v roční účetní závěrce za rok 2022. 12

5.       ZPRÁVA O VZTAZÍCH.. 13

5.1        Struktura vztahů mezi osobami13

5.1.1        Ovládaná osoba. 13

5.1.2        Ovládající osoby. 13

5.1.3        Osoby jednající ve shodě. 13

5.1.4        Vztah mezí ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 14

5.2        Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů. 14

5.3        Způsob a prostředky ovládání14

5.3.1        Ovládající osoby a osoby jednající ve shodě. 14

5.4        Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,14

5.5        Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou. 14

5.5.1        Ovládající osoba Mgr. Radana Velechovská. 15

5.6        Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika.15

5.7        Rozhodné období.15

 


 

1.  ÚVOD

 

          Tato zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (dále jen Zpráva) je vypracována dle § 456 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Je zároveň Zprávou správní rady pro valnou hromadu dne 30. 5. 2023.

          Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve Zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

 

2.  ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2022

 

2.1    Základní údaje o společnosti

 

Obchodní firma: T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. 1484

PSČ: 532 30

Identifikační číslo: 45534586

Datum založení: 1. května 1992 zápisem do Obchodního rejstříku, společnost byla založena na dobu neurčitou, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 612           

Právní řád: Česká republika

Právní předpis: společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku

Právní forma: akciová společnost

 

         

2.2    Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022

 

2.2.1   Nejvýznamnější události

 

2.2.1.1     Odprodej majetku

 

V roce 2022 společnost odprodala veškerý nemovitý majetek zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice na LV č. 11178 pro obec Pardubice katastrální území Studánka. Současně s tím odprodala i část movitého majetku, který byl využíván v těchto nemovitostech. Kupujícím byla jednak společnost AGROKOM CZ spol. s r.o. Přelouč, IČO 25983300 a STERA 3000, s.r.o. Pardubice, IČO 25920961. Celková kupní cena byla 6.750.000,00 Kč. Zůstatková cena prodaného majetku byla 3.952.526,40 Kč. Hospodářský výsledek z prodeje majetku v roce 2022 činí 2.797.473,60 Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 byla na základě projektu přeměny společnost rozdělena odštěpením sloučením oddělené části, kdy část jmění rozdělené společnosti přešla na existující společnost NAVIGON s.r.o. Pardubice, IČO 09769749 a na nástupnickou společnost přešel ostatní nemovitý majetek, k 31.12.2022 společnost již nevlastní žádný nemovitý majetek.

 

2.2.1.2     Vedení účetnictví

 

Na základě smlouvy o dílo z 1.6.2022 vede pro společnost účetnictví od 1.7.2022 společnost ATERRA SERVICES s.r.o., IČO 29013356.

 

2.2.2   Souhrnný přehled

 

V roce 2022 došlo ke zvýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto tržby se zvýšily z hodnoty 4.536 tis. Kč na hodnotu 5.725 tis. Kč, to je zvýšení proti roku 2021 o 1.189 tis. Kč. Největší část tržeb ve výši 5.200 tis. Kč byla realizována za správu administrativní budovy pro společnost NAVIGON s.r.o.. Další část tržeb byla za pronájem nemovitého majetku v Černé za Bory a to ve výši 271 tis. Kč. Tržby ve výši 240 tis. Kč byly za vedení účetnictví (fakturace za pronájem, evidence došlých faktur, vedení pokladny a mezd) pro společnost NAVIGON s.r.o.. Poslední menší část tržeb ve výši necelých 14 tis. Kč byly za zapůjčení nákladního auta.

Výkonová spotřeba se zvýšila o 323 tis. Kč z hodnoty 3.441 tis. Kč na hodnotu 3.764 tis. Kč. Z toho spotřeba materiálu a energie se zvýšila o 764 tis. Kč, služby se snížily o 441 tis. Kč.

Pozitivní je, že nedošlo k výraznému zvýšení osobních nákladů. Ty se zvýšily pouze o 16 tis. Kč za současného výrazného zvýšení zaručené a minimální mzdy k 1.1.2022. Důvodem je další snížení průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců v roce 2022 na hodnotu 5,4. V roce 2021 byl stav 8,84.

Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl hodnoty 1.529 tis. Kč. Proti roku 2021 došlo ke zvýšení o 271 tis. Kč. Pro porovnání výsledku hospodaření z vlastní provozní činnosti mezi roky 2021 a 2022 je nutné tento výsledek hospodaření očistit o některé položky, které přímo nesouvisí s provozní činností posuzovaných roků. V roce 2021 se jedná o prodej závodu DIAVITA. Tržba je 3.600 tis. Kč, zůstatková cena 547 tis. Kč. Rozdíl je 3.053 tis. Kč. V roce 2022 byly odprodány nemovitosti v Černé za Bory. Prodejní cena byla 6.750 tis. Kč, zůstatková cena 3.953 tis. Kč. Rozdíl je 2.797 tis. Kč. V roce 2021 činily výnosové úroky ze zápůjček 33 tis. Kč. V roce 2022 byly výnosové úroky ze zápůjček 322 tis. Kč. Vliv daně z příjmů v roce 2021 – 335 tis. Kč. V roce 2022 +150 tis. Kč. Očištěný výsledek hospodaření pak má za rok 2022 hodnotu –  1.740 tis. Kč. To je o 247 tis. Kč větší ztráta než v roce 2021.  

 

 

Vybrané údaje z účetnictví                                                                           Měr. jedn.: tis. Kč

Popis

ROK 2021

ROK 2022

ROZDÍL

Hospodářský výsledek řádek 55 výkazu ZZ

1.258

1.529

 

HV z prodeje dlouhodobého majetku

-3.053

-2.797

 

Výnosové úroky ze zápůjčky

-33

-322

 

Daň z příjmů

335

-150

 

Očištěný hospodářský výsledek

-1.493

-1.740

-247

 

2.2.3   Předměty činnosti v roce 2022

 

2.2.3.1     Správa a pronájem nemovitostí

 

            Společnost od roku 2021 již není vlastníkem nemovitostí a pozemků na Masarykově náměstí a v Pernerově ulici. Na základě projektu přeměny došlo k odštěpení tohoto majetku a jeho sloučením. Novým vlastníkem je společnost NAVIGON s.r.o.. Na základě smlouvy o správě společnost zajišťuje správu vztahující se k uvedenému nemovitému majetku pro nového vlastníka. Odbor Správa budov zabezpečuje tedy správu nemovitostí (2 administrativní budovy na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490) a správu parkoviště. V rámci správy zajišťuje pro společnost NAVIGON pronajímání kanceláří, zasedací místnosti, volných ploch k plošné inzerci a skladových prostor. V roce 2022 byly prováděny zejména opravy interiérů a odstraňovaly se havarijní stavy ostatních konstrukcí. Stav některých konstrukcí je již na hranici životnosti (okna, nákladní výtah, a další) a vedení společnosti NAVIGON tento problém řeší. Odbor dále pronajímal areál v Černé za Bory.

Tržby za správu nemovitého majetku byly v roce 2022 5.200 tis. Kč. Tržby za pronájem areálu Černá za Bory byly 271 tis. Kč.

 

2.2.3.2     Ostatní podnikatelské aktivity

 

            Ostatní podnikatelské aktivity byly nevýznamné. V roce 2022 společnost zajišťovala některé účetní služby pro společnost NAVIGON a realizovala zapůjčení nákladního automobilu.

 

2.2.4   Přehled ukazatelů v tabulkách

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží                 Měr. jedn.: tis. Kč

Podnikatelská činnost

ROK

2020

2021

2022

Správa a pronájem nemovitostí

7.782

2.975

5.471

Kovovýroba

4.616

0

0

Diavita

4.375

1.026

0

Účetní služby

0

473

240

Ostatní

0

62

14

Celkem

16.773

4.536

5.725

 

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb

 a zboží dle jednotlivých teritorií                                                             Měr. jedn.: tis. Kč

Teritorium

ROK

2020

2021

2022

Česká republika

16.767

4.536

5.725

Slovensko

6

0

0

 

2.3    Zpráva o stavu majetku v roce 2022.

 

2.3.1   Celkový přehled majetku.

 

            Aktiva celkem mají pořizovací hodnotu 15.018 tis. Kč, zůstatková hodnota je 13.933 tis. Kč. Z toho stálá aktiva      v pořizovací ceně 1.069 tis. Kč, zůstatková cena 22 tis. Kč. Oběžná aktiva 13.891 tis. Kč. Na oběžné prostředky jsou vytvořeny opravné položky v hodnotě 38 tis. Kč.

 

 

 

2.3.2   Stálá aktiva

 

Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací hodnota je 74 tis. Kč, zůstatková hodnota je 0 tis. Kč. Jedná se o software. Další položkou stálých aktiv je dlouhodobý hmotný majetek. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně je 995 tis. Kč, zůstatková cena je 22 tis. Kč. Z toho samostatné movité věci a soubory movitých věcí společnost vlastní v celkové pořizovací ceně 975 tis. Kč. Zůstatková cena je 2 tis. Kč. Dále vlastní jiný dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) v pořizovací ceně 20 tis. Kč. Zůstatková cena je 20 tis. Kč. Majetek je odepsán na 98,58 % pořizovací ceny.

 

2.3.3   Oběžná aktiva

 

Oběžná aktiva tvoří pohledávky ve výši 6.637 tis. Kč. Z toho dlouhodobé pohledávky 4.300 tis. Kč, krátkodobé pohledávky 2.278 tis. Kč a časové rozlišení aktiv 59 tis. Kč. Další položkou oběžných aktiv jsou peněžní prostředky ve výši 7.313 tis. Kč.

Významnou položkou těchto peněžních prostředků je závazek vůči bývalým akcionářům společnosti, kteří si nevyzvedli své akcie, a které byly prodány v dražbě. Výplata výtěžku dražby byla realizována prostřednictvím společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. Avšak u celé řady bývalých akcionářů byl výtěžek dražby nedoručitelný. Proto jsou tyto prostředky dočasně uloženy na účtu společnosti a jsou závazkem vůči bývalým akcionářům. Výše tohoto závazku je 1.505.233,35 Kč plus finanční prostředky na vedení účtu a zajištění výplaty 53.631,70 Kč. Celkem 1.558.865,05 Kč. Vlastní peněžní prostředky jsou ve výši 5.754 tis. Kč.

3.  Hospodářský výsledek a návrh na rozdělení zisku

 

Ukazatel

R O K

2020

2021

2022

Hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti (v tis. Kč)

558

1258

1529

Hosp. výsledek připadající na jednu akcii (v Kč/akcii)

14,32

32,31

39,26

Výše dividendy (v Kč/akcii)

0,00

0,00

0,00

 

 

Rozdělení HV za rok 2021                                                                           (měr. j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let

169,00

HV za rok 2021

1.258.358,32

Příděl do rezervního fondu v roce 2022 ze zisku 2021

1.258.527,32

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2021)

0,00

 

Návrh na rozdělení HV za rok 2022

 

Rozdělení HV za rok 2022                                                                           (měr. j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2021) nerozdělený zisk

0,00

HV za rok 2022

1.528.778,50

Příděl do rezervního fondu v roce 2023 ze zisku 2022

1.528.778,50

Výplata dividendy

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2022)

0,00

 

            Hospodářský výsledek za rok 2022 dosáhl hodnoty 1.528.778,50 Kč, společnost použije celou výši HV na tvorbu rezervního fondu. Celkový příděl do rezervního fondu bude tedy 1.528.778,50 Kč. Vzhledem k tomu není navržena ani výplata dividendy za rok 2022.  

 

4.  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 

Účetní závěrka je uvedena na následujících stránkách a obsahuje:

          1.           Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2022 a 2021

          2.           Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu druhové členění 2022 a 2021

          3.           Příloha v účetní závěrce


 

4.1    Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2022 a 2021


 

4.2    Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu druhové členění 2022 a 2021

 

 


 

4.3    Příloha v roční účetní závěrce za rok 2022


 

5.  ZPRÁVA O VZTAZÍCH

 

Zpráva správní rady o vztazích mezi  ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2022 vypracovaná dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích společnosti T-STRING Pardubice, a.s., IČO 45534586.

 

 

5.1    Struktura vztahů mezi osobami

 

5.1.1   Ovládaná osoba

 

T-STRING Pardubice, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612

zastoupená předsedou správní rady Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA.

se sídlem Masarykovo nám. 1484, 532 30  Pardubice

IČ: 45534586

(dále „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se v roce 2022 zabývala zejména správou a pronájmem nemovitostí.

 

5.1.2   Ovládající osoby

 

5.1.2.1     Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949

bytem Severojižní 268, 533 72 Moravany

(dále „ovládající osoba)

Ovládající osoba je fyzická osoba.

Vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 62,16 % základního kapitálu této osoby.

 

5.1.3   Osoby jednající ve shodě

 

5.1.3.1     Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949

bytem Severojižní 268, 533 72 Moravany

 

5.1.3.2     Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA, datum narození 27. května 1976

Bytem Arnošta z Pardubic 2613, 530 02 Pardubice (osoba blízká).

Osoba blízká je fyzická osoba.

Je předsedou správní rady ovládané osoby.

Vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 27,53 % základního kapitálu této osoby. Dále vlastní akcie společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s. ve výši 26,507 % a má obchodní podíl ve společnosti NAVIGON s.r.o. IČO 09769749 ve výši 27,53 %.

 

5.1.4   Vztah mezí ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

 

Ovládající osoba má podíl na hlasovacích právech ve společnosti Kovoterm – služby Brno, a.s. IČO 25504771 a to ve výši 26,507 %.

Ovládaná osoba byla řízena do 30. 6. 2022 Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA na základě dohody mezi zaměstnavateli o dočasném přidělení zaměstnance ze dne 28. 6. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 13.12. 2021.

Dohoda byla uzavřena mezi ovládanou osobou a společností Kovoterm – služby Brno, a.s.

 

Ovládající osoba má podíl ve společnosti NAVIGON s.r.o. IČO 09769749 ve výši 62,16 %. 

 

5.2    Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů

 

Ovládaná osoba nemá specifickou úlohu v rámci struktury vztahů osob jednajících ve shodě a osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou.

 

5.3    Způsob a prostředky ovládání

 

5.3.1   Ovládající osoby a osoby jednající ve shodě

 

Ovládající osoby a osoby jednající ve shodě mají akcie ovládané osoby, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 89,69 % základního kapitálu ovládané osoby.

 

5.4    Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,

která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

 

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 9. 9. 2021 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 3.000.000,-- Kč. Splatnost zápůjčky je do 31. 12. 2028. Za rok 2022 bylo uhrazeno na úrocích 120.000,- - Kč.

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 7. 6. 2022 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 500.000,- -  Kč. Splatnost zápůjčky je do 31. 12. 2026. Za rok 2022 bylo uhrazeno na úrocích 14.178,- - Kč.

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 8. 9. 2022 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 400.000,-- Kč. Splatnost zápůjčky je do 31. 12. 2026. Za rok 2022 bylo uhrazeno na úrocích 5.589,- - Kč.

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 18. 10. 2022 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 400.000,-- Kč. Splatnost zápůjčky je do 31. 12. 2026. Za rok 2022 bylo uhrazeno na úrocích 3.288,- - Kč.

 

5.5    Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou

a osobami ovládajícími nebo mezi osobami ovládanými.

 

5.5.1   Ovládající osoba Mgr. Radana Velechovská

Na základě smlouvy ze dne 29.5.2009 byla postoupena smlouva o půjčce 1.400.000,-- Kč na Mgr. Velechovskou Radanu. Dle dodatku číslo 12 se splatností 31. 12. 2022. Po započtení vzájemných pohledávek a závazků se k 27. 4. 2021 jistina snížila na 612.000,-- Kč. Dle dodatku č. 11 se měsíční úrok snížil od 1. 5. 2021 na 2,050,-- Kč/měs. K 28. 6. 2022 byla celková výše závazku splacena. Jistina ve výši 612.000,-- Kč a úrok ve výši 260.216,12 Kč.

 

5.6    Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika.

V minulých obdobích byly poskytnuty ovládané osobě zápůjčky od ovládajících osob, které umožnily ovládané osobě překlenout nepříznivou finanční situaci. Správní radě společnosti nejsou známa rizika z toho plynoucí.

 

5.7    Rozhodné období.

Tato zpráva je zpracována za rozhodné období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

 

 

 

V Pardubicích dne 20. 2. 2023

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.