Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Zpráva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a účetní závěrka za rok 2023

T-STRING Pardubice, a.s.

Masarykovo náměstí 1484, 532 30 Pardubice

 

 

 

 

                                 

 

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI  A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  A   ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZA ROK   2 0 2 3

 

 

7. května 2024

 

 

 

 

Valná hromada akcionářů T-STRING Pardubice, a.s.

14. června 2024

 

Obsah

1.       ÚVOD.. 4

2.       ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2023. 4

2.1        Základní údaje o společnosti4

2.2        Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023. 4

2.2.1        Nejvýznamnější události4

2.2.2        Souhrnný přehled. 5

2.2.3        Předměty činnosti v roce 2023. 5

2.2.4        Přehled ukazatelů v tabulkách. 6

2.3        Zpráva o stavu majetku v roce 2023. 6

2.3.1        Celkový přehled majetku.6

2.3.2        Stálá aktiva. 6

2.3.3        Oběžná aktiva. 7

2.3.4        Časové rozlišení aktiv. 7

3.       Hospodářský výsledek a návrh na rozdělení zisku. 7

4.       ÚČETNÍ ZÁVĚRKA.. 8

4.1        Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2023 a 2022. 9

4.2        Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu druhové členění 2023 a 2022. 10

4.3        Příloha v roční účetní závěrce za rok 2023. 12

5.       ZPRÁVA O VZTAZÍCH.. 13

5.1        Struktura vztahů mezi osobami13

5.1.1        Ovládaná osoba. 13

5.1.2        Ovládající osoby. 13

5.1.3        Osoby jednající ve shodě. 13

5.1.4        Vztah mezí ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 14

5.2        Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů. 14

5.3        Způsob a prostředky ovládání14

5.3.1        Ovládající osoby a osoby jednající ve shodě. 14

5.4        Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,14

5.5        Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou. 14

5.6        Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika.15

5.7        Rozhodné období.15

 


 

1.  ÚVOD

 

          Tato zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (dále jen Zpráva) je vypracována dle § 456 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Je zároveň Zprávou správní rady pro valnou hromadu dne 14. 6. 2024.

          Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve Zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

 

2.  ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2023

 

2.1    Základní údaje o společnosti

 

Obchodní firma: T-STRING Pardubice, a.s.

Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. 1484

PSČ: 532 30

Identifikační číslo: 45534586

Datum založení: 1. května 1992 zápisem do Obchodního rejstříku, společnost byla založena na dobu neurčitou, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 612           

Právní řád: Česká republika

Právní předpis: společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku

Právní forma: akciová společnost

 

         

2.2    Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023

 

2.2.1   Nejvýznamnější události

 

2.2.1.1     Vrácení zapůjčených peněz

 

V průběhu let 2021 a 2022 zapůjčila společnost T-STRING Pardubice, a.s. společnosti NAVIGON s.r.o. celkem 4.300 tis. Kč s termínem vrácení peněz 31.12.2026 respektive 31.12.2028. K 15.12.2023 společnost NAVIGON s.r.o. veškeré zapůjčené peníze předčasně vrátila. Dále společnost zapůjčila v průběhu roku 2023 společnosti Atkins a Langford Development s.r.o. 2.000 tis. Kč s termínem vrácení 31.10.2023. Také tyto zapůjčené peníze byly v termínu vráceny. K 31.12.2023 nemá společnost z titulu zápůjček žádné pohledávky.

 

2.2.1.2     Vedení účetnictví

 

Na základě smlouvy o dílo z 1.6.2022 vede pro společnost účetnictví od 1.7.2022 společnost ATERRA SERVICES s.r.o., IČO 29013356.

 

2.2.2   Souhrnný přehled

 

V roce 2023 došlo ke snížení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto tržby se snížily z hodnoty 5.725 tis. Kč na hodnotu 5.640 tis. Kč, to je snížení proti roku 2022 o 85 tis. Kč. Největší část tržeb ve výši 5.395 tis. Kč byla realizována za správu administrativní budovy pro společnost NAVIGON s.r.o.. a následně pro společnost Biskupství královehradecké. Další část tržeb ve výši 220 tis. Kč byly za vedení účetnictví (fakturace za pronájem, evidence došlých faktur, vedení pokladny a mezd) pro společnost NAVIGON s.r.o.. Menší část tržeb ve výši 11 tis. Kč byla za zapůjčení nákladního auta. Ostatní menší tržby měly hodnotu 9 tis. Kč. Dohadné položky aktivní byly vytvořeny ve výši 5 tis. Kč.

Výkonová spotřeba se snížila o 221 tis. Kč z hodnoty 3.764 tis. Kč na hodnotu 3.543 tis. Kč. Z toho spotřeba materiálu a energie se snížila o 374 tis. Kč, služby se zvýšily o 155 tis. Kč.

Pozitivní je, že nedošlo ke zvýšení osobních nákladů, i když se zvýšila minimální mzda a pro některé skupiny prací zaručená mzda. Osobní náklady se snížily o 487 tis. Kč. Důvodem je další snížení průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců v roce 2023 na hodnotu 3,82. V roce 2022 byl stav 5,4.

Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl hodnoty -199 tis. Kč. Proti roku 2022 došlo ke snížení hospodářského výsledku o 1.728 tis. Kč. Pro porovnání výsledku hospodaření z vlastní provozní činnosti mezi roky 2022 a 2023 je nutné tento výsledek hospodaření očistit o některé položky, které přímo nesouvisí s provozní činností posuzovaných roků. V roce 2022 se jedná o prodej nemovitosti v Černé za Bory. Prodejní cena byla 6.750 tis. Kč, zůstatková cena 3.953 tis. Kč. Rozdíl je 2.797 tis. Kč.. V roce 2022 činily výnosové úroky ze zápůjček 322 tis. Kč. V roce 2023 byly výnosové úroky ze zápůjček 554 tis. Kč. Vliv daně z příjmů v roce 2022 +150 tis. Kč. V roce 2023 0 tis. Kč. Očištěný výsledek hospodaření pak má za rok 2022 hodnotu –  1.740 tis. Kč. V roce 2023 -753 tis. Kč. To je o 987 tis. Kč menší ztráta než v roce 2022.  

 

 

Vybrané údaje z účetnictví                                                                           Měr. jedn.: tis. Kč

Popis

ROK 2022

ROK 2023

ROZDÍL

Hospodářský výsledek řádek 55 výkazu ZZ

1.529

-199

 

HV z prodeje dlouhodobého majetku

-2.797

0

 

Výnosové úroky ze zápůjčky

-322

-554

 

Daň z příjmů

-150

0

 

Očištěný hospodářský výsledek

-1.740

-753

987

 

2.2.3   Předměty činnosti v roce 2023

 

2.2.3.1     Správa a pronájem nemovitostí

 

            Společnost od roku 2021 již není vlastníkem nemovitostí a pozemků na Masarykově náměstí a v Pernerově ulici. Na základě projektu přeměny došlo k odštěpení tohoto majetku a jeho sloučením. Novým vlastníkem byla do 31. 10. 2023 společnost NAVIGON s.r.o.. Na základě smlouvy o správě společnost zajišťovala správu vztahující se k uvedenému nemovitému majetku pro nového vlastníka. Odbor Správa budov zabezpečoval tedy správu nemovitostí (2 administrativní budovy na Masarykově náměstí 1484 a v Pernerově ulici 1490) a správu parkoviště. V rámci správy zajišťoval pro společnost NAVIGON pronajímání kanceláří, zasedací místnosti, volných ploch k plošné inzerci a skladových prostor.

Dle kupní smlouvy ze dne 1. 11. 2023 společnost NAVIGON odprodala veškerý výše uvedený nemovitý majetek společnosti Biskupství královehradecké . Na základě vkladu do katastru nemovitostí, který byl proveden dne 23. 11. 2023, a to s právními účinky k 1. 11. 2023, přešel veškerý nemovitý majetek na nového vlastníka. Dne 1. 12. 2023 uzavřelo Biskupství královehradecké s naší společností smlouvu o správě a veškerou činnost, kterou společnost původně zajišťovala pro společnost NAVIGON, provádí nyní pro nového vlastníka. V roce 2023 byly prováděny zejména opravy interiérů a odstraňovaly se havarijní stavy ostatních konstrukcí. Stav některých konstrukcí je již na hranici životnosti (okna, nákladní výtah, a další) a Biskupství královehradecké tento problém řeší.

Tržby za správu nemovitého majetku byly v roce 2023 5.395 tis. Kč. Odbor dále pronajímá nákladní automobil. Tržby za tuto činnost měly hodnotu 11 tis. Kč.

 

2.2.3.2     Ostatní podnikatelské aktivity

 

            Ostatní podnikatelské aktivity byly nevýznamné. V roce 2023 společnost zajišťovala některé účetní služby pro společnost NAVIGON a realizovala zapůjčení nákladního automobilu.

 

2.2.4   Přehled ukazatelů v tabulkách

 

Přehled tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží                 Měr. jedn.: tis. Kč

Podnikatelská činnost

ROK

2021

2022

2023

Správa a pronájem nemovitostí

2.975

5.471

5.395

Diavita

1.026

0

0

Účetní služby

473

240

220

Ostatní

62

14

25

Celkem

4.536

5.725

5.640

 

 

 

2.3    Zpráva o stavu majetku v roce 2023

 

2.3.1   Celkový přehled majetku.

 

            Aktiva celkem mají pořizovací hodnotu 14.053 tis. Kč, zůstatková hodnota je 12.979 tis. Kč. Z toho stálá aktiva      v pořizovací ceně 1.050 tis. Kč, zůstatková cena 17 tis. Kč. Oběžná aktiva 12.580 tis. Kč. Na oběžné prostředky jsou vytvořeny opravné položky v hodnotě 41 tis. Kč.

 

 

 

2.3.2   Stálá aktiva

 

Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací hodnota je 74 tis. Kč, zůstatková hodnota je 0 tis. Kč. Jedná se o software. Další položkou stálých aktiv je dlouhodobý hmotný majetek. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně je 977 tis. Kč, zůstatková cena je 17 tis. Kč. Z toho samostatné movité věci a soubory movitých věcí společnost vlastní v celkové pořizovací ceně 960 tis. Kč. Zůstatková cena je 1 tis. Kč. Dále vlastní jiný dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) v pořizovací ceně 16 tis. Kč. Zůstatková cena je 16 tis. Kč. Majetek je odepsán na 98,39 % pořizovací ceny.

 

2.3.3   Oběžná aktiva

 

Oběžná aktiva tvoří pohledávky ve výši 900 tis. Kč. Z toho dlouhodobé pohledávky 0 tis. Kč, krátkodobé pohledávky 870 tis. Kč. Další položkou oběžných aktiv jsou peněžní prostředky ve výši 11.680 tis. Kč.

Významnou položkou těchto peněžních prostředků je závazek vůči bývalým akcionářům společnosti, kteří si nevyzvedli své akcie, a které byly prodány v dražbě. Výplata výtěžku dražby byla realizována prostřednictvím společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.. Avšak u celé řady bývalých akcionářů byl výtěžek dražby nedoručitelný. Proto jsou tyto prostředky dočasně uloženy na účtu společnosti a jsou závazkem vůči bývalým akcionářům. Výše tohoto závazku je 1.505.221,00 Kč plus finanční prostředky na vedení účtu a zajištění výplaty 64.611,00 Kč. Celkem 1.569.832,00 Kč. Vlastní peněžní prostředky jsou ve výši 10.109.871,36 tis. Kč.

 

2.3.4   Časové rozlišení aktiv

 

Časové rozlišení aktiv má hodnotu 423 tis. Kč.

3.  Hospodářský výsledek a návrh na rozdělení zisku

 

Ukazatel

R O K

2021

2022

2023

Hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti (v tis. Kč)

1258

1529

-199

Hosp. výsledek připadající na jednu akcii (v Kč/akcii)

32,31

39,26

-5,10

Výše podílu na zisku (v Kč/akcii)

0,00

0,00

0,00

 

 

Rozdělení HV za rok 2022                                                                          (měr. j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2021) nerozdělený zisk

0,00

HV za rok 2022

1.528.778,50

Příděl do rezervního fondu v roce 2023 ze zisku 2022

1.528.778,50

Výplata podílu na zisku

0,00

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2022)

0,00

 

Návrh na rozdělení HV za rok 2023

 

Rozdělení HV za rok 2023                                                                           (měr. j. Kč)

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2022) nerozdělený zisk

0,00

HV za rok 2023

-198.529,94

Příděl do rezervního fondu v roce 2024 ze zisku 2023

0,00

Výplata podílu na zisku

0,00

Úhrada ztráta za rok 2023 z rezervního fondu

198.529,94

Výsledek hospodaření minulých let (po roce 2023)

0,00

 

            Hospodářský výsledek za rok 2023 dosáhl hodnoty -198.529,94 Kč, společnost uhradí celou výši ztráty za rok 2023 z rezervního fondu.  Vzhledem k tomu, že za rok 2023 byl výsledek hospodaření -198.529,94 Kč, není navržena výplata podílu na zisku.  

 

4.  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 

Účetní závěrka je uvedena na následujících stránkách a obsahuje:

          1.           Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2023 a 2022

          2.           Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu druhové členění 2023 a 2022

          3.           Příloha v účetní závěrce


 

4.1    Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2023 a 2022


 

4.2    Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu druhové členění 2023 a 2022

 

 


 

4.3    Příloha v roční účetní závěrce za rok 2023


 

5.  ZPRÁVA O VZTAZÍCH

 

Zpráva správní rady o vztazích mezi  ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2023 vypracovaná dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích společnosti T-STRING Pardubice, a.s., IČO 45534586.

 

 

5.1    Struktura vztahů mezi osobami

 

5.1.1   Ovládaná osoba

 

T-STRING Pardubice, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612

zastoupená předsedou správní rady Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA.

se sídlem Masarykovo nám. 1484, 532 30  Pardubice

IČ: 45534586

(dále „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se v roce 2023 zabývala zejména správou a pronájmem nemovitostí.

 

5.1.2   Ovládající osoby

 

5.1.2.1     Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949

bytem Severojižní 268, 533 72 Moravany

(dále „ovládající osoba)

Ovládající osoba je fyzická osoba.

Vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 62,16 % základního kapitálu této osoby.

 

5.1.3   Osoby jednající ve shodě

 

5.1.3.1     Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949

bytem Severojižní 268, 533 72 Moravany

 

5.1.3.2     Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA, datum narození 27. května 1976

Bytem Arnošta z Pardubic 2613, 530 02 Pardubice (osoba blízká).

Osoba blízká je fyzická osoba.

Je předsedou správní rady ovládané osoby.

Vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 27,53 % základního kapitálu této osoby a má obchodní podíl ve společnosti NAVIGON s.r.o. IČO 09769749 ve výši 27,53 %.

 

5.1.4   Vztah mezí ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

 

Ovládající osoba má podíl ve společnosti NAVIGON s.r.o. IČO 09769749 ve výši 62,16 %. 

 

5.2    Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů

 

Ovládaná osoba nemá specifickou úlohu v rámci struktury vztahů osob jednajících ve shodě a osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou.

 

5.3    Způsob a prostředky ovládání

 

5.3.1   Ovládající osoby a osoby jednající ve shodě

 

Ovládající osoby a osoby jednající ve shodě mají akcie ovládané osoby, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 89,69 % základního kapitálu ovládané osoby.

 

5.4    Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,

která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

 

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 9. 9. 2021 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 3.000.000,-- Kč. Splatnost zápůjčky byla do 31. 12. 2028. K 10. 12. 2023 byla zápůjčka splacena. Za rok 2023 bylo uhrazeno na úrocích 113.096,- - Kč.

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 7. 6. 2022 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 500.000,- -  Kč. Splatnost zápůjčky byla do 31. 12. 2026. K 10. 12. 2023 byla zápůjčka splacena. Za rok 2023 bylo uhrazeno na úrocích 23.562,- - Kč.

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 8. 9. 2022 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 400.000,-- Kč. Splatnost zápůjčky byla do 31. 12. 2026. K 10. 12. 2023 byla zápůjčka splacena. Za rok 2023 bylo uhrazeno na úrocích 18.849,- - Kč.

Ovládaná osoba na základě smlouvy o zápůjčce peněz uzavřenou dne 18. 10. 2022 mezi ovládanou osobou a společnosti NAVIGON s.r.o. poskytla zápůjčku peněz ve výši 400.000,-- Kč. Splatnost zápůjčky byla do 31. 12. 2026. K 14. 12. 2023 byla zápůjčka splacena. Za rok 2023 bylo uhrazeno na úrocích 19.068,- - Kč.

 

5.5    Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou

a osobami ovládajícími nebo mezi osobami ovládanými.

 

Viz bod 1.4.

5.6    Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika.

V minulých obdobích byly poskytnuty ovládané osobě zápůjčky od ovládajících osob, které umožnily ovládané osobě překlenout nepříznivou finanční situaci. Správní radě společnosti nejsou známa rizika z toho plynoucí.

 

5.7    Rozhodné období.

Tato zpráva je zpracována za rozhodné období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

 

 

 

V Pardubicích dne 19. 2. 2024

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.