Menu

Telefon: 466 714 111

E-mail: t-string@t-string.cz

IČO: 455 34 586

Jméno společnosti:

T-STRING Pardubice a.s.

Sídlo společnosti:

Masarykovo nám. 1484

532 30 Pardubice

Zpráva o vztazích za rok 2017

Stránka 1 z 4

1. ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva představenstav společnosti T-STRING Pardubice, a.s. o vztazích mezi ovládající

osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou

ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2017 vypracovaná dle § 82 a násl.

zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

1.1 Struktura vztahů mezi osobami

1.1.1 Ovládaná osoba

T-STRING Pardubice, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612

zastoupená předsedou představenstva Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA.

se sídlem Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice

IČ: 45534586

(dále „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména kovovýrobou (oplocení

pozemků), pronájmem nemovitostí, výrobou kosmetických přípravků a výrobou

potravinářského zboží. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výroční zprávě v části

2.1.

1.1.2 Ovládající osoba

Mgr. Radana Velechovská, datum narození 3. listopadu 1949

bytem Severojižní 268, 533 72 Moravany

(dále „ovládající osoba)

Ovládající osoba je fyzická osoba.

1.1.3 Osoby jednající ve shodě

1.1.3.1 Kovoterm - služby Brno, a.s.

Sídlo: Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 25504771

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2399,

zastoupená Ing. Milošem Neradem ve funkci předsedy představenstva.

1.1.3.2 ITB Group, spol. s r.o.

Sídlo: Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí

IČ: 25925504

Stránka 2 z 4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka

14971, zastoupená Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA, ve funkci jednatele.

1.1.3.3 ITEAD a.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice - Zelené předměstí

IČ: 00485829

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka

25, zastoupená Ing. Václavem Baliharem ve funkci předseda představenstva.

1.2 Úloha ovládané osoby v něm

Ovládaná osoba nemá specifickou úlohu v rámci osob jednajících ve shodě.

Ovládaná osoba je řízena Ing. Karlem Velechovským, Ph.D., MBA na základě dohody o 

dočasném přidělení zaměstnance ze dne 30.12.2014.

1.3 Způsob a prostředky ovládání

1.3.1 Ovládající osoba

Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 43,44 %

základního kapitálu ovládané osoby.

1.3.2 Osoby jednající ve shodě

1.3.2.1 Kovoterm - služby Brno, a.s.

vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 5,14 % základního

kapitálu této osoby.

1.3.2.2 ITB Group, spol. s r.o.

vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3,98 % základního

kapitálu této osoby.

1.3.2.3 ITEAD a.s.

vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 0,01 % základního

kapitálu této osoby.

1.3.2.4 Ovládající osoba

vlastní akcie společnosti Kovoterm - služby Brno, a.s., jejíž souhrnná jmenovitá

hodnota činí 25,62 % základního kapitálu této osoby.

Stránka 3 z 4

1.3.2.5 Ovládající osoba

vlastní spolu s osobami blízkými 21/22 obchodního podílu společnosti ITB Group, spol. s 

r.o.

1.3.2.6 ITB Group, spol. s r.o.

vlastní akcie společnosti ITEAD a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 %

základního kapitálu této osoby.

1.4 Přehled jednání učiněných v posledním účetním období,

která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud

se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby

zjištěného podle poslední účetní závěrky.

V posledním účetním období taková jednání nebyla učiněna.

1.5 Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou

a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými.

1.5.1 ITB Group, spol. s r.o.

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance z 30.12.2014 - účelem této smlouvy je přidělení

Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA k výkonu práce ředitele společnosti. V roce 2017

vyúčtováno ovládané osobě 771.786,40 Kč.

Smlouva o půjčce z 17.8.2007 na částku 1.595.000,-- Kč, dle dodatku číslo 5 splatnost

31.12.2018. Předčasná splátka byla v roce 2009 ve výši 1.471.680,-- Kč. K 31.12.2017 je

zůstatek půjčky 123.320,-- Kč

1.5.2 Ovládající osoba

Na základě smlouvy ze dne 29.5.2009 byla postoupena smlouva o půjčce 1.400.000,-- Kč na 

Mgr. Velechovskou Radanu. Dle dodatku číslo 7 se splatností 31.12.2018. Dle dodatku č. 5 ze

dne 29.5.2015 se měsíční úrok snížil od 1.6.2015 na 4,667,-- Kč/měs. Z půjčky v roce 2017

vyplynuly úroky ve výši 56.004,-- Kč

1.5.3 ITEAD a.s.

Na základě smlouvy o půjčce ze dne 14.9.2006 byla přijata půjčka v částce 300.000,-- Kč. Ve 

znění dodatku číslo 10 ze dne 13.2.2016 je splatná 31.12.2018. V roce 2017 dle dodatku číslo

10 ze 13.2.2016 vyplynuly úroky za rok 2017 ve výši 11.400,-- Kč.

Smlouva o zápůjčce peněz ze 4.12.2014 na částku 119.900,-- Kč se splatností do 31.12.2018.

Dle dodatku č. 2 ze dne 13.2.2016 v roce 2017 vyplynuly úroky ve výši 4.556,-- Kč

1.5.4 Kovoterm - služby Brno, a.s.

Smlouva o půjčce ze dne 14.5.2013 na částku 19.215.710,-- Kč, která byla poskytnuta na 

mimosoudní vyrovnání s firmou BRADDOCK. Podrobně popsáno v kapitole číslo 4 přílohy

k účetní závěrce za rok 2013. Splatnost půjčky je 31.3.2018. Dne 18.9.2014 byla půjčka

ponížena o částku 1.347.000,-- Kč zápočtem s Milzou Zaječice. K 31.12.2017 činí závazek

17.868.710,-- Kč V roce 2017 zaúčtován úrok ve výši 1.232.941,-- Kč.

Stránka 4 z 4

Smlouva o zápůjčce peněz ze dne 14.2.2014 na částku 200.000,-- Kč se splatností 31.12.2018.

Zápůjčka částečně splacena. Výše jistiny k 31.12.2017 je 150.000,-- Kč. V roce 2017

zaúčtován úrok ve výši 6.000,-- Kč.

Smlouva o zápůjčce peněz z 12.12.2014 na částku 272.000,-- Kč. Dodatkem číslo 1 ze dne

29.11.2016 je splatnost prodloužena do 31.11.2018. V roce 2017 zaúčtován úrok ve výši

10.880,-- Kč.

1.6 Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma.

V rozhodném období nevznikla ovládané osobě ujma způsobená ovládající osobou a osobami

jednajícími ve shodě.

1.7 Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou

osobou a osobami ovládajícími a jaká z toho plynou pro 

ovládanou osobu rizika.

V minulých obdobích byly poskytnuty ovládané osobě půjčky od ovládajících osob, které

umožnily ovládané osobě překlenout nepříznivou finanční situaci. Představenstvu společnosti

nejsou známa rizika z toho plynoucí.

1.8 Rozhodné období.

Tato zpráva je zpracována za rozhodné období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

V Pardubicích dne 16.3.2018

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.